moon tear

گاهی خودت رامثل یک کتاب ورق بزن"
انتهای بعضی ازفکرهایت"نقطه"بگذارکه بدانی بایدهمانجاتمامشان کنی"
بین بعضی حرف هایت"کاما"بگذارکه بدانی بایدباکمی تامل ادایشان کنی"
پس ازبعضی رفتارهایت هم"علامت تعجب"وآخربرخی عادت هایت نیز"علامت سوال"بگذار.
تافرصت ویرایش هست...
خودت راهرچندشب یکبارورق بزن.
حتی بعضی ازعقایدت راحذف کن...امابعضی راپررنگ...
هرگزهیچ روززندگیت را سرزنش نکن.
روزخوب به توشادی می دهد،روزبدبه توتجربه...وبدترین روزبه تودرس می دهد.
فصلهابرای درختان هرسال تکرار می شود،امافصلهای زندگی انسان تکرارشدنی نیست...
تولد...کودکی...جوانی...پیری ودیگرهیچ...تنهازمانی صبورخواهی شدکه صبررایک قدرت بدانی نه یک ضعف...
آنچه ویرانمان میکند،روزگارنیست...حوصله کوچک وآرزوهای بزرگ است....

پرواز
محل سکونت
جایی که خدا بخواد
رشته
مهندسی علوم و صنایع غذایی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق دیپلم

تماس

Skype
kitty.topol

امضا

حساب وکتاب دنیاراکه ورق می زدم...
ازفرمول عدالتش خوشم آمد...
هرچیزی را "بگیری" که پشتش "آه والتماسه"
چیزی راباید"پس بدی"که اسمش "تقاصه"
بالا