به به ببین کی اینجاست، قرنطینه مثل اینکه خیلی فشار اورده به ملت ......