گنجینه مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

وضعیت
موضوع بسته شده است.

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
سلام بر دوستان عزیز معمار
هدف از ایجاد این تاپیک فهرست بندی مقالات ِ مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی می باشد
امیدوارم که با همکاری هم بتوانیم یک مرجع کامل از مقالات مفید در زمینه معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی گردآوری کنیم .
با آرزوی موفقیت شما دوستان:gol:
فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 • مقاله راهکارهای معماری پایدار گیلان بهمراه قیاس با معماری ژاپن

نویسندگان :
یوسف گرجی مهلبانی
علی یاران

چکیده:
معماری گیلان، به عنوان نمونه ای مناسب از هماهنگی و تلفیق بنا با طبیعت، که حاصل عوامل مختلف اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است و بیشترین تاثیر را از اقلیم و طبیعت پیرامون خود گرفته است. به نظر میرسد معماری این منطقه از مصالح مورد استفاده تا فرم کلی بنا تحت تاثیر محیط پیرامون میباشد. برای شناخت این معماری باید تاثیر عوامل اقلیمی بر ساخت و ساز ابنیه شمال ایران مورد بررسی قرار گیرند. لذا در این مقاله پس از معرفی خصوصیات اقلیمی، به تاثیر اقلیم بر شکل گیری فضاها و عناصر معماری این منطقه پرداخته ایم. در این مقاله جهت بررسی راهکارهای معماری پایدار در گیلان؛ ابتدا مفهوم پایداری، توسعه پایدار و تاثیر و اهداف آن در معماری بررسی شده است. سپس به بررسی معماری گیلان، بویژه تاثیر ویژگیهای اقلیمی و طبیعی بر آن پرداخته ایم. در ادامه چند نمونه از ساختمان های موفق در زمینه معماری پایدار در کشور ژاپن با اقلیم مشابه شمال ایران و با الگوگیری از معماری بومی آن منطقه که مشابه معماری بومی گیلان میباشد، مورد تحلیل قرار گرفت. در آخر، با مقایسه ویژگیها و شباهت های معماری بومی گیلان و ژاپن و راهکارهای مطرح در معماری پایدار ژاپن، راهکارهای معماری پایدار گیلان، برگرفته از معماری بومی منطقه، نتیجه گیری شده است.

برا
ی دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
راهکارهای معماری پایدار گیلان بهمراه قیاس با معماری ژاپن • مقاله لزوم باززنده سازي هويت بومي معماري اسلامي-ايراني در دستيابي به معماري پايدار

نويسنده:
راضيه ليب زاده

چکیده :
تجارب ارزنده گذشتگان در طول تاريخ، همواره سرمايۀ اصلي انديشمندان در گرهگشايي از مشكلات وحركت به سوي آينده بهتر بوده است. انتقال تجارب گذشتگان از نسلي به نسل ديگر باعث پيشرفت علميو فني، تداوم فرهنگي، تحكيم هويت ملي تقويت حس خوداتكايي بوده و زمينه را براي موفقيتهايجديدتر علمي و فني و دستيابي به توسعه پايدار فراهم آورده است. معماري گذشته ايران به خصوص دردوران پس از اسلام، مملو از نمونه هاي باارزش بكارگيري شيوه هاي پردازش بنا بصورت كارا و بهينه ودستيابي به آنچه كه امروز معماري پايدار ناميده مي شود، مي باشد.عليرغم اين واقعيت روشن، متأسفانه تاريخ معاصر ايران به دلايل زياد و در ابعاد مختلف با انقطاعفرهنگي و گسست از تجارب تاريخي و اصول بيزمان جاري در سنتهاي ارزشمند فرهنگ خودي، مواجهشده است و يكي از آثار اين گسست، دور شدن از هويت بومي و ارزشهاي اسلامي در آثار معماري امروزايران است. عدم استفاده درست از تجارب ارزشمند تاريخي در حوزه معماري، ساماندهي محيط مصنوع وفنآوريهاي آن در دستيابي به اصل پايداري در بنا، شاهد روشن اين مدعاست.و « بازشناسي و فهم معماري و شهرسازي اسلامي ايران » در راستاي يكي از اهداف همايش در خصوصاين مقاله بر آن است تا به بيان ضرورت ،« ماهيت و هويت معماري وشهرسازي اسلامي » با محوريتبازخواني معماري بومي بر مبناي اصول معماري اسلامي-ايراني پرداخته و راهكارهاي دستيابي به اين مهمرادر حد امكان مطرح سازد. متن حاضر با استفاده از مطالعه تطبيقي و تحليلي روشهاي موجود در مراجعهبه سنتهاي معماري ايراني-اسلامي، به شناخت نقاط ضعف و قوت آنها ميپردازد و تلاش در جهت يافتنراهكارهاي مناسب براي برونرفت از مشكلات متولوژيك موجود در اين روشها و تبيين مسيري مناسببراي باززندهسازي هويت بومي معماري اسلامي -ايراني و بهرهبرداري عالمانه از سنتهاي آن را در جهتدستيابي به معماري پايدار مدنظر قرار ميدهد.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
لزوم باززنده سازي هويت بومي معماري اسلامي-ايراني در دستيابي به معماري پايدار • مقاله جايگاه دانش روان شناسي محيطي در ساختمان هاي بلندمرتبه با رويكرد معماري پايدار

نویسندگان :
دانش پور سيدعبدالهادي
مهدوي نيا مجتبي
غيايي محمدمهدي

چکیده :
با توجه به رشد جمعيت و شهرنشيني، راهبرد بلندمرتبه سازي، در زمان حاضر رواج يافته است. بعلت تجميع كاربران در سطحي محدود و بهره گيري قابل توجه از منابع انرژي در ساختمان هاي بلند، لازمست تا رويكرد پايداري در فرآيند طراحي و مرحله بهره برداري مورد توجه قرار گيرد
نظر به اهميت رفتار کاربران در تحقق اهداف معماري پايدار و با توجه به آنکه در پژوهش هاي انجام شده، بندرت به جنبه هاي روان شناختي و رفتارهاي مرتبط با اين رويکرد پرداخته شده است؛ لذا در اين نوشتار تلاش شده است پيوند ميان حوزه هاي روان شناسي و معماري مدنظر قرار گيرد. پژوهش حاضر، با مبنا قرار دادن هرم نيازهاي مازلو، به شناخت راهبردهايي در جهت ترويج رفتارهاي پايدار پرداخته است. بعلاوه در ادامه با موثر دانستن «نگرش» در شكل دهي به رفتار، راهبردهاي «آموزش» و «مديريت منابع» را پيشنهاد نموده و در پايان دانش روانشناسي محيطي را به مثابه بستري براي ترويج رفتارهاي پايدار توسط كاربران معرفي کرده است.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
جايگاه دانش روان شناسي محيطي در ساختمان هاي بلندمرتبه با رويكرد معماري


 • مقاله بررسی نمودهای معماری پایدار در معماری مازندران

نویسنده :

فهیمه بیداله خانی
پیمان اعتبار

چکیده :
چند دهه از مطرح شدن معماری پایدار در عرصه معماری می گذرد و مجامع بین المللی راهکارهای بسیار را برای تکمیل و تکامل آن ارائه نموده اند. قطعأ اصول معماری پایدار که همان حفظ انرژیهای طبیعی، کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و همزیستی با محیط و اقلیم است باید مد نظر طراحان و فعالان عرصه معماری قرار گیرد. قدری تأمل در معماری پایدار و اصول آن ما را به معماری بومی (مربوط به گذشته) این سرزمین خواهد رساند، چرا که معماران این سرزمین در اقلیم های مختلف توانسته اند بهترین هماهنگی را با محیط ایجاد کنند و با استفاده از محدودیت ها و امکانات بستر طرح بهترین شرایط زیستی رابرای کاربران فراهم خود سازند. معماری مازندران یکی از نمونه های موفق معماری بومی است که چنان با ظرافت با طبیعت درآمیخته است که گویی جزئی از بستر و محیط طبیعی است. این درآمیختگی با بستر و توجه به قابلیتها و محدودیت های آن باعث همسو شدن معماری بومی مازندران و معماری پایدار شده است. چنان که تمیز نمودن آنها از هم بسیار دشوار می نماید .توجه به معماری بومی و شناساندن اصول نهان معماری پایدار در آن یکی از راهکارهای مفید در جهت شناساندن معماری پایدار می باشد، چرا که توجهی دوباره را به معماری بومی معطوف خواهد نمود و از طریق آن مباحث معماری را به مباحث روز بین الملل نزدیک خواهدکرد. مسلماَ معماری بومی در زمان و مکان خودش پایدار بوده است و تقلید صرف از آن، امری بیهوده است. در این مقاله استخراج ویژگی های نهان معماری پایدار در معماری بومی مازندران مد نظر می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است و رویکردی توصیفی دارد. نتایج بدست آمده از این پژوهش به روشن شدن اصول پایدار نهفته در معماری مازندران منجر خواهد شد...

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
بررسی نمودهای معماری پایدار در معماری مازندران
 
آخرین ویرایش:

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

 • مقاله توليد بيوگاز در مناطق روستايي ايران به عنوان يك منبع انرژي تجديد پذير

نويسنده:حسن سيفي

چكيده:
محدود بودن منابع انرژي تجديد پذير (نفت و گاز) و افزايش روزافزون جمعيت و در پي آن گسترش صنايع كشورها را ملزم مي‌كند تا به توليد انرژي‌هاي با منابع تجديد پذير (خورشيد، باد و بيوگاز و …) رو بياورد.
از طرفي مزاياي جانبي بيوگاز علاوه بر توليد انرژي جلوگيري از آلودگي‌هاي زيست‌ محيطي و تأمين بهداشت و سلامتي جوامع روستايي است. كه در صورت عدم رعايت مسائل زيست‌ محيطي و كنترل آلودگي‌هاي حاصل از فعاليتهاي بشري اثرات جبران‌ ناپذيري به محيط زيست و منابع ارزشمند آن وهمچنين بهداشت و سلامتي انسان وارد خواهد شد.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
توليد بيوگاز در مناطق روستايي ايران به عنوان يك منبع انرژي تجديد پذير • مقاله معماري پايدار در برابر زلزله: طراحي يك مدرسه راهنمايي در تهران

نویسندگان:
نوري فرد آزاده
فرضيان محمد

چکیده :

در حال حاضر زلزله به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار در مراحل شكل گيري معماري مورد بي توجهي واقع شده است و تمام مسووليت پايداري ساختمان در برابر زلزله به عهده مهندس سازه مي باشد. اين امر طراحي ساختمان هاي پايدار در برابر زلزله را مشكل، پرهزينه، در مواردي غيرممكن مي كند. از آنجا كه كليه مسايل يك بنا به عهده مهندس معمار است، لذا پر كردن خلا موجود به عهده او مي باشد تا با ديد وسيع خود بهينه ترين راه را جهت پايداري ساختمان در زلزله ارايه دهد. بر اين اساس هدف اصلي اين مقاله تحت عنوان مشاركت طرح معماري با سازه بنا در تمام مراحل طراحي جهت پايداري در برابر زلزله تعريف شده است و محدوده آن با توجه به خلاهاي موجود، ساختمان هاي معمول، با ارتفاع كوتاه تا متوسط و با تكنولوژي رايج كشور را در بر مي گيرد. در بخش اول اين مقاله تاثير زلزله در پنج مرحله اصلي شكل گيري معماري به صورت چك ليستي جهت كنترل طرح ارايه شده و در بخش دوم اين چك ليست به صورت عملي در طراحي يك مدرسه به كار گرفته شده است. به عنوان نتيجه كار مي توان ادعا كرد تنها در صورتي دستيابي به بنايي با بهترين كيفيت هاي فضايي و بهينه ترين سازه از لحاظ مقاومت در برابر زلزله امكان پذير است كه از مراحل اوليه طراحي تا جزييات اجرايي مشاركت نزديك بين سازه و معماري وجود داشته باشد.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
معماري پايدار در برابر زلزله: طراحي يك مدرسه راهنمايي در تهران


 • مقالهچيدماني بهينه توربينهاي بادي در مزارع باد

نویسنده :
شيوا شوندي

چكيده :

در اين مقاله بحث چيدماني بهينة توربين هاي بادي و نحوه آرایش آنها در مزارع باد و نحوه چیدمانی توربین ها در نيروگاه بادي (خراسان) مورد بررسی قرار می گیرد و اشاره اي نيز به نحوه آرایش توربین ها در نیروگاه بادی منجیل و کشور اتریش خواهیم داشت.
در اين مقاله تاكيد بيشتر بر شبيه سازي كامپيوتري سايت هاي نيروگاهي جهت چيدمان بهينة توربينهاي بادي توسط نرم افزارهاي تخصصي باد مي باشد.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
چيدماني بهينه توربينهاي بادي در مزارع باد


 • مقاله بيوگاز بعنوان يك حامل انرژي

نویسندگان:
نيلوفر جعفري
‌ابوالفضل شيرودي

چكيده:
در سالهاي اخير روند رو به رشد مصرف انرژي، پديده بحران انرژي را در جهان بوجود آورده است. مصرف روز افزون انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي اگر چه رشد سريع اقتصادي جوامع مختلف را بهمراه داشته است اما بواسطه انتشار آلايندههاي‎ حاصل از احتراق سوختهاي فسيلي و افزايش دي اكسيد كربن در اتمسفر و پيامدهاي ناشي از آن، جهان را با تغييرات تهديد آميزي روبرو ساخته است؛ از ديگرسوي محدوديت منابع فسيلي، غيرقابل تجديدپذير بودن اين منابع و پيش بيني افزايش قيمتها موجب گرديده است تا سياست گذاران و برنامه‎ريزان بخش انرژي با انجام مطالعات ساختاري، تغيير حاملهاي انرژي و حركت بسوي سوختهاي پاك را در رئوس برنامه‎هاي كاري خود قرار دهند و يكي از اين گزينه‎ها، استفاده از انرژي حاصل از منابع زيست توده مي‎باشد.
در حال حاضر بيوگاز بعنوان يكي از منابع عمده تأمين انرژي در دنيا مطرح است و اين گاز را هم بطور مستقيم در تأمين انرژي حرارتي و روشنايي و هم بعنوان يك گزينه مناسب براي استفاده در مولدهاي احتراق داخلي، ميكروتوربينها، پيلهاي سوختي و... جهت توليد برق مورد استفاده قرار مي‌دهند. در كشورمان ايران نيز تحقيقات گسترده‎اي در زمينه كاربرد بيوگاز در حال انجام است؛ لذا استفاده از بيوگاز چشم انداز بسيار روشني را در آينده براي بخش انرژي كشور ترسيم مي‎نمايد. در اين مقاله سعي شده است تا ضمن بررسي جايگاه اين منبع انرژي زيستي در تأمين انرژي مورد نياز، اهميت كاربرد آن مورد بررسي قرار گيرد.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
بيوگاز بعنوان يك حامل انرژي
 

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

 • مقاله مميزی انرژی در شهرک مسکونی ولی عصر (عج) کارخانه چوب و کاغذ ايران(چوکا)

نویسندگان:
سالم بعنونی
جلال برجی زاده

چكيده:
در اين مقاله مميزي انرژي در شهرك مسكوني ولی عصر (عج) کارخانه چوب و کاغذ ايران(چوکا) مورد بررسي قرار گرفته، نتايج مميزي‌ها همچنين راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در كل شهرك بخصوص واحدهاي مسكوني ارائه شده است.
با توجه به حاملهاي انرژي شهرك، سيستم گرمايش مركزي، بخش تعميرات و نگهداري و مسكوني بودن شهرك، فعاليتهاي مميزي انرژي در سه بخش مهندسي مكانيك، برق و صنايع صورت گرفته كه در كنار آن ارائه راهكارهاي كاهش مصرف انرژي، اصول و موقعيت كميته انرژي در چارت سازماني شهرك، برنامه‌ريزي تعمير و نگهداري و در كنار آن تعميرات و نگهداري پيشگيرانه(PM) همچنين برنامه‌هاي آموزش و حساس سازي و تبليغات بهينه‌سازي مصرف انرژي در مجتمع‌هاي مسكوني تدوين و ارائه شده است.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
مميزی انرژی در شهرک مسکونی ولی عصر (عج) کارخانه چوب و کاغذ ايران(چوکا) • مقاله بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي آموزشي (دانشگاه اصفهان)

نویسندگان :
دكتر بوذرجمهر قاسمي
دكتر ملك ارسلان صدري

چكيده:
آمار منتشر شده نشان مي دهد مصرف انرژي در بخش ساختمان حدود 37 درصد كل انرژي مصرفي مملكت بوده كه با رشد متوسط حدود 7 درصد در حال افزايش مي باشد. ساختمان هاي عمومي و دولتي 70 درصد مصرف اين انرژي را با بهره پاييني به خود اختصاص داده اند كه ساختمان هاي آموزشي دانشگاهي در همين رده قرار دارند.
دانشگاه اصفهان به منظور ريشه يابي مصرف بالاي انرژي در ساختمان هاي آموزشي طرح تحقيقي:
" الگوسازي، مميزي و بهينه سازي مصرف انرژي" را در ساختمان هاي آموزشي اخيرا به اجراء در آورده كه در آن ميزان تلفات انرژي را مشخص و سرانه مصرف آنرا به ازاء هر دانشجو در سال معين مي نمايد.در اين مقاله جزئيات محاسباتي و اجراي طرح و راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در ساختمان هاي آموزشي ارائه و نشان داده شده كه مصرف سرانه انرژي در ساختمان هاي آموزشي با وضع فعلي به ازاء هر دانشجو 3036 كيلو كالري در ساعت است كه به سادگي با اعمال مديريت انرژي و راهكارهاي ساده مانند تعمير شيشه هاي شكسته، بستن درب و پنجره هاي اضافي و نصب فنر خودكار به درب هاي ورودي آنرا به 1633 كيلو كالري در ساعت كاهش و چنانچه راهكارهاي ارائه شده در مبحث 19 از مقررات ملي ساختمان در ساختمان سازي رعايت شود اين ميزان تا حد 1190 كيلو كالري در ساعت تقليل مي يابد.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي آموزشي (دانشگاه اصفهان) • مقاله ارزيابي كاربرد نيروگاه خورشيدي در پاسگاههاي محيط باني

نویسنده :
مصطفي سخايي

چكيده:
پارك ملي و منطقه حفاظت شده تنگ صياد در 20 كيلومتري شهركرد ( مركز استان ) واقع گرديده است. حفاظت خوب - تنوع زيستي بالاي منطقه - وجود چشم اندازهاي بسيار زيبا- آنرا رقيب بسياري از پاركهاي ملي جهان گردانيده است.لذا مديريت صحيح منطقه بسيار حائز اهميت مي باشد . با توجه به موارد ذكر شده همچنين وجود 8 ميليون هكتار ( 8/6 % خاك كشور ) مناطق چهارگانه سازمان كه عمدتاٌ مناطق صعب العبور و بدور از هرگونه امكانات رفاهي مي باشند اتخاذ تصميم صحيح در مورد چگونگي تامين انرژي مورد نياز بي سيم هاي ثابت - شارژ بي سيم هاي دستي - بكار انداختن پمپهاي آب - روشنائي پاسگاهها - راديو و يخچال بسيار مهم مي باشد .حفظ سيماي منطقه - حفظ زيستگاهها به منظور حفظ تنوع زيستي مناطق از نكات بسيار مهم در تصميم گيري مي باشد . از طرف ديگر با توجه به واقع شدن منطقه حفاظت شده و پارك ملي تنگ صياد در عرضهاي مياني و بروز پديده خشكسالي همچنين كوهستاني بودن آن و وجود سفره هاي آب زيرزميني در پائين دست حساسيت منطقه مورد مطالعه را دوچندان مي كند. لذا بين سه گزينه
A : حمل سوخت فسيلي تا اقصاء نقاط مناطق تحت مديريت
B : احداث شبكه هاي انتقال برق
C : احداث نيروگاه خورشيدي
از نظر كمي ( با توجه به بودجه محدود اداره كل ) و از نظر كيفي انجام پذيرفت كه درنهايت عليرغم شرايط نامناسب اقليمي منطقه گزينه C بر گزينه هاي ديگر ارجحيت يافت . لازم به يادآوري است كه معضلات و هزينه هاي ذكر شده تنها در يك پاسگاه محاسبه شده و اگر براي تمامي پاسگاهها محاسبه گردد مشخص است كه معضلات و هزينه هاي گزينه هاي A و B چندين برابر خواهد شد كه هم از نظر حفاظتي و هم از نظر هزينه اي مشكلات عمده اي را بدنبال خواهد داشت .

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
ارزيابي كاربرد نيروگاه خورشيدي در پاسگاههاي محيط باني • مقاله عصـــر IT ، مشكلات فرهنگي و مديريت بهينه‌سازي مصرف سوخت

نویسنده :

دكتر عظيم ساحتي مهر

چكيــده:
با گذشت زمان و به تحليل رفتن منابع انرژي تجديدناپذير ، ممالك مصرف كننده و توليدكننده انرژي به اهميّت حفظ و صيانت از منابع فسيلي بيشتر پي‌برده و لزوم تفكر در رابطه با بحران كمبود و چگونگي مقابله با آن نيز از اهميت ويژه برخوردار مي گردد .
چنانچه در گذشته به علت كمبود ارتباطات و يا به علت عدم دسترسي به منابع اطلاعاتي ، ارزيابي عملكردها در رابطه‌ با توليد و مصرف ، به غير از دست‌اندركاران براي اقشار و طبقات مختلف جوامع مقدور و مهيا نبود ، بايستي در مقطع فعلي پذيرفت كه در عصر اطلاعات و گردش سريع آن با دسترسي عموم به اينترنت ديگر نمي توان واقعيات را در پشت پرده‌اي از ابهام قرار داده و مشكلات جهانگير انرژي و تبعات كاربرد بي‌رويه و غير اصولي آن را كتمان و يا از كانون توجه عموم دور نگه داشت . بشر خواسته يا نا خواسته به سرعت منابع تجديد‌ناپذير انرژي را به سمت زوال و نابودي مي‌كشاند و در اين ميان به غير از محروميّت نسل‌هاي آينده از وجود آن ، مسائل و مشكلات غير قابل حل زيست محيطي نيز بر تمامي موجودات كرة زمين تحميل مي‌گردد كه از آن تحت عنوان “ بن بست بزرگ بشريت ” ياد مي‌كنند .

برا
ی دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
عصـــر IT ، مشكلات فرهنگي و مديريت بهينه‌سازي مصرف سوخت
 

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

 • مقاله منظر پایدار

نویسنده :
محمد حسین اصغر زاده

چکیده:

این مقاله با تحلیل توسعه پایدار و شناخت ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و بوم شناختی آن در پی اثبات وجود مفهوم منظر پایدار و بیان تعریفی هر چند کلی از آن می باشد. روش شناسی این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های تطبیقی پیرامون ساختارهای متعادل زندگی در برخی روستاهای کشور است.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
منظر پایدار
 • مقاله معماری پایدار
در این مقاله به شرح :
معماری پایدار
توسعه پایدار و نقش معماران
طراحان و مسئولان در ایجاد چنین معماری پرداخته شده است.

نویسندگان:
مریم گلشنی منش
مرتضی گلشنی منش
غلامرضا عابدینی

چکیده:
زیست و توسعه پایدار امروزه از بحث برانگیزترین موضوعات در معماری است و نظریات گوناگونی در این زمینه ارائه شده است. ولی به طور کلی معماری پایدار را می توان معماری دانست که نسبت به ویژگی ها و شرایط محیطی و مکانی پاسخگو است و از قابلیتهای بستر خود در راستای ایجاد شرایط مطلوب استفاده بهینه می نماید. یعنی کمترین صدمات را بر محیط زیست دارد. علاوه بر این نسبت به تغییرات، شرایط و نیازها انطباق پذیر و تداوم پذیر است و به عبارت دیگر معماری منحصر به فردی است که ضمن توجه به نیازهای زیبایی شناختی با ظرفیتهای طبیعی و اکولوژیک بستر خود نیز منطبق است.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
معماری پایدار • مقاله بررسی تحول های جهانی شاخصه های توسعه پایدار

نویسندگان :
سید مجید مفیدی شمیرانی
مهدی اخترکاوان

چکیده:
این تحقیق به بررسی تحول های جهانی توسعه پایدار خواهد پرداخت. پژوهش حاضر، روند شکل گیری توسعه پایدار را مورد مطالعه قرار داده و آنچه امروزه از توسعه پایدار تعریف میشود را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد. تمرکز اصلی، بررسی شاخصه های توسعه پایدار به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری میباشد. در نهایت در مقام نتیجه گیری و جمع بندی، رویکرد این تحقیق در ارائه مفهوم پایدار و اهمیت آن در رشته های مختلف مشخص می شود.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
بررسی تحول های جهانی شاخصه های توسعه پایدار
 • مقاله ساخت و ساز پایدار
در ارتباط با معماری سنتی ایران

نویسندگان :
شهره خدابخشی
سید مجید مفیدی


چکیده :
انسان همواره در طول تاریخ سعی م ی نماید به منظور ایجاد سرپناه ی امن برای سکونت، آن را با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامۀ حیات خویش ایجاد کند و درحقیقت شر ایط جغرافیا یی، اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست، دخالت مستقیمی دارد. در ایران به علت دارا بودن ، چهار اقلیم متفاوت گرم ومرطوب، گرم و خشک، معتدل و مرطوب و سرد، معماری های متفاوتی (به ویژه در طراحی مسکن بومی ) هماهنگ با اقلیم بوجود آمده که در چنین فضاهای ساخته شده ای، به کارگیری مصالح بومی که کمترین تأثیر نامطلوب برمحیط را دارند و همچنین کاهش میزان انرژی مصرفی با استفاده از مصالح محلی، موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گردیده اند. از این رو در این مبحث، سعی برآن است تا
بتوانیم معماری بومی ایران را در اقلیمهای متفاوت باتوجه به پایداری محیط و صرفه جویی در مصرف انرژی بررسی نموده و معایب معماری جدید در هر اقلیم را از نظر مواردی همچو ن به کارگیری مصالح ناهماهنگ با شر ایط منطقه، طراحی نامناسب بنا ، عدم صرفه جویی در مصرف انرژی و تخریب محیط به صورت اجمالی مورد ارزیابی قرار دهیم . در انتها به جمع بندی و ارائه راهبردهایی در صرف هجویی انرژی در ساختمان باتوجه به ف نآوری جدید می پردازیم.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری سنتی ایران
 

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

 • مقاله بررسی مفهوم توسعه پایدار در معماری و سکونتگاههای انسانی

نوسندگان :
شهرام بذرگری
حسن بن جواد طالبی

چکیده :
برای تدوین بخش سکونتگاه‌های انسانی در راهبردهای توسعه پایدار کشور از مدارک و اسناد جهانی که در این زمینه وجود دارند،استفاده شده است. سند نخست،«دستور کار 21»است که توسط سران و نمایندگان بیشتر کشورهای جهان در سال 1992 در شهر ریودوژانیرو مورد تصویب قرار گرفت.فصل هفتم این دستور کار اختصاص به توسعه پایدار سکونتگاه‌های‌ انسانی دارد که شامل رهنمودهای کلی و اساسی برای کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه است.سند دوم که دارای اهمیت جهانی‌ است،دستور کار اسکان اجلاس استانبول در مورد سکونتگاه‌های انسانی‌ است.این دستور کار که در جریان اجلاس ماه ژوئن سال 1996 در شهر استانبول تدوین شد به توسعه سکونتگاه‌های انسانی و اسکان اختصاص دارد. در استفاده از این دو سند جهانی مهم،شرایط و نیازهای ایران مورد توجه قرار گرفته است،تا موارد مناسب برای تدوین راهبردهای ملی توسعه پایدار کشور گزیده شده باشد.در قسمت نخست،گزیده‌هایی از دستور کار 21 اجلاس‌ 1992 ریو و در قسمت دوم گزیده‌هایی از دستور کار اجلاس سال 1996 استانبول آمده است.هدف کلی برنامه‌های توسعهء سکونتگاه‌های انسانی،بهبود شرایط اجتماعی‌ و اقتصادی و کیفیت زندگی و فعالیت ساکنان آنها است.توسعه و بهبود شرایط زیست در سکونتگاه‌های انسانی متکی بر همکاری‌های فنی و جلب‌ مشارکت گروه‌های مختلف مردم محلی در طرح‌های توسعه‌ای در سطوح‌ مختلف تصمیم‌گیری در سکونتگاه‌های انسانی است.این رویکرد باید به عنوان راهبردها و اصول توسعهء سکونتگاه‌های انسانی در نظر گرفته شود.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
بررسی مفهوم توسعه پـایدار در معماری و سکونتگاههای انسانی • مقاله جايگاه آموزش پايداري در معماري و ساختمان

نویسندگان :
خاتمي سيدمحمدجعفر
فلاح محمدحسن

چکیده :
تحولات و پيشرفت هاي چند دهه اخير در توسعه علوم موجب رشد سريع جمعيت جهان شده است و پيامدهاي ناخوشايندي نيز براي محيط زيست داشته است. فعاليت هاي مربوط به ساخت و ساز چهل درصد از منابع و انرژي جوامع را مصرف مي کند و به همين نسبت نيز در آلودگي هاي زيست محيطي سهيم است. با توجه به اهداف معماري پايدار، با شناخت آثار مخرب اين صنعت، مي توان در هدايت پيشرفت هاي اين عرصه و انطباق آنها با ظرفيت هاي طبيعي تلاش کرد. در اين ميان نقش معماران انکارناپذير است. در اين راستا دانشگاه هاي معتبر دنيا با توجه به ماهيت فعاليت هاي خود وارد عمل شده و دوره هاي تحصيلات تکميلي اين تخصص را راه انداخته اند. مجموع اين دستاوردها را مي توان در قالب نظام هاي ارزيابي پايداري در عرصه آموزش و پژوهش و ساخت و ساز به کار بست.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
جايگاه آموزش پايداري در معماري و ساختمان
 • مقاله آموزش معماری پایدار - موانع و گرایش ها

نویسندگان :

سید باقر حسینی
سید مجید مفیدي شمیرانی
حسین مدي

چکیده:
مقاله حاضر درباره لزوم توجه به آموزش معماري پایدار در ایران و بررسی امکانات و موانع آ ن است. هدف این آموزش دستیابی به آگاهی علمی درباره منابع محیطی، اصول اخلاقی، ارز شها و مهارت ها در راستاي اهداف توسعه پایدار و مشارکت مردم در تصمیم گیري ها است. در گذار از معماري متعارف به سري معماري پایدار، آموزش معماري نیازمند تحولی اساسی بوده و با موانع متعدد و ساختاري هم مواجه است. مشکلات برنامه ریزي آموزشی در درو س معماري پایدار شامل استفاده از منابع محیطی، حمل و نقل، مصالح ساختمانی،
جمع آوري و یکپارچه سازي سامانه هاي ساختمانی و کاربري هاي چند منظوره و منطبق با ارز شهاي انسانی میشو د. در ایرا ن این آموزشها در تقابل با عادات جامعه قرار دارد و نیازمند هماهنگی ساختار مدیریتی است. بررسی آموزش معماري پایدار در سه دانشگاه ایرانی نشان داده که با وجو د برخی کاستی هایی در این آموزش نگرش دانشجویان جهت یافته و انگیزه کافی براي تغییر عملکرد ایجاد شده است. معماري خورشیدي که در دهه هفتاد میلادي پس از بحران انرژي مورد توجه قرار گرفت، در ایران با اقبال بسیاري از استادان روبرو شده است چنانکه آن را در برنامه آموزش خود قرار داده اند.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
آموزش معماری پایدار • مقاله بررسی شیوه های موثر طراحی معماری پایدار

در صرفه جوئی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

نویسندگان :
فرزاد اصلانی بوسجین
مهدی اصلانی بوسجین

چکیده:
بر اساس آمارهای ارائه شده بین 15 تا 20 در صد کل انرژی مصرفی به مصرف ساختمانها خصوصا فضاهای مسکونی می رسد که این امر باعث تحمیل هزینه های بسیار ، از بین بردن منابع طبیعی و سوختهای فسیلی و تخریب محیط زیست در بعد وسیعی می شود .
شاید یکی از دلایلی که این امر ( مصرف بالای انرژي) را باعث می شود ، ارزانی سوخت است که باعث عدم الزامات و اصول صرفه جوئی انرژی است . بنابراین ضرورت صرفه جوئی در انرژی و بهینه سازی آن در این زمان بیش از هر زمان دیگری لازم بنظر می رسد . یکی از راهکارهایی را که در این زمینه می توان در آن تأمل نمود بحث طراحی معماری ای است که در آن سعی در ارائه راه حلها و الگوهای صرفه جوئی در انرژی و بهینه سازی آن ، توسط مصرف کنندگان از ساختمان شود . اصولی که حاصل ترکیب هوشمندانه ای از شیوه های سنتی و مدرن طراحی امروزی می باشد . همچنین نکته ای که شاید بیان آن نو و بدیع بنظر می رسد استفاده از انرژی صوت (خصوصاً اصوات مزاحم ) موجود در محیط و تبدیل آن به انرژیهای مورد نیاز در ساختمان می باشد که خود جای تحقیق و بررسی های فراوان دارد

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
بررسی شیوه های موثر طراحی معماری پایدار
 

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

 • مقاله راهکارهای معماری پایدار گیلان بهمراه قیاس با معماری ژاپن

نویسندگان :
یوسف گرجی مهلبانی
علی یاران

چکیده:
معماری گیلان، به عنوان نمونه ای مناسب از هماهنگی و تلفیق بنا با طبیعت، که حاصل عوامل مختلف اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است و بیشترین تاثیر را از اقلیم و طبیعت پیرامون خود گرفته است. به نظر میرسد معماری این منطقه از مصالح مورد استفاده تا فرم کلی بنا تحت تاثیر محیط پیرامون میباشد. برای شناخت این معماری باید تاثیر عوامل اقلیمی بر ساخت و ساز ابنیه شمال ایران مورد بررسی قرار گیرند. لذا در این مقاله پس از معرفی خصوصیات اقلیمی، به تاثیر اقلیم بر شکل گیری فضاها و عناصر معماری این منطقه پرداخته ایم. در این مقاله جهت بررسی راهکارهای معماری پایدار در گیلان؛ ابتدا مفهوم پایداری، توسعه پایدار و تاثیر و اهداف آن در معماری بررسی شده است. سپس به بررسی معماری گیلان، بویژه تاثیر ویژگیهای اقلیمی و طبیعی بر آن پرداخته ایم. در ادامه چند نمونه از ساختمان های موفق در زمینه معماری پایدار در کشور ژاپن با اقلیم مشابه شمال ایران و با الگوگیری از معماری بومی آن منطقه که مشابه معماری بومی گیلان میباشد، مورد تحلیل قرار گرفت. در آخر، با مقایسه ویژگیها و شباهت های معماری بومی گیلان و ژاپن و راهکارهای مطرح در معماری پایدار ژاپن، راهکارهای معماری پایدار گیلان، برگرفته از معماری بومی منطقه، نتیجه گیری شده است.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
راهکارهای معماری پایدار گیلان بهمراه قیاس با معماری ژاپن
 • مقاله تحليل نقش فضاهاي شهري در دستيابي به توسعه پايدار شهرها، تبيين پارادايم ارتباط

نویسندگان: سلطاني علي
نامداريان احمدعلي

چکیده:
فضاهاي شهري در طول تاريخ نقش مهمي در زندگي اجتماعي - اقتصادي ساکنان داشته و به عنوان مرکز ارتباط و تحول در شهرها عمل کرده است. در دوران مدرن، با تغييرات عميقي که در تمامي ابعاد زندگي و سکونت رخ داده، بخش عمده فضاهاي شهري به مکان هاي سودا زده تبديل شده و تحت تاثير نيروهاي بازار در خدمت منافع جريان هاي محدود قرار گرفته است. در واقع، عقلاني سازي که از ثمرات دوره روشنگري است، به عقلانيت روش ها، ابزار و فن آوري محدود شد. انعکاس اين عقلانيت يک سويه يا «عقلانيت ابزاري»، و نمود آن را مي توان در ديالکتيک انسان، جامعه و طبيعت جستجو کرد که نتيجه آن، تلاش انسان براي غلبه بر طبيعت و وارد کردن خسارت هاي فراوان به آن است؛ نگراني هايي که الگوي توسعه پايدار، امروزه از آن سخن ميگويد. هدف اين نوشتار، کشف اشتراکات و خاستگاه هاي فضاي شهري، جريان توسعه پايدار و نظريه کنش ارتباطي و پيشنهاد «پارادايم ارتباط» به عنوان مبنايي براي توضيح و تقويت سه پديده فوق است. براي دستيابي به اين هدف، نقش فضاهاي شهري در طول تاريخ با توجه به ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مورد توجه توسعه پايدار به اجمال بررسي شده است. مرور تاريخي فضاي شهري، تا اندازه اي ما را از فرآيند توليد فضا در طول تاريخ آگاه مي سازد و در شناخت بهتر نقش فضاهاي شهري در توسعه پايدار کمک خواهد کرد. در همين راستا، با بهره گيري از نظريه «کنش ارتباطي» به نقد مدرنيسم و عقلانيت ابزاري پرداخته شده است.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
تحليل نقش فضاهاي شهري در دستيابي به توسعه پايدار شهرها • مقاله بررسی نمودهای معماری پایدار در معماری مازندران

نویسندگان :
فهیمه بیداله خانی
پیمان اعتبار

چکیده:
چند دهه از مطرح شدن معماری پایدار در عرصه معماری می گذرد و مجامع بین المللی راهکارهای بسیار را برای تکمیل و تکامل آن ارائه نموده اند. قطعأ اصول معماری پایدار که همان حفظ انرژیهای طبیعی، کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و همزیستی با محیط و اقلیم است باید مد نظر طراحان و فعالان عرصه معماری قرار گیرد. قدری تأمل در معماری پایدار و اصول آن ما را به معماری بومی (مربوط به گذشته) این سرزمین خواهد رساند، چرا که معماران این سرزمین در اقلیم های مختلف توانسته اند بهترین هماهنگی را با محیط ایجاد کنند و با استفاده از محدودیت ها و امکانات بستر طرح بهترین شرایط زیستی رابرای کاربران فراهم خود سازند. معماری مازندران یکی از نمونه های موفق معماری بومی است که چنان با ظرافت با طبیعت درآمیخته است که گویی جزئی از بستر و محیط طبیعی است. این درآمیختگی با بستر و توجه به قابلیتها و محدودیت های آن باعث همسو شدن معماری بومی مازندران و معماری پایدار شده است. چنان که تمیز نمودن آنها از هم بسیار دشوار می نماید .

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
بررسی نمودهای معماری پایدار در معماری مازندران • مقاله تعامل معماری و انرژی های نو ( پایدار )

نویسنده:
مهندس جواد قیاسوند

چکیده :
تحقیقات و اختراعات و بهره گیری از انرژی های مختلف ، از اساسی ترین و مهمترین گام هایی هستند که انسان ها در طول تاریخ در راه پیشرفت جوامع خود برداشته اند . رشد علم و صنعت و فناوری در جهان امروز ، روشهای مختلف استفاده از انرژی را که در دوران قبل از انقلاب صنعتی معمول بود دگرگون کرده و شناخت منابع انرژی های جدید تحولی عظیم در توسعه صنعتی و تکامل اجتماعی بشر به وجود آورد .به دلیل ایجاد بحران انرژی در جهان و پایان پذیر بودن منابع انرژی های تجدید ناپذیر و همچنین افزایش آلودگی محیط زیست به دلیل استفاده بی رویه از انرژی فسیلی لزوم استفاده از انرژی های پایدار مخصوصا در بخش ساختمان که 40 درصد از مصرف انرژی را در کشور به خود اختصاص داده است مورد ، توجه قرار گرفته است . با توجه به روند رشد تکنولوژی و مطرح شدن مبحث انرژی های پایدار و کاهش مستمر ذخیره انرژی های تجدید ناپذیر همچنین وجود منابع مناسب انرژی های پایدار (خورشید ،آب ،باد ،بیوگاز ،و... ) در کشور ما معماران می توانند با طراحی معماری مناسب و هماهنگ با اقلیم و با استفاده از الگو های معماری ایرانی که به شیوه های مناسبی از انرژی های پایدار در طراحی معماری بهره گرفته اند و نیز با توجه به تکنولوژی و علم جدید ، فضایی مناسب و با آسایش حرارتی مطلوب به وجود آورند . بنابراین برای رسیدن به این هدف ، تحقیقات وسیع و کاربردی در این مورد ضرورت پیدا می کند .

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
تعامل معماری و انرژی های نو ( پایدار )
 

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

 • مقاله کاربرد الگوی نوین معماری پایدار در فضاهای اموزشی
کاربرد ِ الگوی نوین معماری پایدار در استفاده از نور ِ طبیعی و راهکار های موثر در بهره ورزی از انرژِی و اتلاف انرژی الکتریسیته در مدارس کشور .

نویسندگان:
محمد رضا نيلفروشان
راید هنا
حسن صادقي نائيني

چکیده :
بررسی اهداف کشور برای رسیدن به توسعه پایدار که در آن مصرف انرژی از مهمترین پارامترهااست از اهداف ویژه ای برخوردار است از این رو دستیابی به راهکارهای کاهش مصرف انرژی به خصوص مصرف انرژی در ساختمانها که اکثرا از سوخت های فسیلی استفاده می نمایند اهمیتی مضاعف دارد .

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
کاربرد الگوی نوین معماری پایدار در فضاهای اموزشی
 • مقاله معماري پايدار در طراحي فضاهاي آموزشي
مطالعه موردي
مدارس "آقابزرگ كاشان" و
Canberra Primary" School
" Clearview Elementary" School
نویسنده :
الهه رئيسي


چكيده:
براي رسيدن به معماري پايدار بايد مصرف منابع غير قابل تجديد را كاهش داد. ارزش يك فضاي معماري در هر عصر و منطقه بستگي به مطابقت ساختمان با اقليم آن منطقه دارد . طراحي اقليمي روشي براي كاهش همه جانبه انرژي ساختمان است.در كشور ما مناطق اقليمي متفاوتي وجود دارد، معماري سنتي راه حل هايي منطقي جهت فراهم نمودن شرايط آسايش انسان را ابداع نموده است . در اين مقاله سعي گرديده تا با استفاده از راهكارهاي متناسب با هريك از اقليم هاي كشور روش هايي براي ساخت مدارس ارائه شود .همچنين در اين مقاله مدارسي مورد بررسي در " Canberra " قرار گرفتند كه در ساخت آنها از طراحي اقليمي بهره گيري شده است. مثلا" مدرسه ابتدايي كشور سنگاپور، با توجه به اقليم گرمسيرمنطقه و به منظور استفاده از انرژي باد، در فضاهاي داخلي بصورت فرم ساختمان » در پنسيلوانيا آمريك ا، از سيستم " Clearview " متخلخل طراحي شده است .يا در مدرسه ابتدايي استفاده شده است . بهترين نمونه در معماري سنتي ايران ، مدرسه آقابزرگ كاشان است كه با توجه به « خورشيدي اقليم گرمسير منطقه در طرفين درب دو بادگير مشاهده مي شود كه تابستان گرم كوير را بر ساكنان بنا قابل تحمل مي سازد.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
معماري پايدار در طراحي فضاهاي آموزشي + نمونه موردی
 • مقاله انگاره طراحي «فرم شهري پايدار» و شهر تاريخي
(مطالعه موردي: بررسي سكونتگاه هاي حوزه بياباني استان اصفهان)نویسنده :
حقيقت نائيني غلامرضا

چکیده :
وجود بحران های ناشی از اقدامات و سیاست های شهری در ایران در حالی است که جامعه حرفه ای با تجربه بسیار غنی شهرسازی و معماری در شهرهای قدیمی و در راستای اصول توسعه پایدار مواجه است .شرایطی که می تواند به یاری توسعه شهرهای موجود آمده و از سوی دیگر آینده شهری روشنی را رقم بزند.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
انگاره طراحي «فرم شهري پايدار» و شهر تاريخي
 • مقاله بررسی عوامل مؤثر در شکل گیري معماري پایدار با تکیه بر فرم بنا (نمونه موردي شهر شیراز)
دومین همایش ملی معماري پایدار
بررسی عوامل مؤثر در شکل گیري معماري پایدار با تکیه بر فرم بنا
(نمونه موردي شهر شیراز)

نویسنده :

ندا ضیاء بخش ،مریم برزگر

چکیده:
به دنبال رشد بی رویه جمعیت روي کره خاکی، انسان امروز ناگزیر به استفاده بیرویه از انرژي ها و منابع طبیعی گردید. در حالی که خدمات طبیعت بی وقفه و تا ابد ادامه نخواهد یافت.مقدار زیادي از انرژي هاي اتلاف شده ، ناشی از مدل هاي غیر استاندارد ساختمان هاست که بدلیل ناهماهنگی با شرایط اقلیمی خود ، جهت گرمایش و سرمایش باعث آلودگی محیط زیست می شوند. در این مقاله سعی بر آن است تا پس از مروري بر مفهوم پایداري، تعریف آن و شناخت مفاهیم پایداري در معماري ، به بررسی و تحلیل معماري سنتی ایران در اقلیم گرم و خشک با بررسی نمونه موردي
شهر شیراز بپردازیم. بررسی انجام شده حاکی از آن است که معماري سنتی ایران معماري پایدار است چرا که واجد کلیه شاخصه هاي پایداري بوده و همچنان پس از گذشت سالیان دراز توانسته به مسائل محیطی خود پاسخ دهد .روش تحقیق در این مقاله به دو صورت کتابخانه اي و میدانی خواهد بود و در نهایت با روش تطبیقی ، معماري پایداري و معماري سنتی شهر شیراز را مقایسه خواهیم نمود و نتیجه خواهیم گرفت که معماري سنتی ایران، نمونه یک معماري پایدار است و می تواند به عنوان یک الگوي مناسب جهت پایداري معماري ایران با توجه به اقلیم خاص مطرح شود .

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
بررسی عوامل مؤثر در شکل گیري معماري پایدار با تکیه بر فرم بنا (نمونه موردي شهر شیراز)
 

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

 • مقاله اصول و مفاهيم توسعه شهري پايدار از ديدگاهي پديدارشناختي
نویسنده :
پرتوي پروين

چکیده:

رويكردهاى نوين شهرسازى از جمله برنامه ریزی اجتماعی و برنامه ریزی غیر اقلیدسی در کنار جدیدترین تئوری های ارائه شده از جمله تئوری انتقادی ،تئوری پدیدار شناسی،تئوری اخلاقی،و تئوری توسعه پایدار همگی موید ضرورت نگرشی نوین به جهان هستی،انسان ها،محیط و معماری و شهرسازی هستند...

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
اصول و مفاهيم توسعه شهري پايدار از ديدگاهي پديدارشناختي • مقاله معماري پايدار كوير، ديروزوامروز
نویسنده:
هوتن ايرواني

چكيده:
كنفوسيوس: " آيندگان مهمترين هستند"
كميسيون جهاني توسعه ومحيط در سال 1987 توسعه پايدار را توسعه اي تعريف مي كند كه جوابگوي نيازهاي امروز بوده وتهديدي براي نسل آينده جهت رسيدن به نيازهايش ايجاد ننمايد.
مفهوم پايداري درسه مولفه : محيط ، اقتصادو اجتماع قابل بررسي است. و نيازهاي انسان شامل :غذا،پوشاك،مسكن،اشتغال و امنيت به طور عمده مي باشد.براي رسيدن به معماري پايدار بايد مصرف منابع غير قابل تجديد را كاهش داده و به غني سازي محيط طبيعي خود همت كنيم. معماري زماني به پايداري نزديك مي گردد كه در زمينه ي استفاده از منابع تجديد شونده ي انرژي ، دوري از آلودگي ها و هماهنگي با محيط، در يك سيستم مديريت منظم و هماهنگ به كار آيي بالا دست بيابد. معماري بايد همانند يك درخت انار مانند ماشيني در طبيعت و همسو با آن و در جهت تقويت آن ساخته شود. در اينجا معماري ديروز و امروز كويري ايران را مقايسه ونتيجه گيري مي كنيم.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
معماري پايدار كوير، ديروزوامروز
 • مقاله معماری سبز گامی به سوی زندگی سبز
نویسنده :
هادی مناف زاده

