مريم باجلان

رشته
مهندسی صنایع

Following

دنبال کنندگان

بالا