PDA

برای دیدن نسخه كامل اینجا را كلیك كنید : راهنمای سموم کشاورزیPhyto
2010/2/12, 04:11 PM

Phyto
2010/2/12, 04:20 PM

Phyto
2010/2/12, 04:25 PM

Phyto
2010/2/12, 04:30 PM

Phyto
2010/2/12, 04:36 PM

Phyto
2010/2/12, 04:40 PM

Phyto
2010/2/12, 04:45 PM

Phyto
2010/2/12, 04:50 PM

Phyto
2010/2/12, 04:58 PM

Phyto
2010/2/12, 06:27 PM

Phyto
2010/2/12, 06:30 PM

Phyto
2010/2/12, 06:33 PM

Phyto
2010/2/12, 06:39 PM

Phyto
2010/2/12, 06:46 PM

Phyto
2010/2/12, 06:50 PM

Phyto
2010/2/12, 06:53 PM

Phyto
2010/2/12, 06:57 PM

Phyto
2010/2/12, 07:00 PM

Phyto
2010/2/12, 07:04 PM

Phyto
2010/2/12, 07:11 PM

Phyto
2010/2/12, 07:15 PM

Phyto
2010/2/12, 07:17 PM

Phyto
2010/2/12, 07:21 PM

Phyto
2010/2/12, 07:26 PM

Phyto
2010/2/12, 07:30 PM

Phyto
2010/2/12, 07:33 PM

Phyto
2010/2/12, 07:37 PM

Phyto
2010/2/12, 07:42 PM

Phyto
2010/2/12, 07:45 PM

Phyto
2010/2/12, 07:49 PM

Phyto
2010/2/12, 08:05 PM

Phyto
2010/2/12, 08:40 PM

Phyto
2010/2/12, 11:15 PM

Phyto
2010/2/12, 11:36 PM

Phyto
2010/2/12, 11:43 PM

Phyto
2010/2/13, 11:15 AM

Phyto
2010/2/13, 11:20 AM

Phyto
2010/2/13, 02:05 PM

Phyto
2010/2/13, 02:11 PM

Phyto
2010/2/13, 02:16 PM

Phyto
2010/2/13, 02:22 PM

Phyto
2010/2/13, 02:34 PM

Phyto
2010/2/13, 02:37 PM

Phyto
2010/2/13, 02:41 PM

Phyto
2010/2/14, 07:54 PM

Phyto
2010/2/14, 07:55 PM

Phyto
2010/2/14, 07:56 PM

Phyto
2010/2/14, 07:56 PM

Phyto
2010/2/14, 07:59 PM

Phyto
2010/2/14, 08:01 PM

Phyto
2010/2/14, 08:02 PM

Phyto
2010/2/14, 08:03 PM

Phyto
2010/2/14, 08:08 PM

Phyto
2010/2/14, 08:15 PM

Phyto
2010/2/14, 08:16 PM

Phyto
2010/2/16, 06:55 PM

Phyto
2010/2/16, 06:59 PM

Phyto
2010/2/16, 07:00 PM

Phyto
2010/2/16, 07:02 PM

Phyto
2010/2/16, 07:07 PM

Phyto
2010/2/16, 07:11 PM

Phyto
2010/2/16, 07:33 PM

Phyto
2010/2/16, 07:34 PM

Phyto
2010/2/16, 07:42 PM

Phyto
2010/2/16, 08:03 PM

Phyto
2010/2/16, 08:04 PM

Phyto
2010/2/16, 08:10 PM

Phyto
2010/2/16, 08:14 PM

Phyto
2010/2/16, 11:46 PM

Phyto
2010/2/16, 11:59 PM

Phyto
2010/2/17, 12:08 AM

Phyto
2010/2/17, 12:12 AM

Phyto
2010/2/18, 03:51 PM

Phyto
2010/2/18, 03:52 PM

Phyto
2010/2/18, 03:57 PM

Phyto
2010/2/18, 03:58 PM

Phyto
2010/2/18, 03:59 PM

Phyto
2010/2/18, 04:00 PM

Phyto
2010/2/24, 03:03 PM

Phyto
2010/2/24, 03:12 PM

Phyto
2010/2/24, 03:14 PM

Phyto
2010/2/24, 03:16 PM

Phyto
2010/2/24, 03:17 PM

Phyto
2010/2/24, 03:18 PM

Phyto
2010/2/24, 03:20 PM

Phyto
2010/2/24, 03:21 PM

Phyto
2010/2/24, 03:22 PM

Phyto
2010/2/24, 03:23 PM

Phyto
2010/2/24, 03:24 PM

Phyto
2010/2/24, 03:25 PM

Phyto
2010/2/24, 03:27 PM

Phyto
2010/2/24, 03:28 PM

Phyto
2010/2/24, 03:29 PM

Phyto
2010/2/24, 03:30 PM

Phyto
2010/2/24, 03:31 PM

Phyto
2010/2/24, 03:33 PM

Phyto
2010/2/24, 03:34 PM

Phyto
2010/2/24, 03:35 PM

Phyto
2010/2/24, 03:37 PM

Phyto
2010/2/24, 03:39 PM

Phyto
2010/2/24, 03:41 PM

Phyto
2010/2/24, 03:42 PM

Phyto
2010/2/24, 03:44 PM

Phyto
2010/2/24, 03:44 PM

Phyto
2010/2/24, 03:45 PM

Phyto
2010/2/24, 03:46 PM

Phyto
2010/2/24, 03:47 PM

Phyto
2010/2/24, 03:48 PM

Phyto
2010/2/24, 03:49 PM

Phyto
2010/2/24, 03:50 PM

Phyto
2010/2/24, 03:51 PM

Phyto
2010/2/24, 03:51 PM

Phyto
2010/2/24, 03:52 PM

Phyto
2010/2/25, 03:20 PM

Phyto
2010/2/25, 03:22 PM

Phyto
2010/2/25, 03:23 PM

Phyto
2010/2/25, 03:25 PM

Phyto
2010/2/25, 03:27 PM

Phyto
2010/2/25, 03:29 PM

Phyto
2010/2/25, 03:31 PM

Phyto
2010/2/25, 03:32 PM

Phyto
2010/2/25, 03:33 PM

Phyto
2010/2/25, 03:34 PM

Phyto
2010/2/25, 03:35 PM

Phyto
2010/2/25, 03:37 PM

Phyto
2010/2/25, 03:38 PM

Phyto
2010/2/25, 03:39 PM

Phyto
2010/2/25, 03:40 PM

Phyto
2010/2/25, 03:41 PM

Phyto
2010/2/25, 03:42 PM

Phyto
2010/2/25, 03:44 PM

Phyto
2010/2/25, 03:45 PM

Phyto
2010/2/25, 03:46 PM

Phyto
2010/2/25, 03:47 PM

Phyto
2010/2/25, 03:48 PM

Phyto
2010/2/25, 03:49 PM

Phyto
2010/2/25, 03:50 PM

Phyto
2010/2/25, 03:51 PM

Phyto
2010/2/25, 03:53 PM

Phyto
2010/2/25, 03:56 PM

Phyto
2010/2/25, 03:58 PM

Phyto
2010/2/25, 04:00 PM

Phyto
2010/2/26, 10:08 AM

Phyto
2010/2/26, 10:13 AM

Phyto
2010/2/26, 10:16 AM

Phyto
2010/2/26, 10:20 AM

Phyto
2010/2/26, 10:25 AM

Phyto
2010/2/26, 10:29 AM

Phyto
2010/2/26, 10:34 AM

Phyto
2010/2/26, 10:37 AM

Phyto
2010/2/26, 10:41 AM

Phyto
2010/2/26, 10:49 AM

Phyto
2010/2/26, 10:53 AM

Phyto
2010/2/26, 10:56 AM

Phyto
2010/2/26, 11:15 AM

Phyto
2010/2/26, 11:18 AM

Phyto
2010/2/26, 11:22 AM

Phyto
2010/2/27, 06:44 PM

Phyto
2010/2/27, 06:45 PM

Phyto
2010/2/27, 06:47 PM

Phyto
2010/2/27, 06:48 PM

Phyto
2010/2/27, 06:49 PM

Phyto
2010/2/27, 06:51 PM

Phyto
2010/2/27, 06:54 PM

Phyto
2010/2/27, 06:54 PM

Phyto
2010/2/27, 06:56 PM

Phyto
2010/2/27, 06:57 PM

Phyto
