موج

pop405

عضو جدید
ایا اصل بر هم نهی امواج چه برای امواج مکانیکی و چه برای امواج مغناطیسی برقرار است ؟
 
بالا