كاربردهاي فناوري نانو درجهت مصرف بهينه سموم و كودهاي شيميايي كشاورزي

amir61

عضو جدید
خلاصه مقاله:

فناوري نانو را پيشتاز حركت علمي جهان ناميده اند. آلودگي هاي زيست محيطي و بخصوص آلودگي هاي ناشي از مصرف بي رويه سموم و كودهاي شيميايي در كشاورزي از جدي ترين مشكلات پيش روي دنياي امروز است. كاربردها و توانايي هاي بالقوه، فناوري نانو مانند رديابي و شناسايي سريع عوامل بيماريزاي گياهي با حسگري هاي نانو جهت اقدامات كنترلي به موقع، افزايش جذب مواد غذايي توسط گياهان و سيستم هاي تحويل هوشمند تركيبات شيميايي در منطقه هدف با فرمولاسيونهاي جديد نانو و همچنين افزايش كارايي سيستم هاي كشاورزي دقيق با بكارگيري حسگرهاي نانو جهت مديريت و مصرف دقيق نهاده هاي كشاورزي كه همگي باعث كاهش مصرف سم و كود در كشاورزي مي گردند، اميدها و چشم اندازهاي جديدي در راستاي حفظ محيط زيست ايجاد نموده است. بنابراين توجه به اين مقوله از فناوري نانو در ايران به عنوان يكي از كشورهاي پيشرو در زمينه فناوري و داراي آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از مصرف بالاي سموم و كودهاي شيميايي ضروري به نظر مي رسد.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
*محیا* علف کشهای نانو سم شناسی 0
م افت کش های نانو سم شناسی 0

Similar threads

بالا