881471309

در حال زندگی زیر آسمان آبی هستم باتمام وجود

»موسیقی.زندگی
محل سکونت
پایتخت
رشته
مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس
بالا