ناثیر متفاوت

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
ناثیر متفاوت زنان ومردان بر رشد گیاهان


تأثير صداي انسان بر روي سرعت گرفتن رشد گياهان امري است كه به واسطه مطالعات پيشين به اثبات رسيده است. اكنون مطالعات جديد نشان مي‌دهد كه تأثيرگذاري صداي زنان بر روي رشد گياهان بسيار بيشتر از صداي مردان است.

به گزارش مهر، اين يافته بر اساس آزمايشي يك ماهه ارائه شد. طي اين آزمايش دانشمندان مشاهده كردند ميزان رشد بوته‌هاي گوجه فرنگي زماني كه در معرض صداي زنانه قرار مي‌گيرند، دو سانتيمتر بيشتر از زماني است كه در معرض صداي مردانه قرار مي‌گيرند.

در اين آزمايش صدايي كه بر روي رشد گياه بيشترين اثر را داشت، صداي سارا داروين نواده گياه شناس افسانه‌اي چارلز داروين بود.

وي متني را از كتاب منشا گونه‌ها براي گياهي خواند و نتايج نشان داد اين گياه نسبت به گياهي كه در معرض صداي مردانه قرار داشته، پنج سانتيمتر بيشتر و نسبت به صداي زني ديگر 2/1 سانتيمتر بيشتر رشد داشته است.

كالين كورسبي مدير موسسه RHS كه انجام اين مطالعات را به عهده داشته است، اعلام كرد هنوز دليل اين تأثير مشخص نشده است. شايد بتوان اين تأثير را به گسترده بودن دامنه صوتي زنان و تن صداي آنها نسبت داد. شايد امواج صداي آنها پس از برخورد با سطح گياه تأثير متفاوتي از خود به جا مي‌گذارند.

آزمايش‌هاي اين موسسه از ماه آپريل آغاز شده و طي آن قسمت‌هايي از آثار تاريخي مانند روز تريفيدها اثر جان ويندهام، روياي نيمه شب تابستان ويليام شكسپير و منشا گونه‌هاي چارلز داروين براي گياهاني تعيين شده خوانده شد.

افرادي با صداهاي مختلف براي خواندن متن براي 10 بوته گوجه فرنگي انتخاب شده بودند و طي يك ماه به خواندن متون مختلف براي گياه خود ادامه دادند.

گياهان در اين آزمايش امواج صدا را از طريق هدفوني كه به گلدان آنها اتصال داشت، دريافت مي‌كردند. در عين حال شرايط تمامي گياهان يكسان بوده و براي اطمينان از مساوي بودن شرايط براي تمامي گياهان، دو بوته ناظر مشابه در شرايط سكوت تحت نظر گرفته شدند.

نتايج نشان داد به صورت ميانگين زنان به نسبت مردان شاهد رشد 5/2 سانتيمتري گياه خود بودند. در عين حال برخي مردان شركت كننده در آزمايش به اندازه‌اي تأثير منفي بر روي گياه گذاشته بودند كه گياه مورد آزمايش رشدي كمتر از گياه ناظر و رشد داده شده در سكوت داشت.

بر اساس گزارش تلگراف، صداي سارا داروين بيشترين تأثير را بر روي رشد گياه از خود نشان داد و وي در واكنش به تأثير صداي خود بر روي رشد گياهان از آن به عنوان افتخاري بزرگ ياد كرد.
 

beso

اخراجی موقت
گیاهم فهمید که چقد خانم ها مفیدن حتی حرف زدنشون :)
استغقرالله
 
بالا