کانکشن استرینگ

rawf

عضو جدید
سلام من در قسمت کانکشن استرینگ مشکل دارم
مشکل این است که پروژه قبل از ستاپ سازی با دیتا بیس ارتبات داره اما بعد از ستاپ سازی که در سیستم مقصد نصب شد
دیگه دیتا بیس را پیدا نمیکنه


ممنون میشم که راهنمایی کنید
 

دختر شرقی

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوست عزیز
شما قبل از ستاپ سازی باید کانکشن استرینگ رو با سیستم مقصد ست کنید ..
 

Sharif_

مدیر بازنشسته
من اکثرا قبل از اجرای برنامه شروع به پیکربندی سرور می کنم
مثلا یه کمبو از سرور های اکتیو ایجاد می کنم و چند تکسباکس برای گرفتن یوزر و پسورد و بعد اون ها رو یک جا ذخیره می کنم
برای نمونه می تونی از این کد استفاده کنی
http://www.codeproject.com/KB/database/SubmitSQLInfoEnumerator.aspx
 

rawf

عضو جدید
سلام دوست عزیز شما گفتید که قبل از ستاپ سازی کانکشن استرینگ را با سیستم مقصد ست کنم وچطوری؟

با تشکر rawf
 

دختر شرقی

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوست عزیز شما گفتید که قبل از ستاپ سازی کانکشن استرینگ را با سیستم مقصد ست کنم وچطوری؟

با تشکر rawf

موردی که شریف جان گفتن خیلی کامل تر از پست من بود ...

خوب توضیح در مورد حرف خودم :
ببین دوست خوبم ، شما ببینید کانکشن استرینگ رو واسه ی سیستم مقصد چی باید قرار بدین .. خوب به احتمال زیاد یوز و پسورد دیتابیس مقصد با سیستم شما یکی نیست
بنابراین کانکشن رو طبق سیستم مقصد قرار بدین و ستاپ رو بسازید .. بعد از اجرای ستاپ در سیستم مقصد ، ارتباط برقرار خواهد شد
و چون کانکشن رو طبق سیستم مقصد ست کردین ، روی سیستم خودتون نمیتونید تستش کنید ، ارتباط با دیتابیس برقرار نخواهد شد !
 

rawf

عضو جدید
"Data Source=.\SQLEXPRESS ; AttachDBFileName=|DataDirectory|\pcpart.mdf ; Integrated Security = true ; User Instance = true ; Initial Catalog=PCPART"
اگر این کانکشن استرینگ را ست کنم بر نا مه روی سیستم مقصد درس کار میکنه؟
 

Sharif_

مدیر بازنشسته
"Data Source=.\SQLEXPRESS ; AttachDBFileName=|DataDirectory|\pcpart.mdf ; Integrated Security = true ; User Instance = true ; Initial Catalog=PCPART"
اگر این کانکشن استرینگ را ست کنم بر نا مه روی سیستم مقصد درس کار میکنه؟
دوست عزیز امکان این که همه سیستم ها کار کنه بعید هست
برای شما بهتر است که کانکشن استرینگ رو داخل یک فایل نگهداری کنید و ابتدای برنامه با StreamReader محتوای فایل رو بخونید
اگر مشکلی در نام سرور بود می تونید فایل متنی رو باز و تغییرش بدید!
 

rawf

عضو جدید
دوستان من را ببخشی من خیلی مبتدی هستم
این برنامه که من نوشتم یک دفتریادداشت است که یک دیتابیس داره سه تا تیبل تیبل ها به این اسم هستند ثبت نام.دریافتی.پرداختی
من بلد نیستم که تیبل یوزر چطوری درست میشه وبه همین دلیل از خیر یورز در این پروژه گزشتم
با این هال راه نمایی که چند لحظه قبل کردید اگر با جزئیات بیشتر بفر ماید ممنون میشم
 

Sharif_

مدیر بازنشسته
اگر می خواهید با SqlServer کار کنید این مسائل رو هم داره
اگر براتون مهم نیست بهتره از Access استفاده کنید
کار باهاش برای برنامه های کوچیک راحتره
 

rawf

عضو جدید
در باره بر نا مه های کوچک درسته

در باره بر نا مه های کوچک درسته

سلام استاد شریف شما درست میگین اما باید یاد بگیرم تا در زمینه برنامه نویسی بتونم نقش پر رنگ تر داشته بابشم البته با کمک شما اساتید بزرگوار
آخه من روی برنامه نویسی خیلی حساب میکنم
میخام که برنامه نویسی شغل من باشه و در این زمینه هم اگر امکان داره راهنمایی کنید


با تشکر rawf:gol:
 

rawf

عضو جدید
سلام این هم کد اهی بر نامه من
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using ClassLibrary1;
using System.Data.SqlClient;

namespace daftareYaddasht1
{
public partial class Form1 : Form
{
void txtSabteName(bool enabel)
{
txtName.Enabled=enabel;
txtFamily.Enabled=enabel;
txtSalary.Enabled=enabel;
txtPhoneNO.Enabled=enabel;
}
void txtSerch(bool enabel)
{
txtNameSerch.Enabled = enabel;
txtFamilySerch.Enabled = enabel;
}
void txtclear()
{
txtName.Clear();
txtFamily.Clear();
txtSalary.Clear();
txtPhoneNO.Clear();
txtId.Clear();
}
void txtClearDaryafti()
{
txtNameDaryafti.Clear();
txtFamilyDaryafti.Clear();
txtPhoneNODaryafti.Clear();
txtMablaghDaryafti.Clear();

}
void txtClearPardakhti()
{
txtNamePardakhti.Clear();
txtFamilyPardakhti.Clear();
txtMablaghPardakhti.Clear();
txtPhoneNOPardakhti.Clear();
}
void btnSabteName(bool enabel)
{
btnNew.Enabled = enabel;
btnSave.Enabled = enabel;
btnDelete.Enabled = enabel;

btnUpdate.Enabled = enabel;

btnUpdate1.Enabled = enabel;
}
void btnJadid(bool enable)
{
btnNew.Enabled = enable;
//btnUpdate.Enabled = enable;
//btnUpdate1.Enabled = enable;
//btnDelete.Enabled = enable;
btnPardakhti.Enabled = enable;
btnDaryafti.Enabled = enable;
btnSerch.Enabled = enable;
}
void goropbox(bool enabel)
{
btnExitPardakhti.Visible = enabel;
btnExitDryafti.Visible = enabel;

groupBox2.Visible = enabel;
groupBox3.Visible = enabel;
}
void btnGoropbox(bool enabel)
{

btnDaryafti.Visible =enabel ;
btnPardakhti.Visible =enabel ;
}
void txtbindingclear()
{
txtName.DataBindings.Clear();
txtFamily.DataBindings.Clear();
txtPhoneNO.DataBindings.Clear();
txtSalary.DataBindings.Clear();
txtId.DataBindings.Clear();
}
void txtDaryafti(bool enabel)
{
txtNameDaryafti.Enabled = enabel;
txtFamilyDaryafti.Enabled = enabel;
txtMablaghDaryafti.Enabled = enabel;
txtPhoneNODaryafti.Enabled = enabel;
}
void txtPardakhti(bool enabel)
{
txtNamePardakhti.Enabled = enabel;
txtFamilyPardakhti.Enabled = enabel;
txtMablaghPardakhti.Enabled = enabel;
txtPhoneNOPardakhti.Enabled = enabel;

}
void btnDaryafti1(bool enabel)
{
btnHazfdaryafti.Enabled = enabel;
btnYaddashtejadiddaryafti.Enabled = enabel;
btnVirayeshDaryafti.Enabled = enabel;
btnSerchDaryafti.Enabled = enabel;
}
void btnPardakhti1(bool enabel)
{
btnHazf.Enabled = enabel;
btnYdashtejadid.Enabled = enabel;
btnVirayeshPardakhti.Enabled = enabel;
btnSerchPardakhti.Enabled = enabel;
}
void txtClearDaryafti1()
{
txtNameDaryafti.Clear();
txtFamilyDaryafti.Clear();
txtMablaghDaryafti.Clear();
txtPhoneNODaryafti.Clear();
}
void txtClearPardakhti1()
{
txtNamePardakhti.Clear();
txtFamilyPardakhti.Clear();
txtPhoneNOPardakhti.Clear();
txtMablaghPardakhti.Clear();
}
void FilterComboboxDaryafti(bool enabel)
{
txtFamilySerchDaryafti.Visible = enabel;
lblFamilySerchDaryafti.Visible = enabel;
}
void FiltrComboboxPardakhti(bool enabel)
{
txtFamilySerchPardakhti.Visible = enabel;
lblFamilySerchPardakhti.Visible = enabel;
}
void txtBindingClearDaryafti()
{
txtNameDaryafti.DataBindings.Clear();
txtFamilyDaryafti.DataBindings.Clear();
txtMablaghDaryafti.DataBindings.Clear();
txtPhoneNODaryafti.DataBindings.Clear();
txtIdDaryafti.DataBindings.Clear();

}
void txtBindigClearPardakhti()
{
txtNamePardakhti.DataBindings.Clear();
txtFamilyPardakhti.DataBindings.Clear();
txtPhoneNOPardakhti.DataBindings.Clear();
txtMablaghPardakhti.DataBindings.Clear();
txtIdPardakhti.DataBindings.Clear();
}
void btnVirayeshPardakhti1(bool enabel)
{
btnVirayeshPardakhti.Visible = enabel;
btnSavePardakhti.Enabled = enabel;
btnHazf.Enabled = enabel;
btnYdashtejadid.Enabled = enabel;
}
void btnVirayeshDaryfti1(bool enabel)
{
btnVirayeshDaryafti.Visible = enabel;
btnSaveDaryafti.Enabled = enabel;
btnHazfdaryafti.Enabled = enabel;
btnYaddashtejadiddaryafti.Enabled = enabel;
}
partial void com();
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=F:\rawf_t\Flash File\daftareYaddasht133\daftareYaddasht1\Database1.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True");
//BindingSource bs;
DataSet ds;
SqlDataAdapter da;
SqlCommand cmd;

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
txtIdDaryafti.Visible = false;
txtIdPardakhti.Visible = false;
txtId.Visible = false;
// TODO: This line of code loads data into the 'database1DataSet.SabteName' table. You can move, or remove it, as needed.
this.sabteNameTableAdapter.Fill(this.database1DataSet.SabteName);
// TODO: This line of code loads data into the 'database1DataSet.Prdakhty' table. You can move, or remove it, as needed.
this.prdakhtyTableAdapter.Fill(this.database1DataSet.Prdakhty);
// TODO: This line of code loads data into the 'database1DataSet.Daryafty' table. You can move, or remove it, as needed.
this.daryaftyTableAdapter.Fill(this.database1DataSet.Daryafty);

goropbox(false);

btnGoropbox(true);

timer1.Start();
da = new SqlDataAdapter("select*from Daryafty", con);
ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "sw");
comboBox1.DataSource = ds.Tables[0];
comboBox1.DisplayMember = "Name";
dataGridView1.DataSource = daryaftyBindingSource;

//کدپر کردن کامبوباکس 2
da = new SqlDataAdapter("select*from Prdakhty", con);
ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "sw");
comboBox2.DataSource = ds.Tables[0];
comboBox2.DisplayMember = "Name";
dataGridView1.DataSource = prdakhtyBindingSource;


txtSabteName(false);

//btnMove(false);

txtSerch(false);

btnUpdate.Visible = false;


