اطلاعيه

Collapse
No announcement yet.

آموزش نصب OpenCV 2.4.9 در کوبونتو ۱۴.۰۴

Collapse
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
Clear All
new posts

  آموزش نصب OpenCV 2.4.9 در کوبونتو ۱۴.۰۴

  آموزش نصب OpenCV 2.4.9 در کوبونتو ۱۴.۰۴


  كد:
  sudo apt-get update
  
  sudo apt-get upgrade
  
  sudo apt-get install build-essential
  
  sudo apt-get install cmake cmake-qt-gui git
  
  sudo apt-get install openjdk-7-jre
  
  sudo apt-get install apt-build
  
  sudo apt-get install qtcreator
  
  sudo apt-get install libqtwebkit4 qt4-dev-tools
  
  sudo apt-get install libopencv-dev checkinstall pkg-config yasm libjpeg-dev libjasper-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libdc1394-22-dev libxine-dev libgstreamer0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev libv4l-dev python-dev python-numpy libtbb-dev libqt4-dev libgtk2.0-dev libfaac-dev libmp3lame-dev libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev libtheora-dev libvorbis-dev libxvidcore-dev x264 v4l-utils
  
  wget http://citylan.dl.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip
  
  unzip opencv-2.4.9.zip
  
  cd opencv-2.4.9
  
  mkdir build
  
  cd build
  
  cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D WITH_TBB=ON -D BUILD_NEW_PYTHON_SUPPORT=ON -D WITH_V4L=ON -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON -D BUILD_EXAMPLES=ON -D WITH_QT=ON -D WITH_OPENGL=ON ..
  
  sudo make -j4
  
  sudo make install
  
  sudo sh -c 'echo "/usr/local/lib" > /etc/ld.so.conf.d/opencv.conf'
  
  sudo ldconfig
  حالا ریستارت کنید

  كد:
  cd /usr/local/share/OpenCV/samples/c
  
  sudo chmod +x build_all.sh
  
  sudo ./build_all.sh
  
  ./pyramid_segmentation baboon.jpg
  اگر عکس بابون را دیدید یعنی به دستی نصب شده
  هرکه را اسرار حق آموختند
  مهر کردند و دهانش دوختند

  #2
  آزمایش درستی نصب با اجرای برنامه خودتان

  برنامه اول - تست عکس

  فایل CMakeLists.txt

  كد:
  cmake_minimum_required(VERSION 2.8)
  
  project(first)
  
  FIND_PACKAGE(OpenCV REQUIRED core highgui)
  add_executable(first main.cpp)
  TARGET_LINK_LIBRARIES(first ${OpenCV_LIBS})
  فایل main.cpp

  كد:
  #include <iostream>
  #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
  
  using namespace std;
  using namespace cv;
  
  Mat im;
  
  int main(int argc, char **argv)
  {
    if (argc!=2)
    {
      cout << "\nYou must enter an image.\n\n";
      return -1;
    }
  
    im = imread(argv[1], CV_LOAD_IMAGE_COLOR);
    namedWindow("First Program");
    imshow("First Program", im);
    cout << "Press 'q' to quit.\n\n";
    while(1)
    {
      if(waitKey(1) == 'q') break;
    }
    destroyAllWindows();
    return 0;
  }

  نحوه کامپایل و اجرا

  كد:
  mkdir build
  cd build
  cmake ..
  make
  ./first ~/Pictures/test.jpg

  برنامه دوم - تست ویدئو

  فایل CMakeLists.txt

  كد:
  cmake_minimum_required(VERSION 2.8)
  
  project(second)
  
  FIND_PACKAGE(OpenCV REQUIRED core highgui)
  add_executable(second main.cpp)
  TARGET_LINK_LIBRARIES(second ${OpenCV_LIBS})
  فایل main.cpp

  كد:
  #include <iostream>
  #include <opencv2/opencv.hpp>
  
  using namespace std;
  using namespace cv;
  
  
  
  int main(int argc, char **argv)
  {
    if (argc!=2)
    {
      cout << "\nYou must enter a video.\n\n";
      return -1;
    }
  
    VideoCapture cap(argv[1]); // Create a VideoCapture object to read from video file
  
    if(!cap.isOpened()) //check if the file was opened
    {
      cout << "\nCapture could not open this video\n\n";
      return -1;
    }
  
    Mat frame;
  
    namedWindow("Second Program");
  
    while(cap.isOpened())
    {
      cap >> frame;
  
      if(frame.empty()) // Check if the video is over
      {
        cout << "\nEnd!\n\n";
        break;
      }
      imshow("Second Program", frame);
      waitKey(100);
    }
  
    cout << "Press a key to quit.\n\n";
    waitKey(0);
    destroyAllWindows();
  
    return 0;
  }
  نحوه کامپایل و اجرا

  كد:
  mkdir build
  cd build
  cmake ..
  make
  ./scond ~/Videos/test.avi
  هرکه را اسرار حق آموختند
  مهر کردند و دهانش دوختند

  نظر

  Working...
  X