مجله تحقيقات آزمايشگاهي دامپزشكي Journal of Veterinary Laboratory Research

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار


مجله تحقيقات آزمايشگاهي دامپزشكي
Journal of Veterinary Laboratory Research
دوره انتشار:فصلنامه
زبان:فارسي
صاحب امتياز:دانشگاه سمنان
مدير مسئول:دكتر محمدرضا سليمي بجستاني
سردبير:دكتر علي اسلامي
مدير داخلي:دكتر عماد چنگيزي
هيئت تحريريه:دكتر افشين آخوندزاده بستي، دكتر علي اسلامي، دكتر امين درخشانفر، دكتر عماد چنگيزي، دكتر تقي رهرائي صالحي، دكتر فرهنگ ساساني، دكتر محمدرضا سليمي بجستاني، دكتر پرويز شايان، دكتر محمد نوري، دكتر سعيد نظيفي، دكتر غلامرضا نيكبخت بروجني، دكتر محمدحسن يوسفي
ويراستار فارسي:دكتر عباس جواهري وايقان
محل انتشار:سمنان
تلفن:(داخلي 24)3664891 (0232)
سايت اختصاصي:journals.semnan.ac.ir
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مجله تحقيقات آزمايشگاهي دامپزشكي

Journal of Veterinary Laboratory Research

فصلنامه

سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان 1390

عنوان:
بررسي تغييرات پاتولوژيك اندومتر در ميش هاي نابارور


نويسنده(گان):
فرهنگ ساساني، اميد علي نكوئي جهرمي، هوتن زنگنه پور،

چکيده:
در مطالعه حاضر دستگاه تناسلي 13 راس ميش كه غالباً از نژاد قزل سافلك بوده و به علت ناباروري به گروه آسيب شناسي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ارجاع داده شده بودند، از نظر ضايعات ماكروسكوپيك بررسي و پس از اخذ نمونه هايي از اندومتر آنها، مورد بررسي ميكروسكوپيك قرار گرفتند.
در بررسي هاي ماكروسكوپيك، اندومتر، بويژه راس كارانكول ها، ظاهري تيره تا سياه رنگ داشت (84/53% موارد) كه به ملانوز منتسب گرديد. در تخمدان ها و مجاري فالوپ ضايعه قابل توجهي مشاهده نشد. در بررسي هاي ميكروسكوپيك، 8 مورد (5/61%) مبتلا به اندومتريت مزمن تشخيص داده شد. تجمع پلاسماسل ها و لمفوسيت ها بارزترين نشانه هايي بود كه در اين نمونه ها يافت شد. در 1/46% موارد فيبروز اطراف غده اي مشاهده شد كه نيمي از آنها توام با فيبروز اندومتر نيز بود.
شاخص ترين ضايعه هيستوپاتولوژيك مشاهده شده در نمونه هاي مورد بررسي، اندومتريت مزمن بود كه در راستاي مطالعات متعدد صورت گرفته در اين زمينه، به دست آمد.

کليدواژگان:
ناباروري، ميش، هيستوپاتولوژي، اندومتريت
لینک :
http://www.mediafire.com/?ouaufn9jfn6yyzv
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان:
بررسي چندشكلي ژن FecB در بزهاي نجدي و بومي استان خوزستان با روشPCR-RFLP


نويسنده(گان):
قدرت اله محمدي، مريم عالي محمودي،

چکيده:
ايران يكي از مهمترين مراكز پرورش بز و گوسفند است. بزهاي نجدي و بومي استان خوزستان از جمله بزهاي چندقلوزاي كشور هستند كه ميزان چندقلوزايي در بين آنها به ترتيب 46 و 20 درصد است. بررسي ها نشان مي دهد كه جهش ژن بورولا، يكي از ژن هاي بزرگ و تاثيرگذار بر ميزان تخمك گذاري و چندقلوزايي است. هدف از اين مطالعه بررسي وجود جهش ژن بورولا در بزهاي نجدي و بومي استان خوزستان است؛ بدين منظور از 100 راس بز با سابقه چندقلوزايي (50 راس نجدي و 50 راس بومي) خونگيري به عمل آمد و DNA خون آنها با روش اصلاح شده نمكي استخراج و با استفاده از ژل آگارز ارزيابي شد. جايگاه جهش ژن FecB با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي، تكثير يافت و محصولات به دست آمده (190 جفت باز) به وسيله ژل آگارز 2% بررسي شدند. پس از هضم محصولات PCR با آنزيم AvaII، چندشكلي ژن FecB بررسي گرديد. در افراد هموزيگوس باندهاي 160 و 30 جفت بازي مشاهده مي شود، درحالي كه در حاملين هتروزيگوت باندهاي 190، 160 و 30 جفت بازي ديده مي شود ولي اگر جهش ژن در گله نباشد فقط باندهاي 190 جفت بازي مشاهده خواهد شد. براساس نتايج به دست آمده تنها باندهاي 190 جفت بازي در گله هاي مورد مطالعه ديده شد؛ بنابراين چند شكلي ژن FecB در بزهاي نجدي و بومي استان خوزستان وجود ندارد و تنها آلل موجود در اين جمعيت ها از نوع هموزيگوت غالب و همه نمونه ها داراي ژنوتيپ ++ مي باشند. در نتيجه عامل چندقلوزايي در بزهاي نجدي و بومي استان خوزستان نمي تواند ژن FecB باشد، به همين دليل، مطالعات گسترد ه تري براي ارزيابي ژن هاي موثر بر چندقلوزايي و تعيين ژنوتيپ آنها نياز است.

کليدواژگان:
بز نجدي و بز بومي، جهش ژن FecB، ژن چند قلوزايي، RFLP
لینک :
http://www.mediafire.com/?97k044r9i3mc00i
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان:
مطالعات اپيدميولوژيك و آزمايشگاهي پيرامون تدوين برنامه استراتژيك مبارزه با بيماري طاعون گاوي به عنوان يك بيماري بازپديد


نويسنده(گان):
سينا سليماني، حميدرضا ورشويي، زينب هدايتي، عبدالمحمد طالب شوشتري،افشين حاجي زاده،

چکيده:
تهيه برنامه هاي استراتژيك يكي از ابزارهاي بسيار مهم در مديريت سلامت براي پيشگيري، كنترل و ريشه كني بيماري ها محسوب مي شود، به طوري كه از آن مي توان براي تدوين برنامه هاي راهبردي بيماري ها بخصوص بيماري هاي نوپديد و بازپديد استفاده كرد. بيماري طاعون گاوي يكي از بيماري-هاي مهم ويروسي در دام است كه در بسياري از كشورها، از جمله ايران، ريشه كن شده و يا در مرحله ريشه كني است. اين بيماري بويژه از نظر شيوع دوباره با توجه به وضعيت نامناسب در بعضي از كشورها به عنوان يك بيماري بازپديد حائز اهميت است. لذا تدوين يك برنامه استراتژيك براي مقابله با اين بيماري ضروري به نظر مي رسد.
در اين پژوهش ضمن انجام مطالعات لازم و بررسي هاي اپيدميولوژيك و آزمايشگاهي بيماري و استفاده از نظريات كارشناسان و متخصصان مربوط، راهكارهايي براي تداوم وضعيت عاري بودن از بيماري طاعون گاوي و جلوگيري از ظهور مجدد آن در كشور، ارائه شده است. به اين ترتيب كه اطلاعات لازم در زمينه بيماري طاعون گاوي و برنامه هاي ريشه كني اين بيماري، جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از ماتريس SWOT استفاده و در نهايت برنامه استراتژيك اين بيماري در قالب راهكارهاي لازم جهت تداوم عاري بودن از بيماري ارائه شد.

