برسی و شناسایی کنه پیاز

برسی و شناسایی کنه پیاز
Rhizoglyphus echinopus
Rizoglypus robini Clapared
(Acari :Acaridae)
احمد حسین زاده دیماه 1397
چکیده
معرفی
کنه های جنس Rhizoglyphus عموما با گیاهان پیازی ، غده ای و ساقه های زیر زمینی مرتبط هستند.
Rhizoglyphus echinopus
Robini Rhizoglyphus
دوگونه مهمی هستند که خسارت قابل توجهی را به گیاهان پیازی وارد می کنند.
مراحل زیستی


Egg - larve – protonymph – deutonymph –tritonymph-adult
هیپوپوس قادر به تغذیه نیست ودر برابر شرایط نامساعد محیط مقاوم است

و زمانی ظاهر می گردد که شرایط برای زندگی نا مساعد شده و بخواهد از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل گردد.هیپوپوس برای انتقال و جابجایی خود از دوبالان یا سایر حشرات محیط زیست خود استفاده میکند.


  • کنه های ماده دارای بدنی فربه و محفظه جفت گیری اند که بلافاصله پس از شیار مخرجی قرار دارد.نرها کوچکترند و دارای آدیاگوس اند.
  • کنه پیاز زعفران

  • کنه R.robini یکی از آفات پیاز زعفران است.
  • علاوه بر پیاز زعفران، سیب زمینی ، پیاز خوراکی و سایر گیاهان پیازی را تحت تاثیر قرار میدهد.متوسط دوره زندگی کنه با رطوبت 70% و دمای 25 درجه در پیاز زعفران 23/5 روز ، پیاز خوراکی 24/3 روز و در سیب زمینی 29 روز است.طبق نمونه برداری ها و مشاهدات مزرعه ای ، این کنه درتمام مدت سال می تواند در روی پیاز زعفران فعالیت داشته و چندین نسل تولید نماید.شرایط مناسب رشد ونمو کنه در بهار و پاییز فراهم میگردد درهمین مناطق در زمستان به علت برودت زیاد ودر تابستان به علت خشکی خاک جمعیت آن به نحو بارزی کاهش می یابد.
  • نحوه خسارت
  • خسارت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است. در خسارت مستقیم کنه با کلیسر های خود با پاره کردن بافت سالم پیاز و تغذیه از آن آسیب می رساند. در خسارت غیر مستقیم ، علاوه بر آسیب های ناشی از تغذیه قارچ های خاکزی از قبیل فوزاریوم و سایر قارچ ها به تدریج نفوذ کرده و منجر به پوسیدگی ، سیاه شدن و از بین رفتن گیاه می شوند.

 

Similar threads

بالا