تعيين حريم ايمني خط لوله انتقال گاز ترش عسلويه-آغاجاري

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تعيين حريم ايمني خط لوله انتقال گاز ترش عسلويه-آغاجاري

HSE02_014_831850_0d2a0.pdf


نويسند‌گان:
[ احمد رفيعي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد-رشته مهندسي سيستمهاي انرژي-دانشگاه صنعتي شريف
[ علي وطني ] - عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي شيمي- دانشگاه تهران


خلاصه مقاله:
ايجاد نشتي در خطوط لوله انتقال گاز ميتواند آسيبهاي بسيار زيادي به انسان و محيط زيست وارد كند. پيامدهاي عمده ناشي از ايجاد نشتي در خط لوله عبارتند از: آلوده شدن محيط زيست، بخطر افتادن سلامتي انسان و ساير موجودات، انفجار، آتش سوزي، فرو ريختن ساختمانهاي اطراف و از دست رفتن محصول. در اين مقاله، منطقه ايمني خط لوله انتقال ۵۶ اينچ گاز ترش عسلويه-آغاجاري بر اساس مقادير مختلف قطر نشتي تعيين شده است.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا