فرهاد قنبری q

رشته
مهندسی نقشه برداری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
بالا