کليدواژگان:
طاعون گاوي، بيماري بازپديد، SWOT، برنامه استراتژيك
لینک :
http://www.mediafire.com/?1or9166vocrvidb
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان:
بررسي تاثيرغلظت هاي متفاوت H2O2 و تاثير فاكتور دما بر كاهش سالمونلا بر روي پوست مرغ


نويسنده(گان):
سياوش مكتبي، صفورا خندان، ليلا درخشان،

چکيده:
آب اكسيژنه (H2O2) يكي از باكتري كش هاي قوي است كه مي تواند در حذف عوامل باكتريايي لاشه طيور موثر باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثرات ضدباكتري غلظت هاي متفاوت H2O2 در كنترل سالمونلا در لاشه هاي طيور كشتار شده و بررسي اثر دماهاي متفاوت بر كارآيي اين ماده است. ابتدا 100 ميكروليتر از سوسپانسيون باكتري بر روي نمونه هاي پوست مرغ قرار داده شد. به طور جداگانه نمونه ها در رقت هاي متفاوت آب اكسيژنه 2/0% ، 5/0% ، 1% ، 2% ، 3% به مدت 20 ثانيه قرار داده شدند و با تهيه رقت هاي متفاوت، شمارش سالمونلا صورت پذيرفت. سپس اثر رقت 2/0 درصد آب اكسيژنه در دماهاي متفاوت 20، 25، 30، 35 و 40 درجه بررسي گرديد. رقت 2/0% آب اكسيژنه به صورت معني داري (05/0 >P) باعث log 85/0 كاهش در تعداد سلول هاي سالمونلا گرديد. افزايش غلظت آب اكسيژنه به شكل خطي باعث كاهش لگاريتمي تعداد باكتري تا حدود log 5 شد. در بررسي هاي حسي نمونه هاي پوست هاي تيمارشده با غلظت 2و 3 درصد اندكي رنگ پريدگي مشاهده شد. محلول 2/0 درصد آب اكسيژنه در دماي 20 درجه سانتيگراد باعث 92/0 Log كاهش در تعداد باكتري شد و افزايش دماي محلول به 25، 30، 35 و 40 درجه سانتيگراد به ترتيب باعث 17/1، 58/1 ، 61/1 و 69/1 Log كاهش در تعداد باكتري گرديد. نتايج فوق بيانگر اين مطلب است كه مي توان از اثرات مضاعف تركيبي غلظت هاي كم H2O2 و حرارت جهت كاهش بار ميكروبي طيور كشتار شده بهره برد.

کليدواژگان:
آب اكسيژنه، سالمونلا، پوست مرغ، باكتري زدايي
لینک :
http://www.mediafire.com/?37d5tqbzcoghh3c
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان:
تشخيص آلودگي ژيارديايي وكريپتوسپوريديائي آب هويج و آب طالبي شهر شيراز و ارتباط آن با برخي شاخص هاي بهداشتي


نويسنده(گان):
سيد مصطفي رضوي، قاسم فرجاني كيش، سميه بهرامي،

چکيده:
در مطالعه حاضر، شهر شيراز به پنج منطقه تقسيم شد و در مجموع 200 نمونه (يكصد نمونه آب هويج و يكصد نمونه آب طالبي) جمع آوري گرديد. آزمايش نمونه ها با روش شناورسازي براي كيست ژيارديا و روش رنگ آميزي زيل نيلسون اصلاح شده براي اُاُسيست كريپتوسپوريديوم انجام گرفت. همه نمونه هاي آب طالبي از نظر وجود آلودگي انگلي منفي بودند؛ اما دو نمونه آب هويج (دو درصد) به كيست ژيارديا (-2 10×5 و -2 10×10 كيست در سانتي متر مكعب) و سيزده نمونه (13 درصد) به اُاُسيست هاي كريپتوسپوريديوم ( 7- 1050 اُاُسيست در سانتي متر مكعب) آلوده بودند. اختلاف معني داري بين ميزان آلودگي در مناطق مختلف شهر وجود نداشت و نيز رابطه اي بين شاخص هاي بهداشتي واحدهاي صنفي (وجود كف شور، صندوقدار، كاشي كف، كاشي ديوار، وضعيت ظاهري، استفاده از روپوش و كلاه) و ميزان و شدت آلودگي مشاهده نگرديد. با توجه به ميزان بالاي آلودگي آب هويج، شستشوي بهداشتي آن پيش از آبگيري جهت كاهش ميزان آلودگي توصيه مي شود.

