پوریا ره انجام

فوتبال..
رشته
مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس
مهارت و تخصص
نرم افزار کتیا بلدم....راننده ماشین سنگینم..از نظر فنی خیلی قویم..وغیره
بالا