[مقالات معماری منظر] رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهری

همراهی

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهری


مهدی زندیه
شروین گودرزیان


چکیده

گردشگری شهری، صنعتی که امروزه به عنوان یکی از مهمترین صنایع جهان شناخته م یشود، نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه به دلیلمعرفی و شناساندن تاریخ و فرهنگ شهرهای مختلف، مطرح است.این امر به دلیل دارا بودن پتانسی لهای بسیار و انواع مختلف م یتواندگزینه ای مناسب برای توسعه و طراحی شهرهای انسا نگرا و افزایش مطلوبیت زندگی شهری باشد. اما امروزه انتخاب رویکرد مناسببرای این صنعت از چال شهای مهمی است که در عرصه گردشگری شهری مطرح شده است.در این میان رویکرد منظرین به شهر با توجه به ماهیت منظر و توجه به ابعاد مختلف، زمانی-مکانی، تمدنی- تاریخی و عینی- ذهنیبه صورت همزمان در شهر، بستر مناسبی است که می تواند بسیاری از نیازهای گردشگری شهری را فراهم کرده و این صنعت را درنیل به اهدافش یاری رساند.
این پژوهش در تلاش است با بررسی مشخص ههای منظر شهری به عنوان رویکرد منظرین به شهر و شناسایی گردشگری موفق، نقشرویکرد منظرین در موفقیت گردشگری شهری را بررسی کرده و مشخص کند این رویکرد با وجود نوین بودن، به دلیل برخورداری ازویژگی های منحصر به فرد نه تنها باعث ادراک صحیح گردشگران از شهر و توفیق گردشگری م یشود، بلکه تعاملات میان شهروندان و آنان را نیز موجب خواهد شد.


واژگان کلیدی:رویکرد منظرین، گردشگری شهری، منظر شهری، موفقیت

فصلنامه علمی پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر
 

پیوست ها

  • BAGH64981411417800.pdf
    461.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا