اسماجعفری

رشته
مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

دنبال کنندگان

بالا