Recent content by decoricor

  1. D

    چطور هزینه های ازدواج را کاهش دهیم؟

    پس از گذراندن دوره ی نامزدی نوبت به این سوال میرسیم که چطور هزینه های ازدواج را کاهش دهیم. بسیاری از زوج های جوان به دلیل هزینه های بالا و سرسام آور این مراسم، ترجیح می دهند که قید آن را بزنند و هزینه های عروسی را صرف امور دیگر کنند. اما از طرفی این مراسم می تواند برای زوج ها مراسمی خاطره...
بالا