دانلود استاندارد ASTM

hamid1977

عضو جدید
دوستان عزیز من در این مطلب لینک خت و روشهای دانلود استاندارد ASTM را قرار می دهم امیدوارم که مفید باشد.
در ضمن دوستان عزیز شما که ادم های تحصیل کرده ای هستید نباید با دانلود یک نرم افزار یا کتاب دنبال فروش ان باشید.
این کتاب ها و نرم افزارها که بعضی دوستان گفتن برای خرید آنها میل بزنید همگی در نت به صورت رایگان وجود دارند و کافی هست شما کمی وقت بگذارید و جستجو کنید

اما لینک ها:
http://avaxhome.ws/search?q=astm+
http://gigapedia.org/v5/item:view_links?id=63661
http://avaxhome.ws/ebooks/engeneering_technology/astmstandard2004.html
http://avaxhome.ws/ebooks/engeneeri...Annual_Book_of_ASTM_Standards_Section_11.html
http://avaxhome.ws/ebooks/encyclope...ndards_All_series_reposted_Section_01-05.html
http://avaxhome.ws/ebooks/engeneeri...Annual_Book_of_ASTM_Standards_Section_06.htmlhttp://www.gigapedia.org
یا اینکه به سایت گوگل بروید و تو قسمت جستجو این عبارت را بزنید
ASTM "rapidshare"

شاد باشید
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

hamid1977

عضو جدید
)