کليدواژگان:
كريپتوسپوريديوم، ژيارديا، آب هويج، آب طالبي
لینک :
http://www.mediafire.com/?zoxkbetknn77gyp
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان:
تعيين فراواني باكتري هاي وروتوكسيژنيك اشريشياكلي در مدفوع گاو در شهر كرمان


نويسنده(گان):
محمد خليلي، شهلا منصوري، مليحه افضلي، محمد رضا محمد آبادي،

چکيده:
اشريشياكلي توليدكننده توكسين مشابه شيگا (STEC) (وروتوكسيژنيك) در سال هاي اخير به عنوان مهمترين گروه از پاتوژن هاي مواد غذايي مطرح شده است. اصلي ترين جايگاه اين باكتري ها در طبيعت، روده گاو است كه از اين طريق سبب آلوده شدن مواد غذايي با منشاء گاو مي شود. هدف از انجام اين مطالعه جداسازي و تشخيص فراواني سويه هاي STEC با روش كشت اختصاصي و multiplex PCR در مدفوع گاوهاي شهر كرمان بود.
در اين مطالعه تعداد 142 نمونه مدفوع گاو از كشتارگاه كرمان جمع آوري شد و پس از غني سازي در محيط(mTSB (modified Tripticase Soy Broth جدايه هاي اشريشياكلي از نظر ژن هاي بيماريزايي stx1،2 با روش M –PCR ارزيابي شدند.
با انجام آزمايش هاي فوق يك جدايه (%7/0) STEC O157 حامل ژن stx2 و يك جدايه (%7/0) O157 E. coli غير توكسيژنيك از نمونه هاي مدفوع گاو جدا شد؛ همچنين با انجام روش d M –PCR بر روي تمامي مدفوع غني شده در محيط m-TSB، 5 نمونه (%5/3) STEC non – O157 تشخيص داده شد.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه در ناحيه جغرافيايي مورد بررسي، سروتيپ هاي غير O157 وروتوكسيژنيك نسبت به سروتيپ O157 وروتوكسيژنيك غالب تر است. بنابراين جهت شناسايي سويه هاي وروتوكسيژنيك در اين منطقه، روش هاي باكتريولوژيك كه تنها اساس آنها تكيه بر خصوصيات بيوشيميايي سروتيپ O157 است، براي تشخيص سروتييپ O157 كافي نبوده و براي شناسايي سويه هاي وروتوكسيژنيك به روش هاي مولكولي مانند M–PCR نياز است.

کليدواژگان:
اشريشيا كولي، M، PCR، مدفوع گاو، STEC، كرمان
لینک :
http://www.mediafire.com/?42a3qa0htvnez1n
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان:
ارزيابي فعاليت و سطح سرمي آنزيم هاي كبدي و آهن در گاوهاي مبتلا به تيلريوز در استان گلستان


نويسنده(گان):
شاهرخ رنجبر بهادري، يحيي آنه محمد زاده،

چکيده:
هدف از بررسي حاضر، مطالعه فعاليت و سطح سرمي آنزيم هاي كبدي شامل آسپارتات ترانس آميناز (AST)، آلانين ترانس آميناز (ALT)، آلكالاين فسفاتاز (ALP) و ميزان آهن موجود در سرم خوني گاوهاي مبتلا به تيلريوز در استان گلستان است. بدين منظور نمونه خوني از تعداد 60 راس گاو مبتلا به تيلريوز و همچنين 60 راس گاو غيرآلوده و به ظاهر سالم از شهرهاي مختلف استان گلستان (گرگان، گنبدكاووس، آق قلا، گميشان، بندر تركمن و آزادشهر) تهيه شد و تشخيص قطعي آلودگي به تيلريوز با مطالعه گسترش هاي خوني رنگ آميزي شده، انجام گرفت. سپس مقادير آنزيم هاي كبدي ذكرشده و آهن موجود در سرم هاي جداشده با استفاده از كيت هاي آزمايشگاهي بررسي و نتايج به دست آمده با استفاده از روش هاي آماري با يكديگر مقايسه شد. نتايج نشان داد كه مقادير برخي از آنزيم هاي كبدي شامل آسپارتات ترانس آميناز (AST) و آلكالاين فسفاتاز (ALP) و همچنين آهن موجود در سرم دام هاي مبتلا به تيلريوز به طور معني داري نسبت به دام هاي به ظاهر سالم بيشتر است؛ درصورتي كه ميزان آنزيم كبدي آلانين ترانس آميناز (ALT) اختلاف معني داري را در دو گروه حيوان مورد مطالعه نشان نداد. بنابراين نتايج حاصل، حاكي از آن است كه آسيب هاي كبدي ناشي از آلودگي به تيلريوز به همراه هموليز شديد، در ايجاد بيماريزايي تك ياخته مذكور نقش مهمي دارند.
لینک :
http://www.mediafire.com/?3i0q1sry9xx2kyt
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان:
بررسي آلودگي به لينگواتولا سراتا در گوسفند در كشتارگاه تبريز، استان آذربايجان شرقي
نويسنده(گان):
محمد ميرزايي دهقي، حجت عسگري نژاد، هادي رضايي سقين سرا،
چکيده:
لينگواتولاسراتا، يك انگل شبه بندپاست كه در دسته پنتاستوميدا قرار دارد. انگل بالغ در قسمت هاي فوقاني دستگاه تنفس سگ و لارو آن در محوطه شكمي علفخواران نظير گوسفند آلودگي ايجاد مي كند. اين مطالعه از بهار 1388 لغايت زمستان 1388 به منظور بررسي ميزان شيوع نوچهلينگواتولاسراتا در 420 راس گوسفند كشتار شده در كشتارگاه تبريز انجام پذيرفت. غدد لنفاوي و كبد دام هاي مذكور به طور ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك مورد ارزيابي قرار گرفتند. در اين مطالعه در عقده هاي لنفاوي مزانتريك 162 راس گوسفند (57/38 درصد)، عقده هاي لنفاوي مدياستنال 43 راس (23/10 درصد) و در كبد 3 راس (71/0 درصد) گوسفند نوچه لينگواتولاسراتا مشاهده گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه با بالا رفتن سن، افزايش معني داري در ميزان آلودگي مشاهده مي شود (05/0>P)، همچنين ميزان آلودگي در عقده هاي لنفاوي با رنگ تيره به طور معني داري نسبت به عقده هاي لنفاوي با رنگ طبيعي بيشتر بود (05/0>P). ميزان آلودگي در فصل پاييز نسبت به ساير فصول بيشتر بود، ولي اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود


کليدواژگان:
لينگواتولاسراتا، غدد لنفاوي مزانتريك و مدياستنال، گوسفند، كشتارگاه


لینک :
http://www.mediafire.com/?jsdb65l4x7nw1nc
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مجله تحقيقات آزمايشگاهي دامپزشكي

Journal of Veterinary Laboratory Research

فصلنامه

سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان 1390


عنوان:
كاربرد روش هاي زيست مولكولي در تشخيص كرم ها و آلودگي هاي كرمي ايران


نويسنده(گان):
فاطمه جالوسيان، بهنام مشگي، علي اسلامي، محمد رضا سليمي بجستاني،

پست الکترونيک: Bmeshgi (a) ut.ac.ir
چکيده:
به دنبال جهاني شدن علم و علمي شدن جهان شاهد هستيم كه علوم مختلف در عرصه ظهور با يكديگر ارتباطي تنگاتنگ پيدا كرده اند. رياضيات به ياري پزشكي مدرن و فيزيك به كمك نجوم آمده اند، علوم زيست مولكولي به همراه رياضيات محض و رايانه، پايه گذار تحقيقات نوين شده اند. در ايران مطالعات نسبتاً جامعي در زمينه تشخيص اجرام عفو نت زا از جمله انگل ها بر اساس ريخت شناسي آنها صورت گرفته است؛ ولي استفاده از بيولوژي مولكولي دوره نو جواني اش را مي گذراند، شايد به همين جهت در نوشتار حاضر براي توجه دادن علاقه مندان بويژه محققان جوان، نتايج مطالعات انجام گرفته در زمينه تشخيص آلودگي هاي انگلي كرمي در ايران معرفي شده است و براي آگاهي بيشتر از اين رشته، مختصري هم در رابطه با چگونگي دستيا بي به بانك ژن و ديگر پايگاه هاي مرتبط توضيحاتي ارائه شده است. يكي از نتايج اين مطالعات، معرفي چندين سويه براي اكينوكوكوس گرانولوزوس بوده است. از ديگر كاربردهاي روش هاي مولكولي در ايران بايد به بيان پروتئين هاي نوتركيب بعنوان آنتي ژن و واكسن اشاره كرد؛ همچنين مشخص شده است كه علي رغم وجودگونه هايي از فاسيولا با ريخت شناسي متفاوت با دو گونه فاسيولا هپاتيكا و فاسيولا ژيگانتيكا، همه آنها ساختار ژني مشابهي دارند. مقايسه وضعيت ژنومي گونژيلونما پولكروم گاو در ايران و ژاپن كه براي اولين بار در دنيا صورت گرفت، نشان داد در دو نمونه ترادف نوكلئوتيدي rDNA جز ناحيه ITS1 با يكديگر يكسان هستند. مطالعات انجام گرفته در مورد ديكروسليوم نشخواركنندگان حاكي از وجود تنو ع ژني در اين انگل است. بررسي هاي زيست مولكولي نشان داده است كه ژن بتا توبولين همونكوس كونتورتوس دستخوش پلي مورفيسم شده است و اين نماتود در برخي از گوسفندان شوشتر از استان خوزستان نسبت به بنزيميدازول ها مقاوم است، اگرچه مطالعات بعدي با استفاده از روش هضم آنزيمي (PCR-RFLP) حاكي از عدم وجود چنين مقاومتي بوده است. لذا هدف از مطالعه پيش رو آشنايي اوليه پژوهشگران جوان در مورد دسترسي به پايگاه هاي داده ها و معرفي مطالعات انجام شده در ايران در زمينه شناسايي كرم ها و مقاومت دارويي آنها در برابر داروهاي ضد كرمي با استفاده از روش هاي زيست مولكولي بوده است.
کليدواژگان:
تشخيص، كرم ها، بيولوژي مولكولي
لینک :
http://www.mediafire.com/?u2x92xy6vcbw476
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان:
طراحي و به كارگيري تكنيك Semi-Nested PCR براي شناسايي تيلريا آنولاتا و تيلريا اورينتاليس در گاو


نويسنده(گان):
پيمان قائمي، پرويز شايان، ناصر حقوقي راد، بريگيته اكرت،

پست الکترونيک: vetiran (a) gmail.com


چکيده:
بيماري تيلريوز ناشي از تيلريا آنولاتا، يكي از بيماري هاي مهم و خطرناك برخي كشورهاي مناطق گرمسيري و تحت گرمسيري است كه همه ساله در اين مناطق و بويژه ايران، خسارات اقتصادي زيادي را در دامداري هاي صنعتي ايجاد مي نمايد. تاكنون گونه تيلريا آنولاتا با روش هاي مورفولوژي، سرولوژي و مولكولي از گاوهاي ايران گزارش شده است، در حالي كه گونه تيلريا اورينتاليس كه به نظر مي رسد گونه غير پاتوژني باشد، فقط با روش هاي مورفولوژي و سرولوژي از گاوهاي ايران گزارش شده است. در روش ارائه شده اين مطالعه، براي اولين بار در ايران امكان جداسازي جنس هاي تيلريا و بابزيا و نيز گونه هاي تيلريا آنولاتا و تيلريا اورينتاليس از يكديگر با استفاده از تكنيك هاي PCR و Semi-Nested PCR به كمك پرايمرهاي طراحي شده Bba-S، Bba-A، Tbs-S، Tbs-A، To-S و Ta-S فراهم شده است.

