مقايسه رفتار مكانيكي ميلگردهاي Ck45 تحت فرايندهاي برنشينگ و كشص با روش اجزاء محدود

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مقايسه رفتار مكانيكي ميلگردهاي Ck45 تحت فرايندهاي برنشينگ و كشص با روش اجزاء محدود

نويسند‌گان:
[ مهدي مختاري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد بخش مهندسي مواد، دانشگاه سمنان، ايران
[ اسماعيل عمادالدين ] - استاديار بخش مهندسي مواد، دانشگاه سمنان، ايران
[ علي اصغر نجف زاده خويي ] - دانشجوي دكتري بخش مهندسي مواد، دانشگاه سمنان، ايران


خلاصه مقاله:
در اين تحقيق دو نمونه ي مشابه تحت دو فرآيند رايج در صنعت خودروسازي جهت افزايش كيفيت سطحي، استحكام و عمر خستگي، برنشينگ و كشش، مورد ارزيابي قرار گرفتند. نمونه هايي از جنس فولاد ck45 مي باشند كه توسط اين فرايند به قطر 18mm مي رسند. دو مدل با استفاده از روش اجزاء محدود در كد تجاري انسيس توسعه داده شده. در نمونه كشيده مشخصات قالب كشش از قبيل نيم زاويه قالب، طول تماس به دقت قالب صنعتي مورد استفاده، لحاظ شده و بارگذاري در نرم افزار انجام مي گيرد. براي مدل سازي غلطك برنيشينگ كه نزديكترين داده ها را به واقعيت ايجاد كند، از سطحي در تماس با سطح نمونه استفاده مي شود و پارامترهايي از قبيل اندازه زبري، مقدار زبري و نيروي برنشينگ مورد بررسي قرار گرفته شد. همچنين براي مدلسازي واقعي تر شرايط اعمال نيرو در سطوح تماس بين سطح و غلتك، از المان هاي تماسي استفاده شد. ميزان تغيير شكل دو مدل و نحوه ي تغيير تنش هاي پسماند مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان مي دهند كه تنش پسماند در سطح نمونه ي برنشينگ به صورت فشاري پديدار شده و در مقايسه با فرايند كشش ميزان آن با پيشروي به سمت مركز كاهش يافته و سپس به طور ثابت باقي مي ماند. بنابراين عمر خستگي رد نمونه برنشينگ بهبود بيشتري مي يابد.


كلمات كليدي:
برنشينگ، كشش، اجزاء محدود، رفتار مكانيكي
 

پیوست ها

  • MATFORM05_072_1939355.pdf
    464 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا