نحوه ترسیم نمودار پیشرفت پروژه بصورت ماهیانه و تجمعی در یک نمودار اکسل

payamof

عضو جدید
یکی از نمودارهای مهمی که در گزارشات دوره ای پروژه لازم است تهیه شود نمودار پیشرفت پروژه بصورت ماهیانه و تجمعی در یک نمودار است.
فایل آموزشی برای این ترسم چنین نموداری در ادامه مطلب موجود است که می توانید آن را دانلود کنید.
دانلود فایل آموزشی ترسیم نمودار پیشرفت پروژه بصورت ماهیانه و تجمعی در یک نمودار اکسل
 
بالا