عطار باشی!!

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
آويشن
گياهي است علفي شبه درختچه اي چند ساله كه تاريخ گل آوري آن از ارديبهشت تا شهريور مي باشد. پراكنش آن بفراواني در نقاط كوهپايه اي, مراتع, خاكهاي شني
, سنگلاخي, در جنگلهاي آزاد و در مناطق كم درخت پست تا مرتفع رشد مي كند. توزيع جغرافيايي آن در مناطق معتدل اروپا و آسيا و همچنين گرينلند, ايسلند و مناطق اطراف رودخانه يني سئي سيبري مي باشد. محل استقرار آن در آمريكاي شمالي مي باشد. قسمت هاي هوايي آن قبل از مرحله گل آوري جمع آوري مي گردد. قسمت هاي فوقاني بهمراه گل چيده شده و در سايه و يا درون اطاقك هاي خشك كن با حرارت مصنوعي تحت شرايط 40 درجه سانتي گراد خشك مي شود. دارو داراي عطر و قدري طعم تلخ, مزه ادويه اي مي باشد. اين دارو حاوي 3/0 درصد اسانس است كه تركيبات آن بستگي به منشا جغرافيايي و ساير فاكتورها دارد. همچنين دارو داراي فلاون ها, تانن ها و تركيبات تلخ مي باشد. اثرات مفيدي در درمان بيماريهاي مجاري تنفسي فوقاني و نيز ناراحتي هاي جهاز هاضمه دارد و اين بعلت كاهش اسپاسم وجلوگيري از نفخ مي باشد. بصورت مصرف داخلي بفرم دم كرده قطره يا شربت براي سرفه هاي محرك زكام و آبريزش مجاري تنفسي فوقاني و هم چنين ناراحتي هاي جهاز هاضمه بكار مي رود. به عنوان استعمال خارجي در درمان زخم هاي چركي و روماتيسم كاربرد دارد. اسانس اين گياه داراي خاصيت ضد عفوني كننده است و براي تهيه برخي غرغره و دهان شويه ها و خميردندان بكار مي رود ولي ازطرف ديگر شبيه روغن آويشن است. دارو منحصرا بصورت وحشي جمع آوري شده و بنابراين شامل گونه هاي مختلفي از آويشن مي باشد.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
فلفل
فلفل يك گياه علفي يكساله تا دو ساله است كه از خرداد تا شهريور گل مي دهد. انواعي كه داراي ميوه كوچكي هستند بنظر مي رسد اجداد فلفل قرمز امروزي باشن
د كه در مناطق نيمه حاره و حاره اي جنوب ايالات متحده تا بخش هاي شمالي آمريكاي جنوبي رشد مي كند. Capsicumدر مناطق گرم دنيا كشت مي شود. اولين فلفل ها بوسيله كريستف كلمب به اسپانيا وارد شد. كشت و كار فلفل در اروپاي مركزي و از كشورهاي مديترانه اي تا شبه جزيره بالكان صورت مي گيرد.بخشي از گياه كه براي استخراج تركيبات موثره استفاده مي شود ميوه آن است و حاوي مقدار زيادي كاپسايسين مي باشد. ميوه هاي رسيده در سايه خشك مي شوند. دارو طعم ادويه دارد و باعث سوزش زبان مي شود. حاوي حدود 2 درصد كاپسايسين است كه اغلب محققين بعنوان آلكالوئيد آن را طبقه بندي مي كنند, گليكوزيدهاي فلاونوئيد و حدود 2/0 درصد ويتامين دارد. C مقداري از اسانس فرار كاپسايسين پوست را مي سوزاند و قرمز مي كند. به مقادير كم ترشح شيره معده را تحريك مي كند. Capsicum بندرت بعنوان يك دارو استفاده مي شود و فقط بصورت پودر شده يا تنتور براي تحريك هضم معده مورد استفاده قرار مي گيرد. اغلب بصورت خارجي به شكل پماد, مرهم و گچ براي درمان روماتيسم و ورم مفاصل استفاده مي شود. البته بصورت سبزي هم بمصرف مي رسد. البته در اين حالت كاپسايسين كمي دارد ولي ميزان ويتامين آن بالا مي باشد. فلفل واريته هايي زراعي زيادي دارد.

 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
گاوزبان
گاوزبان يك گياه علفي يك ساله است كه از ارديبهشت تا شهريور گل مي دهد. اين گياه به احتمال زياد بومي منطقه مديترانه اس
ت ولي بعضي محققين عقيده دارند بومي خاورميانه است. كشت و كار گاوزبان بوسيله عربها در جنوب اسپانيا در قرون وسطي معرفي شد. اين گياه در بسياري از مناطق اروپا, غرب آسيا و آمريكاي شمالي مي رويد و اغلب بصورت وحشي در محل هاي لم يزرع و كناره رودخانه ها ديده مي شود.بخش هاي هوايي به منظور اهداف دارويي درابتداي گلدهي از خرداد تا شهريور جمع آوري شده و در سايه خشك مي شوند. دارو بويي شبيه به خيار دارد و طعم آن تند مي باشد. حاوي موسيلاژ, ساپونين ها, تانن ها و ديگر تركيبات است و مدر, ضد التهاب و سرد است. البته اثر آن اختصاصي نيست.دم كرده آن براي التهاب مجاري ادرار, روماتيسم و بيماريهاي قلبي مفيد است. بخش هاي هوايي گاوزبان باشويد بعنوان سالاد يا بعنوان چاشني در سالاد استفاده مي شود. اين گياه ازحالت وحشي جمع آوري مي شود و نيز براي مصارف خانگي كشت مي گردد.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
گشنيز
گشنيز يك گياه علفي يكساله است كه در خرداد و تير گل مي دهد و احتمالا بومي كشورهاي شرق درياي مديترانه مي باشد و در حال حاضر يك علف هرز مزارع اين
مناطق است. گشنيز عملاَ بصورت گسترده اي كشت مي شود و اغلب در مزارع, تاكستانها, نزديك ايستگاه راه آهن و در زمينهاي باير مناطق پست و نسبتاَ مرتفع مناطق گرم يعني مديترانه اي, اروپاي مركزي, شرق آسيا و مناطقي از آمريكاي شمالي و جنوبي يافت مي شود.ميوه ها از گياهان زراعي كه جنبه دارويي دارند جمع آوري ميشوند. ميوه ها را با كوبيدن همانند ميوه هاي انيسون, رازيانه و كراويه جدا مي كنند. وقتي ميوه ها له شوند بوي تندي از آنها خارج مي شود. حاوي 4/0 تا 1 درصد اسانس فرار است. ترشح شيره معدهذ را تحريك مي كند, بادشكن است و در درمان اختلالات روده كوچك كاربرد دارد و ضد تشنج و خاصيت خلط آور (اكسپكتورانت) دارد. دم كرده آن عمدتا براي نفخ و درد معده و تحريك اشتها مصرف مي شود. بصورت خارجي بعنوان پماد براي درمان روماتيسم و ورم مفاصل كاربرد دارد. البته گشنيز در غذاها و بعنوان چاشني درغذاهاي گوشتي, سس و كنسروماهي كاربرد دارد. روغن استخراج شده از بذر علاوه بر اينكه درصنايع غذايي, دارويي وعطر سازي كاربرد دارد بعنوان يك ماده خام براي توليد تركيبات معطر مانند لينالول, سيترال و آيونون نيز مصرف مي شود. اسانسهاي فرار استخراج شده از بخش هاي هوايي بوي تقريبا نامطبوعي همانند كل گياه دارد. گشنيز در بسياري از كشورهاي اروپا و آسيا كشت مي شود ولي عمدتا در شوروي سابق مي باشد.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
گل خطمي
گل خطمي يك گياه علفي پايا استكه از تير تا شهريور گل مي دهد. اين گياه در چراگاهها, مرغزارها, كنارجويها بخصوص در خاكهاي شور و در زمينهاي پست تا نس
بتاَ مرتفع ديده مي شود. گل خطمي در اروپاي مركزي, كشورهاي بالتيك, مناطق حاشيه رود خانه هايي كه به درياي سياه و خزر مي ريزند و در غرب سيبري تا آسياي مركزي يافت مي شود.ريشه ها و برگها اندامهايي از گياه هستند كه دارويي مي باشند. امروزه ريشه و برگ از گياهان كشت شده جمع آوري مي شوند. ريشه ها در پاييز برداشت مي شوند و قبل از كندن پوست آنها بايد در زيرزمين و يا در يك محلي بصورت موقتي انبار شوند. در طي عمل پوست كندن لايه چوب پنبه اي و بخش كورتكس برداشته مي شود و سپس ريشه ها تكه تكه مي شوند و در حرارت 40 درجه سانتي گراد خشك مي شوند. برگها قبل از مرحله گلدهي جمع آوري مي شوند. داروي حاصله نبايد داراي برگهايي باشد كه مورد حمله زنگ ياديگر آفات قرارگرفته باشند. ماده دارويي بوي معطر و طعم موسيلاژي نسبتا شيريني دارد و حاوي 10 درصد تركيبات موسيلاژي ناشناخته است. بعلاوه, ريشه ها حاوي تركيبات ديگر مانند نشاسته (حدود 38درصد), قند(حدود 10 درصد) و قند اينورت مي باشد. برگها علاوه بر موسيلاژ حاوي مقدار كمي اسانس فرار (2%) مي باشند. ماده موسيلاژ خلط آور است, سوزش غشا مخاطي راتسكين و التهاب را كاهش مي دهد.ماده دارويي به صورت خيس شده در آب سرد و بصورت شربت يا چاي براي درمان بيماريهاي تنفسي كه غشاء مخاطي ملتهب شده و مي سوزد مصرف داخلي دارد و سرفه شديد و تنگي نفس راتسكين مي دهد. در بيماريهاي كودكان اين دارو اثر بسيار خوبي براي درمان اسهال و بيماريهاي روده اي دارد. ماده دارويي اصولا از گياهان كشت شده دربلژيك, آلمان و ايالات متحده آمريكا بدست مي آيد و كشت و كار گل خطمي از قرن هجدهم شروع شده است.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
جعفري
جعفري يك گياه علفي دو ساله است كه از خرداد تا تير گل مي دهد و احتمالا بومي منطقه مديترانه است. اين گياه در سرتاسر دنيابعنوان يك گياه آشپزخانه اي و سبزي
ريشه اي كشت مي شود. جعفري اغلب در كنار جاده ها و زمينهاي باير رشد مي كند. بخش هايي از گياه كه مورد استفاده قرار مي گيرند شامل ريشه ها و ميوه ها و بعضي اوقات بخش هاي هوايي مي باشند. ريشه ها را در اواخر پاييز يا در بهار سال دوم رشد جمع آوري كرده قطعه قطعه مي كنند و در حرارت 40 درجه سانتي گراد خشك مي كنند. ميوه ها را جدا كرده و بر روي پارچه قرار داده تا برسند و بعد از آن بذرها را با كوبيدن جداكرده و سپس تميز مي كنند. ماده دارويي بوي ادويه اي دارد وشيرين است كه بخاطر اسانس فرار آن مي باشد. بذرها حاوي 7 درصد اسانس فرار, ريشه ها حدود 1/0 درصد و برگها تا 3/0 درصد اسانس دارند. به مقدار كم كمك به عمل هضم كمك مي كند شديدا مدر است و نفخ را كاهش مي دهد. البته به مقادير زياد باعث جمع شدن خود در غشاء دور رحم مي شود و بنابراين در زمان حاملگي از آن نبايد استفاده كرد. مقدار زياد روغن اثرات گيج كنندگي دارد. دم كرده آن يا بصورت مخلوط با چاي علفي براي بيماريهاي مجاري ادرار و التهاب غده پروستات استفاده مي شود. اسانس فرار حاصل از بذرها, ريشه ها, و اندامهاي سبز علاوه بر مصرف دارويي در صنايع غذايي بعنوان چاشني نيز كاربرد دارند. جعفري تازه بعنوان چاشني در سوپ, سالاد و ديگر غذاها كاربرد دارد. جعفري قرنهاست كه كشت شده است. تنها منبع داروي حاصله از گياه زراعي جعفري است.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
كراويه
اين نوع زيره علفي يكساله و از ارديبهشت تا تير گل مي دهد و در مزارع, كنار جاده ها و در زمينهاي باير, زمينهاي پست تا مرتفع ديده مي شود. اين گياه در مناطق معتدله اروپا و آسيا, مديترانه,
شمال ايران , هيماليا و مغولستان يافت مي شود. در آفريقا اين زيره فقط درمراكش مي رويد و در آسياي صغير يافت نمي شود.داروي حاصله از ميوه مي باشد. اي زيره براي اهداف دارويي يا خوراكي كشت مي شود. داروبوي منحصر بفردي دارد و طعم ادويه دارد. حاوي 3 تا 8 درصد اسانس است زيره بادشكن است و اندامهاي هضمي را تحريك مي كند. اثر آن شبيه به رازيانه و باديان رومي (انيسون) است. دارو به شكلهاي مختلف بعنوان بادشكن و ضد تشنج, بعنوان نيرودهنده و در درمان اختلالات هضمي بخصوص براي كودكان مخلوط با ديگر داروها مانند بابونه استفاده مي شود. مصرف آن در چاي علفي براي تسكين سرماخوردگي, تحريك غدد پستاني و افزايش شيردهي نيز كاربرد دارد. اين زيره در دامپزشكي هم استفاده مي شود. البته در صنايع غذايي بعنوان چاشني روي نان, پنير, در پخت پخت چغندرلبويي, كلم و سيب زميني و در سوپ و سس استفاده مي شود. روغن زيره از ميوه استخراج مي شود.اين زيره عمدتاَ در اروپا بخصوص در هلند و شوروي سابق, مجارستان, آلمان و چك و اسلواكي كشت مي شود. اغلب بصورت وحشي يافت مي شود.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
خردل سياه
خردل سياه يك گياه علفي يكساله است كه از ارديبهشت تا مهر گل مي دهد و به احتمال خيلي زياد بومي شرق مديترانه است ولي بعضي محققين
اعتقاد دارند بومي جنوب غربي اروپا تا آسياي مركزي مي باشد. كشت و كار خردل سياه باعث شده است تا در سرتاسر دنيا پراكنده شود و در حال حاضر بصورت وحشي و زراعي ديده مي شود. اين گياه در كنار جاده ها, حاشيه رودخانه ها و در زمينهاي پست و مرتفع در زمينهاي غرقابي يافت مي شود.تركيبات موثره در بذر مي باشند. گياهان به محض اينكه رنگ ميوه ها زرد متمايل به قهوه اي بشود برداشت مي شوند. سپس بصورت دستجاتي ميشوند, كناري مي گذارند تا برسد, سپس كوبيده شده و تميز مي شوند. دارو بدون بو است, طعم روغن مي دهد و باعث سوزش زبان مي گردد. در حضور رطوبت بذور اسانس فراري توليد مي كنند كه باعث سوزش چشم ها مي شود و باعث تحريك اشك مي گردد. بذور حاوي گليكوزيدهاي خردل است كه در اثر هيدروليز, اسانس فرار خردل حدود 30 دصرد اسانس, پروتئين و ديگر تركيبات توليد مي كند. اسانس فرار پوست و غشاهاي مخاطي را مي سوزاند. البته به مقدار كم ترشح شيره معده را افزايش و اشتها را تحريك مي كند. از نقطه نظر دارويي در گچ و ضماد براي درمان روماتيسم, التهاب حاد مجاري تنفسي و بهبود خون رساني استفاده مي شود. البته مصرف زياد آن مانند گچ باعث سوزش و ايجاد تاول روي پوست مي شود. در گذشته از بذر براي استخراج اسانس استفاده مي كردند كه در حال حاضر اين اسانس سنتر مي شود. بذور خردل سفيد (sinapis alba) بيشتر استفاده مي شوند و در صنايع غذايي نيز كاربرد دارد.

دارو از گياهان زراعي بدست مي آيد. خردل سياه عمدتاَ در هلند و كشورهاي منطقه مديترانه و آمريكاي شمالي كشت مي شود.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
خشخاش
خشخاش يك گياه علفي يكساله است كه از تير تا مرداد گل مي دهد و قرنهاست كه كشت وكار مي شود. خشخاش به احتمال زياد بومي خاورميانه است ولي امروزه در مناطق معتدل نيمكره شمالي براي دانه هاي روغني آن و بعنوان داروي گياهي و براي توليد ترياك در كشورهاي مناطق مديترانه اي تا كشورهاي نيمه حاره آسيا,.
چين و ژاپن كشت مي شود. كشت و كار خشخاش در اروپا و آسيا بنظر مي رسد از شرق به غرب بوده است. ماده خامي كه جنبه دارويي دارد ماده شيرمانندي است كه در اثر ايجاد بريدگي روي كپسولهاي نارس خارج مي شود. منابع اصلي ترياك كشورهاي تركيه (آسياي صغير), هند, شوروي سابق و چين مي باشد. كپسولهاي خشك شده ماده خام دارويي در بسياري از كشورهاي اروپايي هستند. ترياك خام و كپسولهاي خشك حاوي الكالوئيدهاي بي نهايت سمي هستند كه بيش از 20 تاي آنها تاكنون شناسايي شده اند. ترياك حاوي حدود 12 درصد مورفين و كپسولهاي خشك خيلي كمتر يعني 3/0 تا 2/1 درصد مورفين دارند. مهمترين الكالوئيدهاي ترياك شامل مورفين, ناركوتين,. پاپاورين, كدئين, تبائين و نارسئين مي باشند. مورفين درد را كاهش مي دهد حتي زماني كه داروهاي استاندارد تاثيري ندارند و بر مركز عصبي مسكن است. كدئين اثرات كشنده درد داروهاي متعدد را كاهش مي دهد و تمايل به سرفه كردن را متوقف مي كند. پاپا ورين انقباضات عضله شل را تخفيف مي دهد. در داروسازي اين الكالوئيدها جزئي از داروها هستند. مورفين و ترياك خام تابع قوانين بين المللي مواد مخدر هستند و بنابراين توليد آنها و داروهاي ساخته شده از آنها تحت نظر دولتها مي باشند.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
مرزه
گياه چند ساله اي است كه گل آوري آن از تير تا شهريور مي باشد. مرزه گياه بومي مديترانه شرقي
و جنوب غربي آسيا است. رشد آن در مناطق شيبدار سنگلاخي, مزارع و كناره بزرگراه ها و راه آهن مي باشد. هم بصورت وحشي و هم كشت شده در نواحي مديترانه, اروپاي مركزي, هند, آفريقاي جنوبي و آمريكاي شمالي يافت مي شود. احتمالا براي اولين بار در ايتاليا كشت شده و بدين علت است كه در قرن نوزدهم نيز در اروپاي مركزي عمدتادر باغات صومعه ها كاشته مي شد. قسمت هاي هوايي بانضمام برگ ها و در بعضي مواقع فقط قسمت هاي فوقاني گل دار جمع آوري مي گردد. بصورت خوشه اي دسته شده و يا بر روي قابهاي چوبي پهن كردن و در سايه و با حرارت مصنوعي كمتر از 40درجه سانتي گراد خشك مي شوند. اين دارو داراي عطر و بوي تند و زننده اي با مزه اي كه طعم فلفل را به ياد مي آورد و بعد درون ظروف حلبي نگهداري مي شوند. اين گياه داراي 8/0 تا 5/1 درصد اسانس بهمراه تانن, رزين و موسيلاژ مي باشد. داراي خاصيت بادشكن, كمك به هضم و داراي خاصيت ادرار آوري ملايم و همچنين دافع كرم مي باشد. بصورت دم كردني در گرفتگي معده وروده و همچنين بسيار موثر در دفع كرم مي باشد. برگهاي خام آن عمدتا بهمراه لوبيا و سالاد فصل, خيار, ماهي, گوشت, كالباس و سوسيس مصرف مي شود. اسانس اين دارو درصنايع غذايي كاربرد دارد. دارو بصورت وحشي جمع آوري مي شود. منبع اصلي تهيه آن نواحي مديترانه مي باشد. همچنين به ميزان محدود در اروپاي مركزي و ديگر نواحي كشت مي شود. داروي خام تهيه شده از ديگر گونه هاي آن مثل هر دو در نواحي مديترانه اي مي رويد كاربرد دارويي دارند.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
نعناع
نعناع يك گياه علفي چند ساله است كه از خرداد تا مرداد گل مي دهد. اين گياه حاصل هيبريد است كه در اواخر قرن هفدهم بوسيله گياه شناس انگليسي به نام
جي. ري تشريح شده است. اين هيبريد بنظر مي رسد منشأ تمام واريته هاي نعناع باشد كه در حال حاضر كشت و كار مي شوند. نعناع بطور گسترده اي در اروپا, جنوب و شرق آسيا, آمريكاي شمالي و جنوبي و استراليا كشت مي شود. اين گياه بصورت وحشي هم يافت مي شود. بخش هاي جمع آوري شده برگها يا بخش هاي هوايي بدون گل هستند. آنها را قبل از گلدهي جمع آوري كرده وبسرعت در سايه يا در حرارت 40 درجه سانتي گراد خشك مي كنند. بهترين روش ذخيره كردن در كارتن ياسبد است و ظروف پلاستيكي مناسب نيستند زيرا اسانس فرار را جذب مي كنند. طعم تندي دارد. حاوي حدود 2 درصد اسانس فرار است كه بيش از 50 درصد منتول دارد. حاوي تانن و تركيبات تلخ است. عمل هضم و ترشح صفرا را افزايش مي دهد. نفخ و انقباض عضلات را نيز تخفيف مي دهد. دم كرده آن يا بصورت مخلوط با چاي علفي براي بيماريهاي روده و معده, نفخ, اختلالات كيسه صفرا و تشنج مصرف مي شود. كاربرد خارجي آن براي خارش پوست مي باشد. اسانس فرار استخراج شده باعث تحريك ترشح صفرا شده و ضد تشنح و ضد التهاب مي باشد. همچنين بعنوان چاشني و معطر كننده خميردندان و آبشوي دهان استفاده مي شود. اندامهاي دارويي از گياهان زراعي جمع آوري مي شوند. واريته هاي ميچام در انگشتان و مولتي منتا در آلمان وجود دارند. البته ديگر گونه هاي نعناع كه نام خود را از محل جغرافيايي گرفته اند نيز وجود دارند.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
پياز
پياز يك گياه علفي دو ساله يا چند ساله است كه از خرداد تا مرداد گل مي دهد. گونه اي است كه در ابتدا در آسياي مركزي تا جنوب غربي هند كشت مي شده است. در شرق و در مديترانه اي پياز از زمانهاي بسيار دور كشت مي شده است. امروزه گونه هاي متعددي از آن در بيشتر نقاط دنيا كشت مي شود. در شرق آسيا فقط در Alliume fistulosum L. محل خود كشت مي شود. پياز از متداولترين سبزيجات و ادويه جات است كه خاصيت دارويي هم دارد. بخش جمع آوري شده براي اهداف دارويي پياز گياه مي باشد. فقط پيازهاي سالم و كاملا رسيده جمع آوري مي شوند و بعد از حذف برگها در كيسه گوني يا روي تخته هاي چوبي در حرارت 3 تا 5 درجه سانتي گراد و در رطوبت نسبي 60 درصد نگهداري مي شوند. از پياز خشك بندرت استفاده مي شود. پياز بوي تندي دارد و باعث مي شود از چشم ها آب بيايد و مزه تند ولي كمي شيرين دارد. پياز حاوي تركيباتي است كه از نظر شيميايي خيلي شبيه به سير است. تركيبات آن حاوي گليكوزيدهاي فلاونوئيد, پكتين و گلوكوكينين ها مي باشد. اين تركيبات اثر ميكرب كشي دارند و عمل هضم و ترشح زرداب را تحريك كرده و فشار خون را كاهش مي دهند.مصرف داخلي آن به شكلهاي مختلف و همانند سير است. بعنوان هضم كننده عمل مي كند, اشتها را تحريك مي كند, قند خون را كاهش مي دهد و همچنين خلط آور است. پياز براي دفع بعضي از انگلهاي روده نيز استفاده مي شود. مصرف خارجي آن براي درمان جوش صورت مي باشد.كشت وكار پياز احتمالا از ايتاليا وارد اروپاي مركزي شده است.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
رازيانه
رازيانه يك گياه دو ساله يا چند ساله است كه از تير تا مهر گل مي دهد و بنظر مي رسد بومي شرق مديترانه باشد.اغلب بصورت وحشي در اروپاي غربي و مركزي,.
چين, ژاپن, اتيوپي, آفريقاي جنوبي, آمريكاي شمالي و جنوبي و نيوزيلند ديده مي شود. رازيانه در زمينهاي باير, تاكستانها و در كنار جاده ها و مسيرهاي راه آهن در آب و هواي گرمتر رشد مي كند. بخش هاي جمع آوري شده ميوه ها مي باشند. گياهان را قبل از رسيدگي كامل ميوه برداشت مي كنند و بصورت دسته اي قرار داده و تا رسيدگي كامل آنها را رها مي كنند. سپس آنها را براي كوبيدن روي پارچه هاي كتاني قرار مي دهند. بعد از تميز كردن ميوه ها را خشك مي كنند. دارو بوي خوش و ادويه اي دارد و مزه شيرين و سوزنده اي دارا مي باشد. حاوي 5/2 تا 6 درصد اسانسهاي فرار مي باشد. ضد عفوني كننده و ضد التهاب است كه عمدتا براندامهاي تنفسي و هضمي اعمال مي شود و اثر ضد تشنجي بر ماهيچه شل دارد. بنظر مي رسد شيردهي را تحريك مي كند. البته مصرف زيادي از آن انقباض تشنجي بهمراه دارد. دم كرده آن يا در چاي علفي و شربت بعنوان اكسپكتورانت براي درمان بيماريهاي بخشي تنفسي فوقاني و بعنوان مسكن و ضد عفوني كننده معده و روده همراه با نفخ و تشنج مصرف دارد. اسانس فرار حاصل از بذرها جنبه دارويي داشته و در صنايع غذايي نيز مصرف دارد. ميوه ها جنبه ادويه دارند. دارو از گياهان زراعي بدست مي آيد كشورهاي عمده توليد كننده آلمان, فرانسه, بلغارستان, مجارستان و شوروي سابق مي باشد.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
ريواس
ريواس يك گياه علفي چند ساله است كه از خرداد تا تير گل مي دهد و بومي شمال غربي چين و شمال شرقي تبت است. اين گياه عمدتا در شوروي سابق و در آلمان
مي رويد. در باغهاي اروپا بعنوان يك گياه زينتي از سال 1763 زراعي شده است.ريزومهاي سال دوم يا سوم در پاييز اندامهايي هستند كه جمع آوري مي شوند. بعد از اينكه آنها را تميز كردند, پوست كردندو به قطعات كوچكتري قطعه قطعه كردند آنها را به نخ كشيده و آويزان مي كنند تا بصورت طبيعي يا با گرماي مصنوعي 50 درجه سانتي گراد خشك شوند. اين اندام بويي مشخص و طعمي تلخ دارد. علاوه بر تانن حاوي 10 درصد آنتراكينون است كه از تركيبات موثره اصلي آن مي باشند. البته گليكوزيد را پونتيسين نبايد داشته باشد. اين ماده اثرات هورموني دارد و در ريزومهاي گونه R.rhabarbarum و R.rhaponticum L. يافت مي شود. به مقادير كم يعني تا 5/0 گرم اين تانن است كه عمل مي كند و يبوست ايجاد مي كند در حاليكه مقدار1 تا 3 گرم آنتراكيون عمل مي كند و مسهل است. پودر ريزومها بصورت داخلي براي يبوست مزمن, بيماريهاي معده و روده استفاده مي شود و محرك اشتها است. افرادي كه از سنگ كليه يا مثانه رنج مي برند از آن نبايد استفاده كنند. ريزومها فقط از گياهان وحشي جمع آوري مي شوند و ريواس اروپا از چين تامين مي شود. در حال حاضر كوشش هايي براي زراعي كردن آن در اروپا صورت گرفته است. گونه R.rhaponticum L. مدتهاست كه در باغها بعنوان يك گياه خوراكي روئيده است.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
روناس
روناس يك گياه دائمي است كه گل دهي آن از خرداد تا مرداد مي باشد. بصورت
بومي در كشورهاي اروپايي حاشيه مديترانه و تركيه مي رويد و قبلا بطور وسيعي در فرانسه كشت مي شد و ماده رنگ طبيعي موجود آن بنام آليزارين براي رنگ كردن شلوارهاي قرمز پياده نظام فرانسويان و نيز براي بعضي مقاصد ديگر مثل كلاههاي قرمز تركيه اي استفاده مي شود. در حال حاضر اين گياه براي مقاصد پزشكي در اروپا و آسياي مركزي كشت مي شود. از زمانهاي بسيار قديم در نواحي مديترانه اي كشت و پرورش داده مي شده است. ريشه اين گياه در بهار (فروردين) و يا پاييز (مهر) از گياهان دو ساله و يا استثنائا سه ساله برداشت مي شود. آنها ابتدا تميز شده و سپس خشك مي شوند. حرارت اعمال شده بطور معمول مصنوعي و كمتر از 50 درجه سانتي گراد است. داروي حاصله داراي بوي مشخص و داراي مزه قدري تلخ و قابض مي باشد. داراي مشتقات انتراكينوني كه پيگمانهاي محلول در آب هستند. يكي از مهمترين عواملي درماني موجود آن روبريتيك اسيد مي باشد.خاصيت جلوگيري از تشكيل سنگ در كليه و مجاري ادراري و ادرار آور است و نيز داراي اثر ضدعفوني كنندگي و مسكن مي باشد. دارو بصورت پودر مصرفي داخلي داشته بفرم جوشانده در تهيه چاي علفي مخلوط و بصورت تركيبي ويژه دردرمان سنگ هاي كليه و مثانه كاربرد دارد. ثابت شده است كه نقش فعالي در تخريب سنگها و دفع آن توسط ادرار دارد. اين گياه همچنين سبب شل شدن كشش عضلاني مي گردد. در استعمال خارجي اين دارو گاهي براي درمان آبسه و زخمهايي كه ديربهبود هستند بكار مي رود.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
رزماري
اين بوته هميشه سبز از فروردين تا ارديبهشت گل مي دهد و در جنگلهاي سواحل مديترانه يعني جايي كه از زمانهاي قديم بطور وسيعي كشت مي شده است به فراواني يافت مي شود و در بعضي قسمت هاي اين منطقه كاملا تثبيت شده است. در شمال آلپ به عنوان يك گياه گلداني پرورش داده مي شود اگر چه در بعضي از
نواحي داراي زمستان نه چندان سرد در زمين نيز رشد مي كند. گونه هاي آن داراي واريته هاي مختلفي هستند. نمونه هائي كه در الجزاير يافت مي شوند بعضي اوقات به عنوان يك گونه جدا تعريف مي شوند. قسمت هاي جمع آوري شده اين گياه براي داروخانه برگهاي آن هستند كه در تابستان از گياه جدا مي شوند. اين برگها مجددا يا در انبارها بصورت يك لايه نازك و با تهويه مناسب و ياتوسط اعمال حرارت مصنوعي كمتر از 40 درجه سانتي گراد خشك مي شوند. بوي آن قدري شبيه بوي كافور و داراي طعم رايحه داري مي باشد. حاوي 1 تا 2 درصد اسانس و تانن مي باشد. باعث افزايش ترشحات معده, كيسه صفرا و ادرار مي گردد. داراي خاصيت ضد عفوني كنندگي و محرك است. در مقادير زيادتر سمي بوده و باعث تشنج و ايجاد توهم مي شود. در حال حاضر اين دارو بطور معمول فقط در درمانهاي خانگي مصرف دارد و تحت نظارت داخلي بفرم تزريقي و بعنوان تونيك براي افزايش جريان صفرا و ادرار مصرف مي شود. از روغن رزماري در پمادها و روغن هاي ماليدني براي تخفيف دردهاي روماتيسمي ماهيچه ها و مفاصل و مسيرهاي عصبي نيز استفاده مي شود. اين دارو به عنوان يك منبع اسانس مورد مصرف در عطريات و دافع حشرات نيز مهم مي باشد.گياه فقط بصورت وحش جمع آوري و منابع تهيه آن اسپانيا, يوگسلاوي, ايتاليا, فرانسه و كشورهاي واقعي در سواحل شمالي آفريقا مي باشد.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
زعفران
زعفران يك گياه علفي چند ساله است كه داراي كورم مي باشد و از شهريور تا آبان گل مي دهد. اين گياه زراعي است و بومي مناطق شرق مديترانه تا خاورميانه مي باشد. كلاله ها كه از گلها جدا مي شوند به منظور اهداف دارويي جمع آوري مي
شوند. ابتدا آنها را در سايه خشك كرده و سپس روي غربالي روي آتش ملايم قرار مي دهند. جمع آوري پرزحمت است. تا 000/200 كلاله عملكردي برابر با يك كيلوگرم دارو رامي دهد. دارو به رنگ نارنجي مايل به قرمز براقي مي باشد و بو و طعم تندي دارد. آن را بايد در ظروف سربسته نگهداري كرد زيرا به راحتي رنگ, عطر و طعم خود را از دست مي دهد. بدليل اينكه زعفران گران است اغلب آن را با مواد خام كه رنگ مشابهي دارند مانند گل هميشه بهار و گلرنگ مخلوط مي كنند. حاوي رنگدانه و مقادير كمي اسانس مي باشد. درد را تسكين مي دهد و بعنوان ضد تشنج عمل مي كند. زماني بعنوان دواي خانگي مصرف داشت ولي امروزه براي درمان بيماريها استفاده نمي شود. البته بيشتر بعنوان ادويه و رنگ غذاها بخصوص غذاهاي مشرق زمين كاربرد دارد. مصرف خيلي زياد زعفران ممكن است باعث مسموميت جدي در اثر التهاب موضعي غشاء مخاطي و خونريزي شود. امروزه زعفران بعنوان دارو اهميت زيادي ديگر ندارد زيرا هزينه زيادي داشته و مقدار زيادي گل لازم است تا فقط مقداركمي دارو تهيه شود. زعفران بطور گسترده اي در اسپانيا كشت مي شود كه توليد سالانه آن حدود 000/100 كيلوگرم مي باشد. در قرون وسطي زراعت زعفران در مناطق مديترانه و اروپاي مركزي گسترده شده و در اين مناطق بعنوان رنگ استفاده مي شده است. در انگلستان زماني كشت و كار مي شد ولي امروزه بصورت وحشي يافت مي شود. زعفران در جنوب فرانسه, ايتاليا, سيسيل, مجارستان, يونان, تركيه, ايران, هند و چين نيز كاشته مي شود.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
سير
سير يك گياه علفي دوساله و چندساله است كه از خرداد تا مرداد گل مي دهد. اولين بار در آسياي مركزي كشت شده است و قرن ه
ا است كه بعنوان ادويه, سبزي و گياه دارويي در مناطق مديترانه اي تا آسياي مركزي استفاده مي شود. در حال حاضر سير در تمام نقاط دنيا كشت مي شود.پيازهاي تازه خاصيت دارويي دارند. آنها را با زرد شدن برگها در تير يا مرداد ماه برداشت مي كنند و اگر برداشت به تاخير بيافتد پيازها به پيازچه هايي تقسيم مي شوند. پيازها را در محل هاي خشك و عاري از يخبندان نگه مي دارند. بوي تند مشخصي دارد. تركيبات پياز سير شامل 1/0 درصد اسانس فرار بدبو با تركيبات آلي گوگرددار, ويتامين هاي C,B,A و تركيبات شبيه هورموني مي باشد. داروي آن بادشكن وكرم كش است, رشد باكتريها و قارچ ها را متوقف مي كند, ترشح زرداب را افزايش داده و فشار خون را كاهش مي دهد. البته مصرف خارجي آن باعث تحريك و سوزش پوست بدن شده و ممكن است باعث ايجاد التهاب و تاول شود.سير عمدتاً دردرمان نفخ شكم, ورم روده و بعنوان خاصيت كرم كشي بصورت داخلي مصرف مي شود. از آن براي درمان برونشيت و سرماخوردگي نيز استفاده مي شود. سير ادويه غذاهاي گوشتي, سس و سوپ مي باشد و بطور گسترده اي در كشورهاي منطقه مديترانه و در شرق استفاده مي شود. اين گياه احتمالا از ايتاليا بوسيله مستعمره نشين هاي رومي وارد اروپا شده است.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
عرقيات


عرق آویشن
مقوی بدن ومعده _تقویت بینایی _ ضد نفخ _ ضد تشنج _ ضد صرع _ رفع تشویش _ درمان سرفه _ تنگی تنفس _ درد مفاصل _ سیاتیک _ نقرس خونریزی های رحمی _ ترشحات رحمی _ کوفتگی عضلات _ رقیق کردن خون


عرق اسپست (یونجه )
اسپست سرشار از از ویتامین K,D,C,Aمی باشد.تقویت اعصاب _ مقوی چاق کننده و تصفیه کننده خون


عرق اسطو خدوس ( لاوند )
مقوی اعصاب و خستگی های روحی _ درد عضلات _ سرفه وآسم


عرق بومادران
درمان ضعف عضله قلب ( میو کاردیت) احساس گرفتگی و درد ناحیهقلب (آنژین دوپوتارین ) _ خواب رفتن دست ها _ خون روی _اختلالات قاعدگی


عرق بید
اثر قاطع ولی کتد بر تب های مداوم دارد _ خواب آور _آرام بخش _تب بر _مدر


عرق بید مشک
تقویت قلب وملین و تقویت کننده معده واثر آرام بخش دارد .


عرق بابونه
مقوی معده _ باد شکن _ اشتها آور _ هضم کننده غذا _ صفرا بر _ قاعده آور و التیام دهنده_ آرام بخش اعصاب است واثر ضد تشنج و ضد عفونی کننده دارد .


عرق بادرنجویه
آرام بخش _ ضد تشنج _ مقوی قلب واعصاب _ ضد قولنج وهیستری


عرق پونه
بادشکن _ ضد نفخ _خلط آور _ مفید برای سیاه سرفه _ آسم _ سرفه را آرام وخروج خلط را تسهیل می کند .اثر محرک بر روی ترشحات معده دارد .


عرق تارونه
از غلاف پوستی خرما گرفته می شود . بسیار آرام بخش ومسکن اعصاب و خواب آور است. برای رماتیسم _ درد مفاصل بسیار مفید است .


عرق چهل گیاه
تقویت معده _هضم غذا _ تقویت اعصاب _ مسکن درد های ماهانه خانم ها ودارای اثر آرام بخش است .


عرق خارشتر
مدر قوی _ تصفیه خون وکبد _ شستشوی کلیه ها و مفید برای سنگ کلیه ومثانه


عرق رازیانه
زیاد کننده ی شیر مادران_ قاعده آور _ اشتها آور _ دافع سنگ کلیه _ مفید برای درد های پهلو تخلیه رحم


عرق زنیان
ضد نفخ و باد شکن بسیار قوی _رفع سموم بدن _ تب بر _ قاعده آور _ مفید برای هضم غذا _ درمان لاغری شدید


عرق زیره
ضد چاقی است _ هضم کننده غذا _ باد شکن _ زیاد کننده شیر مادران _ رفع ناراحتی های روده


عرق سیر
ضد عفونی کننده _ ضد باکتری _ هضم کننده غذا _ کم کننده فشار خون


عرق سنبل الطیب
رفع تشنج _ تحرکات عصبی _ اسپاسم _ دلهره _میگرن _ ورم طحال


عرق شاتره
تصفیه کننده خون _صفرابر _ اشتها آور _تصفیه کننده کبد وضد یرقان _ رفع خارش بدن
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
شويد
شويد يك گياه علفي يكساله است كه در تير و مرداد گل مي دهد. احتمالا اين گياه بومي ايران و هندوستان مي باشد ولي مصر و قفقاز هم ذكر شده اند. اين گياه در تمام نقاط دنيا كشت مي شود و بصورت وحشي در زمينهاي لم يزرع, كنارجاده ها, در مزارع و زمينهاي آيش و در خاكهاي شني كناره رودخانه ها يافت مي شود. در منطقه مديترانه شويد بعنوان يك گياه دارويي و چاشني تحريك كننده از زمانهاي بسيار قديم شناخته شده است. اين گياه بوسيله مستعمره نشين هاي رومي به اروپاي مركزي وارد شده است.اندامهايي كه خاصيت دارويي دارند و در صنايع غذايي استفاده مي شوند شامل برگهاي تازه يا گلها مي باشد. شويد خشك بعنوان دارويي مصرف نمي شود. عطر آن تا حدودي شبيه كراويه است, طعم تندي دارد و ابتدا نسبتا شيرين و سپس مزه اي مانند ادويه جات پيدا مي كند. تا 5/1 درصد اسانسهاي فرار دربرگها و ساقه هاي گلدار وجود دارد و تا 4 درصد ميوه و يا بذور يافت مي شود. روغن موجود در ميوه عمدتا حاوي كارون, ليمونن و ديگر تركيبات مي باشد. اين اسانس هاي فرار خصوصيات ضد عفوني كننده و ضدتشنجي دارند, بادشكن بوده و شيردهي را افزايش ميدهد.امروزه از شيويد بندرت براي اهداف دارويي استفاده مي شود. استفاده اصلي آن بعنوان چاشني درسس و سالاد و ترشيجات مي باشد. از بذر شويد براي ساخت كره علفي, سوپ و ديگر غذاها استفاده مي شود. اسانسهاي فرار حاصل از ميوه ها و برگها موارد استفاده مشابهي دارند. شويد خصوصاَ در ايالات ارگون و اوهايو براي استخراج اسانسهاي فرار آن كشت مي شود.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
سنبل الطيب
گياهي است علفي چند ساله گل آوري آن از ارديبهشت تا شهريور ماه مي باشد
. بصورت تنك و پراكنده و بصورت فراوان در مرداب هاي مرطوب و نقاط شيبدار از درختچه در بيشه زارهاي ساحلي در مراتع جويبارها و حاشيه مسيرهاي آبي و نقاطي كم ارتفاع رشد مي كند. پراكنش آن در نواحي معتدله اروپا, آسيا و به شمال آمريكا نيز آورده شده است. سنبل الطيب از سال 924 بعد از ميلاد به عنوان يك گياه داروئي شناخته است. قسمت هاي جمع آوري شده به منظور توليد دارو ريزومها و ريشه هاي گياهان كشت شده مي باشد كه معمولا در سال دوم و بعضي مواقع در سال اول صورت مي گيرد. اين كارهميشه در پاييز انجام مي شود. پس از جمع آوري كاملا شسته شده و توسط حرارت مصنوعي بالاي 45 درجه سانتي گراد خشك مي گردد. اين دارو فقط پس از خشك شدن بوي عطري بخود مي گيرد. بعضي مواقع طعم آن شيرين و ادويه اي و قدري تلخ مي باشد. اين گياه داراي حدود 1 درصد اسانس فرار غني از تركيبات مختلف است كه بصورت جدا داراي خاصيت داروئي نبوده ولي بصورت گروهي و تركيبي بسيار موثره مي باشد. دارو داراي خاصيت آرام بخش و محرك عصبي, اثرات مفيدي روي ناراحتي هاي قلبي با منشا عصب داشته و سبب تخفيف اسپاسم مي گردد. در مصرف داخلي بصورت خيسانده و به عنوان تنتور درمقادير كم بفرم دارويي تهيه شده و به عنوان يك مسكن عمومي در درمان بيخوابي ناشي از خستگي هاي عصبي, افزايش ضربان قلب و هيجانات بكار مي رود. سنبل الطيب در آلمان, هلند, بلژيك و كشورهاي اروپاي شرقي بويژه شوروي سابق كشت مي گردد.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
ترخون
ترخون يك گياه علفي پاياياشبه درختچه اي است كه از تير تا مهر گل مي دهد. اين گياه در حاشيه رودخانه ها و جوي ها در مناطق
مركزي, جنوبي و شرقي روسيه, سيبري, مغولستان و شمال چين و در آمريكاي شمالي از غرب تا كلرادو و تگزاس پراكنش دارد. ترخون عمدتاَ در اروپاي غربي در آب و هواي گرم و خشك كشت مي شود. البته در حالت وحشي بندرت رشد مي كند.بخش هاي هوايي به جز ساقه هاي ضخيم تر خاصيت دارويي دارند و در ابتداي گلدهي در خرداد و تير ماه جمع آوري مي شوند. آنها را روي زمين پهن كرده يا بصورت دستجاتي آويزان مي كنند تا در حرارت طبيعي خشك شوند يا در اتاق خشك كن بصورت مصنوعي در حرارت 40 درجه سانتي گراد خشك مي كنند. داروي آن بوي نامطبوعي دارد و طعم آن تلخ مي باشد. حاوي 25/0 تا 8/0 درصد اسانس فرار است. ترخون علاوه براسانس هاي فرار حاوي مواد تلخ و تانن مي باشد. گليكوزيدهاي شبه كومارين نيز مشخص شده است. اين گياه مانند افسنطين تحريك كننده سيستم هضمي است, ترشح معده و زرداب را افزايش ميدهد. اثرات ديگر آن اختصاصي نيست. دم كرده آن براي تحريك اشتها و درمان بيماريهاي معده و روده و انگل هاي روده استفاده مي شود و مدر است. مصرف آن در دوران حاملگي نبايد صورت گيرد. از برگهاي تازه و روغن آن در صنايع غذايي براي ساخت سركه و خردل ترخون, براي چاشني سوپ و در صنايع كنسروسازي به مقاديركم در عطر سازي استفاده مي شود.دارو از گياهان زراعي ترخون بدست مي آيد. بيشتر تقاضا براي ترخون آلمان است كه به اشتباه ترخون فرانسه گفته مي شود.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
تاتوره

تاتوره

تاتوره
تاتوره يك گياه علفي يكساله است كه از خرداد تا مهر گل مي دهد و به احتمال زياد بومي شمال شرقي آمريكاي شمالي مي باشد و از آنجا به ديگر مناطق آمريكا, اروپا
و ساير مناطق دنيا وارد شده است. تاتوره در زمينهاي باير, كنار جاده و نزديك مناطق مسكوني در ارتفاعات كم تا نسبتا زياد در بيشتر مناطق معتدله و نيمه حاره نيمكره شمالي يافت مي شود. امروزه اين گياه در تمام كشورهاي دنيا يافت مي شود. بيشتر داروي خام در برگهاي گياهان گلدار و بندرت دربذور رسيده وجود دارد. برگها را در سايه يا در گرماي مصنوعي حدود 50 درجه سانتي گراد خشك مي كنند. دارو طعم تلخ و شوري دارد. با توجه به اينكه گياه شديدا سمي است دقت زيادي هنگام جمع آوري بايد صورت گيرد و فرد جمع كننده بايد از دستكش و ماسك جهت محافظت چشم ها و دهان استفاده كند. برگها حاوي الكالوئيدهاي تروپان سمي به مقادير 5/0 درصد بوده و علاوه بر آن بذور حاوي حدود 20 درصد روغن مي باشند. عمل الكالوئيدهاي تروپان و موارد استفاده آن همانند بذر البنج و بلادون مي باشد.دارو بعضي اوقات در سيگارهاي ضد تنگي نفس استفاده مي شود. تاتوره معمولا بصورت وحشي جمع آوري مي شود. انواع زراعي آنهايي هستند كه براي تهيه دارو استفاده مي شوند بخصوص گونه هايي كه غني از اسكوپولامين مي باشند مانند
Datura innoxia (مناطق حاره اي آمريكا) D.metel (مناطق حاره و نيمه حاره آسيا و آفريقا) يا ارقامي از D.Stramonium بخصوص آنهايي كه كپسول هاي بدون برآمدگي و محتواي بيشتر آلكالوئيد هستند. اين گياه از نيمه دوم قرن شانزدهم در اسپانيا شناخته شده بود و به ديگر كشورها بعنوان يك گياه زينتي وارد شد. يك قرن بعد از اين وضعيت خارج شد و بعنوان يك گياه وحشي مستقر گرديد.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
ذغال اخته
بصورت بوته اي بوده كه گل آوري آن از فروردين تا تير است. ذغال اخته اغلب بفرم
توده اي در جنگلها و مردابها, نقاط مرتفع تا كم ارتفاع رشد مي كند. بعضي مواقع حتي در بالاي خط ممتد جنگلهاي كاج پاكوتاه رشد مي كند. اين گياه در مناطق قطبي و نواحي معتدل نيمكره شمالي و احتمالا در شمالي ترين نقطه آسيا مي رويد. پراكنش آن درمناطق جنوبي بيشتر در تپه ها است. در يونان و كوههاي مراكش يافت نمي شود. قسمت هاي مورد استفاده براي استخراج ماده موثر ميوه هاي خشك شده وبرگ گياه مي باشد. ميوه ها پس از رسيدن جمع آوري دشه و در سايه يا زير آفتاب خشك مي شوند. چنانچه حرارت مصنوعي اعمال شود نبايستي بيش از 45 درجه سانتي گراد باشد. ميوه ها بايستي طوري خشك شوند كه آلوده به كپك نشوند. ميوه هاي خشك شده بدون بو بوده و باعث جمع شدن زبان مي شوند. برگها بين خرداد تا شهريور جمع آوري مي شوند كه معمولا بصورت نواري پهن شده و بمانند ميوه خشك مي شوند. ميوه ها حاوي بيش از 10 درصد تانن و مقادير زيادي قند, پكتين, اسيدهاي آلي و رنگدانه مي باشند. داراي خاصيت قابض و موجب يبوست در روده مي گردد. برگها نيز داراي تانن و موادي كه كمتر مورد شناسايي قرار گرفته و باعث كاهش قند خون مي شوند. اين دارو داراي خاصيت ضد عفوني كنندگي ضعيف بر روي عفونت هاي كليه و مثانه مي باشد. در بعضي موارد براي كاهش قند خون در ديابت بكار مي رود. ميوه هاي اين گياه بصورت جوشانده شهرت استفاده در درمان اسهال و ادرار است. هم چنين به عنوان غرغره براي تورم دهان نيز بكار مي رود. جوشانده برگها و پوشش دانه اين گياه به عنوان داروي كمكي در پزشكي در درمان ديابت مصرف مي گردد. در عين حال ميوه ها بطور وسيعي به عنوان مواد غذايي مصرف مي شوند.دارو فقط بصورت وحشي جمع آوري مي شوند. ميوه ها جز داروهاي پزشكي توسط يك آلماني از قرن دوازدهم آورده شده است.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
مرزنجوش وحشي

مرزنجوش وحشي

گياهشناسي:
گياهي است چند ساله و منشا آن نواحي مديترانه مي باشد. اين گياه داراي ريشه سطحي بوده و ارتفاع آن بسته به منطقه رويشي به 100-50 سانتي متر مي رسد. ساقه چهارگوش به رنگ قرمز، پوشيده از کرکهاي ترشحي، برگها به طول 5-3 سانتي متر و تخم مرغي شکل، فاقد دندانه و به ندرت کرکدار هستند. ميوه فندقه، استوانه اي شکل با سطحي صاف به رنگ قهوه اي و به طول يک ميلي متر است.
خواص دارويي و موارد مصرف
اندام رويشي اين گياه به عنوان ادويه استفاده مي شود. مواد موثره آن سرفه راتسکين داده و در ناراحتيهاي تنفسي به عنوان ماده اي خلط آور استفاده مي شود از دم کرده اندام هاي رويشي به عنوان ماده اي اشتها آور و ضد نفخ استفاده مي شود. اسانس اين گياه خاصيت ضد باکتريايي و ضد قارچي دارد.

پراکنش:
منشاء اين گياه نواحي مديترانه اي مي باشد و در کشورهاي داراي آب و هواي مديترانه اي کشت مي شود.

نيازهاي اکولوژيکي
بذور در درجه حرارت 25 درجه سانتيگراد در طول يک تا دو هفته سبز مي شوند. احتياج به نور فراوان دارد و خاکهاي شني حاوي ترکيبات آهکي را مي پسندد، 7/8-5/4: pH براي رشد گياه مناسب است.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
بابونه و ويتامين سی

بابونه و ويتامين سی

سرما خوردگی ودرمان آن:

آيا می دانيد که يکی از روش های خوب برای مهار سرما خوردگی مصرف جوشانده بابونه به همراه ويتامين سی است.!!خيلی از بيمارهای کوچک مثل سرما خوردگی نياز خاصی به درمان ندارد -کافی است بدن را کمک کنيم که برای مقابله با بيماری مقاوم شود .با مصرف ويتامين سی می توانيم درمان سرماخوردگی را تسهيل نموده و از ايجاد مجدد ان پيشگيری نمايم. ويتامين سی ويتامين جاودانگی است و از نظر خواص اصلی می توان به انتی اکسيدانت بودن ان اشاره کرد که خواص ضد سرطانی ان را ۱۰۰٪تائيد می نماييد.
خوردن روزانه ۱ ليوان اب پرتقال تازه هم می تواند تقريبا معادل ۱ قرص ويتامين سی جوشان عمل کند.
امتحان کنيد معجزه می کند
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
تقويت کننده قوه باء و نيروی حافظه

تقويت کننده قوه باء و نيروی حافظه

تقويت کننده قوه باء و نيروی حافظه

جين سينگ

اين گياه اصيلا چينی است که به طور خلاصه بايد بگوييم ريشه اين گياه حاوی مواد انتی اکسيدان و ..است که موجبات شادابی و طول عمر را فراهم می کند. در ضمن برای تقويت عمومی و تقويت حافظه موثر است.

جينکو

جينکو را که در داروخانه های ايران هم می توانيد بيابيد -کاربرد خوبی برا جلوگيری از زوال حافظه دارد و جزء گياهان جادويی حساب می ايد -اين دارو که از گياه جينکو بلوبا حاصل می ايد از کمبود اکسيژن مغز جلوگيری می نمايد .
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
خواص برخی از داروهای گیاهی
1. بومادران:

آنچه از خواص خون به (اشیله) نسبت داده اند صحت دارد و میتواند جمع کننده زخم وعمل کننده بر روی بواسیر های بصورت مصرف یکبار در روز باشد .نزد مردمان قدیم شهرت زخم بندی داشته است که در بهبود زخم وجراحات موثر بوده است.
دیوسکورید طبیب یونانی مشهور که در زمان نرون می زیسته و صاحب کتب فراوان است،این گیاه را بهبود دهنده جراحات میداند خواه زخم کهنه باشد خواه جدید.%

2.گل گاوزبان:(bourrache)

مدر_عرق آور_وضد سرفه بسیار عالی است.محتوی نیترات دوپتاس است.در معالجه نفریت همراه با ورم کردگی و به صورت ضد سرفه وآرام کننده در تمام تحریکات تنفسی وبالا خره عرق آور در گریپ.خشک کردن آن نیازبه دقت دارد اگر به دقت خشک نشود رنگ سیاه یا قهوه ای به خود می گیرد وخواص خود را از دست می دهد.%

3.بابونه:(camomille)

گیاهی که روزگاری بود که در هر خانه ای پیدا می شد.وبرای ناراحتی های هضمی وتشنجات معدی به کار می رود.
حاوی یک اسانس به نام ازولن است که خاصیت ضد الرژی دارد.آنرا انگل زدا؛قاعده آور؛ضد تشنج معده؛هضم مشکل
سنگ های مجاری ادراری؛بی اشتهایی؛ضعف؛خستگی عمومی؛دردهای عصبی آسم وتب های متناوب و...%

4.پر سیاوش :(capillaire )

خواص ضد ناراحتی های ریوی آن غیر قابل انکار است-شربت آن در مبارزه با سرفه -زکام-گریپ وبرونشیت-اثرات خوبی دارد. خلط آور نرم کننده واندکی مدر است.%

5.کاسنی:(chicoree)

جالینوس نام این گیاه را دوست کبد می نامد.روک( (ROGUESدر کتاب گیاهان مصرفی 1837میلادی می گوید:هر روز به ناراحتی های پوستی بر می خوریم چون کبره؛جوشهای چرکی؛زبری که معالجات شدید در مورد آن موثر واقع نمی شود.ولی تمام گیاهان خانواده کاسنی چون خود کاسنی وحشی وکاهو وگل قاصد در عین دارو بودن برای این ناراحتی ها غذا محسوب می شوند.اثر کاسنی بزودی ظاهر نمی شود و باید پس از مدتی منتظر نتیجه بود.عمل آن تصفیه کننده؛صفرا آور؛مدر؛رفع زشتی پوست....%

6.گشنیز(CORIANDRE):

دانه گشنیز را جز داروهای معدی ؛بادشکن ؛ضد سردرد می خوانند وعجیب نیست اگر نسخی از این دارو را در داروهای ضد ضعف معده ناراحتی های هضمی؛ سرگیچه های گوارشی؛ شروع آب مروارید؛ زکام مزمن وبالا خره ضعف حافظه می بینیم
نقل از:J.F.R.CARTHEUSER)).کارتوزر در کتاب مفردات پزشکی1765.
برخی این سبزی را برانگیزنده نیروی جنسی می دانند.یونانیها بطور کلی وبقراط اختصاصا آنرا در غش ها؛ناخوشی های عصبی ؛دردهای رحمی تجویز می کرده اند..%

7.نسترن(EGLANTIER):

با کمی تفاوت خواصش شباهت به خواص گل سرخ می دهد.میوه ها مدر قابض ودر تمام موارد اسهال؛ سنگ های کلیه ومجاری ادراری وبه صورت تصفیه کننده مصرف میشود.برعکس گلبرگها مختصری حالت مسهل داشته ومقوی است.%

8.زرشک(EPINE-VINETTE):

گیاه خود حاوی الکالوییدهای مختلفی است و میوه خوردنی آن محتوی گلیکوزید پکتین ومقداری اسید های الی و ویتامین C
است.زرشک محرک مقوی مدر وصفرا آور قابل توجه ای است.در اغلب ناراحتی های گردش خونی می توان مصرف بلند مدت ان را توصیه کرد.واثر آن را در ناراحتی های کبد وکیسه صفرا وخصوصا یرقان تاکید کرده اند.%

9.ترخان(ESTRAGON ):

این گیاه باید تازه مصرف شود.گیاهی است قلبی معدی برنده وشوینده واشتها اور ومعرق ادرار نفخ شکن وانگیزنده میل به غذا است در دردهای روماتیسمی توصیه می شود.

10.توت فرنگی(FRAISIER):

این گیاه را در رده مفرح کننده ها؛ مشهیان؛ وزخم بندها جای می دهند. از انجایی که توت فرنگی خون را قلیایی می کند و با اسیدیته می جنگد انرا برای نقرسی ها و روماتیسمی ها مفید می دانند. خواص قابض وضد اسهال نیز دارد.

11.ختمی (GUIMAUVE ( :

در درجه اول ختمی نرم کننده وملایم سازنده است.می توان ان را در ناراحتی های ریه ونای سرما خوردگی وگریپ به خاطر متوقف ساختن سرفه های ناشی از تحریکات عضوی بکار برد.

12.کتان((LIN

دانه های کتان بصورت دم کرده ویا خیس خورده در مورد تنبلی روده ویبوست مصرف می شودچه موسیلاژ حاصل از ان نرم کننده و مسهل محسوب می شود. همینطور در تحریکات دستگاه گوارشی و مجاری ادراری هم مداوا کننده است.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
خواص كاكوتی

خواص كاكوتی

از زمان های قدیم کاکوتی به عنوان گیاهی معروف برای آشپزی به کار برده می شده است.این گیاه خوش رایحه به طور گسترده مصرف می شود. به گزارش «ehow» روغن کاکوتی نیز از قرن ۱۶ به خاطر خاصیت ضدعفونی کننده آن به کار برده می شده است. این گیاه معمولا در فصل بهار و در کشورهای آسیا، اروپای جنوبی، منطقه مدیترانه و آمریکای شمالی به عمل می آید.
● خواص کاکوتی:
▪ کاکوتی به عنوان یک داروی طبیعی برای ناراحتی های تنفسی به کار برده می شود و برونشیت، سرفه و گرفتگی سینه را به طور موثر درمان می کند.
▪ به هضم مواد به خصوص چربی کمک می کند.
▪ کاکوتی تقویت کننده سیستم گوارشی است و اشتها را افزایش می دهد.
▪ روغن کاکوتی برای بدن بسیار مفید است و در خمیر دندان، دهان شویه و پماد به کار برده می شود.
▪ برای جلوگیری از پوسیدگی دندان، جلوگیری از تراکم میکروب، گلودرد و بوی نامطبوع دهان محلولی از کاکوتی را غرغره کنید.
▪ این گیاه دارای ماده ای به نام «thymol» است که خاصیت ضدعفونی کننده دارد و به عنوان ضماد برای گزیدگی حشرات، التهاب سینه و زخم به کار برده می شود.
▪ برای از بین بردن انواع انگل های پوستی مفید است.
▪ از این گیاه برای شست وشوی چشم و جلوگیری از شوره سر استفاده می شود.
▪ کاکوتی در التیام درد قاعدگی موثر است.
▪ به عنوان یک تقویت کننده، سیستم عصب را تحریک می کند و اختلالات عصبی را مانند افسردگی، خستگی و بی خوابی از بین می برد.
▪ روغن این گیاه برای برطرف کردن سرفه های حاد موثر است.
▪ روغن کاکوتی لکه ، جوش و آکنه را از بین می برد.
▪ با افزایش ادرار آب اضافه، نمک و سموم بدن را دفع می کند و در نتیجه در کاهش وزن، کاهش فشار خون، کاهش چربی و بهبود هاضمه موثر است.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
ترکیبات مهم گیاهان دارویی

هر ماده که در گیاهی پیدا می‌شود دارای نقش خاصی در گیاه می‌باشد. ماده می‌تواند در ساختمان گیاه برای انجام اعمال حیاتی بکار رفته باشد، ماده می‌تواند در ساختار خواص فیزیکی و شیمیایی گیاه نقش داشته باشد.

  • روغنهای عطری: مواد عطری ، درمان بخش تمیز کننده، ضد عفونی کننده، محرک اشتها ، هضم کننده غذا ، ضد درد ، ضد نفخ معده و روده و ضد اسپاسم عضلانی می‌باشند.
  • آلکالوئیدها: انواع مواد مخدر از جمله مرفین ، کدئین و کوکائین در شمار آلکالوئیدها هستند. هر کدام از این مواد نقش مخصوص و معین د درمان بیماریها دارند.
  • مواد پروتئینی: مواد پروتئینی از ترکیب اسیدهای آمینه ایجاد شده‌اند نصف اسیدهای آمینه را انسان قادر به سنتز آنها نیست و باید توسط تغذیه گیاهی و جانوری وارد بدن شوند.
  • مواد تلخ مزه: بسیاری از گیاهان دارای مزه تلخ مزه هستند مانند کاسنی که خواص دارویی و درمانی دارد. مواد تلخ مزه غیر سمی محرک اشتها بوده و تحرک کننده بسیاری از اندامهای برای فعالیت بیشتر مانند کبد و کیسه صفرا هستند.
  • فلاونوئیدها: فلاونوئیدها مواد موثری هستند که عمدتا در گیاهان عالی یافت می‌شوند این مواد انواع سموم در بدن را خنثی می‌کنند.
  • تاننها: خاصیت ضد درد دارند، لثه‌ها و پوست دهان را محکم و تمیز می‌کنند. اثر مثبت روی جدار معده و روده‌ها دارند.
  • مواد لعاب‌دار: وظیفه این مواد این است که مایعات را به این مواد متصل می‌کنند. این مواد موجب کاهش کلسترول خون می‌شوند. گیاه پنیرک ، ختمی و بارهنگ ، غنی از مواد لعاب‌دار هستند.
  • از دیگر مواد موجود در گیاهان دارویی‌ می‌توان به ویتامینها ، اسیدهای گیاهی و قندها اشاره کرد.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
niyaz_sepas عطار باشی گیاهان دارویی در درمان بیماری ها 21

Similar threads

بالا