درخواستها و مشاوره کارشناسی ارشد

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
این جزوات توصیه شده توسط رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی می باشد.


گیاهشناسی:
جزوه سیستماتیک دکتر وزوایی دانشگاه تهران
جزوه دکتر رضایی دانشگاه شاهد تهران


قارچ شناسی:
جزوه دکتر یوبرت قوستا


بیماری های گیاهی:
جزوه بیماری های فیزیولوژیک دکتر بنی هاشم شیراز
جزوه بیماری های صیفی و جالیز دانشگاه تهران
جزوه باکتری شناسی دکتر فرزادفر
جزوه بیماری های درختان میوه دکتر رضایی دانش و بنی هاشم
جزوه ویروس شناسی شیراز
جزوه نماتد شناسی یوبرت قوستا ارومیه -
جزوه نماتد شناسی دکتر سعیدی زاده دانشگاه تهران
جزوه بیماری های گیاهان زراعی دکتر شریف نبی صنعتی اصفهان


سم شناسی و اصول مبارزه:
جزوه سم شناسی دکتر رخشانی
جزوه اصول مبارزه و بیماری های گیاهی دکتر احمد زاده دانشگاه تهران
 

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
آقا من اگه بخوام امسال برا بیو بخونم باید چکار کنم؟ هیچی نمیدونم ازش!

شما صدمیلیونم بهت بدن همون گیاهپزشکیو ول نمیکنید:biggrin:

ولی بخاطر شما بفرمایید:gol:

منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی با آخرین اصلاحات بعد از مشورت با آقای روح الله براهیمی پور رتبه 1 ارشد بیوتکنولوژی1386 +آقای اسماعیل فروزان رتبه 1 ارشد بیو تکنولوژی 1387+ آقای آرش مهجوری رتبه 1 ارشد اصلاح نبا تات1387+ آقای امین ابراهیمی رتبه 1 ارشد اصلا ح نباتات 1386 ( مشورت برای دروس اصلاح و ژنتیک که مشترک دو رشته اصلاح نباتات و بیو تکنولوژی است)

۱-ژنتیک:مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی-ژنتیک استانسفیلد انتشارات فاطمی-۲۰۰ صفحه اول زیست شناسی سلولی و مهندسی ژنتیک گیتی امتیازی- -تست دیباگران و پوران پژوهش- جزوه ژنتیک میبدی و میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان ۲- اصلاح نباتات:اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی-اصلاح گیاهان زراعی ارزانی- اصلاح نباتات زراعی خصوصی بهمن صمدی یزدی و سیروس عبدمیشانی فقط کندم- جو -ذرت- آفتابگردان -جزوه اصلاح نباتات عمومی دکتر مقدم ذانشگاه تبریز- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر مقدم دانشگاه تبریز - جزوه دکتر میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان - تست دیباگران و پوران پژوهش( آقای آرش مهجوری در سال 1387 با این منابع به 100 درصد سو.الات اصلاح نباتات جواب صحیح دادند)
۳-بیوشیمی: (در صورت داشتن وقت کتاب بیوشیمی لنینجر + تست دیباگران) و در صورت نداشتن وقت (بیوشیمی جزوه دانشگاه شیراز-چکیده یوشیمی پروین پاسالار-تست یوشیمی کشاورزی دیباگران) کتاب بیوشیمی لنینجر یک کتاب کامل اما بسیار سنگین و پر حجم است
۴-فیزیولوژی گیاهی:مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی احسان زاده واحمدی جلد ۱ و۲-فیزیولوژی گیاهان زراعی سی سه مرده و احمدی- تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
5- آفات و ببماری ها:اصول مبارزه با آفات رسولیان دانشگاه تهران -جزوه آفات گیاهان زراعی دانشگاه تهران-جزوه آفات گیاهان باغی دانشگاه تهران- جزوه بیماری های زراعی دانشگاه شیراز-جزوه بیماری های درختان میوه دانشگاه شیراز-جزوه اصول مبارزه با بیماری هااحمد زاده دانشگاه تهران
 

senjed A

عضو جدید
این جزوات توصیه شده توسط رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی می باشد.گیاهشناسی:
جزوه سیستماتیک دکتر وزوایی دانشگاه تهران
جزوه دکتر رضایی دانشگاه شاهد تهران


قارچ شناسی:
جزوه دکتر یوبرت قوستابیماری های گیاهی:
جزوه بیماری های فیزیولوژیک دکتر بنی هاشم شیراز
جزوه بیماری های صیفی و جالیز دانشگاه تهران
جزوه باکتری شناسی دکتر فرزادفر
جزوه بیماری های درختان میوه دکتر رضایی دانش و بنی هاشم
جزوه ویروس شناسی شیراز
جزوه نماتد شناسی یوبرت قوستا ارومیه -
جزوه نماتد شناسی دکتر سعیدی زاده دانشگاه تهران
جزوه بیماری های گیاهان زراعی دکتر شریف نبی صنعتی اصفهانسم شناسی و اصول مبارزه:
جزوه سم شناسی دکتر رخشانی
جزوه اصول مبارزه و بیماری های گیاهی دکتر احمد زاده دانشگاه تهران
اینا جزوه های آقای قاسمیه؟
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
شما صدمیلیونم بهت بدن همون گیاهپزشکیو ول نمیکنید:biggrin:

ولی بخاطر شما بفرمایید:gol:

منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی با آخرین اصلاحات بعد از مشورت با آقای روح الله براهیمی پور رتبه 1 ارشد بیوتکنولوژی1386 +آقای اسماعیل فروزان رتبه 1 ارشد بیو تکنولوژی 1387+ آقای آرش مهجوری رتبه 1 ارشد اصلاح نبا تات1387+ آقای امین ابراهیمی رتبه 1 ارشد اصلا ح نباتات 1386 ( مشورت برای دروس اصلاح و ژنتیک که مشترک دو رشته اصلاح نباتات و بیو تکنولوژی است)

۱-ژنتیک:مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی-ژنتیک استانسفیلد انتشارات فاطمی-۲۰۰ صفحه اول زیست شناسی سلولی و مهندسی ژنتیک گیتی امتیازی- -تست دیباگران و پوران پژوهش- جزوه ژنتیک میبدی و میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان ۲- اصلاح نباتات:اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی-اصلاح گیاهان زراعی ارزانی- اصلاح نباتات زراعی خصوصی بهمن صمدی یزدی و سیروس عبدمیشانی فقط کندم- جو -ذرت- آفتابگردان -جزوه اصلاح نباتات عمومی دکتر مقدم ذانشگاه تبریز- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر مقدم دانشگاه تبریز - جزوه دکتر میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان - تست دیباگران و پوران پژوهش( آقای آرش مهجوری در سال 1387 با این منابع به 100 درصد سو.الات اصلاح نباتات جواب صحیح دادند)
۳-بیوشیمی: (در صورت داشتن وقت کتاب بیوشیمی لنینجر + تست دیباگران) و در صورت نداشتن وقت (بیوشیمی جزوه دانشگاه شیراز-چکیده یوشیمی پروین پاسالار-تست یوشیمی کشاورزی دیباگران) کتاب بیوشیمی لنینجر یک کتاب کامل اما بسیار سنگین و پر حجم است
۴-فیزیولوژی گیاهی:مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی احسان زاده واحمدی جلد ۱ و۲-فیزیولوژی گیاهان زراعی سی سه مرده و احمدی- تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
5- آفات و ببماری ها:اصول مبارزه با آفات رسولیان دانشگاه تهران -جزوه آفات گیاهان زراعی دانشگاه تهران-جزوه آفات گیاهان باغی دانشگاه تهران- جزوه بیماری های زراعی دانشگاه شیراز-جزوه بیماری های درختان میوه دانشگاه شیراز-جزوه اصول مبارزه با بیماری هااحمد زاده دانشگاه تهران

اینا که خیلی زیاد شد! کسی حاضر و آمادشو نداره بخریم ازش؟!! یا مثلا از این بسته ها ... (من که خیلی وقت درس خوندن ندارم!)
 

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
اینا که خیلی زیاد شد! کسی حاضر و آمادشو نداره بخریم ازش؟!! یا مثلا از این بسته ها ... (من که خیلی وقت درس خوندن ندارم!)

فقط پردازش
اینم که دادم شماره تلفنو آدرسشو داده بود گفت 40 تومن
من خودم پردازش خوندم
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پردازش که فقط یه کتاب مجموعه سوال داشت! پک منابعو ندیدم...
 

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
پردازش که فقط یه کتاب مجموعه سوال داشت! پک منابعو ندیدم...

بجز این اصلش کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد رشتتونه که پردازش میزنه
خط به خطشو باید حفظ کنی
 

senjed A

عضو جدید
قاسمی کیه؟! :) من از وبلاگ آقای درویش زاده گرفتم! پستشو چند روز پیش گذاشته!
آقای قاسمی دوست آقای درویش زادس رتبه 6 کنکور 88 از دانشگاه خودمون;) ! ذوق کردم یهو اسم دوتا از استادامونو تو جزوه ها دیدم!
 

"Amir masoud"

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
منابعی که رتبه 9 بیماری کنکور 89 استفاده کرده را تا چند روز دیگه بطور کامل میذارم واستون.
 

"Amir masoud"

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
منابع خودم برای کنکور 90:

قارچ شناسی:

کتاب اصول قارچ شناسی الکسوپولوس

چزوه قارچ شناسی یوبرت قوستا دانشگاه ارومیه

بیماری شناسی:

جزوه بیماری شناسی دکتر شریفی دانشگاه تهران(پردیس کشاورزی کرج)

کتاب بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچ ها و سایر عوامل بیماری زای گیاهی دکتر الهی نیا دانشگاه گیلان

جزوه بیماری های مهم زراعی دکتر بنی هاشم و ایزد پناه و دکتر روستایی دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)

جزوه بیماری های مهم درختان میوه دانشگاه شیراز

جزوه نماتود شناسی دکتر صاحبانی دانشگاه تهران ( پردیس ابوریحان)

گیاهشناسی:

جزوه دکتر وزوایی دانشگاه تهران (پردیس کرج)

جزوه مهندس ناهید حریری دانشگاه تهران پردیس ابوریحان.

اصول کنترل:


جزوه و کتاب مدیریت بیماری های گیاهی دکتر روستایی دانشگاه تهران ( پردیس ابوریحان)

سم شناسی:

هنوز به دستم نرسیده...منتظرم!
 

Hamid Ghobadi

عضو جدید
کاربر ممتاز
منابع خودم برای کنکور 90:

قارچ شناسی:

کتاب اصول قارچ شناسی الکسوپولوس

چزوه قارچ شناسی یوبرت قوستا دانشگاه ارومیه

بیماری شناسی:

جزوه بیماری شناسی دکتر شریفی دانشگاه تهران(پردیس کشاورزی کرج)

کتاب بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچ ها و سایر عوامل بیماری زای گیاهی دکتر الهی نیا دانشگاه گیلان

جزوه بیماری های مهم زراعی دکتر بنی هاشم و ایزد پناه و دکتر روستایی دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)

جزوه بیماری های مهم درختان میوه دانشگاه شیراز

جزوه نماتود شناسی دکتر صاحبانی دانشگاه تهران ( پردیس ابوریحان)

گیاهشناسی:

جزوه دکتر وزوایی دانشگاه تهران (پردیس کرج)

جزوه مهندس ناهید حریری دانشگاه تهران پردیس ابوریحان.

اصول کنترل:


جزوه و کتاب مدیریت بیماری های گیاهی دکتر روستایی دانشگاه تهران ( پردیس ابوریحان)

سم شناسی:

هنوز به دستم نرسیده...منتظرم!

منم با این موافقم!
 

♥MitrA

عضو جدید
کاربر ممتاز
منابع خودم برای کنکور 90:

قارچ شناسی:

کتاب اصول قارچ شناسی الکسوپولوس

چزوه قارچ شناسی یوبرت قوستا دانشگاه ارومیه

بیماری شناسی:

جزوه بیماری شناسی دکتر شریفی دانشگاه تهران(پردیس کشاورزی کرج)

کتاب بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچ ها و سایر عوامل بیماری زای گیاهی دکتر الهی نیا دانشگاه گیلان

جزوه بیماری های مهم زراعی دکتر بنی هاشم و ایزد پناه و دکتر روستایی دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)

جزوه بیماری های مهم درختان میوه دانشگاه شیراز

جزوه نماتود شناسی دکتر صاحبانی دانشگاه تهران ( پردیس ابوریحان)

گیاهشناسی:

جزوه دکتر وزوایی دانشگاه تهران (پردیس کرج)

جزوه مهندس ناهید حریری دانشگاه تهران پردیس ابوریحان.

اصول کنترل:


جزوه و کتاب مدیریت بیماری های گیاهی دکتر روستایی دانشگاه تهران ( پردیس ابوریحان)

سم شناسی:

هنوز به دستم نرسیده...منتظرم!

ممنون ازتون
پیرشین الهی
 

mahboobe67

عضو جدید
راهنمایی

راهنمایی

سلام به همگی
بچه ها من اصلاح نباتات آزاد اسلامشهر قبول شدم
به نظر شما با توجه به اینکه تهران خونه داریم توی دانشگاه اسلامشهر آشنا دارم و گفته هر کاری از دستم بر بیاد انجام می دم
من برم یا یک سال پشت کنکور بمونم ؟؟
من شنیدم اسلامشهر خیلی بد مسیره و نمی دونم چند روز تو هفته کلاس داریم ؟ و پروژه پایانی چه قدر طول می کشه به نظر شما تو دردسر نمی افتم؟؟؟

بچه ها لطفا جواب بدین مرسی......:gol::gol:
 

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
سلام به همگی
بچه ها من اصلاح نباتات آزاد اسلامشهر قبول شدم
به نظر شما با توجه به اینکه تهران خونه داریم توی دانشگاه اسلامشهر آشنا دارم و گفته هر کاری از دستم بر بیاد انجام می دم
من برم یا یک سال پشت کنکور بمونم ؟؟
من شنیدم اسلامشهر خیلی بد مسیره و نمی دونم چند روز تو هفته کلاس داریم ؟ و پروژه پایانی چه قدر طول می کشه به نظر شما تو دردسر نمی افتم؟؟؟

بچه ها لطفا جواب بدین مرسی......:gol::gol:

هنوز ثبت نام نکردین؟
حتما برید شک نکنید
تا بخوای سال دیگه قبول شید رفتید ترم 3
دو ترم جلو میفتید
بعدشم 4 ترم بیشتر که نیست
پروژه رو هرجا که راحتی میتونید انتخاب کنید
و خارج از دانشگاست
کلاس هم هفتهای یک تا دوروزه
اکیدا میگم زودتر ثبت نام کن یادت نره
 

n3sa

عضو جدید
سلام دوستان، میشه یه کم اطلاعات در مورد دانشگاه پیام نور بهم بدید. می دونم یه مدلش با کنکور سراسری میشه. یکی هم فراگیر داره، امتحان فراگیر چطوریه، از کجا منابعش و زمان آزمون رو بفهمم؟ تو سایتش رفتم ولی چیزی دستگیرم نشد
کلا هزینه ها و اعتبارشون برای اشتغال، و نحوه ی برگزاری کلاسها، با توجه به اینکه درسهای ما هم اکثرا نیاز به آزمایشگاه دارن، چطوریه؟
در مورد دانشگاه های مجازی هم اگه می دونید لطفا بگید
لطفا یه مشاوره بدید، به نظرتون برای ارشد، فراگیر بخونم؟ چون فکر اینکه نکنه وقتمو بذارم برای کنکور و قبول نشم، نمی ذاره درس بخونم. یک سال وقت و انرژیمه،ضمن اینکه امسال فکر نکنم به خاطر یه سری مشکلاتم قبول بشم. قبولی تو فراگیر چطوریه (از نظر سختی و آسونی)؟
 
آخرین ویرایش:

fereshteh rahdar

عضو جدید
ارشد91-92

ارشد91-92

سلام تعطیلات بودو سرم حسابی شلوغ!این ترم ارشد دارم میخواستم بپرسم میشه اطلاعاتی راجب نحوه ی پذیرش ارشد 91-92 بدون کنکور بهم بدید؟من با معدل 18.41 رتبه اول رو تو ورودی 87 دارم. میشه بدون کنکور ارشد یه رشته دیگه مثل معماری منظر،شهرسازی ،طراحی محیط و...قبول بشم؟
 

فاطمه دینکو

عضو جدید
با سلام
منبع کارشناسی ارشد رشته علف های هرز و می خواستم، اگر امکان داره منابع رو معرفی کنید
با تشکر
 

aa66

عضو
إإإإإإإإإإإ از چه جهت.....
انگار یه چیزی تو شهر خودت نمیزاره بریااااااا..
شوخی کردم.. ایشالا موفق باشید.. هر جا قبول شدید بگید ما خوشحال میشیم...

سلام!

جواب تکمیل ظرفیت اومد. روزانه ی صنعتی شاهرود قبول شدم.

بازم بابت همفکری ممنون!

شاد باشید!
 

bankol

عضو جدید
سلام من صادق هستم از ایلام
میخواستم بدونم فقط با خواندن جزوات مدرسان شریف کارشناسی ارشد بیتکنو لوژ ی در کشاورزی میشه در کنکور قبول شد
 

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
سوال بنده جدی هستش و واقعا جواب می خوام

سلام درباره ارشد بیوتکنولوژی و جزوات و قبول شدنش زیاد بحث شد
یکم جستجو کنید به پاسختون میرسید
ولی پردازش بهتره بنظرم.
 

maral87

عضو جدید
سلام از درصدهای رتبه های قبولیه ارشد صنایع غذایی کسی خبر داره؟
 
بالا