2010/2/27, 06:58 PM

Phyto
2010/2/27, 06:59 PM

Phyto
2010/2/27, 07:00 PM

Phyto
2010/2/27, 07:02 PM

Phyto
2010/2/27, 07:05 PM

Phyto
2010/3/03, 02:05 PM

Phyto
2010/3/03, 02:12 PM

Phyto
2010/3/03, 02:18 PM

Phyto
2010/3/03, 02:21 PM

Phyto
2010/3/03, 02:28 PM

Phyto
2010/3/03, 03:15 PM

Phyto
2010/3/03, 03:17 PM

Phyto
2010/3/03, 03:19 PM

Phyto
2010/3/03, 03:20 PM

Phyto
2010/3/03, 03:21 PM

Phyto
2010/3/03, 03:22 PM

Phyto
2010/3/03, 03:23 PM

Phyto
2010/3/03, 03:24 PM

Phyto
2010/3/03, 03:25 PM

Phyto
2010/3/06, 12:37 PM

Phyto
2010/3/06, 01:03 PM

Phyto
2010/3/06, 01:05 PM

Phyto
2010/3/06, 01:05 PM

Phyto
2010/3/06, 01:08 PM

Phyto
2010/3/06, 01:09 PM

Phyto
2010/3/06, 01:11 PM

Phyto
2010/3/06, 01:12 PM

Phyto
2010/3/06, 01:12 PM

Phyto
2010/3/06, 01:14 PM

Phyto
2010/3/06, 01:15 PM

Phyto
2010/3/06, 01:18 PM

Phyto
2010/3/06, 01:20 PM

Phyto
2010/3/06, 01:23 PM

Phyto
2010/3/06, 01:25 PM

Phyto
2010/3/06, 01:26 PM

Phyto
2010/3/06, 01:26 PM

Phyto
2010/3/06, 01:28 PM

Phyto
2010/3/06, 01:32 PM

Phyto
2010/3/06, 01:33 PM

Phyto
2010/3/06, 01:34 PM

Phyto
2010/3/06, 01:35 PM

Phyto
2010/3/06, 01:36 PM

Phyto
2010/3/06, 01:38 PM

Phyto
2010/3/06, 01:41 PM

Phyto
2010/3/06, 01:43 PM

Phyto
2010/3/06, 01:45 PM

Phyto
2010/3/06, 01:46 PM

Phyto
2010/3/06, 01:48 PM

Phyto
2010/3/08, 01:17 PM

Phyto
2010/3/08, 01:19 PM

Phyto
2010/3/08, 01:20 PM

Phyto
2010/3/08, 01:22 PM

Phyto
2010/3/08, 01:22 PM

Phyto
2010/3/08, 01:24 PM

Phyto
2010/3/08, 01:25 PM

Phyto
2010/3/08, 01:26 PM

Phyto
2010/3/08, 01:27 PM

Phyto
2010/3/08, 01:28 PM

Phyto
2010/3/08, 01:29 PM

Phyto
2010/3/08, 01:30 PM

Phyto
2010/3/08, 01:31 PM

Phyto
2010/3/08, 01:33 PM

Phyto
2010/3/08, 01:33 PM

Phyto
2010/3/08, 01:34 PM

Phyto
2010/3/08, 01:35 PM

Phyto
2010/3/08, 01:37 PM

Phyto
2010/3/08, 01:40 PM

Phyto
2010/3/08, 01:42 PM

Phyto
2010/3/08, 01:45 PM

Phyto
2010/3/08, 01:46 PM

Phyto
2010/3/08, 01:48 PM

Phyto
2010/3/08, 01:50 PM

Phyto
2010/3/08, 01:54 PM

Hamid Ghobadi
2010/8/04, 01:36 PM

Phyto
2010/8/21, 10:58 AM

afsoon6282
2012/5/18, 08:53 AM

afsoon6282
2012/5/18, 09:10 AM

hfarda2011
2012/9/29, 11:59 AM

shagy
2012/10/25, 07:32 PM

Hamid Ghobadi
2012/11/21, 12:56 PM

Hamid Ghobadi
2012/11/21, 01:10 PM

hfarda2011
2013/3/09, 03:45 PM

aboozar esmaili
2013/3/16, 10:27 PM