چکیده:
در سالهای اخیر بیانیه ها و مقالات متعددی در زمینه اصول معماری سبز توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به رشته تحریر در آمده است. اغلب این بیانیه ها با اختلاف اندک موضوعاتی را در زمینه تشویق طراحان به حفاظت از انرژی و نیز در نظرگیری ویژگی های محلی مکان و کار با کاربران ساختمان و جوامع اطراف آن تثبیت نموده اند.معماران انگلیسی، براندوروبرت ویل در کتاب خویش با عنوان "معماری سبز: طراحی برای آینده ای آگاه از انرژی" یکی از ساده ترین و صریح ترین چارچوب ها را برای معماری سبز مطرح نموده اند. آنها این اصول را با استفاده از مثال های مختلف از طراحی ساختمان در اروپا انگلستان و امریکا نشان داده اند. ایشان برفراگیری از معماری بومی تاکید زیادی داشتند، معماری که در تجربه نسلهای متمادی ساکن یک یک منطقه و اقلیم ویژه در آن نهفته است.معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار بوده که این ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
معماری سبز گامی به سوی زندگی سبز • مقاله معماری ، محیط زیست ، توسعه پایدار
نویسنده :
مهندس جواد قیاسوند

چکیده :
افزایش جمعیت و به ویژه تکنولوژی وعدم تناسب آن با محیط زیست و نیز تغییر سطح فرهنگ و تمدن انسانها در طی دورانها ،به خصوص قرن اخیر و خلاصه ،عدم تجربه به روابط صحیح بین نیازهای انسان و محیط زیست ، موجب تغییرات وسیع و بر هم خوردن شرایط طبیعی و اکو سیستم ها (جنگل، مرتع ، خاک ، دریا و ....) در بسیاری از نقاط جهان شده است .آثار سوء تکنولوژی مدرن بر روی محیط زیست نوعی آگاهی نو نسبت به مسائل زیست محیطی در مردم به وجود آورد و مهمتر از همه برای اولین بار در تاریخ احساس شد که منابع طبیعی زمین محدود است و متعلق به همه .به نظر می رسد که واژه ی «توسعه پایدار » از واضح ترین مفاهیمی باشد که به خوبی ، آنچه را که در ذهن و اندیشه بسیاری از مردم است بیان می کند وبه همین علت این واژه به سرعت فراگیر شده و کاربرد عمومی پیدا کرده است . دستیابی به چنین توسعه ای مستلزم تحول مثبت عظیم بنیادی در اقتصاد جهان ، بهره وری معقول از منابع طبیعی ، نیز تغییر جهت اساسی در نگرش انسان به طبیعت و تجدید نظر جدی در الگوهای تولید و مصرف است .

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
معماری ، محیط زیست ، توسعه پایدار
 

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

 • مقاله معماری سبز راهی برای زیستن
ترجمه و تدوین:
هیوا اعتمادی شلمزاری

چکیده:

انسان در طول تکامل فرهنگی خویش ، فعالیتهای مختلفی را برای رفع نیازهای روزافزون نوشونده اش آغاز کرد که همه آنها مستلزم تغییر در محیط بود . محیط زیست برای موجودات زنده حاصل مجموعه ای از تعادل هاست که بر هم خوردن هر کدام از آن تعادل ها ، ضمانت دوام زندگی را تضعیف می کند .وقتی می گوییم «محیط زیست » مقصود آن فضایی است که طبیعت و انسان و فرهنگ و شرایط اجتماعی و تاثیرات متقابل آنها را در بر می گیرد . تحولات عصر صنعت اگرچه بسیاری از معضلات بشر را حل کرده ولی متاسفانه رابطه انسان را با محیط بریده است ، این در حالی است که مشکلات زیست محیطی می تواند مسائل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی مهمی را برای دولت ها ایجاد کنند . کمبود منابع قابل تجدید در اختلافات خشونت بار در بسیاری از مناطق در حال توسعه نقش دارد ، منابع و ذخایر طبیعی محدودند و چنانچه انسان بی رویه از آن استفاده کند همه چیز بر هم خواهد ریخت . خطر به حدی است که برای نسل آینده بحران های بسیار جدی پیش بینی شده است . پرسش مطرح شده این است : بشر امروزی چه زمینه مساعدی برای نسل آینده به وجود آورده است ؟

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
معماری سبز راهی برای زیستن • مقاله طراحی یک ساختمان بی نیاز از انرژی های فسیلی در تهران
( ساختمان سبز )

نویسندگان:

مهدی بهادری نژاد
حبیب اله صفر زاده

چکیده :
یک ساختمان یک طبقه به مساحت 120 متر مربع با زیر زمین طراحی شده است. از نرم افزار انرژی شریف برای تعیین انرژی های مورد نیاز ساختمان استفاده شد. با اعمال تمهیدات صرفه
جوئی انرژی نظیر: استفاده از درزگیرهائی در پنجره ها و درهای خروجی، استفاده از پرده های سراسری که بتوانند تمام پنجره ها و دیوار های خارجی را در شبهای زمستان و روزهای تابستان از
کف تا سقف بپوشانند، شیشه های دو جداره ، پرده کرکره پرسیان و عایقکاری دیوارهای خارجی و بام نیاز حرارتی و برودتی ساختمان به حداقل ممکن رسید. برای گرمایش زمستانی از گلخانه چسبیده به ساختمان و هوا گرمکن های خورشیدی قائم (دودکش خورشیدی) که روی دیوارهای جنوبی ساختمان نصب می شوند استفاده می گردد. برای سرمایش تابستانی از دو بادگیر طرح جدید و بادبزنهای سقفی در هر اتاق استفاده خواهد شد. میزان برق مورد نیاز برای روشنائی و سایر مصارف الکتریکی برآورد شده و مساحت پانل های خورشیدی (که با استفاده از فرآیند فتوولتائیک نور خورشید را مستقیماً به برق تبدیل می کنند) تعیین شده است.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
طراحی یک ساختمان بی نیاز از انرژی های فسیلی در تهران
 • مقاله توسعه سامانه بام سبز بر اساس معيارهاي توسعه پايدار در ايران

نویسنده :
دكتر مجتبي انصاري
نشریه هویت شهر -سال 4 -شماره 6-بهار و تابستان 89

چكيده:
با افزايش مشكلات دنياي مدرن، سامانه هاي پايدار در اولويت سياست هاي كشورهاي توسعه يافته قرار گرفت . كشورهاي در حال توسعه مانند ايران نيز هم اكنون در پي اجراي اين سياست ها در جهت حل مشكلات مختلف فرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي و با در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي هستند. موضوع بام سبز در كشور ما موضوع جديدي نيست اما سامانه بام سبز موضوعي جديد مي باشد كه مزاياي مربوط به آن در گرو استفاده گسترده و كلان آنها مي باشد. يكي از راه حل هاي اجراي گسترده سامانه سبز تعريف و تحليل آن در قالب سياستها و مؤلفههاي توسعه پايدار ميباشد. مقاله حاضر بر اساس اسناد و مطالعات كتابخانه اي تهيه شده است و هدف از آن استفاده از معيارهاي توسعه پايدار جهت توجيه پذير نمودن سامانه هاي سبز در ايران ميباشد. نتيجه آنكه يكي از راههاي توسعه بام سبز و توجيه پذير نمودن آن در كشور تعريف و تحليل راههاي گسترش آن بر مبناي معيارهاي توسعه پايدار ميباشد

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
توسعه سامانه بام سبز بر اساس معيارهاي توسعه پايدار در ايران
 • مقاله مدرسه سبز، رويكردي پايدار درطراحي مراكز آموزشي
نويسند‌گان:
زهرا صفري
رضا ملك محمودي

چکیده :

امروزه با توجه به اين كه منابع انرژي تجديدناپذير رو به اتمام است و تخريبي كه ناشي از استفاده اين منابع به محيط زيست منجرمي شود ، توجه كشورها به سوي استفاده از منابع تجديد پذير و توسعه پايدار بيش از پيش جلب شده است.بر اساس آمار موجود مصرف انرژي در ايران بيش از 5 برابر متوسط رشد مصرف انرژي در جهان است ( آمار سازمان بهرهوري انرژي ايران).پس شكي نيست كه بهينه سازي مصرف انرژي مي تواند كمك بزرگي به رشد و توسعه كشورمان باشد.در اين بين، نگرش به رويكردهاي معماري سبز در فضاهاي آموزشي از جمله مدرسه از جايگاه ويژه اي برخوردار است زيرا علاوه بر رعايت نكات اساسي ساختمان هايسبز و صرفه جويي در مصرف انرژي ، وجود چنين مدرسه هايي ابزار آموزشي ، براي آموزش شيوه هاي پايدار به دانش آموزان است. اين مقاله ابتدا به بررسي ابعاد معماري سبز و اصول اساسي آن پرداخته و سپس به علل گرايش ايجاد رويكردي جديد وپايدار با عنوان مدرسه سبز مي پردازد.هدف اصلي مقاله ضمن معرفي اين رويكرد جديد در طراحي فضاهاي آموزشي، شناخت جايگاه مدرسه سبز در ايران و خارج از كشور مي باشد و معرفي سازمان هاي بين المللي مرتبط با مدرسه سبز كه هر ساله براي داشتن مدارس سبز همايش ها و تحقيقات گسترده اي انجام مي دهند. به اميد داشتن مدارس سبز در ايران براي داشتن ايراني سبز تر .

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
مدرسه سبز، رويكردي پايدار درطراحي مراكز آموزشي
 

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری پـــایــدار و انـــرژی

 • مقاله آموزش مهندسی بتن و سیمان
با رویکرد توسعه پایدار وحفظ محیط زیست

نویسنده:
محمد شکرچي زاده
زانيار ميرزايي

چکیده:
بتن به عنوان مصالح برگزیده قرن در صنایع مهندسی عمران داراي جایگاه و یژه اي است، این ماده پس از آب پر مصرف تر ین مصالح مصرفی بشر به حساب می آید. تولید بتن از حیث محیط زیست اثرا ت متعددي دارد، که عدم توجه به جوانب آن می تواند مشکلات زیادي را ایجاد نماید. در سالهاي اخیر براي تولید بتن راهکار هایی ارائه شده که سازگاري مناسبی با محیط زیست و مبانی توسعه پایدار داشته باشد و درکشور هاي صنعتی با تحول اساسی که در ارتقاء سطح تکنولوژي بتن بوجود آمده، گامهاي موثري در این ارتباط برداشته شده است. در این بتن ها براي ارزیابی کیفی معیار هایی فراتر ازمیزان سیمان مصرفی و حتی مقاومت مکانیکی مورد توجه قرار دارد و آن پایایی و عمر مفید سازه ها است که عامل مشخصه به حساب می آید . در کشور هاي پیشرفته از اواخر دهه هفتاد میلادي همگام با صنعت در زمینه آموزش و پژوهش بتن تحول اساسی صورت پذیرفته و در سالهاي اخیر علی رغم مصرف نسبتا کنترل شده بتن در این کشورها مطالعات ریز ساختاري و
بهره گیري از امکانات و تجهیزات ویژه براي پژوهش در زمینه بتن متداول گشته است. این در حالی است که در کشورهاي در حال توسعه نظیر کشور ما باوجود این که میزان مصرف سرانه بتن از متوسط سرانه در جهان بیشتر است، به آموزش و پژوهش توجه کافی مبذول نم یگردد و اثرات سوء آن در کیفیت نازل بتن هاي مصرفی مشهود است. مقاله حاضر ضمن بررسی اثرات زیست محیطی تولید بتن به راهکار هاي اجرایی براي آینده آموزشی مهندسی بتن پرداخته و نشان داده شده است که با ظرفیت هاي موجود در صورت توجه به آموزش و پژوهش در سطح عمومی و در دانشگاهها، صنعت بتن با تحول قابل ملاحظه اي همراه خواهد شد.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
آموزش مهندسی بتن و سیمان با رویکرد توسعه پایدار وحفظ محیط زیست • مقاله بازتعریف مفاهیم معماري بیونیک، رویکردي نوین در زمینه معماري پایدار
نویسنده :
سروش کرمی

چکیده:
معماران و طراحان ساختمان معتقدند که طرحهاي الهام گرفته از طبیعت، میتواند به کاهش صدمات زیست محیطی ناشی از ساختمان ها کمک شایانی کند. بیونیک که به آن بیومتریک یا مهندسی خلاق زیستی هم میگویند کاربرد سامانه ها و روشهاي بیولوژیکال موجود در طبیعت در سیستمهاي مهندسی و فناوريهاي مدرن است. طراحان براي استفاده و تقلید از فرم هاي طبیعی تا کنون دو شیوه را به کار برده اند.شیوه اول اینکه هدف طراح فقط تقلید از ظاهر خارجی فرم هاي طبیعی باشد که در این صورت ساختمان ها فقط بازتابی از زیبایی ظاهري موجود در طبیعت محیط اطراف میباشند.شیوه دوم آن که طراح از فرآیندهایی که فرم هاي طبیعی را شکل داده اند، براي خلق طرح هاي جدید الهام میگیرد.براي توسعه و پرورش فرم هاي معماري که در طبیعت یافت می شوند، قوانین اساسی وجود دارد که میتوان آنها را در اغلب ساختمان هاي بدیع و نوین به کار برد. نتیجه این کار طرحی عالی است که کارایی سازه اي ، نیازهاي عملکردي و زیبایی شناسی با یکدیگر ترکیب شده اند. در این پژوهش به دنبال تعریف مفاهیم معماري بیونیک و نمونه هاي کاربردي درس هایی که از طبیعت آموخته میشود، هستیم.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
بازتعریف مفاهیم معماري بیونیک، رویکردي نوین در زمینه معماري پایدار • مقاله ارزشهای معماری بومی ایرانی در رابطه با رویکرد معماری پایدار
نويسنده:
سميرا احمدي

چكيده:
نسل آينده، از هر چيزي مهمتر است. كونفوسيوس
توسعه پايدار چيست؟توسعه پايدار توسعه اي است كه با نيازهاي نسل امروز به گونه اي مواجه مي شود كه امكان تأمين نيازهاي نسل آينده ب هخطر نيفتد.
1987 م. ،(WCED) كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه
كلمه توسعه در اين تعريف بر دو جنبه مهم دلالت دارد:
1) توسعه، محدود به نظامها و فضاهاي خاصي نمي شود، بلكه به كل جهان و هركه و هرچه در آن است قابل اطلاق مي باشد، چه
در زمان حال و چه در زمان آينده.
2) تداوم و پيشرفت، هدف اصلي توسعه مي باشد.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
ارزشهای معماری بومی ایرانی در رابطه با رویکرد معماری پایدار • مقاله ردپای معماری پایدار در باغسازی ایرانی
نویسنده :
رضا علی مراد افشاری


چکیده:
معماری پایدار طراحی و ساخت محیطی پاک و سالم بر اساس بهره برداری موثر از منابع طبیعی و اصول اکولوژیکی ومحیط شکل گیری اثر در بستر می باشد.
در این مقاله سعی بر این شدبا توجه به تعریف ارائه شده اصول طراحی معماری پایدار در باغ سازی ایرانی برسی شود و راه کارهای برای بهره گیری از این نتایج در طراحی فضاهای سبز شهری مطرح گردد.باغ سازی ایران همانند معماری ایرانی انچنان طراحی شده است که با اکوسیستم محیط منطبق باشد.از شاخص ها و ویژگی های باغ ایرانی همانند معماری ایرانی آن چنان طراحی شده است که با اکئسیستم محیط منطبق باشد.از شاخص های و ویژگی های باغ ایرانی که باعث پایداری و ماندگاری شان گردیده است بهره گیری از عناصر محیطی و بستر شکل گیری باغ می باشد.به منظور ملموس تر شدن بحث باغ فین کاشان به عنوان یک نمونه باغایرانی مورد برسی قرار گرفت.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
ردپای معماری پایدار در باغسازی ایرانی
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا