مقاله 118 : ارتباط بين گرانروي، تركيب و دما د ر شيشه هاي سودالايم سيليكا

zeinab68

عضو جدید
کاربر ممتاز
گرانروي از ويژگي هاي مايعات است. اعمال يك نيروي برشي باعث مي شود كه اتم ها و گروههاي مولكولي نسبت به يكديگر جابجا شوند. اين جابجايي تا زماني كه اعمال نيرو قطع نشده است ادامه مي يابد. گرانروي عكس سياليت است و بيانگر مقاومت ماده در برابر تغيير شكل برشي با زمان است.

واحد گرانروي در سيستم CGS پواز (Poise) است كه يك گرم بر سانتيمتر-ثانيه را نشان ميدهد.

گرانروي شيشه در بسياري از مراحل ساخت آن از جمله تصفيه، شكلدهي و تنش زدايي از اهميت زيادي برخوردار است. در فرآيند تصفيه، سرعت بالا آمدن حبابها در مذاب، با گرانروي نسبت عكس دارد. براي عمليات شكلدهي سريع در ماشين هاي اتوماتيك، گرانروي شيشه بايد در دامنه محدودي كنترل شود. بنابراين در كنترل كيفيت گرانروي الزامي است.

ارتباط بين گرانروي و تركيب و دما درشيشه سودا لايم سيليكااين ارتباط از رابطه VFT (Vogel-Fulcher-Tammann) حاصل مي گردد.

T=T0+B/(A+Logη)

A، B و T0 =اعداد ثابتB=-6039.7Na2O-1439.9K2O-3919.3CaO+6285.3MgO+2253.4Al2O3+5736.4

A=-1.4788NA2O+0.8350K2O+1.6030CaO+5.4936MgO-1.5138Al2O3+1.4550

T0=-25.07Na2O-321.0K2O+544.3CaO-384.0MgO+294.4Al2O3+198.1اگر در فرمول هاي شيشه مقادير مولي اكسيدهاي مختلف مانند:‌ Na2O، K2O و ... به ازاي يك مول Si2O محاسبه شود اين مقادير ميتواند در روابط بالا بكار رود. يعني فرمول شيشه ها بصورت زير درآيند (1Si2o.xNa2O.Yk2o). گرانروي‌هاي محاسبه شده از روابط بالا به خوبي با مقادير اندازه گيري شده تطابق دارند.

محاسبات انجام شده عبارتند از:

توجهات:

1-افزايش قليايي ها باعث كاهش شديد گرانروي مي گردد. افزودن اوليه قليايي ها معمولا" گرانروي را بسيار بيشتر از مراحل بعدي كاهش ميدهد.

2-اكسيدهاي قليايي باعث Short Glass شدن و Al2O3سبب Long Glass شدن مي گردد.
 

Similar threads

بالا