جمله و متن انگلیسی با ترجمه فارسی

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
𝐆𝐫𝐞𝐚𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭. 𝐈𝐭'𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟.

با شکوه بودن این نیست که بدون نقص باشی، فقط باید خودت باشی.
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
Everything will be okay in the end. If it's not okay, It's not the end

همه مشکلات آخرش حل میشن اگه حل نشده، هنوز آخرش نشده...
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
You pass by me

like a spectrum of colours

you’re the most rich coloured

memory of me

از من عبور می کنی

مثل طیفی از رنگ ها

تو پر رنگ ترین خاطره منی …
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
yoυ’re тнe вeѕт decιѕιon oғ мy lιғe... :)

لذت بخش ترین انتخاب زندگیم تویی 🧿🤍
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
Love is the one thing that still stands when all else has fallen

زمانی که همه چیز افتاده است ، عشق آن چیزی است که بر پا می ماند
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal.

عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
Your time is limited
so don't waste it living
someone else's life

زمان شما محدود است
بنابراین زندگی خودتان را
برای زندگی دیگران از دست ندهید
🌱
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
- I don't wish you a perfect day,
I just wish you a very happy day.🌿

برايت آرزوى يك روز بى عيب و نقص نمي كنم،
برايت آرزوى يك روز شاد را دارم.🍓
 

Similar threads

بالا