دیکلوفناک

امضا

چایت را تلخ بخور
وقتی شیرین هم اسطوره ایست
که می خواست با دو نفر بخوابد !

Following

دنبال کنندگان

بالا