بررسي پارامترهاي مؤثر بر روي استحكام و ميكرو سختي سطوح حاصل از عمليات رولربرنشينگ با استفاده از روش تاگوچي

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
بررسي پارامترهاي مؤثر بر روي استحكام و ميكرو سختي سطوح حاصل از عمليات رولربرنشينگ با استفاده از روش تاگوچي


نويسند‌گان:
[ محمد سجاد مهديه ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر مجلسي، گروه مهندسي مكانيك، اصفهان، ايران
[ احسان رفعتي ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر مجلسي، گروه مهندسي مكانيك، اصفهان، ايران
[ سمانه كارگر ] - دانشجوي دكتري مهندسي برق مخابرات دانشگاه صنعتي اصفهان
[ محمد دانش ] - استاديار دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي اصفهان


خلاصه مقاله:
هدف از عمليات رولربرنشينگ بهبود پارامترهاي سطح از جمله استحكام و سختي سطح مي باشد. اين عمليات كه به كمك ابزار رولر برنشينگ بر روي قطعات انجام ميگيرد با انجام كار سرد بر روي سطح قطعه موجب ايجاد تنش هاي پسماند فشاري شده و در نتيجه استحكام سطوح و همچنين سختي آنها بيشتر ميشود. متغيرهايي كه بر روي عمليات رولر برنشينگ و در نتيجه بر روي سختي و استحكام سطوح حاصله مؤثراند عبارتند از: سرعت دوراني قطعه كار، پيشروي ابزار رولربرنشينگ درون قطعهكار و همچنين ميزان عمق برنشينگ. در يك كار تحقيقاتي تأثير پارامترهاي فوق بر روي ميكرو سختي و تنشهاي پسماند قطعات رولربرنشينگ شده به كمك طراحي آزمايش و با استفاده از روش تاگوچي بررسي شده، و نتايج حاصل از اين بررسي در مقاله حاضر آمده است. در اين مقاله ميزان بهينه هر يك از پارامترها فوق به منظور دست يابي به بهترين حالت استحكام و سختي سطح مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.


كلمات كليدي:
عمليات رولربرنشينگ، روش تاگوچي، ميكرو سختي سطح، استحكام سطح، تنشهاي پسماند
 

پیوست ها

  • ICME12_051_1939356.pdf
    577 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا