یک دختره

محل سکونت
هرکجا باشم اسمان مال من است
رشته
مهندسی کامپیوتر

امضابالا