مقایسه روشهای پالایش نفت کوره باقیمانده برج تقطیر

bera

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
در این مقاله مروری اجمالی بر کاربرد فرایندهای شکستن نفت کوره وتبدیل آن به مواد سبک وبا ارزش میگردد.

خواهش میکنم در پایان نظرات خود را بیان کنید.


مروری بر فرایندهای ارتقا کیفی نفت کوره:


گزینش اقتصادی فرایند ارتقای کیفی برشهای سنگین موضوع بسیار پیچیده ای است.زیرا جنبه ها سیاسی,زیست محیطی وفنی را در بر میگیرد,بر خلاف تصمیماتی که بازار اتخاذ میکند معیارهایی که ارزیابی آنها از دیدگاه اقتصادی دشوارتر است باید در نظر گرفته شوند.در نتیجه بهترین تصمیم برای یک پالایشگاه احتما لا بدترین تصمیم برای پالایشگاه دیگر خواهد بود.حتی اگر هر دو متعلق به یکشرکت باشند.خلاصه ای از مزایا ومعایب این فرایندها پیچیدگی این موضوع را به خوبی نشان میدهد

فرایندهای کراکینگ گرمایی دارای این مزیت هستند که نفت خام باقیمانده خلا حذف میشوندوبدین ترتیب هیچ سوخت باقیمانده ای برای دفع وجود ندارد وبیشتر باقیمانده خلا به بخشهای هیدرو کربن های زود جوشتر مناسب برای خوراک واحدهای دیگر تبدیل میشوند تا درآن واحدها به سوخت های حمل ونقل تبدیل شوند.با این وجود از نفت های خام پر گوگرد در فرایندهای کک سازی نوعی کک سوختی حاوی گوگرد زیاد بدست میاید که این کک به سختی به فروش می رسد وراه دیگر این است که خوراک واحدهای کک سازی در ابتدا درمعرض واحد تصفیه وتبدیل هیدروژنی قرار گیردتا حاوی گوگرد کمتری باشد.باید توجه کرد که فرایند کک سازی فلکسی در مقایسه با کک سازی تاخیری پر هزینه تر است.ولی کک سازی فلکسی دارای این مزیت است که کک به یک سوخت گازی با ارزش حرارتی پایین برای تامین احتیاجات انرژی پالایشگاه تبدیل میشود وگوگرد به عنصری قابل قروش تبدیل میشود.


در سالهای اخیر نیاز به تولید فراوردهای سبک وبا ارزش مثل نفتا برای تامین بنزین میتواند ما را به تسمت فرایند های کراکینگ کاتالیستی از قبیل فرایندFCCوRFCC سوق دهد واین فرایندها به دلیل تولید مواد سبک بیشتر جایگزین کراکینگ حرارتی شده اند.باید به این موضوع توجه کرد که گازهای سبکی که در کراکینگ کاتالیستی تولید میشوند در مقایسه با کراکینگ حرارتی محتوی اولفینهای بیشتری هست

اما بایدتوجه داشت که فرایندهای کراکینگ کاتالیستی از نظر پذیزش انواع خوراک با محدودیتهای مواجهند به عبارت دیگر ناخالصی های موجود در باقیماندهای سنگین مانند فلزات.گوگردو نیتروژن از محدودیت های عمده خوراک این فرایند هستند.


فرایندهای هیدرو کراکینگ نیز در سالهای اخیر توسعه زیادی یافته اند که توجه به این امرچندین علت داشته که عبارتند از:


1-نوع تقاضا برای فراورده های نفتی تغییر کرده است ودرخواست بنزین در مقایسه با مواد دیگر تقطیر بالا رفته است.


2-در سالهای اخیر هیدروژن با قیمت ارزان وبه مقدار زیاد بعنوان فراورده جانبی عملیات واحد رفرمینگ بدست می آید.


3-مسائل زیست محیطی که موجب محدودیت غلظتهای گوگرد و ترکیبات آروماتیکی در سوختهای موتوری شده است که البته در پالایشگاهای امروزی اغلب کراکینگ کاتالیستی و هیدرو کراکینگ بهصورت گروهی کار میکنند.


در فرایندهای تصفیه وتبدیل هیدروژنی مقادیر گوگرد وفلزات موجود در نفت کوره خلا کاهش می یابد ونسبت به هیدروژن به کربن فراورده ها از طریق افزودن هیدروژن ارتقا می یابداین فراوردهها شدیدا آروماتیک هستند واین فراورده ها نقش دو گانه ای دارند یعنی هم برای تصفیه باقیمانده های سنگین برای تولید نفت کوره گوگرد کم به کار میروند وهم برای تهیه خوراک فرایندهای کراکینگ مورد استفاده قرار می گیرند

در فرایند استخراج با حلال 55تا70 درصد باقیمانده خلا برایFCC یا واحدهای هیدروکراکینگ بازیافت می شود یا به منابع اختلاط سوخت حمل ونقل تبدیل میگردد.ولی بخش آسفالت به دشواری تبدیل وفراوری میشود واغلب به فروش می رسد.


پایان
 
بالا