}


private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
cmd = new SqlCommand();
cmd.CommandText = "Insert Into Prdakhty(Name,Family,PhoneNO,Mablagh,Date,Time)Values(@NA,@FA,@PH,@Ma,@Dt,@Ti)";
cmd.Parameters.AddWithValue("@NA", txtNamePardakhti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@FA", txtFamilyPardakhti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@PH", txtPhoneNOPardakhti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@MA", txtMablaghPardakhti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Dt", label1.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Ti", label2.Text);
cmd.Connection = con;
con.Open();
try
{
int r = cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("در جدول پرداختی یک ثبت جدید انخام شد","پرداختی");
}
catch (SqlException EX)
{
MessageBox.Show(EX.Message);
}
con.Close();
da = new SqlDataAdapter("select*from Prdakhty", con);
ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "sw");
comboBox2.DataSource = ds.Tables[0];
comboBox2.DisplayMember = "Name";

txtClearPardakhti();
btnPardakhti1(true);
txtPardakhti(false);

}

private void btnPardakhti_Click(object sender, EventArgs e)
{
comboBox2.Visible = false;
btnSerchPardakhti.Visible = true;
FiltrComboboxPardakhti(false);
txtPardakhti(false);
btnPardakhti1(true);
groupBox3.Visible = true;
btnPardakhti.Visible = false;
btnExitPardakhti.Visible = true;
dataGridView1.DataSource = prdakhtyBindingSource;

}

private void btnDaryafti_Click(object sender, EventArgs e)
{
comboBox1.Visible = false;
btnSerchDaryafti.Visible = true;
FilterComboboxDaryafti(false);
txtDaryafti(false);
btnDaryafti1(true);
groupBox2.Visible = true;
btnDaryafti.Visible = false;
btnExitDryafti.Visible = true;
dataGridView1.DataSource = daryaftyBindingSource;

}

private void btnExitPardakhti_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtClearPardakhti();
txtFamilySerchPardakhti.Clear();
groupBox3.Visible = false;
btnExitPardakhti.Visible = false;
btnPardakhti.Visible = true;
//daryaftyBindingSource.RemoveFilter();

}

private void btnExitDryafti_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtClearDaryafti();
txtFamilySerchDaryafti.Clear();
groupBox2.Visible = false;
btnExitDryafti.Visible = false;
btnDaryafti.Visible = true;
//prdakhtyBindingSource.RemoveFilter();

}
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
Class1 c = new Class1(DateTime.Now);
label1.Text = c.getPersionDate();
label2.Text = c.getPersionTime();
}

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
timer1.Stop();
}

private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Na,Fa,Pho,Saنماینده اسم ستون ها است ولی نباید هم نام ستون های جدول باشد
cmd = new SqlCommand();
cmd.CommandText = "Insert Into SabteName(Name,Family,PhoneNO,Salary,Date,Time) Values (@NA,@FA,@PH,@Sl,@Dt,@Ti)";
cmd.Parameters.AddWithValue("@NA", txtName.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@FA", txtFamily.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@PH", txtPhoneNO.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Sl", txtSalary.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Dt", label1.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Ti", label2.Text);
cmd.Connection = con;
con.Open();
try
{
int R = cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("در جدول ثبت نام یک ثبت نام جدید انجام شد","ثبت نام");
}
catch(SqlException EX)
{
MessageBox.Show(EX.Message);
}
con.Close();

btnJadid(true);

txtSabteName(false);

txtclear();

btnUpdate.Enabled = false;

