baharz66

رشته
مهندسی شیمی

امضا

همه چیز را از من گرفته اند
حتی نومیدی را
پس زنده باد امید:gol:

دنبال کنندگان

بالا