Volume_01.01_Steel--Piping__Tubing__Fittings.rar
Volume_01.02_Ferrous_Castings__Ferroalloys.rar
Volume_01.03_Steel--Plate__Sheet__Strip__Wire__Stainless_Steel_Bar.rar
Volume 01-04_Steel--Structural, Reinforcing, Pressure Vessel, Railway.rar
Volume_01.05_Steel--Bars__Forgings__Bearing__Chain__Springs.rar
Volume_01.06_Coated_Steel_Products.rar
Volume_01.07_Ships_and_Marine_Technology.rar
Volume_01.08_Fasteners__Rolling_Element_Bearings.r ar.html
Volume_02.01_Copper_and_Copper_Alloys.rar.html
Volume_02.02_Aluminum_and_Magnesium_Alloys.rar.htm l
Volume_02.03_Electrical_Conductors.rar.html
Volume_02.04_Nonferrous_Metals__Precious__Reactive __Refractory_Metals_and_Alloys_others.rar.html
Volume_02.05_Metallic_and_Inorganic_Coatings__Meta l_Powders__Sintered_P-M_Structural_Parts.rar.html
Volume_03.01_Metals_--_Mechanical_Testing__Elevated_and_Low-Temperature_Tests__Metallography.rar.html
Volume_03.02_Wear_and_Erosion__Metal_Corrosion.rar .html
Volume_03.03_Nondestructive_Testing.rar.html
Volume_03.04_Magnetic_Properties.rar.html
Volume_03.05_Analytical_Chemistry_for_Metals__Ores __and_Related_Materials.rar.html
Volume_03.06_Molecular_Spectroscopy__Surface_Analy sis.rar.html
Volume_04.01_Cement__Lime__Gypsum.rar.html
Volume_04.02_Concrete_and_Aggregates.rar.html
Volume_04.03_Road_and_Paving_Materials__Vehicle-Pavement_Systems.rar.html
Volume_04.04_Roofing_and_Waterproofing.rar.html
Volume_04.05_Chemical-Resistant_Nonmetallic_Materials__Vitrified_Clay_Pi pe__Concrete_Pipe_others.rar.html
Volume_04.06_Thermal_Insulation__Environmental_Aco ustics.rar.html
Volume_04.06_Thermal_Insulation__Environmental_Aco ustics.rar.html
Volume_04.07_Building_Seals_and_Sealants__Fire_Sta ndards__Dimension_Stone.rar.html
Volume_04.08_Soil_and_Rock__I__D_420_-_D_5611.rar.html
Volume_04.09_Soil_and_Rock__II__D_5714_-_latest.rar.html
Volume_04.10_Wood.rar.html
Volume_04.11_Building_Constructions__I__E_72_-_E_1670.rar.html
Volume_04.12_Building_Constructions__II__E_1671_-_latest__Property_Management_Systems_others.rar.ht ml
Volume_04.13_Geosynthetics.rar.html
Volume_05.01_Petroleum_Products_and_Lubricants__I_ _D_56_-_D_3230.rar.html
Volume_05.02_Petroleum_Products_and_Lubricants__II __D_3231_-_D_5302.rar.html
Volume_05.03_Petroleum_Products_and_Lubricants__II I__D_5303_-_D_6553.rar.html
Volume_05.04_Petroleum_Products_and_Lubricants__IV __D_6557_-_latest.rar.html
Volume_05.05_Test_Methods_for_Rating_Motor__Diesel __and_Aviation_Fuels__Catalysts__Manufactured_Carb .html
Volume_05.06_Gaseous_Fuels__Coal_and_Coke.rar.html
Volume_06.01_Paint_--_Tests_for_Chemical__Physical__and_Optical_Propert ies__Appearance.rar.html
Volume_06.02_Paint_--_Products_and_Applications__Protective_Coatings__P ipeline_Coatings.rar.html
Volume_06.04_Paint_--_Solvents__Aromatic_Hydrocarbons.rar.html
Volume_07.01_Textiles__I__D_76_-_D_4391.rar.html
Volume_07.02_Textiles__II__D_4393_-_latest.rar.html
Volume_08.01_Plastics__I__D_256_-_D_3159.rar.html
Volume_08.02_Plastics__II__D_3222_-_D_5083.rar.html
Volume_08.03_Plastics__III__D_5117_-_latest.rar.html
Volume_08.04_Plastic_Pipe_and_Building_Products.ra r.html
Volume_09.01_Rubber__Natural_and_Synthetic_--_General_Test_Methods__Carbon_Black.rar.html
Volume_09.02_Rubber_Products__Industrial_--_Specifications_and_Related_Test_Methods__Gaskets_ _Tires..html
Volume_10.02_Electrical_Insulation__II__D_2518_-_latest.rar.html
Volume_10.03_Electrical_Insulating_Liquids_and_Gas es__Electrical_Protective_Equipment.rar.html
Volume_10.04_Electronics.rar.html
Volume_11.01_Water__I_.rar.html
Volume_11.02_Water__II_.rar.html
Volume_11.03_Atmospheric_Analysis__Occupational_He alth_and_Safety__Protective_Clothing.rar.html
Volume_11.04_Waste_Management.rar.html
Volume_11.05_Biological_Effects_and_Environmental_ Fate__Biotechnology__Pesticides.rar.html
Volume_12.01_Nuclear_Energy__I_.rar.html
Volume_12.02_Nuclear_Energy__II___Solar__and_Geoth ermal_Energy.rar.html
Volume_13.02_Emergency_Medical_Services__Search_an d_Rescue.rar.html
Volume_14.02_General_Test_Methods__Forensic_Psycho physiology__Forensic_Sciences__Terminology_others. .html
Volume_14.03_Temperature_Measurement.rar.html
Volume_14.04_Laboratory_Apparatus__Degradation_of_ Materials__SI__Oxygen_Fire_Safety.rar.html
Volume_15.02_Glass__Ceramic_Whitewares.rar.html
Volume_15.03_Space_Simulation__Aerospace_and_Aircr aft__Composite_Materials.rar.html
Volume_15.04_Soaps_and_Other_Detergents__Polishes_ _Leather__Resilient_Floor_Coverings.rar.html
Volume_15.05_Engine_Coolants__Halogenated_Organic_ Solvents_and_Fire_Extinguishing_Agents__Industrial .html
Volume_15.06_Adhesives.rar.html
Volume_15.07_Sports_Equipment_and_Facilities__Pede strian_Walkway__Safety_and_Footwear_OTHERS.rar.htm l
Volume_15.08_Sensory_Evaluation__Livestock__Meat__ and_Poultry_Evaluation_Systems_OTHERS.rar.html
Volume_15.09_Paper__Packaging__Flexible_Barrier_Ma terials__Business_Imaging_Products.rar.html
ابتدا فایل زیر را دانلود کنید که حاوی تمامی لیست کدهای استاندارد میباشد:
ASTM full index file:
http://ifile.it/eyjlui/astm-2004_full_index.pdf

لینک دانلود:

http://ifile.it/d61exbj/volume_01.01...__fittings.rar
http://ifile.it/q91cjl/volume_01.02_...erroalloys.rar
http://ifile.it/slqg6a/volume_01.03_..._steel_bar.rar
http://ifile.it/1g5wtay/astm-giga-0104.zip
http://ifile.it/2wp531h/volume_01.05...n__springs.rar
http://ifile.it/jgoup93/volume_01.06...l_products.rar
http://ifile.it/tbaqcu4/volume_01.07...technology.rar
http://ifile.it/eqfv935/volume_01.08...t_bearings.rar
http://ifile.it/p4scq7d/volume_02.01...per_alloys.rar
http://ifile.it/41eo7am/volume_02.02...ium_alloys.rar
http://ifile.it/j8yiafe/volume_02.03...conductors.rar
http://ifile.it/1md65ei/volume_02.04...oys_others.rar
http://ifile.it/5vel6dg/volume_03.01...allography.rar
http://ifile.it/wnjtys4/volume_03.02..._corrosion.rar
http://ifile.it/tlesghz/volume_03.03...ve_testing.rar
http://ifile.it/z2m7b94/volume_03.04...properties.rar
http://ifile.it/iku25yt/volume_03.05..._materials.rar
http://ifile.it/qou26yr/volume_03.06...e_analysis.rar
http://ifile.it/min14ox/volume_04.01...me__gypsum.rar
http://ifile.it/6nw5xv2/volume_04.02...aggregates.rar
http://ifile.it/yu1pabg/volume_04.03...nt_systems.rar
http://ifile.it/q3lc64/volume_04.04_...erproofing.rar
http://ifile.it/4yicpvw/volume_04.05...ipe_others.rar
http://ifile.it/p81rn5x/volume_04.06..._acoustics.rar
http://ifile.it/o2kz56y/volume_04.07...sion_stone.rar
http://ifile.it/9ew4rqk/volume_04.08...0_-_d_5611.rar
http://ifile.it/k41nxim/volume_04.09...4_-_latest.rar
http://ifile.it/cljiezu/volume_04.10_wood.rar
http://ifile.it/zq1r20k/volume_04.11...2_-_e_1670.rar
http://ifile.it/4a5vrd9/volume_04.12...ems_others.rar
http://ifile.it/g1p9f7l/volume_05.01...6_-_d_3230.rar
http://ifile.it/pgo8zjr/volume_05.02...1_-_d_5302.rar
http://ifile.it/2f9mcnz/volume_05.03...3_-_d_6553.rar
http://ifile.it/1qr3mab/volume_05.04...7_-_latest.rar
http://ifile.it/v48jzgb/volume_05.05...tured_carb.rar
http://ifile.it/g7qmry3/volume_06.01...appearance.rar
http://ifile.it/fsqptb2/volume_06.02...e_coatings.rar
http://ifile.it/9szlvnh/volume_06.04...drocarbons.rar
http://ifile.it/4kdz2ea/volume_07.02...3_-_latest.rar
http://ifile.it/s524zcf/volume_08.01...6_-_d_3159.rar
http://ifile.it/81rqzly/volume_08.02...2_-_d_5083.rar
http://ifile.it/luhci47/volume_08.03...7_-_latest.rar
http://ifile.it/rel3ivw/volume_08.04...g_products.rar
http://ifile.it/8eqtp73/volume_09.01...rbon_black.rar
http://ifile.it/c7hb8iy/volume_09.02...ets__tires.rar
http://ifile.it/umq5dhv/volume_10.02...8_-_latest.rar
http://ifile.it/r90hfwq/volume_10.03..._equipment.rar
http://ifile.it/zl1twny/volume_10.04_electronics.rar
http://ifile.it/m3kxvdj/volume_11.01_water__i_.rar
http://ifile.it/mt2r8vk/volume_11.02_water__ii_.rar
http://ifile.it/m8lctkw/volume_11.03...e_clothing.rar
http://ifile.it/cb51rsw/volume_11.04...management.rar
http://ifile.it/cwtgmuj/volume_12.01...energy__i_.rar
http://ifile.it/2jye068/volume_12.02...mal_energy.rar
http://ifile.it/vopa15s/volume_13.02...and_rescue.rar
http://ifile.it/y4snax/volume_14.02_...ogy_others.rar
http://ifile.it/21mlogb/volume_14.03...easurement.rar
http://ifile.it/4fn0cza/volume_14.04...ire_safety.rar
http://ifile.it/974px1m/volume_15.02...whitewares.rar
http://ifile.it/mpbevz2/volume_15.03..._materials.rar
http://ifile.it/ijb0o5m/volume_15.04..._coverings.rar
http://ifile.it/3bl4nsp/volume_15.05...industrial.rar
http://ifile.it/cbsh2o4/volume_15.06_adhesives.rar
http://ifile.it/qg8hkos/volume_15.07...ear_others.rar
http://ifile.it/t7xdbj2/volume_15.08...ems_others.rar
http://ifile.it/s4p7ybm/volume_15.09...g_products.rar

Volume 13.01
Medical and Surgical Materials and Devices; Anesthetic and Respiratory Equipment; Pharmaceutical Application of Process Analytical Technology
http://rapidshare.com/files/87044913...ia.info__.html
http://rapidshare.com/files/87038707...ia.info__.html
http://rapidshare.com/files/87048699...ia.info__.html
(این پارت جامونده بود!)
 

sarbaze-agha

عضو جدید
سلام
من به اینا خیلی نیاز دارم
اما ازشون سر در نمیارم
یه مقدار توضیح می دی؟;)
 

sarbaze-agha

عضو جدید
واقعا ممنون
فهمیدم چه طورین
خیلی عالین
thaks غیر فعال بود نتونیتم تشکر کنم.
 

ramin2

عضو جدید
din

din

سلام
اگه امکانش هست لینک استانداردهای DIN وBS رو هم بگذارید
 

makhfi

عضو جدید
سلام
خسته نباشید
اگه بشه استاندارد ا س ف م ، را برایم بفرستید
اگه بشه در اسرع وقت
 

saza

عضو جدید
سلام واقعا ممنونم.
لطفا راهنمایی بفرمایید استانداردهای مربوط به tensileدر کدوم section است؟
و همینطور crack propagation ؟
بازم متشکرم.
 

sahar_2631

عضو جدید
مرسی از این پست. تو این استانداردها D7214 نیست میشه لطف کنید بذارید.احتیاج فراوان دارم بش
 

sahar_2631

عضو جدید
CEC-L-48-A-00 راستی من دنبال استانداردهستم.شما این استاندارد رو میشناسین؟میشه لینکشو بذارین؟>
 

وحيد مهرابي

عضو جدید
نياز به بخش 4 استاندارد ASTM

نياز به بخش 4 استاندارد ASTM

با سلام به همگي دوستان،
لطفاً در خصوص نحوه‌ي تهيه‌ي اين استاندارد(البته به صورت رايگان)مرا ياري دهيد.
با تشكر
 

mohammadz15

عضو جدید
سلام.ممنون از تاپیک خوبتون.
من استاندارد های EN 12975 و ISO 9806 رو احتیاج دارم. اگه هر چه زودتر بتونین لینکش رو برام بذارین ممنون میشم
 

hami60

عضو جدید
لينك يه كتابو ميذارم اگه ميشه برام دانلودش كنيد مرسي
http://www.amazon.com/Process-Industries-Step-Approach-Implementation/dp/1563270366
)

Volume_01.01_Steel--Piping__Tubing__Fittings.rar
Volume_01.02_Ferrous_Castings__Ferroalloys.rar
Volume_01.03_Steel--Plate__Sheet__Strip__Wire__Stainless_Steel_Bar.rar
Volume 01-04_Steel--Structural, Reinforcing, Pressure Vessel, Railway.rar
Volume_01.05_Steel--Bars__Forgings__Bearing__Chain__Springs.rar
Volume_01.06_Coated_Steel_Products.rar
Volume_01.07_Ships_and_Marine_Technology.rar
Volume_01.08_Fasteners__Rolling_Element_Bearings.r ar.html
Volume_02.01_Copper_and_Copper_Alloys.rar.html
Volume_02.02_Aluminum_and_Magnesium_Alloys.rar.htm l
Volume_02.03_Electrical_Conductors.rar.html
Volume_02.04_Nonferrous_Metals__Precious__Reactive __Refractory_Metals_and_Alloys_others.rar.html
Volume_02.05_Metallic_and_Inorganic_Coatings__Meta l_Powders__Sintered_P-M_Structural_Parts.rar.html
Volume_03.01_Metals_--_Mechanical_Testing__Elevated_and_Low-Temperature_Tests__Metallography.rar.html
Volume_03.02_Wear_and_Erosion__Metal_Corrosion.rar .html
Volume_03.03_Nondestructive_Testing.rar.html
Volume_03.04_Magnetic_Properties.rar.html
Volume_03.05_Analytical_Chemistry_for_Metals__Ores __and_Related_Materials.rar.html
Volume_03.06_Molecular_Spectroscopy__Surface_Analy sis.rar.html
Volume_04.01_Cement__Lime__Gypsum.rar.html
Volume_04.02_Concrete_and_Aggregates.rar.html
Volume_04.03_Road_and_Paving_Materials__Vehicle-Pavement_Systems.rar.html
Volume_04.04_Roofing_and_Waterproofing.rar.html
Volume_04.05_Chemical-Resistant_Nonmetallic_Materials__Vitrified_Clay_Pi pe__Concrete_Pipe_others.rar.html
Volume_04.06_Thermal_Insulation__Environmental_Aco ustics.rar.html
Volume_04.06_Thermal_Insulation__Environmental_Aco ustics.rar.html
Volume_04.07_Building_Seals_and_Sealants__Fire_Sta ndards__Dimension_Stone.rar.html
Volume_04.08_Soil_and_Rock__I__D_420_-_D_5611.rar.html
Volume_04.09_Soil_and_Rock__II__D_5714_-_latest.rar.html
Volume_04.10_Wood.rar.html
Volume_04.11_Building_Constructions__I__E_72_-_E_1670.rar.html
Volume_04.12_Building_Constructions__II__E_1671_-_latest__Property_Management_Systems_others.rar.ht ml
Volume_04.13_Geosynthetics.rar.html
Volume_05.01_Petroleum_Products_and_Lubricants__I_ _D_56_-_D_3230.rar.html
Volume_05.02_Petroleum_Products_and_Lubricants__II __D_3231_-_D_5302.rar.html
Volume_05.03_Petroleum_Products_and_Lubricants__II I__D_5303_-_D_6553.rar.html
Volume_05.04_Petroleum_Products_and_Lubricants__IV __D_6557_-_latest.rar.html
Volume_05.05_Test_Methods_for_Rating_Motor__Diesel __and_Aviation_Fuels__Catalysts__Manufactured_Carb .html
Volume_05.06_Gaseous_Fuels__Coal_and_Coke.rar.html
Volume_06.01_Paint_--_Tests_for_Chemical__Physical__and_Optical_Propert ies__Appearance.rar.html
Volume_06.02_Paint_--_Products_and_Applications__Protective_Coatings__P ipeline_Coatings.rar.html
Volume_06.04_Paint_--_Solvents__Aromatic_Hydrocarbons.rar.html
Volume_07.01_Textiles__I__D_76_-_D_4391.rar.html
Volume_07.02_Textiles__II__D_4393_-_latest.rar.html
Volume_08.01_Plastics__I__D_256_-_D_3159.rar.html
Volume_08.02_Plastics__II__D_3222_-_D_5083.rar.html
Volume_08.03_Plastics__III__D_5117_-_latest.rar.html
Volume_08.04_Plastic_Pipe_and_Building_Products.ra r.html
Volume_09.01_Rubber__Natural_and_Synthetic_--_General_Test_Methods__Carbon_Black.rar.html
Volume_09.02_Rubber_Products__Industrial_--_Specifications_and_Related_Test_Methods__Gaskets_ _Tires..html
Volume_10.02_Electrical_Insulation__II__D_2518_-_latest.rar.html
Volume_10.03_Electrical_Insulating_Liquids_and_Gas es__Electrical_Protective_Equipment.rar.html
Volume_10.04_Electronics.rar.html
Volume_11.01_Water__I_.rar.html
Volume_11.02_Water__II_.rar.html
Volume_11.03_Atmospheric_Analysis__Occupational_He alth_and_Safety__Protective_Clothing.rar.html
Volume_11.04_Waste_Management.rar.html
Volume_11.05_Biological_Effects_and_Environmental_ Fate__Biotechnology__Pesticides.rar.html
Volume_12.01_Nuclear_Energy__I_.rar.html
Volume_12.02_Nuclear_Energy__II___Solar__and_Geoth ermal_Energy.rar.html
Volume_13.02_Emergency_Medical_Services__Search_an d_Rescue.rar.html
Volume_14.02_General_Test_Methods__Forensic_Psycho physiology__Forensic_Sciences__Terminology_others. .html
Volume_14.03_Temperature_Measurement.rar.html
Volume_14.04_Laboratory_Apparatus__Degradation_of_ Materials__SI__Oxygen_Fire_Safety.rar.html
Volume_15.02_Glass__Ceramic_Whitewares.rar.html
Volume_15.03_Space_Simulation__Aerospace_and_Aircr aft__Composite_Materials.rar.html
Volume_15.04_Soaps_and_Other_Detergents__Polishes_ _Leather__Resilient_Floor_Coverings.rar.html
Volume_15.05_Engine_Coolants__Halogenated_Organic_ Solvents_and_Fire_Extinguishing_Agents__Industrial .html
Volume_15.06_Adhesives.rar.html
Volume_15.07_Sports_Equipment_and_Facilities__Pede strian_Walkway__Safety_and_Footwear_OTHERS.rar.htm l
Volume_15.08_Sensory_Evaluation__Livestock__Meat__ and_Poultry_Evaluation_Systems_OTHERS.rar.html
Volume_15.09_Paper__Packaging__Flexible_Barrier_Ma terials__Business_Imaging_Products.rar.html
ابتدا فایل زیر را دانلود کنید که حاوی تمامی لیست کدهای استاندارد میباشد:
ASTM full index file:
http://ifile.it/eyjlui/astm-2004_full_index.pdf

لینک دانلود:

http://ifile.it/d61exbj/volume_01.01...__fittings.rar
http://ifile.it/q91cjl/volume_01.02_...erroalloys.rar
http://ifile.it/slqg6a/volume_01.03_..._steel_bar.rar
http://ifile.it/1g5wtay/astm-giga-0104.zip
http://ifile.it/2wp531h/volume_01.05...n__springs.rar
http://ifile.it/jgoup93/volume_01.06...l_products.rar
http://ifile.it/tbaqcu4/volume_01.07...technology.rar
http://ifile.it/eqfv935/volume_01.08...t_bearings.rar
http://ifile.it/p4scq7d/volume_02.01...per_alloys.rar
http://ifile.it/41eo7am/volume_02.02...ium_alloys.rar
http://ifile.it/j8yiafe/volume_02.03...conductors.rar
http://ifile.it/1md65ei/volume_02.04...oys_others.rar
http://ifile.it/5vel6dg/volume_03.01...allography.rar
http://ifile.it/wnjtys4/volume_03.02..._corrosion.rar
http://ifile.it/tlesghz/volume_03.03...ve_testing.rar
http://ifile.it/z2m7b94/volume_03.04...properties.rar
http://ifile.it/iku25yt/volume_03.05..._materials.rar
http://ifile.it/qou26yr/volume_03.06...e_analysis.rar
http://ifile.it/min14ox/volume_04.01...me__gypsum.rar
http://ifile.it/6nw5xv2/volume_04.02...aggregates.rar
http://ifile.it/yu1pabg/volume_04.03...nt_systems.rar
http://ifile.it/q3lc64/volume_04.04_...erproofing.rar
http://ifile.it/4yicpvw/volume_04.05...ipe_others.rar
http://ifile.it/p81rn5x/volume_04.06..._acoustics.rar
http://ifile.it/o2kz56y/volume_04.07...sion_stone.rar
http://ifile.it/9ew4rqk/volume_04.08...0_-_d_5611.rar
http://ifile.it/k41nxim/volume_04.09...4_-_latest.rar
http://ifile.it/cljiezu/volume_04.10_wood.rar
http://ifile.it/zq1r20k/volume_04.11...2_-_e_1670.rar
http://ifile.it/4a5vrd9/volume_04.12...ems_others.rar
http://ifile.it/g1p9f7l/volume_05.01...6_-_d_3230.rar
http://ifile.it/pgo8zjr/volume_05.02...1_-_d_5302.rar
http://ifile.it/2f9mcnz/volume_05.03...3_-_d_6553.rar
http://ifile.it/1qr3mab/volume_05.04...7_-_latest.rar
http://ifile.it/v48jzgb/volume_05.05...tured_carb.rar
http://ifile.it/g7qmry3/volume_06.01...appearance.rar
http://ifile.it/fsqptb2/volume_06.02...e_coatings.rar
http://ifile.it/9szlvnh/volume_06.04...drocarbons.rar
http://ifile.it/4kdz2ea/volume_07.02...3_-_latest.rar
http://ifile.it/s524zcf/volume_08.01...6_-_d_3159.rar
http://ifile.it/81rqzly/volume_08.02...2_-_d_5083.rar
http://ifile.it/luhci47/volume_08.03...7_-_latest.rar
http://ifile.it/rel3ivw/volume_08.04...g_products.rar
http://ifile.it/8eqtp73/volume_09.01...rbon_black.rar
http://ifile.it/c7hb8iy/volume_09.02...ets__tires.rar
http://ifile.it/umq5dhv/volume_10.02...8_-_latest.rar
http://ifile.it/r90hfwq/volume_10.03..._equipment.rar
http://ifile.it/zl1twny/volume_10.04_electronics.rar
http://ifile.it/m3kxvdj/volume_11.01_water__i_.rar
http://ifile.it/mt2r8vk/volume_11.02_water__ii_.rar
http://ifile.it/m8lctkw/volume_11.03...e_clothing.rar
http://ifile.it/cb51rsw/volume_11.04...management.rar
http://ifile.it/cwtgmuj/volume_12.01...energy__i_.rar
http://ifile.it/2jye068/volume_12.02...mal_energy.rar
http://ifile.it/vopa15s/volume_13.02...and_rescue.rar
http://ifile.it/y4snax/volume_14.02_...ogy_others.rar
http://ifile.it/21mlogb/volume_14.03...easurement.rar
http://ifile.it/4fn0cza/volume_14.04...ire_safety.rar
http://ifile.it/974px1m/volume_15.02...whitewares.rar
http://ifile.it/mpbevz2/volume_15.03..._materials.rar
http://ifile.it/ijb0o5m/volume_15.04..._coverings.rar
http://ifile.it/3bl4nsp/volume_15.05...industrial.rar
http://ifile.it/cbsh2o4/volume_15.06_adhesives.rar
http://ifile.it/qg8hkos/volume_15.07...ear_others.rar
http://ifile.it/t7xdbj2/volume_15.08...ems_others.rar
http://ifile.it/s4p7ybm/volume_15.09...g_products.rar

Volume 13.01
Medical and Surgical Materials and Devices; Anesthetic and Respiratory Equipment; Pharmaceutical Application of Process Analytical Technology
http://rapidshare.com/files/87044913...ia.info__.html
http://rapidshare.com/files/87038707...ia.info__.html
http://rapidshare.com/files/87048699...ia.info__.html
(این پارت جامونده بود!)
 

pooria mo

عضو جدید
ببخشید لینک دیگری برای دانلود دارین؟ من نمیتونم از لینک های بالا استفاده کنم
 
سلام

Standard Practice for Proximate Analysis of Coal and Coke

این استاندارد ASTM رو چجوری میشه دانلود کنم؟
ASTM D3172-13(2021)e1
 

Similar threads

بالا