تعاريف معماري و شهرسازي

vahid1900

عضو جدید
مباني نظري معماري

تعاريف معماري و شهرسازي

معماری دريافت بصري از به پرواز در امدن تفكرات خالق
لوكوربوزيه
Le Corbusier : معماري بازي احجام زير نور است


تعريف معماري در فرهنگ لغت عبارت است از: هنر و علم طراحي و بناي ساختمانها.

ويتور ويوس : اولين شخصي كه گفت معماري هنر است.


والتر گروپيوس : از قاشق غذاخوري تا شهر دامنه كار معمار را تعريف مي‌كند

اتيون لوييس بوله : معماري چيست؟ آيا معماري هنر ساخت‌و‌ساز است؟ يقيناً خير

تادااو آندو : معماري بايد كاملاً با اطراف هماهنگي داشته باشد.

جان راسكين : معماري هنر مرتب كردن و تزيينات بنا‌هاي ساخته شده توسط بشر به هر مقصودي است به قسمي كه در ساده‌ترين نگاه سلامت، نيرو و لذت بردن روح را ميسر نمايد.


پل سزان نقاش فرانسوي در جايي چنين بيان كرده است كه « تمام فرم ها در طبيعت قابل تجزيه به استوانه، كره و مخروط ميباشند». شايد همين مشخصه بود كه چندي بعد صرف نظر از چالشهاي پرسپكتيوي ( به لحاظ تعدد نقاط ديد ) اصلي لا ينفك از اصول سبك كوبيسم ( مكعب گرايي ) در آثار حجمي و ترسيمي گرديد.اثر معماري به مثابه رسانه
آثار معماري، جداي از كاركردهاي فيزيكي مي توانند از منظر ديگري مورد ارزيابي و توجه قرار گيرند كه اين منظر به قابليت ها و كاركردهاي پيامي آنها اشاره دارد.
آثار معماري گذشته از تعريف معماري؛«ظرفي براي زندگي»، ويژگيهاي ديگري هم دارند كه براي مخاطباني كه با نگاه انديشه ورز به آنها مي نگرند حاوي پيام هايي با محتواي فرهنگي و اجتماعي است.
آثار معماري به «رسانه اي» قابل تشبيهند كه با زبان «عناصر فضايي» با مخاطب سخن مي گويند

زبان معماري، زبان فضا و مكان است
تجربه حضور در يك فضاي معماري
حقيقت مخاطب مجموعه اي از پيام ها كه با زبان عناصر فضايي بيان مي شوند،
تجربه حضور در فضاي معماري : با حضور در يك فضا و مكان تمام ابعاد وجودي ما، چه به لحاظ فيزيكي و چه به لحاظ ذهني، مخاطب پيام اثر معماري قرار مي گيرد. به تعبير ديگر، اثر معماري همچون رسانه اي است كه پيامش با زبان فضا به مخاطب عرضه مي شود..

اگر كمي در چيستي و ماهيت اين پيام تامل كنيم مي توانيم بگوييم «پيام» آثار معماري همچون «پيام» رسانه هاي جمعي پيش گفته، مقطعي و كوتاه مدت نيست.
معماري پديده اي فرهنگي و اجتماعيست. پيام اثر معماري نيز همواره بازتابي از روح زمان است.
معماري -- همچون يك رسانه -- نقشي را ايفا مي كند كه مي توان از آن با تعبير ايجاد تداوم و پيوستگي فرهنگي در بافت فكري مردم و اجتماع ياد كرد.
تعريف معماري :
هر جا كه نياز به طراحي موجوديت يا سيستمي باشد كه ابعاد يا پيچيدگي آن از يك واحد معين فراتر رفته، يا نيازمنديهاي خاصي را تحميل نمايد، نگرشي ويژه و همه جانبه را لازم خواهد داشت كه در اصطلاح به آن ( معماري) گفته ميشود. معماري تركيبي است از علم، هنر و تجربه كه در رشته هايي نظير ساختمان داراي قدمتي چند هزار ساله است. معماري يعني ارائه توصيفي فني از يك سيستم كه نشان دهندة ساختار اجزاء آن، ارتباط بين آنها و اصول و قواعد حاكم بر طراحي و تكامل آنها در گذر زمان باشد.آنطور كه برونو زوي، «شكستن جعبه» را از اصول معماري مدرن مي داند و اين شكستن را به عملكرد نيز كه دلمشغولي معمار مدرن است مربوط ميكند، ساير پيش آهنگان معماري مدرن نيز كيفيات تنديس گرايانه منتج از اين ديدگاه را كاملا وقع نهاده اند.

ويژگي بياني يا كانسپچوال معماري علي الخصوص در عصر حاضر در مواري حتي با افراط ـ مورد توجه بوده، و به عنوان عرصه تبديل ايده به حجم در مفهوم رسانه اي معماري مورد چالش واقع ميگردد


آیین نامه حمورابی:
هرگاه معماری خانه ای برای شخصی بسازد و ساختمان آن را محکم بنا ننماید بطوریکه خانه ساخته او خراب گردد و موجب مرگ صاحبخانه شود آن معمار را باید اعدام نمود.هرگاه این امر موجب مرگ فرزند صاحبخانه شود باید یکی از فرزندان معمار را اعدام نمود.

( لغت نامه دهخدا):
معماري در لغت به معناي علم بنايي و ابعاد سازي آمده است
معمار به معناي بسيار عمارت كننده آنكه عمارت كند وموجب رونق و تعالي گردد
عمارت نيز به معني آبادي است.
لغات هم ريشه معماري و عمارت نيز همه معنايي از آباداني و زندگي و حيات را درخود دارند.
معمر به معناي طويل العمر، معمر به معناي منزل فراخ با آب و گياه ومردم است.
معمور يعني آبادان آباد مسكون و داراي جمعيت از مردمان

موضوع معماري درباره فضاست
تعاريف مختلفي كه تاكنون از معماري ارائه شده است، اغلب به گونه اي بر اهميت فضا در معماري تاكيد ميكنند،
بطوريكه وجه مشترك بسياري از اين تعاريف، در تعريف معماري به عنوان فن سازماندهي فضا است
فلسفه يا ادبيات - قلمروهاي ممكن

معماري به عنوان اجتماعيترين هنر بشري با فضاي اطراف انسان مرتبط است.

از ديدگاه اگوست پره(Auguste Perret) ، معماري هنر سازماندهي فضاست و اين هنر از راه ساختمان بيان ميشود

ادوارد ميلر اپژوكوم (Edvard Miller Upjokom) نيز معماري را هنر ساختن و هدف كلي آن را محصور كردن فضا براي استفاده بشر تعريف ميكند.

گفته لامونت مور (Lamont Moore) نيز معماري هنر محصور کردن فضا جهت استفاده بشر است

فرانسيسكو ميليزيا : معماري هنر ساختن است.
 

Similar threads

بالا