فیزیولوژی گیاهی

kharati

عضو جدید
ممنون خوب بود ولی به مطالب مهم بالا می توان اینگونه اضافه نمود:
علاوه بر هورمونهای کلاسیک بالا به تنظیم کننده های رشد دیگری نیز می توان اشاره نمود مانند: جاسمونیک اسید، سالیسیلیک اسید ، پلی آمینها، برازینواسترویدها و برخی سیگنال پپتیدها.
جاسمونیک اسید: در نمو بافتهای مختلف و همچنین در پاسخهای دفاعی گیاهان نسبت به عوامل بیماری زا دخالت دارد.
سالیسیلیک اسید: باعث بروز پاسخ دفاع سیستمی در برابر پاتوژنها می شود.
پلی آمینها: تنظیم رشد ونمو بافتها می شود.
برازینواسترویدها: باعث رشد وتمایز سیستم آوندی می شود.
سیگنال پپتیدها: آغازگر پاسخ دفاعی بسیاری از بافتها می باشد.
منبع: phytohormone in algae, E. R. Tarakhovskaya, Yu. I. Maslov, and M. F. Shishova. Russian Journal of Plant Physiology, 2007, Vol. 54, No. 2, pp. 163–170.
 

kharati

عضو جدید
سلام ممنون از مطالبتان اما
جنبشهای ناستیک و حرکتهای تاکتیکی را فراموش کردید به آنها اشاره کنید.
حرکت در گیاهان در کل دو نوع حرکت وجود دارد 1) حرکت غیرفعال مخصوص اندام و بافتهای مرده می باشد مثلا باز شدن میوه کاج
2) حرکت فعال که مخصوص اندامها وبافتهای زنده می باشد وخود به سه نوع حرکت تقسیم می شود: تروپیسم ، ناستیک و تاکتیسم.
تروپیسم را شما کامل توضیح دادید. ممنون
 

kharati

عضو جدید
مقدمه

تروپیسمها یا گرایشها یک نوع خاص از رشد اندامهای هستند که در مقابل یک محیط ناهمسانگرد مانند نور یک جانبه ایجاد می‌شود این تعریف نسبت به زیست شناسی جانوری محدود کننده‌تر است. در زیست شناسی جانوری تعریف فوق نه تنها واکنشهای سمت‌گیری بلکه واکنشهای حرکتی را دربرمی‌گیرد. در زیست شناسی گیاهی به واکنشهای اخیر واژه تاکتیسم گفته می‌شود. این موضوع عبارت است از اندامهای در حال رشد که سمتگیری آنها بوسیله خمیدگی مربوط به عدم تساوی سرعت رشد بین سطوح تغییر کرده است.

شرط لازم برای تروپیسم

شرط لازم پیدایش تروپیسم ، اثر نامتجانس عوامل خارجی و محیطی بر اندام در حال رشد است. ظهور تروپیسم ، یعنی خم شدن اندام در جهتی مشخص همیشه ناشی از اثر یک عامل خارجی است به عبارت دیگر خم شدن جهت‌دار اندام( تروپیسم) معرف رشد نامتقارن آن بر اثر دخالت یک یا چند عامل داخلی است.
تروپیسم مثبت و منفی

اگر خم شدن اندام در جهت تاثیر یک جانبه عوامل محیطی مانند نور ، حرارت ، ترکیبات شیمیایی ، تماس ، نیروی ثقل و یا رطوبت باشد تروپیسم را مثبت و اگر خم شدن در عکس جهت اثر عامل خارجی ایجاد شود یعنی اندام خود را از معرض تاثیر عامل خارجی دور کند تروپیسم را منفی می‌گویند.

انواع مختلف تروپیسم

فتوتروپیسم

رشد ناشی از اثر نابرابر شدت روشنایی در اطراف یک اندام است که سبب خم شدن آن به طرف نور یا در جهت خلاف تابش آن می‌شود. اگر کولئوپتیل (محوری که بر اثر رویش دانه گیاهان تک لپه‌ای در جهت مخالف ریشه چه ظاهر می‌شود) گیاهی مانند فالاریس کانارینسیس در معرض تابش نور یک جانبه قرار گیرد، به طرف نور خم می‌شود. چنانچه فقط منطقه حساس به نور کولئوپتیل را قطع کنیم یا بوسیله‌ای آن را پوشانیده و مانع رسیدن نور به آن شویم، تابش نور یک جانبه بر بخشهای دیگر آن هیچ گاه موجب فتوتروپیسم نخواهد شد.

اما اگر تمام کولئوپتیل را طوری بپوشانیم که فقط نوک آن در معرض نور یک جانبه قرار گیرد، خمیدگی در آن ظاهر خواهدشد. علت خمیدگی کولئوپتیل بر اثر تابش نور ، ناشی از عدم تساوی رشد در دو پهلوی آن است. ماده محرک فتوتروپیسم یا
هورمون اکسین در راس کولئوپتیل بجود می‌آید و اثر آن بر رشد در قسمتهای پایین‌تر آشکار می‌شود.

ژئوتروپیسم

رشد اندام گیاه بر اثر نیروی ثقل است. اندام‌های گیاهان می‌توانند به طرف بالا یعنی عکس نیروی ثقل یا به طرف پایین در جهت نیروی ثقل یا عمود بر نیروی ثقل با زاویه‌های مختلف ، قائمه ، تند یا باز نسبت به راستای نیروی ثقل رشد کنند.

