رویا خبال

سرشار از زیبایی ها...

بهترین ها
محل سکونت
زیر سایه خدا
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا

گاهی خود را صراحی می بینم که از او پر شرابم.
"دکتر علی شریعتی"
بالا