کليدواژگان:
تشخيص، تيلريا آنولاتا، تيلريا اورينتاليس، Semi، Nested PCR، گاو
لینک :
http://www.mediafire.com/?ftwutt8h59xj780
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

عنوان:
اولين گزارش در باره تشخيص ميازيس در لاك پشت مهميزدار (Testudo graeca) در ايران


نويسنده(گان):
عماد احمدي آرا، محمد رجبلو، صديقه نبيان،

پست الکترونيک: nabian (a) ut.ac.ir


چکيده:
لاك پشت مهميزدار Testudo graeca گونه در معرض خطر انقراض با پراكندگي وسيع است. در اين بررسي يك لاك پشت از يكي از باغ وحش هاي تهران به آزمايشگاه انگل شناسي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ارجاع داده شد كه داراي زخم هاي نكروتيك و عفوني در ناحيه انتهايي لاك و در قسمت قاعده دم بود. پس از انجام آزمايش هاي دقيق تر تعدادي لارو مگس (L1 تا L3) مشاهده شد و با استفاده از كليدهاي تشخيص و بررسي روزنه هاي تنفسي قدامي و خلفي و اسكلت سفالوفارنژيال نوزاد هاي جدا شده مياز مگس كاليفورا ويسينا تشخيص داده شدند. با آن كه در كشورهاي ديگر گزارش هايي به چشم مي خورد اما گزارش مستندي از بروز مياز ناشي از مگس كاليفورا در لاك پشت در ايران وجود ندارد.
باتوجه به عوارض پاتولوژيك ميازيس همانند تحريك، ناراحتي، سوزش و با توجه به نقش ناقل بودن خانواده كاليفوريده در انتقال اجرام پاتوژن، كنترل و پيشگيري آن بايد مورد توجه قرار گيرد.

کليدواژگان:
ميازيس، كاليفورا ويسينا، لاك پشت مهميزدار، ايران
لینک :
http://www.mediafire.com/?aald9azg2af3b6y
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

عنوان:
اندازه گيري و مقايسه تركيب شيميايي ماهيچه دو گونه ميگوي پا سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) و ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus) پرورشي ايران


نويسنده(گان):
ابوالفضل عسكري ساري، محمد ولايت زاده،

پست الکترونيک: mv.5908 (a) gmail.com


چکيده:
اين تحقيق در سال 1389 به منظور تعيين ميزان پروتئين، چربي، كربوهيدرات، فيبر، خاكستر و رطوبت ماهيچه در دو گونه پرورشي ميگوي پا سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) و ميگوي هندي (Fenneropenaeus indicus) انجام شد. 30 نمونه ميگوي پا سفيد غربي و سفيد هندي (از هر گونه 15 عدد) از پرورش ميگوي چوئبده آبادان تهيه شدند. تجزيه و تحليل داده ها به كمك نرم افزار SPSS17 و آزمون t انجام شد و وجود يا عدم وجود اختلاف معني دار در سطح 95 درصد (P=0.05) تعيين گرديد. در اين تحقيق بين ميزان پروتئين، چربي، رطوبت و خاكستر عضله دو گونه ميگوي هندي و پاسفيد غربي (وانامي) اختلاف معني داري مشاهده شد (P<0.05). ميزان فيبر و كربوهيدرات در همه نمونه هاي مورد مطالعه صفر بود. بالاترين ميزان پروتئين و خاكستر به ترتيب
01/0±56/17 و 05/0±19/1 گرم در 100 گرم وزن خشك در عضله ميگوي هندي بود. همچنين بالاترين ميزان چربي و رطوبت در عضله ميگوي وانامي به ترتيب 02/0±77/0 و 3/0±13/81 گرم در 100 گرم وزن خشك بود.

کليدواژگان:
تركيب شيميايي، ماهيچه، ميگوي پا سفيد غربي، ميگوي سفيد هندي، ايران
لینک :
http://www.mediafire.com/?emgujyej2gtdbb4
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

عنوان:
تعيين ظرفيت كل آنتي اكسيداني پلاسما درگاوهاي مبتلا به ورم پستان تحت باليني


نويسنده(گان):
ام البنين قاسميان، محمد رضا سليمي بجستاني،

پست الکترونيک: ghasemian1249 (a) yahoo.com


چکيده:
ورم پستان، واكنش التهابي غدد پستاني در نتيجه هجوم پاتوژن هاست، كه با تغييرات پاتولوژيكي در بافت پستان، افزايش سلول هاي سوماتيك و تغييرات فيزيكي، شيميايي و ميكروبي در شير مشخص مي شود. هدف از مطالعه حاضر تعيين وضعيت كل آنتي اكسيدان پلاسما درگاوهاي مبتلا به ورم پستان تحت باليني در مقايسه با گاوهاي سالم است. نمونه هاي شير و خون هپارينه از 45 گاو سالم و 45 گاو شيري مبتلا به تورم پستان تحت باليني شهرستان بهبهان جمع آوري شد. نتايج نشان داد كه بيشترين باكتري جدا شده از موارد ورم پستان تحت باليني استافيلوكوكوس ارئوس است. بين ميزان وضعيت كل آنتي اكسيدان پلاسما در گروه هاي مورد مطالعه، اختلاف معني داري مشاهده نشد(P>0.05). همبستگي بين تعداد سلول هاي سوماتيك و وضعيت كل آنتي اكسيدان منفي و معني دار است (P<0.001). با دريافت آنتي اكسيدان به ميزان لازم در جيره غذايي افزايش مقاومت عليه ورم پستان تحت باليني امكان پذير است.

کليدواژگان:
آنتي اكسيدان، پلاسما، ورم پستان تحت باليني، گاو
لینک :
http://www.mediafire.com/?4qbbhf4w7qmuhge
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

عنوان:
بهينه سازي آزمايش هاي ارزيابي اسپرم هاي منجمد گاو


نويسنده(گان):
قدرت الله محمدي، حامد مهديون، سعد گوراني نژاد، غلامحسين خواجه، محمد مشكورزاده،

پست الکترونيک: ghmohammadi9 (a) yahoo.com


چکيده:
ضايعات متعدد اسپرم ها طي انجماد و ذوب شدن باعث كاهش باروري آنها مي شود. بنابراين ارزيابي اين روند از اهميت بسزايي برخوردار است. آزمايش هاي معمولي ارزيابي اسپرم ها در اكثر موارد براي ارزيابي اسپرم هاي منجمد مناسب نيستند؛ در نتيجه، اصلاح اين ازمايش ها ضروري است. مهمترين ارزيابي اسپرم هاي منجمد عبارتند از: آزمايش درصد تحرك اسپرم، تعداد اسپرم هاي زنده و مرده، آزمايش ارزيابي غشاء پلاسمايي اسپرم، آزمايش ارزيابي آكروزوم اسپرم و بررسي ميزان ناهنجاري هاي ساختاري اسپرم. هدف از اين مطالعه اصلاح و بهينه سازي روش هاي ارزيابي اسپرم هاي منجمد ذوب شده مي باشد.

کليدواژگان:
بهينه سازي، ارزيابي اسپرم منجمد ذوب شده، گاو، ايران
لینک :
http://www.mediafire.com/?aq0vd5om7a8d4ho
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مجله تحقيقات آزمايشگاهي دامپزشكي

Journal of Veterinary Laboratory Research

فصلنامه

سال چهارم، شماره 1، بهار و تابستان 1391
ويژه نامه 1


عنوان:
چكيده مقالات دومين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي

لینک :
http://www.mediafire.com/?f0ic303cglix08a
 
بالا