فیلم نحوه کار با شلنگ تراز

tahaatjensen

عضو جدید
استفاده از شلنگ تراز به عنوان یکی از روشهای سریع و در دسترس با کمترین امکانات بسیار متداول است که نیاز است هر مهندس عمرانی با ان اشنایی داشته باشد نحوه کار به این صورت است که هرطرف شلنگ را یک نفر بایستی نگه دارد. سپس یک نفر در محلی که مبنا است قرار می گیرد و نفر دوم در جایی که کد ارتفاعی نیاز دارد. نفر اول شلنگ را طوری می گیرد که سطح آب آن برابر با کد مربوطه باشد و نفر دوم آنقدر سر شلنگ خود را بالا و پائین می برد تا سطح آب در دو سر شلنگ ثابت شوند و سطح آب در طرف مبنا با خط تراز یکسان گردد. بنابراین سطخ آب سر دوم شلنگ کد ارتفاعی همتراز با سر اول را می دهد.

در استفاده از شلنگ تراز توجه به این نکات بسیار مهم است که:

۱-قطر داخلی شلنگ نباید از حد معینی در حدود ۷ میلیمتر بیشتر باشد
۲- قبل از استفاده از شلنگ حتما باید کنترل شود که در آن هیچگونه حباب هوای محبوسی باقیمانده باشد
۳-قبل از شروع بکار با کنار هم قراردادن دو سر شلنگ از همسطح قرار گرفتن سطح آب در هر دو سمت آن مطمئن شوید.
۴- از تکانهای شدید و جابجایی های ناگهانی شلنگ اجتناب ورزید
۵-حتی المکان از شلنگ شفاف تر استفاده کنید.
۶-از استفاده از شلنگ در هوای خیلی سرد یا خیلی گرم یا بارانی یا پرباد بپرهیزید.
۷-در صورت امکان از مایع آب رنگی جهت قرائت صحیحتر استفاده کنید.
طول زیاد از حد شلنگ علاوه بر اینکه دست و پا گیر شده و باعث زیاد شدن احتمال پیچ خوردگی آن میشود با افزایش نیروی چسبندگی بین مایع و جداره شلنگ میتواند باعث ایجاد تداخل در دقت کار شود. یکی از مواردی که در کار ساخت و ساز بسیار سریع مینوانیم از این روش استفاده کنیم زمان گود برداری است که میخواهیم ترازهای سطح مبنا با توجه به ارتفاع پی و عمق گود را مشخص کنیم البته این روش محدودیت هایی دارد به همین دلیل در کارهای کوچک بیشتر از ان استفاده میشود.

فیلم : http://www.aparat.com/v/Fid2f

[video]http://www.aparat.com/v/Fid2f[/video]

منبع نگاه عمران : negahomran.com
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا