کسب و کار پرورش میلورم

sajjadbaghban

عضو جدید
با دارا بودن فضای 30 متری میتوانید پرورش حشرات را در انبار یا روستا آغاز کنید
بدون احتیاج به آب
بدون آلودگی محیطی
با کمترین فضا
بیشترین بازدهی
دوره پرروش این حشره (کرم میلورم) ماه می باشد و مولد این حشره سوسک تاریکی استTenebrio_molitor_A_male_km.jpg
 

Similar threads

بالا