انجام groupby

helpsos

عضو جدید
با سلام
من 3 مدل زیر را دارم
[CSHARP] public partial class Student {
public Student()
{
this.PhoneBook = new HashSet<PhoneBook>();
this.Register = new HashSet<Register>();
}

public int StudentID { get; set; }
public Nullable<int> StudentNationalCode { get; set; }
public string StudentFname { get; set; }
public string StudentLname { get; set; }
public string StudentFatherName { get; set; }

public virtual ICollection<PhoneBook> PhoneBook { get; set; }
public virtual ICollection<Register> Register { get; set; }
}

public partial class Term
{
public Term()
{
this.Register = new HashSet<Register>();
}

public int TermId { get; set; }
public string TermName { get; set; }

public virtual ICollection<Register> Register { get; set; }
}

public partial class Register
{
public int RegisterId { get; set; }
public Nullable<int> StudentId { get; set; }
public Nullable<int> TermId { get; set; }
public string RegisterDate { get; set; }

public virtual Student Student { get; set; }
public virtual Term Term { get; set; }
}
[/CSHARP]
و برای نمایش لیست دانش آموزان ثبت شده نیز در کنترلر Register از کد زیر استفاده کرده ام:
[CSHARP]public async Task<ActionResult> Index() {
var register = db.Register.Include(r => r.Student).Include(r => r.Term);
return View(await register.ToListAsync());
}[/CSHARP]
حالا در زمان نمایش می خواهم که اطلاعات بر اساس StudentId گروه بندی شود و دوره های ثبت نام شده را زیر هم در یک ستون نمایش بدهم ولی نمی دونم چطوری؟
(چطوری باید GroupBy کنم)
 
بالا