دروازه ی تندیس گون؛ استعاره ای از آئین فولکلور چینی

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
یک ورودی مجسمه گون در قامت دروازه ای مابین زمین و آسمان در دانشگاه علم و تکنولوژی جنوبی شنژن توسط شرکت طراحی پندا تولید شده است. این یک استعاره از تضادهای فرمی در طراحی یک نشانه برای محوطه ی دانشگاه می باشد. خانواده های چینی فرزندانشان را برای رفتن به مدرسه با یک جمله بدرقه می کنند، که برگردان پیچیده ی آن چنین می شود:" سوار بر بال های عقاب به سمت موفقیت پرواز کن." بنابراین طراحی بال مانند برای این تندیس برگردان فرمال این سنت است.
این تندیس به عنوان یک دروازه ی ورودی و یک مفصل ارتباطی از دو امر متضاد ارائه شده است: سیالیت بخش پایینی دروازه در تپه های ملایم چشم انداز در پس زمینه و جذب یک شبکه از نور که می تواند در قامت یک اتصال در کهکشان ها به مثابه یک تضاد از زمین و آسمان دیده شود، نمایان می شود. بعلاوه این آیکون باید آزادی تفکر از یک طرف و دستورالعمل های مشخص از طرف دیگر را برای یک سیستم و نظم در علوم را در تقابلی از امکانات بی نهایت و محدودیت های تکنیکی نمود دهد.

با تضادهای تولید شده این مجسمه آنچه که یک دانشگاه تکنیکی مدرن باید داشته باشد – و یک همزیستی از طبیعت و تکنولوژی را توصیف می کند. دفتر طرح پاندا در سال 2012 تأسیس شد، و در وین و بیجینگ مکان است. باور این گروه به معماری در قامت یک گزاره همیشه با چالش هایی درباره ی بافت، محتوا، هویت، تراکم و اجتماع یک سایت خاص آغاز می شود.
...

...

...

...

منبع:اتوود 
Similar threads

Similar threads

بالا