بانك اطلاعاتي داروهاي گياهي

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
سي لاكس
C-Lax


اشكال دارويي:

قرص 750 ميلي گرم

موارد مصرف:

اين دارو براي درمان كوتاه مدت يبوست مصرف مي شود.

اجزاء فرآورده:

قرص سي - لاكس حاوي 600 ميلي گرم برگ سنا (Cassia obovata) (معادل 15 ميلي گرم سنوزيد B) و 100 ميلي گرم دانه گشنيز (Coriandrum sativunm) مي باشد.

مواد مؤثره:

هيدروكسي آنتراسن گليكوزيدها (سنوزيد A و B) و روغن فرار نظير لينالول و كورياندرول.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

مطالعات Invitro نشان داده است كه سنوزيدهاي A و B توسط باكتريهاي روده بزرگ متابوليزه شده، تبديل به مشتقات فعال Rhein-anthrone مي گردند. اين تركيبات موجب تحريك و افزايش حركات دودي روده و در نتيجه كاهش جذب آب و الكتروليتها مي شوند و همچنين ترشح مايعات در روده بزرگ را ازطريق تحريك ترشح فعال كلرايد و مخاط افزايش مي دهند. براساس گزارشات موجود، اثرات فوق احتمالا با افزايش بيوسنتز و آزادسازي پروستاگلاندينها ايجاد مي شوند. روغنهاي فرار موجود در گشنيز نيز به علت داشتن اثرات ضداسپاسم مانع ايجاد درد و كرامپ شكمي ناشي از مصرف سنا مي گردند.

تداخل دارويي:

اين دارو به دليل تغيير رنگ و افزايش pH ادرار ممكن است با آزمايشهاي تشخيصي (مانند تعيين ميزان اوروبيلينوژن ادرار و تعيين ميزان استروژن به روش كوبر) تداخل نمايد.

فرآورده هاي حاوي سنا با داروهاي پايين آورنده پتاسيم خون مانند مدرهاي تيازيدي، آدرنوكورتي***تروييدها، ريشه شيرين بيان و گليكوزيدهاي قلبي تداخل اثر داشته و احتمالا ايجاد اختلالات قلبي و عصبي - عضلاني مي نمايند.

موارد منع مصرف:

1- اين فرآورده مانند ساير ملين ها در بيماران مبتلا به تنگي و انسداد روده و ايلئوم، دردهاي شكمي ناشناخته، خونريزي ركتوم با علت نامشخص، بيماريهاي التهابي روده و آپانديسيت ممنوعيت مصرف دارد.

2- استفاده طولاني مدت از ملين هاي آنتراكينوني ايجاد وابستگي مي نمايد لذا مصرف طولاني مدت آنها ممنوع مي باشد.

موارد احتياط:

1- دفع كليوي تركيبات آنتراكينوني موجب تغيير رنگ ادرار (زرد قهوه اي به قرمز) همراه با افزايش pH آن مي گردد.

2- ملين ها در خردسالان (تا سن 6 سال) بجز دستور پزشك نبايد مصرف شوند.

عوارض جانبي:

1- مصرف سنا ايجاد درد و كرامپ هاي شكمي مي نمايد ولي اين فرآورده به دليل داشتن دانه گشنيز احتمالا اين عارضه را ايجاد نمي نمايد.

2- مصرف طولاني مدت و دوزهاي بالاي اين فرآورده موجب از بين رفتن كارآيي روده ها، اسهال و از دست دادن آب و الكتروليتها (به ويژه پتاسيم)، آلبومينوري و هماتوري مي گردد.

3- مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد.

4- در افرادي كه به مدت طولاني از ملين هاي آنتراكينوني استفاده نموده اند، پيگمانتاسيون ملانوتيك مخاط روده (Melanosis) مشاهده شده است. البته 4-12 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.

نكات قابل توصيه:

1- با توجه به اينكه اثرات سنا 8-10 ساعت پس از مصرف آن ظاهر مي گردد. بهتر است اين فرآورده در هنگام خواب مصرف شود.

2- مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است. اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

مقدار مصرف:

ملين: بزرگسالان، 1-2 قرص در روز.

كودكان بالاتر از 6 سال، 0/5-1 قرص طبق دستور پزشك مصرف شود.

مسهل: 2-3 قرص بطور همزمان قبل از خواب مصرف شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

1- مصرف اين فرآورده در دوران بارداري تنها هنگامي توصيه مي گردد كه رژيم غذايي مناسب و ملين هاي فيبري موثر واقع نشده اند.

2- به علت احتمال ترشح مشتقات آنتراكينوني در شير مادر، مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه نمي گردد.

تداخل دارويي:

اين دارو به دليل تغيير رنگ و افزايش pH ادرار ممكن است با آزمايشهاي تشخيصي (مانند تعيين ميزان اوروبيلينوژن ادرار و تعيين ميزان استروژن به روش كوبر) تداخل نمايد.

فرآورده هاي حاوي سنا با داروهاي پايين آورنده پتاسيم خون مانند مدرهاي تيازيدي، آدرنوكورتي***تروييدها، ريشه شيرين بيان و گليكوزيدهاي قلبي تداخل اثر داشته و احتمالا ايجاد اختلالات قلبي و عصبي - عضلاني مي نمايند.

موارد منع مصرف:

1- اين فرآورده مانند ساير ملين ها در بيماران مبتلا به تنگي و انسداد روده و ايلئوم، دردهاي شكمي ناشناخته، خونريزي ركتوم با علت نامشخص، بيماريهاي التهابي روده و آپانديسيت ممنوعيت مصرف دارد.

2- استفاده طولاني مدت از ملين هاي آنتراكينوني ايجاد وابستگي مي نمايد لذا مصرف طولاني مدت آنها ممنوع مي باشد.

موارد احتياط:

1- دفع كليوي تركيبات آنتراكينوني موجب تغيير رنگ ادرار (زرد قهوه اي به قرمز) همراه با افزايش pH آن مي گردد.

2- ملين ها در خردسالان (تا سن 6 سال) بجز دستور پزشك نبايد مصرف شوند.

عوارض جانبي:

1- مصرف سنا ايجاد درد و كرامپ هاي شكمي مي نمايد ولي اين فرآورده به دليل داشتن دانه گشنيز احتمالا اين عارضه را ايجاد نمي نمايد.

2- مصرف طولاني مدت و دوزهاي بالاي اين فرآورده موجب از بين رفتن كارآيي روده ها، اسهال و از دست دادن آب و الكتروليتها (به ويژه پتاسيم)، آلبومينوري و هماتوري مي گردد.

3- مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد.

4- در افرادي كه به مدت طولاني از ملين هاي آنتراكينوني استفاده نموده اند، پيگمانتاسيون ملانوتيك مخاط روده (Melanosis) مشاهده شده است. البته 4-12 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.

نكات قابل توصيه:

1- با توجه به اينكه اثرات سنا 8-10 ساعت پس از مصرف آن ظاهر مي گردد. بهتر است اين فرآورده در هنگام خواب مصرف شود.

2- مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است. اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

مقدار مصرف:

ملين: بزرگسالان، 1-2 قرص در روز.

كودكان بالاتر از 6 سال، 0/5-1 قرص طبق دستور پزشك مصرف شود.

مسهل: 2-3 قرص بطور همزمان قبل از خواب مصرف شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

1- مصرف اين فرآورده در دوران بارداري تنها هنگامي توصيه مي گردد كه رژيم غذايي مناسب و ملين هاي فيبري موثر واقع نشده اند.

2- به علت احتمال ترشح مشتقات آنتراكينوني در شير مادر، مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه نمي گردد.

عوارض جانبي:

1- مصرف سنا ايجاد درد و كرامپ هاي شكمي مي نمايد ولي اين فرآورده به دليل داشتن دانه گشنيز احتمالا اين عارضه را ايجاد نمي نمايد.

2- مصرف طولاني مدت و دوزهاي بالاي اين فرآورده موجب از بين رفتن كارآيي روده ها، اسهال و از دست دادن آب و الكتروليتها (به ويژه پتاسيم)، آلبومينوري و هماتوري مي گردد.

3- مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد.

4- در افرادي كه به مدت طولاني از ملين هاي آنتراكينوني استفاده نموده اند، پيگمانتاسيون ملانوتيك مخاط روده (Melanosis) مشاهده شده است. البته 4-12 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.

نكات قابل توصيه:

1- با توجه به اينكه اثرات سنا 8-10 ساعت پس از مصرف آن ظاهر مي گردد. بهتر است اين فرآورده در هنگام خواب مصرف شود.

2- مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است. اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

مقدار مصرف:

ملين: بزرگسالان، 1-2 قرص در روز.

كودكان بالاتر از 6 سال، 0/5-1 قرص طبق دستور پزشك مصرف شود.

مسهل: 2-3 قرص بطور همزمان قبل از خواب مصرف شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

1- مصرف اين فرآورده در دوران بارداري تنها هنگامي توصيه مي گردد كه رژيم غذايي مناسب و ملين هاي فيبري موثر واقع نشده اند.

2- به علت احتمال ترشح مشتقات آنتراكينوني در شير مادر، مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه نمي گردد.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
برن
Bran


اشكال دارويي:

پودردر بسته هاي 250 گرمي

موارد مصرف:

برن در اختلالات دستگاه گوارش نظير يبوست، بيماريهاي ديورتيكولار روده بزرگ و سندرم روده تحريك پذير بكار مي رود. ملين هاي حجيم كننده مدفوع براي پيشگيري از يبوست در بيماراني كه در حين اجابت مزاج نبايد تحت فشار باشند مانند بيماراني كه زخم برش فرج (episiotomy) دارند، هموروئيد ترومبوزه دردناك، شقاق يا آبسه پرينه اي، فتق ديافراگم و تنگي آنوركتال مصرف مي شود.

اجزاء فرآورده:

پودر برن از پوسته خارجي گندم تهيه شده است.

مواد مؤثره:

پلي ساكاريدها (سلولز، همي سلولز و پكتين)، پروتئين، چربي و املاح.

آثار فارموكولوژيك و مكانيسم اثر:

برن احتمالاً از طريق جذب و نگهداري آب باعث افزايش حجم و رطوبت مدفوع شده و اين افزايش حجم موجب تحريك روده بزرگ و افزايش حركات دودي و در نتيجه كوتاه شدن زمان عبور مواد از روده و افزايش دفعات دفع مي گردد.

موارد منع مصرف:

اين فرآورده مانند ساير داروهاي ملين در آپانديسيت و يا نشانه هاي آن، خونريزي ركتوم با علت نامشخص، نارسايي احتقاني قلب و انسداد روده ممنوعيت مصرف دارد. داروهاي ملين حجيم كننده مدفوع در صورت وجود اشكال در بلع نبايد مصرف شوند.

موارد احتياط:

1- ملين ها در كودكان (تا سن 6 سال) به جز با دستور پزشك نبايد مصرف شوند. از آنجا كه اين كودكان قادر به توضيح علائم بيماري خود نيستند تشخيص دقيق بيماري برمصرف اين داروها ارجحيت دارد. به اين طريق مي توان از عواقب بيماري (مانند آپانديسيت) يا بروز عوارض جانبي شديدتر، جلوگيري كرد.

2- پودر برن بايد با مقادير زياد مايعات مصرف شود. زيرا در صورت عدم مصرف كافي مايعات احتمال بروز انسداد مري و تراكم مدفوع در روده وجود دارد.

عوارض جانبي:

در شروع درمان ممكن است سنگيني و نفخ موقتي در بيماران ايجاد گردد كه با ادامه درمان برطرف مي شود. مصرف مقادير زياد از پودر برن، باعث انسداد روده مري (معمولاً به دليل مصرف كم مايعات) مي گردد. همچنين واكنشهاي آلرژيك با مصرف دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه:

1- مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است. اين امر به دليل خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

2- مصرف طولاني مدت اين داروها كه بصورت عادت در آمده باشد، ممكن است باعث وابسته شدن كار روده ها به اين داروها شود.

3- داروهاي ملين نبايد بيشتر از يك هفته (مگر با دستور پزشك) يا در موارد غيرضروري (مانند عدم اجابت مزاج طي يك يا دو روز) مصرف شود.

4- از مصرف داروهاي ملين تا دو ساعت بعد از مصرف ساير داروها خودداري شود.

مقدار مصرف:

روزانه 2-3 بار، يك يا دو قاشق غذاخوري از پودر برن را در يك ليوان آب ميوه، شير و يا ساير نوشيدنيها اضافه كرده 15 تا 30 دقيقه قبل از غذا ميل شود.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
بخور اكاليپتوس دينه

DINEH EUCALYPTUS INHALERاشكال دارويي:

محلول در شيشه هاي 60 ميلي ليتري

موارد مصرف:

اين فرآورده براي برطرف نمودن نشانه هاي سرماخودرگي، سرف و احتقاق بيني بكار
مي رود.

اجزاء فرآورده:

بخور اكاليپتوس از اجزاء زير تشكيل شده است:

1- اسانس اكاليپتوس %0/1 Eucalyptus sp.

2- اسانس آويشن %0/1 Thymus sp.

3- اسانس رازيانه %0/1 Foeniculum vulgare

4- اسانس نعناع %0/4 Mentha piperita

5- تنتور اكاليپتوس تا %100 Eucalyptus sp.

مواد مؤثره:

روغن هاي فرار نظير سينئول (اكاليپتول)، منتول، تيمول و فلاونوييد كورستين.

آثار فارموكولوژيك و مكانيسم اثر:

اسانسهاي موجود در اين فرآورده داراي اثرات ضد التهاب، خلط آور و ضد عفوني كننده
مي باشند. به نظر مي رسد اثرات ضد ميكروبي اكاليپتول روي باكتريهاي گرم مثبت بيشتر بوده بخصوص باسيلوس ساب تيليس و ميكروكو*** گلوتاميوس به آن حساستر مي باشند. آزمايشات Invitro نشان داده است كه كورستين و هايپروزيد موجود در اكاليپتوس اثرات ضد ويروس آنفلوانزا تيپ A دارند.

موارد منع مصرف:

اين فرآورده در بمياران مبتلا به تب بالا، سرفه هاي مداوم و خون ريزي دستگاه تنفس ممنوعيت مصرف دارد.

عوارض جانبي:

تيمول موجود در اين فرآورده ممكن است باعث تحريك غشا مخاطي گردد.

نكات قابل توصيه:

- اين دارو بايد به صورت بخور مصرف شود و از خوردن آن اكيداً خودداري گردد.

- در خلال بخور دادن چشمها بايد بسته باشند.

- سرفه هاي مداوم ممكن است نشانگر يك بيماري جدي باشد در صورت تداوم نشانه هاي بيماري مصرف دارو را قطع و به پزشك مراجعه نمايند.

مقدار مصرف:

روزانه چند بار، هر بار يك قاشق سوپخوري از محلول را در يك ظرف مناسب آب داغ (در حال جوشيدن نباشد) ريخته و به مدت 5-10 دقيقه، در حالي كه چشمها بسته است، بخور داده شود.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
كاراوي ميكسچر Caraway Mixture
اشكال دارويي:


محلول خوراكي در شيشه هاي 120 ميلي ليتري

موارد مصرف:

كاراوي ميكسچر جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ و درد ناشي از آن در نوزادان و كودكان بكار مي رود.

اجزاء فرآورده:

كاراوي ميكسچر از مجموعه گياهان زير تشكيل شده است:

1- عرق زيره سياه %33/32 Carum carvi

2- عرق رازيانه %33/32 Foeniculum vulgare

3- عرق نعناع %8/43 Mentha arvensis

4- عرق پونه %8/33 Mentha longifolia

مواد مؤثره:

روغن هاي فرار مانند كاروون، آنتول، فنكون، منتول و منتون.


آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

روغن هاي فرار موجود در كاراوي ميكسچر با داشتن اثرات ضد اسپاسم و كاهش تونوس اسفنكتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گازها از معده مي گردد. به علاوه منتول موجود در اين فرآورده احتمالاً از طريق اثر آنتاگونيستي كلسيم موجب شل شدن عضلات صاف جداره كولون ميشود.

عوارض جانبي:

به دليل وجود اسانس نعناع در اين فرآورده احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك در افراد حساس وجود دارد.

مقدار مصرف:

كودكان تا 6 ماه: يك قاشق مرباخوري

كودكان 6 ماهه تا 2 سال: دو قاشق مرباخوري

كودكان بالاتر از 2 سال: سه قاشق مرباخوري

در صورت لزوم اين مقادير را تا 6 بار در روز مي توان تكرار نمود
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
داروهاي گياهي رسمي ايران !


نام دارو : آلتوم
نام لاتین دارو : ANETHUM
شرکت سازنده دارو : ایران داروک


************************************************** ******************************************اشكال دارويي :

قرص 650 ميلي گرمي
گرانول در بسته هاي 100 گرمي

موارد مصرف :

آنتوم در زيادي چربي خون ( كلسترول و تري گليسريدها ) پيشگيري و درمان آرتريو اسكلروز و كوليكهاي صفراوي بكار مي رود .

اجزاء فرآورده :

آنتوم از عصاره گياهان زير تهيه شده است
1- دانه وبرگ شويد 68% Anethum graveolens
2- ريشه كاسني 5% Cichorium intybus
3-سرشاخه هاي گلدار شاهتره 5% Fumaria parviflora
4-ليمو عماني 4% Citrus sp

مواد موثره :

روغن هاي فرار نظير كارون ، ليمونن ،‌گليكوزيد ، تلخ لاكتوكوپيكرين و آلكالوييد پروتوپين ، هيسپريدين و كورستين .

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر اين دارو تا كنون شناخته نشده است آزمايشات باليني انجام شده اثرات پائين آروندگي چربي خون اين فراورده را تاييد نموده است .
تركيبات موجود در آنتوم موجب افزايش ترشحات صفرا شده بريا كورستين و لاكتوكوپيكرين موجود در اين فراورده نيز اثر مهار كنندگي آنزيمهاي ليپوژناز گزارش شده است . آزمايشات در آزمايشگاه نشان داده است كه عصاره شاهتره مانع تشكيل سنگهاي صفراوي مي گردد .

مقدارمصرف :

قرص : روزي 3 بار ، هر بار 3-2 قرص با آب يا آّ ب ميوه ميل شود .
گرانول :‌روزي 2 تا 3 بار ، هر بار يك قاشق مرباخوري از گرانول را در يك ليوان آب جوش ريخته و پس از 10 دققيه ميل نماييد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني رد مصرف اين فراورده در زنان باردار وشيرده به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود .

 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
آنتي ديابتيك ( ANTI-DIABETIC ) !


نام دارو : آنتي ديابتيك
نام لاتین دارو : ANTI-DIABETIC
شرکت سازنده دارو : ایران داروکاشكال دارويي :

پودر در بسته هاي 100 گرمي

موارد مصرف :
آنتي ديابتيك در درمان زيادي قند خون بكار مي رود .

اجزاء فرآورده :

آنتي ديابتيك از مجموعه گياهان زير تشكيل شده است
1- برگ توت سياه 20% Morus nigra
2-دانه شنبليله 60% Trigonella foenum -graecum
3-برگ زيتون 10% Olea europea
4-ريشه شيرين بيان 5% Glycyrrhiza glabre
5-پونه 5% Mentha pulegium

مواد موثره :

تري كونلين ، كومارين ف نيكوتينيك اسيد ،‌د-اكسي نوجري مايسين و اولئوروپئين .

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر دقيق اين فراورده شناخته نشده است مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه د- اكسي نوجري مايسين موجود در برگ توت سياه وارد واكنشهاي آنزيمي شده و بجاي قند مورد مصرف آنزيمها قرار گرفته و آنها را غير فعال مي كند همچنين با ايجاد وقفه در عمل آنزيم گليكوزيداز مي توان از شكسته شدن زنجيره قندها جلوگيري نمايد .
مطالعات در انسان نشان داده است كه اثرات پايين آورنده قند خون دانه شنبليله ممكن است به علت نيكوتينيك اسيد ،‌كومارين و تريگونلين موجود در آن باشد .

مقدارمصرف :

روزي 2 بار ، هر بار 2 قاشق غذا خوري از فرآورده را با يك ليوان آب جوش دم كرده و پس از صاف كردن ميل شود

موارد احتياط :

مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي پايين آورنده قند و چربي خون ،‌داروهاي ضد انعقاد ، داروهاي هورموني و وقفه دهنده هاي منوآمين اكسيداز MAOI بايد با احتياط صورت گيرد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني درمصرف اين فراورده در زنان باردار وشيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود .

نكات قابل توصيه :

از آنجا كه شنبليله موجود در آنتي ديابتيك ( به دليل داشتن فيبرهاي موسيلاژي ) ممكن است باعث جلوگيري از جذب ساير داوها گردد . لذا توصيه مي شود اين فرآورده با فاصله زماني مناسب از ساير داروها مصرف گردد .
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
آليوم اس ( ALLIUM-S ) !

نام دارو : آليوم اس

نام لاتین دارو : ALLIUM-S
شرکت سازنده دارو : دینه ایران


 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
آنتي ميگرن ( ANTIMIGRAINE )

نام دارو : آنتي ميگرن
نام لاتین دارو : ANTIMIGRAINE
شرکت سازنده دارو : گل دارو
اشكال دارويي :


قطره 30 ميلي ليتري

موارد مصرف :

قطره آنتي ميگرن به عنوان پيشگيري كننده و برطرف كننده حملات ميگرني و سردردهاي با منشاء عصبي بكار مي رود .

اجزاء فرآورده :

قطره آنتي ميگرن از عصاره هيدروالكلي گياهان زير تهيه مي شود :

1- دانه رازيانه 30% Foeniculum vulgare]

2-ريشه سنبل الطيب 30% Valeriana officinalis
3-پوست ساقه بيد 20% Salix alba
4-برگ بادرنجبويه 20% Melissa officinalis


مواد موثره :
والرينيك اسيد ، والپوتريات ها ، ساليسين ،‌روغن هاي فرار نظير آنتول ،‌سيترال و سيترونال .

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

مكانسيم دقيق اثر ضد ميگرني اين فرآورده بطو كامل شناخته نشده است . آنتي ميگرن به دليل داشتن سنبل الطيب و بادرنجبويه داراي اثرات مضعف سيستم اعصاب مركزي مي باشد . ساليسين موجود در پوست بيد اثر ضد درد مشابه ساليسيلات ها ايجاد مي نمايد .

تداخل دارويي :
- از مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي حاوي ساليسيلات ها خودداري شود .
- مصرف اين فرآورده موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرامبخش مي شود .

مقدارمصرف :
به محض شروع اولين آثار حمله ميگرني 30 تا 40 قطره در يك فنجان آب سرد ريخته و ميل شود . در صورت لزوم مي توان بعد زا يك ساعت مصرف دارو را تكرار نمود .

موارد احتياط :

1- مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي نمايد بنابراين هنگام رانندگي و يا كار با ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارد با احتياط مصرف شود .
2- در افراد حساس به ساليسيليك اسيد ،‌مبتلا به آُسم ، زخمهاي حاد گوارشي ‌فهموفيلي ،‌نقرس ،‌اختلالات انعقادي و كمي پروترومبين خون با احتياط مصرف شود .

مصرف در حاملگي وشيردهي :
ايمني در مصرف اين فراورده در دوران بارداري وشيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود

 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
نام : آلیکوم
نام لاتین : Alicom
شرکت سازنده : نیاک

اشكال دارويي :

قرص روكشدار 260 ميلي گرمي

موارد مصرف :
آليكوم در زيادي فشار خون ، چربي خون ، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبوز بكار مي رود .

اجزاء فرآورده :
قرص آليكوم حاوي 100 ميلي گرم پودر سير ( Allium sativum ) مي باشد .

مواد موثره :
تيو آلليل ها و شمتقات آنها نظير آليئين ،‌آليسين ،‌آجوئين ،‌دي آلليل دي سولفايد و دي آلليل تري سولفايد

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
مطالعات نشان داده است كه سير با اثر مستقيم روي عضلات صاف ديواره عروق باعث وازوديلاتاسيون عروق محيطي مي گردد به نظر مي رسد اين دارو با باز نمون كانالهاي پتاسيم موجب هيپر پلاريزه سيون پتانسيل غشا و وازوديلاتاسيون عروق مي گردد .

همچنين مطالعات در آزمايشگاه كه با عصاره آبي ، عصاره الكلي و با پودر سير انجام پذيرفته نشان داده است كه سير ازطريق فعال كردن نيتريك اكسايد سنتتاز باعث افزايش توليد نيتريك اكسايد و در نتيجه پائين آمدن فشار خون مي گردد اين نتايج توسط آزمايشات در انسان نيز تاييد گرديده است .

از سير در كاهش كلسترول و تري گليسيرد احتمالا از طريق مهار آنزيم هاي كليدي سنتز كلسترول و اسيد هاي جرب مانند هيدروكسي متيل گلوتاريل كوآنزيم A و استيل كوآكربوكسيلاز ظاهر مي شود .
سير با افزايش فعاليت فيبرينو ليتيكي ،‌افزايش انعقاد و وقفه و تجمع پلاكتي از ايجاد لخته جلوگيري مي كند .

تداخل دارويي :
در بيماراني كه تحت درمان با استيل ساليسيليك اسيد و يا ساير داروهاي ضد انعقاد و داروهاي پايين آورنده قند خون مي باشند با احتياط مصرف شود .

مقدارمصرف :
روزي 3 بار ، هر بار 2-1 قرص بعد از غذا ميل شود .

موارد احتياط :
مصرف زياد سير ممكن است باعث خونريزي پس از جراحي گردد .

عوارض جانبي :
با مقدار مصرف پيشنهاد شده عوارضي مشاهده نشده است ولي مصرف مقادير زياد آن و يا در صورت خالي بودن معده ممكن است اختلالات گوارشي نظير سوزش معده ، تهوع ،‌استفراغ و اسهال ايجاد نمايد . همچنين در افراد حساس واكنش هاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي و حملات آسم با مصرف سير گزارش شده است .

موارد منع مصرف :
اين فرآروده در افراد حساس به سير و افراد ميتلا به زخمهاي حاد دستگاه گوارش ممنوعيت مصرف دارد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :
مطالعات در آزمايشگاه نشان داده است كه سير موجب انقباضات رحمي مي گردد و ايمني مصرف آن در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است لذا توصيه مي شود در اين دوران مصرف نگردد .
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
نام دارو : آلتیب
نام لاتین دارو : ALTIB
شرکت سازنده دارو : گل دارو
اشكال دارويي :


پودر در بسته هاي 40 گرمي

موارد مصرف :
آلتيب در درمان اضطراب ، بي خوابي و سردردهاي با مشناء عصبي بكار مي رود

اجزاء فرآورده :

پودر مخلوط گياهي آلتيب از مجموعه اي از گياهان زير تشكيل شده است :
1- ريزوم و ريشه سنيل الطيب 32% Valeriana officinalis
2-برگ بادرنجبويه 17% Melissa officinalis
3- سرشاخه هاي گلدار گاو زبان 17% Borage officinalis
4-گلهاي بابونه 17% Matrivaria chamomoilla
5- برگ اسطوخودوس 17% Lavandula stoechas

مواد موثره :
كامازولن ،‌والرينيك اسيد ، والپوتريات ها ، ليناليل استات ، سيترال و سيترونلال

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

اين فرآورده به عنوان داروي مضعف سيستم عصبي مركزي (CNS ) عمل مي كند ولي مكانيسم دققي آن بطور كامل شناخته نشده است .
مطالعات بيو شيميايي نشان داده است كه والرينيك اسيد موجود در گياه سنبل الطيب احتمالا باعث وقفه رد سيستم آنزيمي مسئول كاتاوليسم گابا مي شود . افزايش غلظت گابا (GABA ) موجب كاهش فعاليت سيستم عصبي مركزي (CNS ) و بروز اثر آرامبخش والرينيك اسيد مي گردد .
طبق بررسي هاي انجام شده عصاره هيدروليكي بادرنجبويه داراي اثر آرامبخش روي سيستم اعصاب مركزي (CNS) ( در موش ) مي شود .

تداخل دارويي :
مصرف اين دارو مي تواند موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرام بخش گردد

مقدارمصرف :

روزي 2 بار هر بار 2-1 قاشق مربا خوري از پودر آلتيب را در يك ليوان آب جوش به مدت 15 دققيه دم كرده و پس از صاف كردن ميل شود .

موارد احتياط :

مصرف مقادير زياد اين فراورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي كند بنابراين هنگام رانندگي يا كار با ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارد احتياط شود .

عوارض جانبي :
به دليل وجود بابونه در اين فرآورده امكان بروز واكنشهاي آلرژيك (درماتيت ، آنافيلاكسي ) در افراد حساس به اين گياه وجود دارد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود .
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
داروها ی گیاهی رسمی ایران

زينتوما ZINTOMA

گل دارو
اشكال دارويي :

كپسول 350 ميلي گرمي

موارد مصرف :

اين فرآورده در پيشگيري از بيماري مسافرت مصرف مي شود .

اجزاء فرآورده :

زينتوما حاوي 250 ميلي گرم پودر ريشه زنجبيلZingiber officinale مي باشد .

مواد موثره :

روغن هاي فرار نظير زينجبيرن و بتا بيزا بولن ،‌اولئورزين هايي نظير همولوگهاي جينجيرول و شوگال .

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر زنجبيل درپيشگيري از بيماري مسافرت مشخص نيست به نظر مي رسد كه با تاثير موضعي بر مجاري گوارشي اثر خود را اعمال مي كند

تداخل دارويي

از آنجا كه گزارش شده است زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضد فعاليت پلاكتي و پايين آرونده قند خون مي باشد . لذا مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است با درمانهاي قلبي ، پايين آورنده قند خون و ضد انعقاد تداخل نمايد .

مقدارمصرف :

در بزرگسالان و كودكان بالاي 6 سال : 2 كپسول نيمساعت قبل از شروع مسافرت و سپس هر 4 ساعت يكبار 2 كپسول مصرف شوذ .

مصرف در حاملگي وشيردهي

ايمني مصرف اين دارو در دوران شيردهي و بارداري به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
ديل سان

Dillsunاشكال دارويي:


قطره 15 ميلي ليتري

موارد مصرف:

قطره افشرده ديل سان جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ و درد ناشي از آن مصرف مي گردد.

اجزاء فرآورده:

قطره افشرده ديل سان از اسانس شويد به ميزان %2 تهيه گرديده است.

مواد مؤثره:

روغنهاي فرار نظير كاروون و ليموئن

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

روغنهاي فرار ديل سان با داشتن اثرات ضد اسپاسم و كاهش تونوس اسفنكتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گازها از معده مي گردد.

عوارض جانبي:

مصرف دوزهاي بسيار زياد فرآوده سبب تحريك دستگاه گوارش، تهوع، استفراغ و اسهال مي شود.

همچنين مي تواند سبب گيجي، دپرسيون تنفسي، هيجان و تشنج شود. در افراد حساس، امكان بروز واكنشهاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي وجود دارد.

مقدار مصرف:

7-10 قطره (0/3-1 ميلي ليتر) در يك استكان آب حل شده ميل گردد. در صورت لزوم 5 بار در روز مي توان تكرار كرد.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
ديورتيك

Diuretic


اشكال دارويي:

پودر در بسته هاي 100 گرمي

موارد مصرف:

ديورتيك در تخفيف نشانه هاي خيز در نارسايي احتقاني قلب و كم كاري كليه، عفونتهاي دستگاه ادراري و كمك به دفع سنگهاي مجاري ادرار و افزايش فشار خون بكار مي رود.

اجزاء فرآورده:

پودر مخلوط گياهي ديورتيك از مجموعه گياهان زير تشكيل شده است:

1- دم آلبالو %57/4 Prunus cerasus

2- كاكل ذرت %8/8 Zea mays

3- ميوه خارخاسك %25 Tribulus terrestris

4- برگ پونه %8/8 Mentha longifolia

مواد مؤثره:

پتاسيم، كلسيم، گلوكز، لوولوز، مانيتول، روغنهاي فرار و فلاونوييدها.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

مكانيسم اثر اين فرآورده بطور كامل شناخته نشده است. احتمالا يونها و قندهاي موجود در آن مشابه مدرهاي اسمزي، سبب افزايش اسمولاريته مايع تصفيه شده در گلومرولها و تسهيل دفع آب و مهار جذب مجدد آب و املاح مي گردد.

روغنهاي فرار موجود در پونه به علت داشتن اثرات ضد اسپاسم موجب شل شدن عضلات صاف مجاري ادرار و تسهيل خروج سنگ مي گردد.

موارد احتياط:

مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است منجر به اختلال آب و الكتروليتها گردد.

عوارض جانبي:

در افراد حساس به كاكل ذرت احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي و كهير وجود دارد.

نكات قابل توصيه:

مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است منجر به اختلال آب و الكتروليتها گردد.

مقدار مصرف:

روزي 2 بار، هر بار يك قاشق غذاخوري از مخلوط گياهي را در يك ليوان آب جوش به مدت 10 دقيقه دم نموده، پس از صاف كردن ميل نمايند.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
د - رگليس

D - Reglisاشكال دارويي:

قرص 650 ميلي گرمي

موارد مصرف:

د - رگليس در زخم معده و اثني عشر، گاستريت و گاسترالژي بكار مي رود.

اجزاء فرآورده:

هر قرص د - رگليس حاوي 380 ميلي گرم عصاره شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) مي باشد كه مقدار گليسيريزين آن تا حد كمتر از %3 كاهش داده شده است.

مواد مؤثره:

فلاونوييد گليكوزيدهايي نظير ليكوئي رتين، ايزوليكوئي رتين و رامنوليكوئي رتين و مشتقات كومارين (هرنيارين).

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

اثرات درمان كننده زخم معده و اثني عشر اين فرآورده مربوط به تركيبات فلاونوييدي گياه شيرين بيان مي باشد. كه احتمالا با تاثير بر موكوس معده، سد موكوسي را نسبت به تاثير اسيد معده تقويت مي نمايد. به نظر مي رسد اين اثر مشابه كربنوكسولون بوده و با تداخل در سنتز پروستانوييد معده موجب افزايش توليد موكوس و جريان خون مخاطي مي گردد.

موارد احتياط:

عصاره تام شرين بيان به علت داشتن اثرات شبه مينرالوكورتيكوييدي سبب احتباس برگشت پذير آب و سديم شده، دفع پتاسيم را افزايش مي دهد. عصاره د - گليسيريزه شيرين بيان معمولا اين اثرات را نداشته ولي توصيه مي گردد اين دارو در افرادي كه مشكلات قلبي - عروقي و يا فشار خون بالا دارند با احتياط مصرف شود.

مقدار مصرف:

در زخم معده 2 قرص، 3 بار در روز ميل شود.

