طراحي فرايند و چارت تلرانسي قطعات تراشكاري به كمك كامپيوتر - بخش اول

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
طراحي فرايند و چارت تلرانسي قطعات تراشكاري به كمك كامپيوتر - بخش اول


نويسنده:
[ محمدعلي فارسي ] - استاديار دانشكده فني و مهندسي مدير گروه ساخت و توليد


خلاصه مقاله:
نقشه و مدل ايجاد شده توسط يك طراح حاصل خلاقيت و دانش اوست كه به صورت نقشه در اختيار سازنده قرار مي گيرد سازنده نيز تمامي تلاش خود را نمده تا قطعه اي مشابه نظر طراح توليد نمايد. اما بخاطر مسائل و مشكلات توليد و مواد اوليه توليد قطعه كاملا دقيق بسيار مشكل و هزينه بر است از مهمترين مشكلات اين امر طراحي فرايند توليد و تلرانسهاي هر مرحله اي توليد براي دستيابي به تلرانس نهايي قطعه كار است راه حل اين مساله تعيين ترتيب عمليات مناسب و استفاده از چارت تلرانسي است انتخاب ترتيب انجام عمليات تراشكاري و پارامترهاي موثر نظير عمق برش است هر مرحله تراشكاري داراي يك تلرانس است به طوريكه درانتهاب تلرانس هاي تمامي مراحل با يكديگر جمع شده و ممكن است تلرانس نهايي حاصله بيش از تلرانس مجاز اعلام شده ( برروي نقشه) باشد. براي پيشگيري از انباشت تلرانس ها و كاهش ضايعات توليد لازم است تلرانس مجاز هر مرحله ( چارت تلرانسي) مشخص شود. استفاده از سيستم هاي نرم افزاري براي انجام اين امر، ضمن افزايش سرعت و دقت نقش چشمگيري در كاهش هزينه ها خواهند داشت نرم افزاري جهت تعيين مراحل تراشكاري و تلرانس مجاز هر عمليات ( چارت تلرانسي ) تدوين شده است كه دراين مقاله در دو بخش تشريح مي گردد و كارايي آن توسط يك مثال نشان داده مي شود.


كلمات كليدي:
عمليات تراشكاري، چارت تلرانسي، طراحي فرايند توليد، كاهش هزينه ماشين كاري

_________
NMEC02_056_1934650.pdf
 
بالا