کپکهای مهم صنعتی

میلیشیا

عضو جدید
کاربر ممتاز
1.موکور : هم در فساد و هم در تهیه بعضی از مواد غذایی دخالت دارد.موکور روکسی در فرایند امیلو برای ساکاریفیکاسیون نشاسته مورد استفاده قرار میگیرد.


2.زیگورینکوس : این کپک خاکی مشابه موکور است .با این تفاوت که پایه زیگوسپورهای انها یکسان نیست.

3.رایزوپوس :رایزپوس استولینفر را کپک نان گویند. در فساد بسیاری از مواد غذایی از قبیل توتها،میوه ها، سبزیها دخالت دارد.

4.آبسدیا : مشابه رایزپوس است.با این تفاوت که اسپرانژیوم های ان کوچک و گلابی شکل است.

5.تامنیدیوم : روی گوشت نگهداری شده در انبار دیده میشود و باعث ایجاد ویسکوز روی گوشت میشود.

6.آسپرژیلوس :

الف ) گروه اسپرژیلوس گلاکوس : اسپرژیلوس رپنس یکی از گونه های مهم ان است که قادرند در غلظت های زیاد قند و نمک رشد کنند.کونیدی این گروه به رنگ سبز است.
ب ) گروه اسپرژیلوس نیجر : مهمتری گون ان اسپرژیلوس نیجر است .قسمت مولد اسپور ان کروی و بزرگ بوده و بشدت متراکم اند.سوش های خاصی از این گروه برای تولید اسیدهای سیتریک و گلوکونیک استفاده میشود.
ج ) گروه اسپرژیلوس فلاووس-اوریزا : قالباض در فساد شرکت میکنند و شامل کپکهای هستن که در تهیه غذاهای شرقی و انزیمها کاربرد دارند.

7.پنی سیلیوم : جنس پنی سیلیوم بر اساس منشعب شدن بخشهای مولد لسپور یا پنی سلیوم (برسهای کوچک)به گروهای بزرگی تقسیم میشود.این بخشهای مولد اسپور ورتیسی لاتوم نامیده میشوند، از سه یا چند قسمت استریگما،متولا (شاخه فرعی)و شاخه تشکیل شده است.
الف ) پنی سیلیوم اکسپانسوم : عامل پوسیدگی نرم میوه ها (دارای اسپور سبز و ابی است)
ب ) پنی سیلیوم دژیتاتوم :عامل پوسیدگی نرو مرکبات (کونیدی زیتونی دارد)
ج ) پنی سیلیوم ایتالیکوم : (کپک آبی)عامل پوسیدگی مرکبات (کونیدی ابی و سبز دارد)
د ) پنی سیلیوم کاممبرتی : در مراحل رسیدن پنیر کاممبرت دخالت دارد (کونیدی خاکستری دارد)
ر ) پنی سیلیوم رکوفورتی : در رسیدن پنیر ابی مثل رکوفورت دخالت دارد ( کونیدی سبز مایل به ابی )

8.تریکوتسیوم : گونه متداول ان تریکوتسیوم روسئم است،کپک صورتی رنگ که روی کاغذ و چوب و سیب و هلو و خیار و طالبی رشد می کند.دارای کونیدی های دو سلولی است.

9.ژئوتریکوم (او.سپورا یا اوئیدیوم) : در ابتدای رشد به صورت سفت و نمد مانند و بعداً نرم و خامه ای میشود.
کپک شیر ژئوتریکوم کاندیدوم نامیده می شود.به رنگ سفید یا کرم ظاهر می شود.

10.نوروسپورا (مونلیا) : جزء کپکهای کاملند که اسپور های جنسی تولید میکنند.
مهمترین گونه ان نوروسپورا (مونلیا)سیتوفیلا استکه گاهی اوقات کپک قرمز نان نامیده می شود.

11.اسپوروتریکوم : یکی از گونه های ان مهم ان اسپوروتریکوم کارنیس است که بر روی گوشتهای سرد شده رشد کرده و روی انها لکه های سفید ایجاد میکند.

12.بوتریتیس : گونه بوتریتیس سیرا در مواد غذایی اهمیت دارد ،این گونه یک نوع بیماری در انگور ایجاد میکندو نیزاین گونه به صورت ساپروفیت روی سایر مواد غذایی رشد میکند.

13.سفالوسپوریوم

14.تریکودرما

15.اسکوپولاریوپسیس : مهمترین گونه ان اسکوپولاریوپسیس برویکالیس است ، این جنس بسیار شبیه به پنی سیلیوم است.

16.پلولاریا : از گونه های مهم ان پلولاریا پلولانس است.

17.کلادوسپوریوم : مهمترین گونه ان کلادوسپوریوم هرباریوم است.این کپک روی بعضی مواد غذایی،دیواره سلولی و غیره لکه های سیاه تولید میکند.

18.هلمین توسپوریوم : گونه های موجود در این جنس برای اکثر ابزیان بیماری زایند.

19.آلترناریا : بیشتر فساد مواد غذایی توسط این جنس صورت میگیرد.گونه های مهم این جنس عبارتند از :
الترناریا سیتری(عامل پوسیدگی مرکبات)​
الترناریا تنوس و الترناریا براسیکا

20.استمفیلیوم

21.فوزاریوم

22.اندومایس : این قارچ سبه مخمری ،میسیلیوم و ارتسپور تولید می کند.بعضی از گونه های ان باعث پوسیدگی میوه ها می شوند.

23.موناسکوس : این کپک روی فراورده های لبنی و برنج قرمز چینی یافت می شود.

24.اسکلرتنیا : بعضی از گونه های ان که در مرحله تولید کونیدی هستند باعث پوسیدگی سبزی ها و میوه ها میشوند.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
bobat سؤالات PHD میکروبیولوژی صنعتی میکروبیولوژی مواد غذایی 13

Similar threads

بالا