می ناب

امضا

نمیدانم چه میخواهم خدایا
به دنبال چه میگردم شبو روز
چه می جوید نگاه خسته من
چرا افسرده است این قلب بر سوز
فروغ
بالا