ترموتروپیسم

اگر اندام گیاه نسبت به حرارت حساس باشد تحت اثر حرارت یک جانبه واکنش نشان خواهد داد. اسپورانژیوفود کفکهای خانواده موکوراسه نسبت به حرارت حساس‌اند و ترموتروپیسم نسبتا شدید نشان می‌دهند و به همین علت این کفک برای آزمایشات مربوط به ترموتروپیسم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شیمیوتروپیسم

واکنش اندام در برابر اثر یک جانبه مواد شیمیایی است لوله‌های حاصل از تنیدن دانه‌های گرده در روی کلاله همیشه به طرف ترکیبات ترشح شده از کلاله که به طرف پایین آن انتشار دارد رشد کرده به طرف بافتهای خامه و تخمدان هدایت می‌شوند.
تیگموتروپیسم

این تروپیسم که نوعی خمیدگی حاصل از تماس یک جسم سخت با اندام در حال رشد گیاه است. در حقیقت معرف بطئی شدن رشد در سطح مورد تماس اندام است. تیگموتروپیسم در رشد و توسعه ریشه گیاهان نقش مهمی دارد و سبب می‌شود تا ریشه در حال رشد اگر به موانعی در خاک برخورد کند آن را دور زده و از کنار آن بگذرد پیچکهای گیاهان پیچک دار نیز بر اثر تیگموتروپیسم بدور تکیه گاه می‌پیچند.

هیدروتروپیسم

حساسیت اندام‌های در حال رشد مانند ریشه به رطوبت است که سبب رشد ریشه به طرف رطوبت می‌شود.

رئوتروپیسم

حساسیت اندام‌های در حال رشد به جریان آب است. براساس این تروپیسم اندام‌های گیاهان آبزی در خلاف جهت جریان آب رشد می‌کنند.

جنبشهای درون یاخته‌ای

جنبشهای سیتوپلاسمی نتیجه ناهنجاری یا جابجایی پروتئینهای ساختمانی هستند. سیکلوز یعنی جریان درونی سیال ترین بخشهای سیتوپلاسم ، از طریق مخلوط کردن مجموعه لایه سیتوپلاسمی که جریانهایی کاملا قابل مشاهده با میکروسکوپ نوری آن را طی می‌کنند پدیدار می‌شود. تغییرات مقدار آن دیواره‌ها یا محتویات یاخته‌ای بر حسب رطوبت محیط موجب ناهنجاریهای مکانیکی می‌شوند. شکفتن هاگدانهای سرخسها ، کیسه‌های گرده مخروطیان ، بعضی میوه‌های خشک مانند خورجین نیز بر همین اساس است.
سلام ممنون از مطالبتان اما
جنبشهای ناستیک و حرکتهای تاکتیکی را فراموش کردید به آنها اشاره کنید.
حرکت در گیاهان در کل دو نوع حرکت وجود دارد 1) حرکت غیرفعال مخصوص اندام و بافتهای مرده می باشد مثلا باز شدن میوه کاج
2) حرکت فعال که مخصوص اندامها وبافتهای زنده می باشد وخود به سه نوع حرکت تقسیم می شود: تروپیسم ، ناستیک و تاکتیسم.
تروپیسم را شما کامل توضیح دادید. ممنون
اما حرکتهای ناستیک: حرکتی است که در اندامهای در حال رشد اتفاق نمی افته یعنی برخلاف حرکت تروپیسم که حرکت همزمان با رشد انجام میشه در جنبش ناستیک رشدی صورت نمی گیره مثلا بسته شدن برگچه های گیاه گل ابریشم در شب که به ان نیکتی ناستی ( شب خسبی ) گویند.
تاکتیسم: معمولا یک سلول در آن دخالت داره مثلا حرکت لوله گرده به سمت سفت یک نوع حرکت تاکتیکی (کیموتاکتیک) است ویا حرکت سلولهای جنسی نر خزگیان و سرخسها به سمت آرکگنها از همیت نوع حرکت است.
 
آخرین ویرایش:

ایران نریم

عضو جدید
با سلام سوالی داشتم چرا در درختان پیوندی وقتی از این درخت پیوندی به درختی دیگر از همان گونه زده می شود میوه ها یی با کیفیت درخت قبلی حاصل می شود؟
اما وقتی هسته یا دانه ی این میوه را می کاریم میوه درختان آن حاصل کیفیت واندازه ی قبلی رو نخواهد داشت؟جواب این سوال خیلی برام ضروری لطفا زودتر جواب بدین.ممنون
 

behzad50

عضو جدید
پیوند یک نوع ازدیاد غیر جنسی می باشد ولی شما اگر بذر میوه را بکارید به این روش میگن ازدیاد جنسی در پیوند زدن شما یک عضو گیاه را بر می دارید مثل جوانه و یا ساقه و غیره) و بر روی یک گیاه دیگر پیوند می زنید و آن عضو بر روی پایه جدید بدون تغییر خصوصیات ژنتیکی گیاه مادر رشد و نمو می نماید و حاصل آن نیز شبیه گیاه مادر خواهد شد البته ممکن است برخی از خصوصیات نبات پیوندی با نبات مادری فرق داشته باشد و آن به عوامل متعددی بستگی دارد ولی کلاً شبیه مادر خود خواهد بود ولی اگر شما بذر یک درخت را می کارید می دانید که بذر نتیجه تلاقی گامت نر و ماده است یعنی خصوصیات یک نبات دیگر (نر) و خصوصیات نبات ماده با هم جمع شده و در واقع ژنتیک دو نبات کاملاً متمایز از هم است . به این خاطر نبات حاصل از بذر کاملاً شبیه مادر خود نخواهد بود و یه مقدار هم به پدرش خواهد رفت
 

Similar threads

بالا