قانون مجازات اسلامی - فصل سوم - شرایط عمومی قصاص

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ماده 301 قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجاد پدری مجنی علیه ؟ نباشد و مجنی علیه ، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد
تبصره چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مرتکب ، مانع قصاص نیست .
ماده 304 جنایت عمدی نسبت به نابلغ ، موجب قصاص است .
ماده 306 جنایت عمدی بر جنین ، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست . در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود .
ماده 440 قصاص عضو را می توان فورا اجرا کرد
...
با عرض پوزش از دوستان حقوق دادن قوانین حدود و قصاص خیلی مهم هستند .
 
آخرین ویرایش:
بالا