سلام
حالتون چطوره؟
بابت کارمهمی هرچی به شماره قبلی تون زنگ زدم میگفت خاموش میباشد.خواستم...