}

private void btnCancle_Click(object sender, EventArgs e)
{
ds.RejectChanges();

btnJadid(true);

txtclear();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{

//string sql = "Update SabteName set Name='{0}',Family='{1}',PhoneNO='{2}',Salary={3},Date='{4}',Time='{5}' where id={6}";
//sql = string.Format(sql, txtName.Text, txtFamily.Text, txtPhoneNO.Text, txtSalary.Text, label1.Text, label2.Text, txtId.Text);
//cmd = new SqlCommand();
//cmd.CommandText = sql;
//ds = new DataSet();
//ds.GetChanges();

cmd = new SqlCommand();
cmd.CommandText = "Update SabteName set Name=@NA,Family=@FA,PhoneNO=@PH,Salary=@Sl,Date=@Dt,Time=@Ti where ID=@A ";
cmd.Parameters.AddWithValue("@NA", txtName.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@FA", txtFamily.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@PH", txtPhoneNO.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Sl", txtSalary.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Dt", label1.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Ti", label2.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@A", txtId.Text);
cmd.Connection = con;
con.Open();

try
{
int u = cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("ردیف موردنظر ورایش شد","ویرایش");
}
catch (SqlException ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
con.Close();

btnSabteName(true);

txtSabteName(false);

btnUpdate.Visible = false;
btnUpdate1.Visible = true;

}

private void btnShowData_Click(object sender, EventArgs e)
{

txtbindingclear();
txtclear();

da = new SqlDataAdapter("select*from SabteName", con);
ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "sw");
sabteNameBindingSource = new BindingSource(ds, "sw");
dataGridView1.DataSource = ds;
dataGridView1.DataMember = "sw";

txtbindingclear();

txtName.DataBindings.Add("Text", sabteNameBindingSource, "Name");
txtFamily.DataBindings.Add("Text", sabteNameBindingSource, "Family");
txtSalary.DataBindings.Add("Text", sabteNameBindingSource, "Salary");
txtPhoneNO.DataBindings.Add("Text", sabteNameBindingSource, "PhoneNO");
txtId.DataBindings.Add("Text", sabteNameBindingSource, "ID");
}private void btnSaveDaryafti_Click(object sender, EventArgs e)
{
cmd = new SqlCommand();
cmd.CommandText = "Insert Into Daryafty(Name,Family,PhoneNO,Mablagh,Date,Time)values(@NA,@FA,@PH,@MA,@Dt,@Ti)";
cmd.Parameters.AddWithValue("@NA", txtNameDaryafti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@FA", txtFamilyDaryafti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@PH", txtPhoneNODaryafti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@MA", txtMablaghDaryafti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Dt", label1.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Ti", label2.Text);
cmd.Connection = con;
con.Open();
try
{
int S = cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("درجدول در یافتی یک ثبت جدید انجام شد","دریافتی");
}
catch (SqlException ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
con.Close();
da = new SqlDataAdapter("select*from Daryafty", con);
ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "sw");
comboBox1.DataSource = ds.Tables[0];
comboBox1.DisplayMember = "Name";

txtClearDaryafti();
btnDaryafti1(true);
txtDaryafti(false);
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
sabteNameBindingSource.MoveFirst();
}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
daryaftyBindingSource.Filter = "Name='" + comboBox1.Text + "'and Family='" + txtFamilySerchDaryafti.Text + "'";
txtBindingClearDaryafti();
txtNameDaryafti.DataBindings.Add("text", daryaftyBindingSource, "Name");
txtFamilyDaryafti.DataBindings.Add("text", daryaftyBindingSource, "Family");
txtMablaghDaryafti.DataBindings.Add("text", daryaftyBindingSource, "Mablagh");
txtPhoneNODaryafti.DataBindings.Add("text", daryaftyBindingSource, "PhoneNO");
txtIdDaryafti.DataBindings.Add("text", daryaftyBindingSource, "ID");

dataGridView1.DataSource = daryaftyBindingSource;

dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "آیدی";
dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "نام";
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "نام خانوادگی";
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "شماره تلفن";
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "مبلغ";
dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "تاریخ";
dataGridView1.Columns[6].HeaderText = "ساعت";
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
sabteNameBindingSource.MovePrevious();
}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
sabteNameBindingSource.MoveLast();
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
sabteNameBindingSource.MoveNext();
}

private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
cmd = new SqlCommand();
cmd.CommandText = "Delete From SabteName where ID=@A";
cmd.Parameters.AddWithValue("@A", txtId.Text);
cmd.Connection = con;
con.Open();

try
{
DialogResult s;
s = DialogResult.OK;
if (s != DialogResult.Cancel)
{

MessageBox.Show("مشخصات مورد نظر حذف شد", "حذف");
}
else
{
MessageBox.Show("مشخصات مورد نظر حذف نشد");
}
int d = cmd.ExecuteNonQuery();
}
catch (SqlException xd)
{
MessageBox.Show(xd.Message);
}
con.Close();
}

private void daryaftyBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Validate();
this.daryaftyBindingSource.EndEdit();
this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.database1DataSet);

}

private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

prdakhtyBindingSource.Filter = "Name='" + comboBox2.Text + "'and Family='" + txtFamilySerchPardakhti.Text + "'";
txtBindigClearPardakhti();
txtNamePardakhti.DataBindings.Add("text", prdakhtyBindingSource, "Name");
txtFamilyPardakhti.DataBindings.Add("text", prdakhtyBindingSource, "Family");
txtPhoneNOPardakhti.DataBindings.Add("text", prdakhtyBindingSource, "PhoneNO");
txtMablaghPardakhti.DataBindings.Add("text", prdakhtyBindingSource, "Mablagh");
txtIdPardakhti.DataBindings.Add("text", prdakhtyBindingSource, "ID");

dataGridView1.DataSource = prdakhtyBindingSource;

dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "آیدی";
dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "نام";
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "نام خانوادگی";
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "شماره تلفن";
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "مبلغ";
dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "تاریخ";
dataGridView1.Columns[6].HeaderText = "ساعت";

}

private void btnNew_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtSabteName(true);
txtSerch(false);

txtclear();

btnJadid(false);

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
btnCancle.Enabled = true;
txtSabteName(true);

btnSabteName(false);

btnUpdate.Enabled = true;

btnUpdate1.Visible = false;
btnUpdate.Visible = true;
}

private void btnSerch_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtclear();

sabteNameBindingSource.Filter = "Name='" + txtNameSerch.Text + "'and Family='" + txtFamilySerch.Text + "'";txtbindingclear();

txtName.DataBindings.Add("Text", sabteNameBindingSource, "Name");
txtFamily.DataBindings.Add("Text", sabteNameBindingSource, "Family");
txtSalary.DataBindings.Add("Text", sabteNameBindingSource, "Salary");
txtPhoneNO.DataBindings.Add("Text", sabteNameBindingSource, "PhoneNO");
txtId.DataBindings.Add("Text", sabteNameBindingSource, "ID");

dataGridView1.DataSource = sabteNameBindingSource;

dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "آیدی";
dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "نام";
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "نام خانوادگی";
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "شماره تلفن";
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "حقوق";
dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "تاریخ";
dataGridView1.Columns[6].HeaderText = "ساعت";

txtSerch(false);
txtNameSerch.Clear();
txtFamilySerch.Clear();

}

private void groupBox4_MouseHover(object sender, EventArgs e)
{
txtSerch(true);
}

private void btnYdashtejadid_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtPardakhti(true);
btnPardakhti1(false);

}

private void btnYaddashtejadiddaryafti_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtDaryafti(true);
btnDaryafti1(false);
}

private void btnEnserafDaryafti_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtClearDaryafti1();
btnDaryafti1(true);
txtDaryafti(false);
btnUpdateDaryafti.Visible = false;
btnVirayeshDaryfti1(true);
}

private void btnEnseraf_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtPardakhti(false);
btnUpdatePardakhti.Visible = false;
btnVirayeshPardakhti1(true);

txtClearPardakhti1();
btnPardakhti1(true);
}

private void btnSerchDaryafti_Click(object sender, EventArgs e)
{
btnSerchDaryafti.Visible = false;
comboBox1.Visible = true;
FilterComboboxDaryafti(true);
}

private void btnSerchPardakhti_Click(object sender, EventArgs e)
{
btnSerchPardakhti.Visible = false;
comboBox2.Visible = true;
FiltrComboboxPardakhti(true);
}

private void btnVirayeshPardakhti_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtPardakhti(true);
btnUpdatePardakhti.Visible = true;
btnVirayeshPardakhti1(false);
}

private void btnUpdatePardakhti_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtPardakhti(false);
btnUpdatePardakhti.Visible = false;
btnVirayeshPardakhti1(true);

cmd = new SqlCommand();
cmd.CommandText="Update Prdakhty set Name=@NA,Family=@FA,Mablagh=@Mab,PhoneNO=@PH,Date=@Da,Time=@Ti where ID=@B";
cmd.Parameters.AddWithValue("@NA",txtNamePardakhti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@FA",txtFamilyPardakhti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@PH",txtPhoneNOPardakhti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Mab",txtMablaghPardakhti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@B", txtIdPardakhti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Da",label1.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Ti",label2.Text);
cmd.Connection=con;
con.Open();

try
{
int p=cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("ردیف مورد نظر ویرایش شد","ویرایش");
}
catch(SqlException ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
con.Close();

}

private void btnVirayeshDaryafti_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtDaryafti(false);
btnUpdateDaryafti.Visible = false;
btnVirayeshDaryfti1(true);

cmd = new SqlCommand();
cmd.CommandText="Update Daryafty set Name=@NA,Family=@FA,Mablagh=@Mab,PhoneNO=@PH,Date=@DA,Time=@TI where ID=@C";
cmd.Parameters.AddWithValue("@NA", txtNameDaryafti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@FA", txtFamilyDaryafti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Mab", txtMablaghDaryafti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@PH", txtPhoneNODaryafti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@C", txtIdDaryafti.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@DA", label1.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@TI", label2.Text);
cmd.Connection = con;
con.Open();

try
{
int D = cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("ردیف مورد نظر ویرایش شد", "ویرایش");
}
catch (SqlException ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
con.Close();
}

private void btnUpdateDaryafti_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtDaryafti(true);
btnUpdateDaryafti.Visible = true;
btnVirayeshDaryfti1(false);
}

private void btnHazfdaryafti_Click(object sender, EventArgs e)
{
cmd = new SqlCommand();
cmd.CommandText = "Delete from Daryafty where ID=@C";
cmd.Parameters.AddWithValue("@C", txtIdDaryafti.Text);
cmd.Connection = con;
con.Open();

try
{
int D = cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("مشخصات موردنظر حذف شد", "حذف");
}
catch (SqlException ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
con.Close();
}

private void btnHazf_Click(object sender, EventArgs e)
{
cmd = new SqlCommand();
cmd.CommandText = "Delete from Prdakhty where ID=@B";
cmd.Parameters.AddWithValue("@B",txtIdPardakhti.Text);
cmd.Connection = con;
con.Open();

try
{
int D = cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("مشخصات موردنظر حذف شد", "حذف");
}
catch (SqlException ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
con.Close();
}}
}
 

Sharif_

مدیر بازنشسته
سلام استاد شریف شما درست میگین اما باید یاد بگیرم تا در زمینه برنامه نویسی بتونم نقش پر رنگ تر داشته بابشم البته با کمک شما اساتید بزرگوار
آخه من روی برنامه نویسی خیلی حساب میکنم
میخام که برنامه نویسی شغل من باشه و در این زمینه هم اگر امکان داره راهنمایی کنید


با تشکر rawf:gol:
استفاده از SqlServer یا Access نقشی تو پرنگی برنامه نویسی نداره
هرکدوم جایگاه خودشون رو دارن
وقتی یک برنامه دفترچه یادداشت داری می نویسی که 10kb حجمش هست چه نیازیه که نرم افزار SqlServer چند گیگابایتی رو نصب کنید
ولی به هر حال
یک فایل متنی در پوشه Debug ایجاد کنید و کانکش استرینگ رو داخل اون قرار بدید
و ابتدای برنامه با استفاده از StreamReader در فضای نام System.IO فایل رو که مسیر نسبی داره باز کنید و محتوی رو داخل یک متغییر Static قرار بدید و برای ایجاد Connection از اون متغییر استفاده کنید
در سمت سیستم مشتری دیگه نیاز نیست سورس رو دستکاری کنید فقط فایل متنی رو باید تغییر بدید
 

rawf

عضو جدید
روش کد نویسی فرم لاگین یک برنامه که دیتابیس هم داره

روش کد نویسی فرم لاگین یک برنامه که دیتابیس هم داره

سلام من در برنامه که دارم مینویسم میخواهم از یک فر برای لاگین استفاده کنم
اما مشکل من در قسمت خواندن یوزر وپس از دیتا بیس است واین که چطور همین نام کار بری وکلمه عبور را در دیتابیس واردکنم؟


:gol:
 

negin17h

مدیر تالارهای مهندسی کامپیوتر و رباتیکمتخصص #C
مدیر تالار
سلام من در برنامه که دارم مینویسم میخواهم از یک فر برای لاگین استفاده کنم
اما مشکل من در قسمت خواندن یوزر وپس از دیتا بیس است واین که چطور همین نام کار بری وکلمه عبور را در دیتابیس واردکنم؟


:gol:

برای فرم لاگین که ابتدا شما یوزر و پس رو میگیرید و بعد انتقال میدید به دیتابیس. میشه دقیق بگید مشکل کجاست الان؟
 

rawf

عضو جدید
سلام من در قسمت کد نویسی مشکل دارم
نمیدونم که چطور کد این قسمت را بنویسم
اگر راه نماییم کنید ممنون میشم
 

zahra1386

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
سلام من در قسمت کد نویسی مشکل دارم
نمیدونم که چطور کد این قسمت را بنویسم
اگر راه نماییم کنید ممنون میشم
شما می تونید یوزر و پسورد رو مثلا از طریق تکست باکس از کاربر دریافت کنید بعد یه کوئری بزنید و درستی یوزر و پسورد رو در بانک چک کنید....من تکه کد پروژه ی خودم رو براتون میذارم ....این تکه کد مربوط به رویداد فشردن کلید "ورود" توسط کاربر هست:کد:
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cnc.ConnectionString = "Server=110-PC\\SQLEXPRESS;DataBase=matab;Integrated Security=True";
      cmd.Connection = cnc;
      cnc.Open();

      if (textBox1.Text != "")
      {

        cmd.CommandText = "select password from pezeshk where " + "username='" + textBox1.Text + "'";
        
        dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read() == true)
        {
          dr.GetValues(y);
          word1 = (string)y[0];
        }
        if (textBox2.Text == word1)
        {
          this.Hide();
          new Form_safheye_avalieh().ShowDialog();
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("نام کاربری یا رمز ورود اشتباه است .مجدد سعی کنید");
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("لطفا نام کاربری و رمز ورود را وارد کنید");
      }
      cnc.Close();
    }
 

rawf

عضو جدید
سلام وبا عرض خسته نباشید
من مشکل کانکشن استرین را حل کردم وحالا که بر نامه روی سیستم مقصد نصب میشود
نیاز به ویندوز اینستالر 4 ودات نت فریمورک 2 دارد ومن ویندوز اینستالر 4 را از کجا به پیش نیاز ها ازاف کنم و
دیتابیس هم آنلی رید است
وهیچ عملی روی دیتا بیس قابل انجام نیست فقط میتونیم دیتا های را که از قبل داخل دیتا بیس بوده
بخونیم
لطفا کمکم کنید
باتشکر...
 
بالا