در زخم اثني عشر اين مقدار را مي توان در صورت لزوم تا 2 قرص، 6 بار در روز افزايش داد.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

عصاره تام شيرين بيان داراي اثرات استروژنيك و استروييدي بوده و باعث افزايش فشار خون در زمان بارداري و تحريك فعاليت رحم در حيوانات آزمايشگاهي مي گردد كه اين عارضه براي فرآورده هاي د - گليسيريزينه شده كمتر مشاهده خواهد شد ولي مصرف اين داروها در دوران حاملگي بايد مورد توجه قرار گيرد.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
آفروديت

Aphrodit
اشكال دارويي:

قطره 30 ميلي ليتري

قرص روكشدار 380 ميلي گرمي

موارد مصرف:

برطرف كننده اختلالات ناشي از ناتواني و كمبود تمايلات جنسي

اجزاء فرآورده:

قطره آفروديت حاوي 0/48 - 0/32 ميلي گرم فلاونوييد تام مي باشد و از گياهان زير تشكيل شده است:

1- عصاره خارخاسك %65
Tribulus terrestris

2- عصاره دارچين %30
Cinnamomum zeylanicum

3- عصاره زنجبيل %4/5 Zingiber officinale

4- عصاره كلاله زعفران %0/5
Crocus sativus

قرص حاوي 0/75 - 0/35 ميلي گرم فلاونوييد تام مي باشد و از گياهان زير تشكيل شده است:

1- عصاره خارخاسك 40mg
Tribulus terrestris

2- عصاره دارچين 11mg
Cinnamomum zeylanicum

3- عصاره زنجبيل 12/27mg
Zingiber officinale

4- كلاله زعفران 3mg
Crocus sativus

مواد مؤثره:

فلاونوييدها، ساپونين هاي استروييدي، 3- د-اكسي ديوزژنين و روغن هاي فرار نظير بنزآلدئيد، كومينالدئيد، زينجيبرن.

آثار فارموكولوژيك و مكانيسم اثر:

مكانيسم اثر اين دارو به درستي شناخته نشده است. آزمايشات باليني انجام شده اثرات برطرف كننده اختلالات ناشي از ناتواني و كمبود تمايلات جنسي را تاييد نموده است. همچنين بر اساس آزمايشات انجام شده بر روي رت گزارش شده است كه گياه خارخاسكبه علت داشتن استروييدهاي مختلف باعث تحريك اسپرماتوژنز شده و با تأثير بر روي سلولهاي سرتولي، موجب افزايش توليد اسپرم و قوه باء مي گردد.

تداخل دارويي:

از آنجا كه گزارش شده است زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضد فعاليت پلاكتي و پايين آورنده قندخون مي باشد، لذا مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است با داروهاي قلبي، پايين آورنده قندخون و ضد انعقاد تداخل نمايد.

موارد احتياط :

در بيماران قلبي و بيماراني كه اخيراً مبتلا به سكته هاي قلبي شده اند بايد با احتياط مصرف شود.

عوارض جانبي:

در افراد حساس احتمال بروز واكنش هاي آلرژيك وجود دارد. در كمتر از %1 بيماران عدم تحمل گوارشي، سردرد مختصر و برافروختگي صورت گزارش شده است.

مقدار مصرف:

قطره: 50-60 قطره، 3 بار در روز در يك فنجان آب قند بعد از غذا ميل شود.

قرص: روزي 3 بار، هر بار يك قرص ميل شود.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
بخور دينه (پودر)

Dineh Inhaler Powderاشكال دارويي:

پودردر بسته هاي 50 گرمي

موارد مصرف:

اين تركيب براي برطرف نمودن نشانه هاي سرماخوردگي، سرفه و احتقاق بيني بكار مي رود و همچنين براي بهبود آكنه قابل استفاده مي باشد.

اجزاء فرآورده:

بخور دينه از گياهان زير تشكيل شده است:

1- دانه رازيانه %20 Foeniculum vulgare

2- برگ مورد %30 Myrtus communis

3- برگ اكاليپتوس %30 Eucalyptus globulus

4- برگ آويشن %15 Thymus sp.

5- گل بابونه %5 Matricaria chamomilla

مواد مؤثره:

روغن هاي فرار نظير سينئول (اكاليپتول)، منتول، تيمول و فلانوييد كورستين

آثار فارموكولوژيك و مكانيسم اثر:

اسانسهاي موجود در اين فرآورده داراي اثرات ضد التهاب، خلط آور و ضد عفوني كننده مي باشند. به نظر مي رسد اثرات ضد ميكروبي اكاليپتول روي باكتريهاي گرم مثبت بيشتر بوده بخصوص باسيلوس ساب تيليس و ميكروكوكوس گلوتاميوس به آن حساستر مي باشند. آزمايشات Invitro نشان داده است كه كورستين و هايپروزيد موجود در اكاليپتوس اثرات ضد ويروس آنفلونزا تيپ A دارند.

موارد منع مصرف:

اين فرآورده در بمياران مبتلا به آسم، تب بالا، سرفه هاي مداوم و خون ريزي دستگاه تنفس ممنوعيت مصرف دارد.

عوارض جانبي:

- تيمول موجود در اين فرآورده ممكن است باعث تحريك غشا مخاطي گردد.

نكات قابل توصيه:

- اين دارو بايد به صورت بخور مصرف شود و از خوردن آن اكيداً خودداري گردد.

- در خلال بخور دادن چشمها بايد بسته باشند.

- سرفه هاي مداوم ممكن است نشانگر يك بيماري جدي باشد در صورت تداوم نشانه هاي بيماري مصرف دارو را قطع و به پزشك مراجعه نمايند.

مقدار مصرف:

- بخور: يك قاشق سوپخوري از بخور دينه را در يك ليتر آب جوش ريخته، بخور دهيد.

- درمان كمكي آكنه: يك قاشق سوپخوري از فرآورده را در يك ليتر آب جوشان ريخته سپس جوشانده حاصل را پس از صاف نمودن به صورت كمپرس روي پوست استفاه نمايند.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
برونكوتيدي

Broncho T Dاشكال دارويي:

شربت 120 ميلي ليتري

موارد مصرف:

شربت برونكوتيدي به عنوان ضد سرفه و خلط آور بكار مي رود.

اجزاء فرآورده:

هر 100 ميلي ليتر شربت حاوي 25 گرم عصاره هيدروالكلي 20% آويشن شيرازي Zataria multiflora ميباشد.

مواد مؤثره:

روغن هاي فرار نظير تيمول و كارواكرول.

آثار فارموكولوژيك و مكانيسم اثر:

اثرات ضد سرفه و خلط آور آويشن شيرازي احتمالاً مربوط به روغن هاي فرار (تيمول و كارواكرول) آن مي باشد.

موارد منع مصرف:

به دليل وجود ساكاروز نبايد در افراد ديابتيك مصرف شود.

عوارض جانبي:

تيمول موجود در اين فرآورده ممكن است باعث تحريك غشا مخاطي گردد.

مقدار مصرف:

بزرگسالان : يك قاشق غذاخوري 3 تا 4 بار در روز.

كودكان : يك قاشق مرباخوري 3 تا 4 بار در روز.


مصرف در حاملگي و شيردهي:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
كارميناتيف

Carminatifاشكال دارويي:

پودر در بسته هاي 55 گرمي

موارد مصرف:

اين فرآورده جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ و دردناشي از آن مصرف مي گردد.

اجزاء فرآورده:

كارميناتيف از مجموعه گياهان زير تشكيل شده است:

1- دانه زيره سياه %15 Carum carvi
2- دانه زيره سبز %10 Cuminum cyminum
3- دانه انيسون %15 Pimpinella anisum
4- برگ نعناع %20 Mentha piperita
5- برگ بادرنجبويه %5 Melissa officinalis
6- دانه رازيانه %20 Foeniculum vulgare
7- دانه گشنيز %15 Coriandrum sativum

مواد مؤثره:

روغن هاي فرار نظير آنتول، فنكون، سيترال، لينالول، كاروون، كومينالدئيد و منتول.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

روغن هاي فرار موجود در كارميناتيف با داشتن اثرات ضد اسپاسم و كاهش تونوس اسفنكتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گازها از معده مي گردد. بعلاوه منتول موجود در نعناع احتمالاً از طريق اثر آنتاگونيستي كلسيم، موجب شل شدن عضلات صاف جداره كولون مي گردد.

موارد منع مصرف:

در اختلالات شديد گوارشي، زخم معده و همچنين در بيماراني كه جراحي سيستم گوارشي داشته يا خونريزي دارند نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي:

در افراد حساس، به علت وجود اسانس نعناع، امكان بروز واكنشهاي آلرژيك وجود دارد.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: 1-2 قاشق مرباخوري از پودر كارميناتيف را با نصف ليوان آب جوش مخلوط كرده (در صورت لزوم شيرين كرده)، پس از غذا ميل نمايند. همچنين پودر كارميناتيف را مي توان مستقيماً به غذا يا ماست افزوده، ميل نمود.

كودكان زير 12 سال: نصف مقدار بزرگسالان

مصرف در حاملگي و شيردهي:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
كالاندولا

Calendula

اشكال دارويي:


پماد 15 گرمي

موارد مصرف:

- درماتيتهاي آلرژيك
- پيشگيري و تسكين التهاب و تحريك پوست بدن شيرخواران بر اثر تماس با ادرار.
- آزردگي هاي جلدي ناشي از خراش ها و بريدگي هاي سطحي.
- خشكي و ترك پوست.
- پيشگيري و درمان آفتاب سوختگي.
- تسكين خارش و التهاب ناشي از گزيدگي حشرات.

اجزاء فرآورده:


پماد كالاندولا از عصاره تام گلهاي كالاندولا (Calendula officinalis) به ميزن %1/5 تهيه شده است.

مواد مؤثره:

فلاونوييدهايي نظير كورستين، ايزوكورستين، استرولها، كاروتنوييدها و ساپونين.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

- فلاونوييدهاي موجود در گل هميشه بهار از آزاد شدن هيستامين و توليد پروستاگلاندين ها جلوگيري مي نمايند. همچنين براي اين دسته از مواد گياه، اثرات ديگري نظير تثبيت غشا ليزوزومي و تأثير بر نفوذپذيري و مقاومت مويرگي قائل هستند.
- ساپونين هاي گل هميشه بهار از آزاد شدن هستامين، برادي كينين و بعضي از آنزيمهاي پروتئوليتيك جلوگيري كرده و با كاهش نفوذپذيري مويرگها، مانع ترشح پلاسما به داخل بافتها گرديده و مهاجرت گويچه هاي سفيد را به محل التهاب كاهش مي دهند. به علاوه گزارشهايي مبني بر وقفه در رشد برخي از باكتريها و قارچها توسط اين مواد وجود دارد.
- كاروتنوئيدهاي گل هميشه بهار، بخصوص بتاكاروتن پيش ساز ويتامين A بوده و به اثرات ضد التهاب و التيام بخش فلاونوييدها و ساپونوزيدهاي آن كمك مي كنند، كاروتنوئيدها همچنين همراه با تانن موجود در گياه در پيشگيري و بهبود حالت قرمزي پوست، تورم و درد ناشي از آفتاب سوختگي كه در اثر اشعه ماوراء بنفش ايجاد ميشود مؤثر گزارش شده اند.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
كراتاگوس

Crataegusاشكال دارويي:

قطره 30 ميلي ليتري

موارد مصرف:

كراتاگوس با داشتن اثرات كارديوتونيك، گشاد كننده عروق كرونر و پايين آورنده فشارخون در درمان نارساييهاي خفيف قلبي و زيادي فشارخون به كار مي رود.

اجزاء فرآورده:

قطره كارتاگوس از عصاره هيدروالكلي گياه سرخ و ليك (Crataegus microphylla) تهيه شده است كه هر 100 ميلي ليتر آن حاوي 0/2 گرم ماده موثره فلاونوييد مي باشد.

مواد مؤثره:

فلاونوييد، پروسيانيدين ها و پروآنتوسيانيدين ها.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

اثرات قلبي- عروقي اين فرآورده به تركيبات فلاونوييدي موجود در كراتاگوس، بخصوص پروسيانيدين ها نسبت داده شده است. مطالعات Invivo و Invitro نشان داده است كه كراتاگوس باعث افزايش جريان خون كرونر، افزايش جريان خون محيطي (درسر، عضلات اسكلتي و كليه)، كاهش جريان خون محيطي (در پوست و دستگاه گوارش)، كاهش مقاومت محيطي و كاهش فشارخون مي گردد. بررسيهاي انجام شده نشان داده است كه كراتاگوس احتمالاً با اتساع عروق خوني موجب كاهش فشارخون مي گردد. همچنين بر طبق مطالعات Invitro تركيبات فلاونوييدي ؤ‌پروآنتوسيانيدين اين گياه داراي اثرات كرونوتروپ منفي و اينوتروپ مثبت مي باشد.

موارد احتياط:

بيماران تحت درمان با داروهاي قلبي- عروقي به اثرات فارماكولوژيك كراتاگوس حساستر مي باشند. بنابراين مصرف اين فرآورده در افراد فوق بايد با احتياط صورت گيرد.

عوارض جانبي:

با مصرف فرآورده هاي حاوي كراتاگوس عوارضي نظير تهوع، خستگي، تعريق و راش هاي جلدي معمولاً روي دست گزارش شده است.

مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است ايجاد مسموميت (براديكاردي، دپرسيون تنفسي) نمايد.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف اوليه: 60-70 قطره 3 بار در روز به مدت 3-4 روز.

مقدار مصرف نگهدارنده: روزي 3 بار هر بار 25 قطره.

بهتر است قطره را با كمي آب رقيق نموده، مصرف شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است. مطالعات Invivo و Invitro نشان داده است كه كراتاگوس داراي اثراتي بر روي فعاليت رحم (كاهش حركات و تونيسيته) ميباشد. با توجه به اثرات فارماكولوژيك اين فرآورده مصرف آن در موارد فوق توصيه نمي گردد.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
گارلت

Garlet

اشكال دارويي:


قرص روكشدار 570 ميلي گرمي

موارد مصرف:

گارلت در زيادي فشارخون، زيادي چربي خون، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبوز بكار
مي رود.

اجزاء فرآورده:

قرص گارلت حاوي 400 ميلي گرم پودر سير (Allium sativum) مي باشد و ميزان آليئين و آليسين آن در هر قرص معادل 1000 ميكروگرم است.

مواد مؤثره:

تيتوآليل ها و مشتقات آنها نظير آليئين، آليسين، آجوئين، دي آليل دي سولفايد و دي آلليل تري سولفايد.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

مطالعات نشان داده كه سير با اثر مستقيم روي عضلات صاف ديواره عروق باعث گشادي عروق محيطي مي گردد. به نظر مي رسد اين دارو با باز نمودن كانالهاي پتاسيم موجب هيپرپلاريزه شدن پتانسيل غشا (در حالي كه كانالهاي كلسيم بسته شده اند) و گشادي عروق
مي گردد.

همچنين مطالعات Invitro كه با عصاره آبي، عصاره الكلي و پودر سير انجام شده است نشان مي دهد كه سير از طريق فعال كردن نيتريك اكسايد سنتتاز باعث افزايش توليدنيتريك اكسايد و در نتيجه پايين آمدن فشارخون مي گردد. اين نتايج توسط آزمايشات Invivo نيز تاييد گرديده است.

اثر سير در كاهش كلسترول و تري گليسيريد احتمالاً از طريق مهار آنزيمهاي كليدي سنتز كلسترول و اسيدهاي چرب مانند هيدروكسي متيل گلوتاريل كوآنزيم A--HMG-CoA و استيل كوآكربوكسيلاز ظاهر مي گردد.

سير همچنين باعث تنظيم فسفوليپيدهاي پلاسما و ديواره سلولي شده و موجب كاهش ميزان VLDL,LDL و افزايش ميزان HDL مي گردد.

سير با افزايش فعاليت فيبرينوليتيكي، افزايش زمان انعقاد و وقفه تجمع پلاكتي از ايجاد لخته جلوگيري مي نمايد.

تداخل هاي دارويي:

در بيماراني كه تحت درمان با استيل ساليسيليك اسيد و يا ساير داروهاي ضد انعقاد و داروهاي پايين آورنده قندخون مي باشند بايد با احتياط مصرف شود.

موارد منع مصرف:

اين فرآورده در افراد حساس به سير و افراد مبتلا به زخمهاي حاد دستگاه گوارش ممنوعيت مصرف دارد.

موارد احتياط:

مصرف زياد سير ممكن است باعث خونريزي پس از جراحي گردد.

عوارض جانبي:

با مقدار مصرف پيشنهاد شده عوارضي مشاهده نشده ولي مصرف مقادير زياد آن و يا در صورت خالي بودن معده، ممكن است اختلالات گوارشي نظير سوزش معده، تهوع، استفراغ و اسهال ايجاد نمايد.

همچنين در افراد حساس واكنشهاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي و حملات آسم يا مصرف سير گزارش شده است.

مقدار مصرف:

روزي 3 بار، هر بار 1-2 قرص بعد از غذا ميل شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

مطالعات Invitro نشان داده است كه سير موجب انقباضات رحمي مي گردد. البته مطالعات كلينكي و باليني در اين زمينه انجام نپذيرفته است، ولي با اين وجود مصرف سير در زنان باردار و شيرده توصيه نمي گردد.
 

chaji

عضو جدید
زعفران

زعفران

سلام دوستان
در مورد نقش عناصر(نيتروژن، فسفر و...) بر مقدار كروسين زعفران اطلاعاتي ميخواستم اگر كسي اطلاعاتي داره ممنون ميشم كمكم كنه
 

chaji

عضو جدید
زعفران

زعفران

كروسين و سافرانال رو چگونه استخراج مي كنند
چه عناصري روي اين مواد تاثير دارند
 

sholeh_rezai

عضو جدید
گياهپنج انگشت

گياهپنج انگشت

كسي در مورد خواص گياه پنج انگشت اطلاعاتي داره ؟؟؟؟؟؟؟؟;)
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
آشنایی با خواص درمانی گیاه پنج انگشت ( Vitex Agnus Castus )

آشنایی با خواص درمانی گیاه پنج انگشت ( Vitex Agnus Castus )

