مدل سازي رسوب واکس در خطوط لوله انتقال نفت با توجه به کينتيک رسوب واکس

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان مقاله: مدل سازي رسوب واکس در خطوط لوله انتقال نفت با توجه به کينتيک رسوب واکس

نویسندگان: خوش بزم فريماني صدرا, وفايي سفتي محسن*, مسعودي شهرام

* دانشکده مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

چکیده:
در اين مقاله يک روش محاسباتي براي مدل سازي رسوب واکس در خطوط لوله انتقال نفت ارائه شده است که با در نظر گرفتن کينتيک رسوب واکس مي تواند ميزان ضخامت و سختي رسوب واکس را بسيار خوب پيش بيني نمايد. در مدل سازي هاي رسوب واکس که تاکنون انجام شده، پديده هاي انتقال جرم و انتقال حرارت را کاملا مستقل از يکديگر در نظر گرفته اند و درنتيجه از آنالوژي چيلتون- کولبورن براي محاسبه ضريب انتقال جرم استفاده شده است. استفاده از آنالوژي به علت پيش بيني بيشتر ضريب انتقال جرم، باعث پيش بيني بيشتر ضخامت رسوب واکس نسبت به حالت واقعي مي شود. براي رفع اين مشکل، در اين مقاله مدل جديدي ارائه شده است که مي تواند وابستگي پديده هاي انتقال جرم و انتقال حرارت را در جريان هاي آرام و درهم پيش بيني نمايد و نشان داده شده است که کينتيک رسوب واکس در وابستگي پديده هاي انتقال جرم و انتقال حرارت بسيار موثر بوده و نمي توان از اين وابستگي در مدل سازي ها صرف نظر نمود. براي بررسي دقت مدل ارائه شده، نتايج مدل با نتايج معتبر آزمايشگاهي موجود در مراجع مقايسه شده است.

كليد واژه: رسوب واکس، کينتيک، جريان آرام، جريان درهم و روش محاسباتي
 

پیوست ها

  • 45013937709.pdf
    1.1 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا