[مقالات معماری پایدار] توسعه سامانه بام سبز بر اساس معيارهاي توسعه پايدار در ايران

همراهی

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
توسعه سامانه بام سبز بر اساس معيارهاي توسعه پايدار در ايران
دكتر مجتبي انصاري
نشریه هویت شهر -سال 4 -شماره 6-بهار و تابستان 89

چكيده
با افزايش مشكلات دنياي مدرن، سامانه هاي پايدار در اولويت سياست هاي كشورهاي توسعه يافته قرار گرفت . كشورهاي در حال توسعه مانند ايران نيز هم اكنون در پي اجراي اين سياست ها در جهت حل مشكلات مختلف فرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي و با در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي هستند. موضوع بام سبز در كشور ما موضوع جديدي نيست اما سامانه بام سبز موضوعي جديد مي باشد كه مزاياي مربوط به آن در گرو استفاده گسترده و كلان آنها مي باشد. يكي از راه حل هاي اجراي گسترده سامانه سبز تعريف و تحليل آن در قالب سياستها و مؤلفههاي توسعه پايدار ميباشد. مقاله حاضر بر اساس اسناد و مطالعات كتابخانه اي تهيه شده است و هدف از آن استفاده از معيارهاي توسعه پايدار جهت توجيه پذير نمودن سامانه هاي سبز در ايران ميباشد. نتيجه آنكه يكي از راههاي توسعه بام سبز و توجيه پذير نمودن آن در كشور تعريف و تحليل راههاي گسترش آن بر مبناي معيارهاي توسعه پايدار ميباشد
 

پیوست ها

  • 38413890602_2.pdf
    316.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا