نکات دستوری مقدماتی زبان روسی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس سی ام: غلط های مصطلح

درس سی ام: غلط های مصطلحمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru30.zip
  196 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 31: اعضای خانواده

درس 31: اعضای خانوادهمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru31.zip
  154.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 32: صفت های مذکر، مونث، خنثی و جمع

درس 32: صفت های مذکر، مونث، خنثی و جمعمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru32.zip
  182.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 33: حالت مفعول باواسطه

درس 33: حالت مفعول باواسطهمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru33.jpg
  ru33.jpg
  29.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 34: موارد استفاده از حالت مفعول باواسطه

درس 34: موارد استفاده از حالت مفعول باواسطه
منبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru34.jpg
  ru34.jpg
  25.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 35: کاربرد مفعول باواسطه در جملات مختلف

درس 35: کاربرد مفعول باواسطه در جملات مختلفمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru35.jpg
  ru35.jpg
  41.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 36: حالت ابزاری – همراهی

درس 36: حالت ابزاری – همراهی
منبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru36.jpg
  ru36.jpg
  22.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 38: حالت اضافه برای اسامی جمع

درس 38: حالت اضافه برای اسامی جمع
منبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru38.jpg
  ru38.jpg
  32.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 39: موارد استفاده از حالت اضافه

درس 39: موارد استفاده از حالت اضافه

ru39.jpg
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 40: صرف چند فعل

درس 40: صرف چند فعل

 

پیوست ها

 • ru40.jpg
  ru40.jpg
  40.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 41: فعل در زبان روسی

درس 41: فعل در زبان روسی

 

پیوست ها

 • ru41.jpg
  ru41.jpg
  37.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 42: گونه های فعل

درس 42: گونه های فعل

 

پیوست ها

 • ru42.jpg
  ru42.jpg
  48.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 43: کاربرد مصدر

درس 43: کاربرد مصدر

 

پیوست ها

 • ru43.jpg
  ru43.jpg
  20.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 44: فعلهای بازتابی

درس 44: فعلهای بازتابی

 

پیوست ها

 • ru44.jpg
  ru44.jpg
  37.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 45: صرف فعلهای بازتابی

درس 45: صرف فعلهای بازتابی

 

پیوست ها

 • ru45.jpg
  ru45.jpg
  22.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 46: اعداد ترتیبی

درس 46: اعداد ترتیبی

 

پیوست ها

 • ru46.jpg
  ru46.jpg
  52.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
خودآزمایی 1

خودآزمایی 1

 

پیوست ها

 • khodazmaei1.jpg
  khodazmaei1.jpg
  32.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 47: تمرین زبان روسی

درس 47: تمرین زبان روسی

 

پیوست ها

 • ru47.jpg
  ru47.jpg
  30.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 48 زبان روسی

درس 48 زبان روسی

 

پیوست ها

 • ru48.jpg
  ru48.jpg
  18.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 49 زبان روسی

درس 49 زبان روسی

 

پیوست ها

 • ru49.jpg
  ru49.jpg
  43 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 50 زبان روسی: جملات پرسشی

درس 50 زبان روسی: جملات پرسشی

 

پیوست ها

 • ru50.jpg
  ru50.jpg
  20.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 51 زبان روسی: معرفی خود

درس 51 زبان روسی: معرفی خود

 

پیوست ها

 • ru51.jpg
  ru51.jpg
  48.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 52: فعلهای حرکتی

درس 52: فعلهای حرکتی

 

پیوست ها

 • ru52.jpg
  ru52.jpg
  51 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 53: صرف تعدادی از فعلهای حرکتی

درس 53: صرف تعدادی از فعلهای حرکتی

 

پیوست ها

 • ru53.jpg
  ru53.jpg
  56.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 54: نمونه های کاربرد فعلهای حرکتی

درس 54: نمونه های کاربرد فعلهای حرکتی

 

پیوست ها

 • ru54.jpg
  ru54.jpg
  22.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 55: واژه های مورد نیاز

درس 55: واژه های مورد نیاز

 

پیوست ها

 • ru55.jpg
  ru55.jpg
  27.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 56: یک دیالوگ به زبان روسی

درس 56: یک دیالوگ به زبان روسی

 

پیوست ها

 • ru56.jpg
  ru56.jpg
  38.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس 57: ترجمه و صرف افعال درس 56

درس 57: ترجمه و صرف افعال درس 56

 

پیوست ها

 • ru57.jpg
  ru57.jpg
  43.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
1 نکات آموزشی برای یادگیری راحتتر زبان آلمانی سایر زبان ها 0

Similar threads

بالا