كسي در مورد خواص گياه پنج انگشت اطلاعاتي داره ؟؟؟؟؟؟؟؟;)
گیاه پنج انگشت ( Vitex Agnus Castus )
درختچه ای زیبااست باگلها آبی مایل به بنفش،برگهای درختچه،شبیه برگ انار بوده روی آنها سبزتر از پشت برگها است.برگهای آن پنجه ای ومعمولاً۵ برگچه دارد،میوه های آن شبیه فلفل سیاه است وبوی خاصی می دهند.
دریونان اغنیس یا chaste،به معنای طاهر،پاک معنا می گرددودر گذشته راهبان هنگام بهار در معابد خود از این گیاه به دلیل تضعیف قوای جنسی وازبین بردن شهوت در مردها استفاده می کرده اند.
میوه گیاه سابقاًتحت نام Semen agni Castiبعنوان تسکین دهنده قوای شهوانی مصرف داشته است.
ترکیبات شیمائی:
فلانووئیدها،اسانس فرار،روغن چرب وماده هومواورنیتین تأئید شده است.
فارماکولوژی:
Vitexحاوی هورمون نیست،ولی ترشحات هورمونها را تحریک وفعالیت آنها را متعادل می کند.فرمول Vitexتقلیدکننده غده هیپوفیز در مورد هورمونهای Fsh,LH,LTH می باشد. از آنجا کهVitexآگونیست دوپامین است می تواند موجب مهار ترشح پرولاکتین از هیپوفیز قدامی گردد.
این گیاه می تواند تأثیرخود رامطابق با نیاز بدن اعمال کند،برای مثال درسندرم قاعدگی دردناک این گیاه موجب مقابله با آثار ترشح استروژن شده ودرعلائم پس از یائسگی این گیاه علائم ناشی از کمبود ترشح استروژن را جبران می سازد.
Vitexدارای مواد فیتو استروژن فعال می باشد،این اثررااز طریق نفوذ روی غدد هیپوفیزوهیپوتالاموس انجام داده ودر نتیجه هورمون FsH,LHرا تعدیل می نماید.
Vitexآنتاگونیست هالوپیردول است.
موارد مصرف:
دوره پیش یائسگی Perimenopause
Vitexروی غدد هیپوفیز وهیپوتالاموس نفوذ کرده و هورمونFsH,LH را تعدیل نموده،این دو هورمون هیپوفیزی موجب تولید استروژن می شوند وعلائم یائسگی را کنترل می کنند. Vitex از مهمترین گیاهانی است که در اروپا در درمان علائم پیش یائسگی به کار می رود.
Pms(سندرم پیش از قاعدگی)
سردرد،اضطراب،اختلال در خواب،تحریک پذیری،عصبانیت،دردپستان،گاهی اسپاسم های شکمی،نفخ،تورم که بطور معمول درتعدادی اززنان قبل از دوره قاعدگی صورت می گیرد معمولاً نشانه افزایش استروژن وکاهش پروژسترن دراین زنان می باشد
.Vitexدرمانگر نشانه های مذکور می باشد.

دردپستان(Mustodynia) –اختلالات سیکل قاعدگی
غلظت های بیشتر از سطح فیزیولوژیک پرولاکتین درخون در ترشح گونادوتروپین ها مداخله نموده وموجب اختلال در رشد وتکامل فولیکولی واوولاسیون شده منجر به عدم تعادل هورمونی می گردد که دراین حال اختلالات سیکل قاعدگی تورم ودردپستان مشاهده می شود.
پرولاکتین با اثر مستقیم روی پستانها ممکن است موجب حساس شدن ودرد پستان شود،کاهش سطح پرولاکتین منجر به ترشح گونادوترپین به میزان فیزیولوژیک شده وسیکل قاعدگی را منظم کرده واثر پرولاکتین روی بافت پستان متوقف می گردد.
از کاربردهای درمانی که برای Vitex نامبرده شده است می توان به هیپرمنوره،پلی منوره،بی نظمی قاعدگی،آمنوره ثانویه،ناباروری،فیبروم رحم،هیپرپرولاکتیمی،کمی شیر،کاهش میل جنسی زنان،آکنه اشاره نمود.
Vitexدرطب سنتی
درکتاب مخزن الادویه تحت عنوان Vitexبه خصوصیتهای قابض تحلیل برنده،بازکننده گرفتگی های کبدی ومغزی،نیرودهنده،اشتهاآور،بادشکن
وضدنفخ،مفیددرقاعدگیهای عقب افتاده وبیماریهای رحمی اشاره گردیده از برگهای گیاه در گذشته قرصهائی تهیه می شده که سه بار در روز تا سه روز پس از زایمان به زنانی تجویز می شده که دچار بی اشتهائی شدید،ضعف ولاغری مبتلا می شده اند.
در کاهش ترشح شیر مادرشیرده،برقراری جریان طبیعی قاعدگی،خشک کردن منی،افزایش تمایلات جنسی در زنان کاربرد داشته است.
شیاف واژینال تهیه شده از برگ ومیوه قاعده آور بوده وSitzbatchآن برای تورم های رحم،مشکلات تخمدانی،واژینیت آتروفیک درمنوپوزها مؤثر است.مقدار مصرف آن ۵گرم در روزوجهت جلوگیری از عوارض جانبی توصیه شده همراه صمغ عربی یا کتیرا مصرف گردد.
مطالعات بالینی:
یکی از وسیع ترین مشکلات زنان ،عوارض قبل از قاعدگی(pms)است،مصرف گیاه%۳۰تا%۴۰ کاهش عوارض را دربردارد.
تحقیقی درکشور آلمان در زنان مبتلا به تنبلی تخمدان وفیبروم رحمی صورت گرفته وروزانه ۴۰قطره از عصاره گیاه پنج انگشت را به مدت ۱۶۶روز به آنها تجویز نموده اند.نتایج بدست آمده نشان داد که ۹۰%کلیه عوارض به کلی مرتفع شدند.زمان متوسط اثر گذاری عصاره پنج انگشت دراین تحقیق ۲۵/۳روز بوده است.
درمطالعه دیگری روی ۳۶نفر خانم با روزی ۴۰قطره بعداز سه نوبت قاعدگی،کاهش مواردی از جمله سردرد،فشار وحساس شدن سینه ها،خستگی،نفخ،افزایش اشتها،دپرسیون،پرخاشگری،دلهره،میل به خوردن شیرینی،عصبی شدن وبی حوصلگی درآنها مشاهده شد.
مصرف عصاره همراه۲۰۰میلی گرم ویتامین B6 اثرات مطلوبتری را درپی داشته است. مطالعات نشانگراین است که قاعدگی های منظم بوسیله مصرف عصاره ویتاگنوس،
منظم شده و میزان پرولاکتین کاهش می یابد(پرولاکتین درافرادی که این ماده بیش از اندازه ی طبیعی در آنها وجود داشته در روزهای ۵تا۸ وبیستم قبل وبعدازمصرف داروسه ماه قبل وسه ماه بعد اندازه گیری شده است.)
مطالعات بالینی درطی ۴۰سال گذشته نشان داده اند که موادمؤثر میوهVitexعلائم یائسگی مانند:گرگرفتگی،سرگیجه،خشکی،مخاط واژن وافسردگی را کنترل می کند.
میزان وطریقه مصرف:
ازعصاره میوه پنج انگشت محصولات مختلفی به صورت قطره،قرص،کپسول تهیه شده که کارآئی قطره های آن بهتر از اشکال دیگر است.مقدار مصرف معمولی قطره های آن ۴۰ قطره یک بار در روز است که می توان در صورت نیاز از مقادیر بیشتری استفاده کرد.
عملکرد دارو کندبوده وگاهی باید به صورت طولانی مصرف شود.برای نمونه در نازائی وعدم تخمک گذاری حداقل ۵تا۷ماه مصرف شود.درآمنوره ثانویه باید بیش از ۲سال مصرف شود.اثرات آن بعدازیک یادو سیکل مشخص وپس از ۴تا۶ ماه به حداکثر می رسد.

عوارض جانبی:
ناشی از فرآورده های گیاه بسیار محدود واکثراًضعیف هستند.این عوارض شامل خارش بدن،راش های پوستی،تهوع،اسهال به میزان ۱تا۲%در خانم ها ایجاد می شود.درتعداد اندکی از خانم ها در ماه های اول باعث پرید سنگین می شود.
موارد منع مصرف ونکات قابل توصیه:
مصرف آن دربارداری با توجه به اثرات قاعده آور(تجربی)ممنوع است،ازطرفی این گیاه در سه ماهه اول بارداری در کسانی که به دلیل پروژسترن ناکافی سقط داشته اند مؤثربوده است(تجربی).Vitex نباید همراه با داروهای پروژسترونی وقرص های ضدآبستنی مصرف شود.هالوپریدول ممکن است اثرات پنج انگشت را تضعیف یا مهار کند.عصاره گیاه پنج انگشت ممکن است موجب تشدید دیسمنوره اسپاسمودیک که مربوط به pms نباشد گردد.مطالعه بر روی مادران شیرده،اثرات مفید آن را بدون ایجاد مسمومیت نشان داده است.
منابع مورد استفاده:
محمدحسین عقیلی،مخزن الادویه۱۳۸۰
حسین میرحیدر،معارف گیاهی۱۳۸۳
دکترعلی زرگری گیاهان داروئی ایران-۱۳۷۹
دکترآدام کری ترجمه دکترکامران دوامی-Pcos-1384
دکتر بیتا عسگر پور،دکترسیدعلی ضیائی-احتیاط مصرف وتداخلات داروئی گیاهان داروئی۱۳۸۴
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
اين گياه را فلفل بياباني نيز مي نامند و در بسياري از مناطق ايران مي رويد. درختچه زيبايي به ارتفاع يک متر و نيم است که به علت گل هاي زيبايي که دارد گاه به عنوان گياه تزئيني کاشته مي شود. بدين علت به آن پنج انگشت گويند که برگ هاي آن پنجه اي و پنج تايي است. گل هاي آن برنگ آبي و شبيه سنبله اي دراز است که سپس تبديل به گل مي شود.

ميوه اين گياه قابض است و به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک مي کند. افرادي که دچار بواسير يا شقاق باشند مي توانند از اثرات درماني آن سود بجويند و در جوشانده اين گياه بنشينند تا عارضه برطرف شود.

ميوه اين گياه اثرات درماني زيادي براي رحم دارد. قاعدگي را تنظيم مي کند و برگ اين گياه ورم هاي رحمي را بهبود مي بخشد و عفونت را پاک مي سازد. فوايد آن به قدري زياد است که از اين گياه در قرص هاي گياهي مورداستفاده براي تنظيم قاعدگي و کاهش خونريزي استفاده مي شود.

برگ اين گياه اثر کاهنده اي بر شهوت دارد و در قديم و پارسايان در فصل بهار اين گياه را زير خود فرش مي کردند تا شهوت بر آنها غلبه نکند.

ضماد ميوه و برگ آن ادرار را افزايش مي دهد و مقدار زياد آن براي کليه مضر است.

اين گياه در درمان سر درد هم مفيد است.


پنج انگشت، گياه بسيار مؤثري براي درمان اختلالات قاعدگي است

از گياه پنچ انگشت، دارويي به نام ويتاگنوس ( VITAGNUS ) تهيه کرده اند که حاوي‌ 90 ـ 80 ميلي‌ گرم‌ عصاره‌ خشك‌ اين گياه‌ مي‌باشد.

اين دارو جهت‌ رفع ‌اختلالات‌ قاعدگي‌ و يائسگي‌ به‌ كار مي‌رود.

مكانيسم‌ اثر دقيق‌ اين‌ فرآورده‌ به‌ اثبات‌ نرسيده‌ است‌ ، ولي‌ به‌ نظرمي‌رسد گياه‌ پنج‌ انگشت‌ با اثر بر محور هيپوتالاموس‌ ـ هيپوفيز اثر خود را اعمال‌ مي‌كند. اين‌ گياه‌ باعث‌ كاهش‌ آزاد شدن FSH* و افزايش‌ آزاد شدن‌ LH** و پرولاكتين ‌از هيپوفيز مي‌گردد. هورمون هاي FSH و LH در توليد استروژن ( هورمون جنسي زنانه ) از تخمدان ها و دوره تخمک گذاري در خانم ها موثرند.

مطالعات‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ گياه‌ پنج‌انگشت‌ حاوي‌ تركيبات‌ استروژنيک ‌نمي‌باشد و مستقيماً بر روي‌ تخمدان ها تاثير نمي‌گذارد.

با توجه‌ به‌ اثرات‌ هورموني اين دارو، مصرف‌ آن‌ در دوران‌ بارداري‌ ممنوع است .

در اكثر مطالعات‌ انجام‌ شده‌ با مصرف‌ اين‌ دارو عوارض‌ جانبي‌ مشاهده‌ نگرديده‌ است‌، ولي‌ به‌ طور‌ نادر گزارشاتي‌ مبني‌ بر بروز واكنش هاي‌ آلرژيک ‌، سردرد و افزايش‌ خونريزي‌ دردوران‌ قاعدگي‌ وجود دارد.

اين‌ دارو ممكن‌ است‌ با داروهاي‌ ضد بارداري‌ خوراكي‌ وهورموني‌ تداخل‌ نمايد.

براي مصرف اين دارو ، روزانه‌ 40 قطره‌ از آن را در كمي‌ آب‌ يا آبميوه‌ بريزيد و نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از صبحانه‌ ( با معده‌ خالي ) مصرف ‌کنيد.

البته يادآوري مي کنم که دارو را حتماً حتماً بايد تحت نظر پزشک و با تجويز ايشان مصرف کنيد و از مصرف خودسرانه آن خودداري کنيد.
 

sh20

عضو جدید
سیاه دانه

سیاه دانه

می دونستید بیماریهای مهمی مثل برونشیت ،سردرد ،بیماریهای پوستی و ............. میتونه با مصرف سیاه دانه معالجه بشه؟؟؟:eek:
 

water.87

عضو جدید
گیاه شناسی :
سیاه دانه، شونیز بیابانی، سیاه تخمه گندم، حبه سودا، گیل نیک، علف چنگ، سیاه دانه گندم، ارکل چمن اوتی
نام انگلیسی: Corncockle - Common corncokle – wild sawager – bastard nigella
نام علمی: Agrostemma githago
خانواده: Caryophyllaceae

سياه دانه حاوي 30 تا40 درصد ماده روغني و 0.5 تا يک ونيم درصد اسانس با بوي نامطبوع و قندهاي مختلف ، مواد صنعتي و ساپونوئيدي است.
سیاه دانه گرم و گیاه سیاه دانه علاوه برخواص درمانی در بیماریهای گوارشی ،تنفسی و کلیوی دارای خواص ضد تشنجی است.
گیاه سیاه دانه به دل گیاه سیاه دانه به دلیل داشتن ماده ای موسوم به تیمو کیتون در دانه های خود دارای اثر خود دارای اثرات ضدتشنجی است .نتایج آزمایشهای مختلف به عمل آمده نشان داد که گیاه سیاه دانه می تواند موجب تاخیر در زمان شروع تشنج و کاهش مدت تشنج شود. همچنين از دانه هاي آن، اثر ضدتوموري و ضدباکتري نيز مشاهده شده و ممکن است اثر ضدنفخي آن مربوط به داشتن اثر ضدباکتريايي باشد.
بيماري نفخ ، بسيار شايع است بيشتر مردم جامعه به دليل بي توجهي و رعايت نکردن رژيم غذايي مناسب و زياده روي در غذا دچار آن مي شوند.
از اسانس سياه دانه، ماده اي به نام نيژلون استخراج مي شود دانه اين گياه اثر قاعده آور، ضد کرم ، مسهل و زياد کننده ترشحات شير دارد از دانه هاي آن براي مصارف مذکور و دفع گازهاي معده و بيماري هاي نزله اي دستگاه تنفسي استفاده مي شود
خواص سیاه دانه از نظر احادیث :
از حضرت رضا (علیه السلام) نقل شده است که :
سیاه دانه شفای از هر دردی است به جز مرگ. بخصوص برای قرقرهای شکم ( صدای شکم ) و درد شکم و خصوصا اگر با عسل خورده شود سودمند است و روایت شده که برای تب یک روز درمیان و تب غالبه سه قاشق عسل و سیاه دانه بخوریدزیرا این دو نه به حرارت مایلند نه به برودت و نه به تبعها( صفرا ، سوداء ، بلغم و خون ) و شفای این دو در آنهاست به صورت خام همراه با نان و غذا و عسل و روغن آن برای ضماد و چرب کردن مفید است....
 

water.87

عضو جدید
خواص سیاهدانهسیاهدانه طعمی تلخ دارد و به‌عنوان ادویه در مواد غذایی بخصوص ترشیجات استفاده می‌شود.
این دانه بومی جنوب غربی آسیاست و از قدیم به‌عنوان ضد انگل، ضد باکتری و مسهل استفاده می‌کردند.
مصرف سیاهدانه برای زنان شیرده مفید است زیرا باعث افزایش ترشح شیر می‌شود.
تحقیقات نشان داده است مواد معدنی و ویتامین‌های موجود در سیاهدانه در درمان دیابت، سل،‌ بیماری‌های قلبی و عروقی، کم‌خونی و میگرن مفید است.
اسیدهای چرب ضروری فراوان موجود در سیاهدانه آن را به‌نوعی مواد غذایی ضدسرطان تبدیل کرده که در حفظ سلامت پوست و مو مفید است.
سیاهدانه آهن و پتاسیم فراوانی دارد و علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، باعث رفع مسمومیت خونی و یبوست می‌شود.
مصرف روغن سیاهدانه در برنامه غذایی به‌دلیل امگا 6 فراوان آن در کاهش قندخون، تعادل فشارخون، بهبود آرتروز و التهاب لثه مؤثر است و کلیه و مجاری ادرار را تصفیه می‌کند....
 
بالا