[ تنظیم شرایط محیطی] بهينه سازي جهت گيري بناهاي ساختماني در شهر اهواز بر اساس شرايط اقليمي

A.R.A.M.Del

عضو جدید
کاربر ممتاز
حسن لشکری
دانشیار دانشکده شهید بهشتی

سارا موزرمی
کارشناس ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز

هیوا سلکی
کارشناس ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه شهید بهشتی

کوروش لطفی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:
شهر اهواز به دليل واقع شدن در يک موقعيت خاص جغرافيايي، شرايط توپوگرافي و سامانه هاي جوي موثر بر منطقه شرايط زيست اقليمي ويژه اي را به خود اختصاص داده است. به طوري که گرماي شديد مشکلات عديده اي را براي ساکنين اين شهر ايجاد مي کند، لذا لزوم بررسي شرايط اقليمي در رابطه با طراحي جهت استقرار ساختمان تلاشي براي کاستن مشکلات مربوطه است. در اين رابطه با استفاده از داده هاي هواشناسي سينوپتيک وضعيت زيست اقليمي شهر اهواز مورد بررسي قرار گرفت و نتايج زير حاصل شد:

بر اساس شاخص نياز حرارتي ساختماني مشخص گرديد صفر درصد از مواقع کل سال در اهواز نياز به گرمايش مکانيکي داريم و تنها 20.3 درصد از سال امکان بهره گيري از تابش آفتاب حاصل مي شود. حدود 10.4 از مواقع نيز آسايش در فضاهاي بسته وجود دارد و تنها 28.4 درصد از مواقع سال در ساختمان آسايش کامل را دارد و همچنين امکان بهره گيري از مصالح سنگين ساختماني 40.9 درصد از کل سال است. به منظور بهره گيري بهينه از شرايط اقليمي در ساختمان، موقعيت انواع مختلف ساختمان بر روي دياگرام مسير حرکت خورشيد بر اساس عرض جغرافيايي اهواز ترسيم و مشخص شد در اهواز جهت استقرار بهينه ساختمان جهت شمال شرقي با کشيدگي در راستاي شمالي-جنوبي مي باشد
...................
 

پیوست ها

  • eghlim ahvaz.pdf
    444.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا