ترجمه اسناد و مدارک

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی اشتغال

گواهی اشتغال

بدینوسیله گواهی میشود که آقای/خانم.....به نام کارمند در این سازمان برای.....سال کار می کرده است و قرارداد کاری ایشان همچنان ادامه دارد
This is to certify that mr./ms. .....has been busy functioning as a regular employee for the past.....years, and his contract is still in effect.

این گواهی بنا به درخواست نامبرده برای سازمان.....داده شده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد
This certificate has been issued upon his/her request to be presented at.....organization and bears no other value(whatsoever).

 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
وکالتنامه

وکالتنامه

وکالتنامه
Power of attorney
مراتب مندرج در این سندبا احراز هویت متعاملین....تماما در نزد اینجانب محضردار واقع شد.به تاریخ....
Stipulations herein set forth were all conducted before me, the notary public on this date of....after the parties' identities were confirmed.
این سند در صفحه....دفتر جلد....سردفتر زیر شماره/تاریخ....ثبت شده است
This deed is recorded on page no. ....vol. ....of the notary book under the entry number....dated....
وجوهی که طبق مقررات برای تنظیم این سند دریافت شده به شرح زیر است
Fees charged for preparation of deed as per the regulations(are as follows):
درآمد حق الثبت....ریال؛ 8% عوارض شهرداری....ریال؛ حق التحریر....ریال؛ بهای اوراق و قبوض اقساطی....؛ سایر هزینه ها....ریال؛ جمع کل....ریال
Registration fee: ...., municipality taxes (8%): ...., notarial/pen fee: ...., stationary cost: ...., other charges: ...., total: ....(all sums in iranian rials)
قوه قضائیه
The judiciary
سازمان ثبت اسناد و املاک کشود
State registration for deeds and/real estates/landed-estate property
جای تمبر
Stamp
سند معاملات نیم برگی
Deed of/half a sheet length/short transactions
نوع سند: وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر
Document type: irrevocable power of attorney with the right of substitution
دفتر اسناد رسمی شماره....حوزه ثبتی....مهر برجسته و امضای دفترخانه
Notary public no. ...., registration district of....city of...., embossed seal and signature.
موکل: آقای/خانم....فرزند....به شماره شناسنامه....صادره از....متولد سال....شمسی به نشانی....
Principal: mr./ms. ....son/daughter of....national ID card no. ....issued in....born in the year....residing at....
وکیل: آقای/خانم....فرزند به شناسنامه شماره....صادره از....متولد سال....شمسی به نشانی....
Attorney: mr./ms. ....son/daughter of....national ID card no. ....issued in....born in the year....residing at....(the aforesaid address)
مورد وکالت: در خصوص تهیه و تحصیل کلیه مدارک و مجوزات مربوط به ششدانگ پلاک ثبتی مسکونی....فرعی از....اصلی....مفروز و مجزا از پلاک....فرعی از اصلی مذکور واقع در....مورد ثبت و محدوده سند مالکیت ثبت شماره....صفحه....دفتر املاک مربوطه و به شماره چاپی....صادره به نام موکل در تاریخ....خورشیدی
Powers of the attorney: to process and obtain all documents and permits pertaining to the six parts of a domicile at the registered plate of....of the main, and....of the auxiliary dimensions of the land seperated from....of the auxiliary lot from the main direction in district....city of....registered under the title deed no. ....p. ....at the estate notary public no. ....,and the printed no. Of....under the name of the client on....of the gregorian calendar
از قبیل مفاصا حساب های عوارض و نوسازی؛ اخذ پایان کار و استعلامیه ثبتی و تجدید آن ها و سایر اوراق و مدارک مورد نیاز شهرداری و دارایی و اداره ثبت اسناد رسمی و مجتمع های قضائی و انتظامی و شوراها و سایر دوایر و سازمان های دولتی و ارگان ها و نهادهای انقلابی
To clear the tax and rehabilitation charges; obtain the construction completion certificate and statement of the estate registration bureau; extend or renew any or all of these or other documents required by the municipality, finance department, state registration of deeds, notaries, legal tribunals, disciplinary forces, city counsels or other state and revolutionary organizations;
و سپردن تعهدات و امضا ذیل آن ها و هر اقدامی که در رابطه با پلاک مرقوم باشد و به گواهی امضا رسانیدن آن ها در دفاتر اسناد رسمی و تقاضای انشعابات آب؛ برق؛ و گاز و تلفن و نصب و دایر نمودن آن ها در ملک مرقوم و انجام کلیه امورات اداری مربوطه در شرکت های ذیربط
To pledge and sign any instruments related to the above plate or any activities therein, to certify the signatures at public notaries; to apply for water, electricity, gas, telephone and to install and run any or all of these utilities at the above address; to process all official matters with the related companies;
و پس از رفع کلیه موانع قانونی و اخذ مجوزات لازمه برابر مقررات جاریه مملکتی فروش و انتقال قطعی و صلح و اجاره و اقاله و وثیقه و تضمین و قرارداد در معاوضه و اقرار نامه و اصلاحیه و رضایت نامه و توافق نامه رهن پلاک مذکور عرصه و اعیانا؛ کلا و جزا با کلیه ملحقات و منضمات شرعیه و عرفیه و آب و برق و گاز و تلفن که شماره آن ها توسط وکیل اعلام می گردد و یا بدون آن ها به هر شخص حقیقی و حقوقی حتی به شخص خود در قبال هر مبلغ و با هر قید و شرط و تعهد که صلاح و مقتضی بداند
To partially or entirely convey or transfer, lease, mortgage, secure in trust, exchange or sell the land or building/superstructure of the aforesaid property with all the appurtenances and fixtures appertaining thereto including utilities and a telephone line, the number of which shall be stated by the attorney after meeting all legal requirements and removing any possible barriers, in conformity with the existing regulations of the state, to any real or legal entity including himself/herself with or without any or all of the above documents as discerned by the attorney and as provided by law in exchange of or by accepting any prices, official terms or conditions set forth;
و اخذ اوراق و مدارک و حضور در هر یک از دفاتر اسناد رسمی و امضا ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در ارتباط با وکالت با حق اخذ وجه و ایصال آن به موکل در قبال رسید کتبی و اسقاط کافه خیارات و غنبات و سپردن تعهد و التزام و تحویل دادن مورد معامله به خریدار
To obtain the related documents, to appear in notaries for signing dossiers on the power of attorney and subsequently to receive the money that is to be directed to the client in return for a receipt; to drop all the liabilities and abilities appertaining thereto; to guarantee, necessitate and hand over the object of transaction to the/purchaser/buyer/while fully committed to the obligations;
و اخذ مال الاجاره و اجرت المثل از مستاجرین و فسخ و تمدید و تجدید اسناد اجاری و انعقاد هر نوع قرارداد تحت عقود اسلامی با بانک ها در قبال رهن و وثیقه پلاک مذکور به هر میزان و با هر قید ن شرط و تعهد و قبول کلیه شرایط متداوله بانک ها
To collect the rent from the tenants; to nullify, extend, or renew the lease agreements; to sign contracts with banks as per the islamic regulations in order to hypothecate the said plate under whatever terms or conditions he/she deems appropriate or as set forth by the banks' current terms;
و ابتیاع سهم الشرکه بانک و یا ضامن هر نوع سندی تفویض وکالت به بانک جهت فروش مورد وثیقه و اجرای شرایط مندرج در اسناد تنظیمی با سلب حق عزل و ضم وکیل
To purchase the bank share through any legal means possible, to irrevocably authorize the bank to sell the mortgaged property(on his/her behalf)as per the provisions of the draft/contract;
و افتتاح حساب به منظور استفاده از تسهیلات اعطائی بانک ها و برداشت و پرداخت از حساب های مفتوحه
To open accounts to benefit from bank facilities and to subsequently deposit into and cash from them;
و فک رهن[ملک] و سایر تشریفات متداوله به نحوی که جهت مورد وکالت در هیچ مورد و مقامی نیازی به حضور موکل نباشد
To release [the same property] from mortgage liabilities or meet other formal requirements/formalities in person or by proxy in such a manner that the (original) client's presence shall not/be necessary/prove superflouous.
حدود اختیارات وکیل مرقوم جهت انجام مورد وکالت از طرف موکل با حق توکیل غیر ولو کرارا و مع الواسطه کلا و جزئا بوده و [در مورد ملک]دارای کلیه اختیارات تامه مطلقه غیر محدود می باشد
The authorities hereby vested upon the attorney to act on behalf of, and represent, the client are absolute, and by no means revocable irrespective of the frequency, means, or the portion used.
حضور و امضا و اقدام وکیل در مراحل فوق به منزله حضور و امضا و اقدام موکل محسوب نافذ و معتبر است
The presence and signature of the fornamed attorney in any or all of the foregoing matters shall be considered final and effective just as the presence and signature of the client himself/herself.
مفاد این وکالتنامه فقط در داخل وکالت موثر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از تاریخ ذیل لغایت بیست سال از خود سلب و ساقط نمود
The provisions set forth in this instrument shall be effective solely for the aforesaid domicile and the client, through a seperate binding contract, waives his/her right to revoke the instrument for a period of twenty complete khorshidi years starting from this date of....
شماره سری اوراق مصرفی....مورخ....و حق الثبت مربوطه به مبلغ....ریال طبق فیش شماره....بانک....شعبه....پرداخت و قبض حق التحریر به مبلغ....ریال صادره و تسلیم شد. به تاریخ....
‎[the client agreed to pay the]paper consumption bill of....dated....and the registration fee of....as stated on the bill no....of....bank,....branch, as well as notarial fees of....of the bill no. ....on this date of....
تذکر: تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت در کلیه اسناد رسمی محل اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود
Remarks : note 3, article 34 of the registration reformation act : in all legal instruments, the domiciles of the parties are to be stated clearly.
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را بطور صحیح و ذکر محل اقامت اعم از خانه؛ مهمان خانه و یا غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد قبل از صدور اجرائیه و ابلاغ به اجرا به دفترخانه اطلاع ندهند کلیه اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد
Domiciles are those that appear on the instrument and which all warnings and writs shall be dispatched to unless the notary is informed of a change prior to the issuance and execution of any of the foregoing documents. The parties shall not plead ignorance or lack of knowledge as excuse.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند بعد از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین متعهد از طریق پست سفارشی اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند
For the purpose of delivery, notaries shall by first class mail correspond to the latest addresses of the parties upon issuance of any writ of execution and shall send over all the warnings and writs attached thereto together with the postage bill.
اگر محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا از جهاتی احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل می بایست موضوع اجرائیه را بطور اختصار در یکی از جراید کثیرالانتشار محل چاپ کند
Where the parties' domiciles are unknown/not mentioned in the document, or their whereabouts are unknown for other reasons, a précis of the writ may once be published in one of the highly circulated periodicals in the neighborhood.

 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
وصیت نامه

وصیت نامه

وصیت نامه آقای/خانم: ....نوشته شده به تاریخ....
Will of mr./ms. ....drawn on this date of....
پوشیده نماند که این آخرین وصیت نامه مکتوب این جانب است که بنده با تندرستی کامل ذهن و نهایت تمایل به بخشیدن دارایی ام آن را نوشتم
Known all men by these presents that this is the last written will and testament that shall/remain from me posthumously/post-decease me/survive me/, and that i wrote it while in complete possession of my faculties intending to dispose of all my assets that shall outlive me.
امضا و مهر وصیت کننده ....،امضا و مهر محضردار....تاریخ....
Name and last name of the testator....SGD & SED, name, last name, and embossed seal of the notary public: ....SGD & SED, date....
بنده همسر خویش خانم....که بیوهو وارث اینجانب میشود را به نام کاردان و نماینده خویش می گزینم و از وی می خواهم که کارهای زیر را یک به یک انجام دهد. باشد که خداوند این همه را از او نیکوکاری بداند.
i hereby constitute and appoint my wife and my posthumous heir mrs. ....(miden name)as my executrix and representative, and plead with her to perform each and every condition/clause hereinafter stipulated. May god find all this her actio bonae fidei.
۱. این بنده....سفارش می نمایم که پس از مرگم مرا در آرامگاه زادگاه خودم شهر....و در نزدیکی اعضای درگذشته خانواده ام و یا هر یک که پیش از اینجانب بمیرد به خاک بسپارند.
I shall asvise my wife and executrix to bury my my body in the cemetry of my own city of birth....possibly near one of my late family members or one that should predecease me(by then).
۲.همه هزینه های خاکسپاری من را از دارایی های بنده پرداخت کند و به اندازه....نیز به نیازمندان ببخشد.
I direct my wife to pay for all my funeral expenses out of the assets i have, and to donate z sum of....to the indigent thereafter.
۳.مبلغ....از دارایی بنده را برای انجام نماز و روزه برای....سال کنار بگذارد و آن را به آدمی بسیار مطمئن بدهد تا انجام دهد.
I also instruct my executrix to apportion a sum of....out of my effects for the compensation of my missing prayers and fasts for a period of....and to empower her select trustee to perform them.
۴.تکه زمین اینجانب به طول....و عرض....متر دو بر در نزدیکی محله....را به دخترم....و فرزندش....ببخشد.
I shall ask my wife to give, grant and bestow the/land lot/tract of land/of....square meters in the vicinity of....to my daughter....and my grandchild....
۵.باغ اینجانب در ....برای همسرم بماند و از او خواهش میکنم که هر سال در آن باغ به نیازمندان بخشش کند و برای اینجانب مراسم راز و نیاز برگزار نماید. میوه باغ را هم آنگونه که دوست دارد برای خود و دیگران بردارد و از آن هم بخشش کند.
I shall bequeath my wife the garden i own in....neighborhood as her exclusive property. I shall plead with her to donate to the needy therein and to hold/prayer ceremonies/ritual prayers/for my blessing. She shall also allocate the garden fruits to herself and the others as she deems appropriate/at her own discretion/at her own will.
۶.فرزند پسر بزرگم که کارهای ناشایست میکند و بدست دوستان ناجور گمراه شده است را از ارث محروم کند، و با سهم او هر جا و هر زمان که می خواهد دبستان بسازد و هر سال آن را در هنگام نیاز بازسازی و نگهداری کند.
I direct my wife to deprive my oldest son, who is involved in wrongdoinbs, and who has been led astray by unsuitable companions, of all my belonbings, and to apportion his share of legacy and bequest to the construction of a grade school where and when she wishes, and to its annual maintenance and renovation thereof as she shall consider neccessary.
به او اجازه ندهد که قییم داراییها و یا نوه کوچکم و پسر خودش سامان که دادگاه او را از نگهداریش منع کرده بشود.
I also direct my wife not to allow him to take over the guardianship of my estate and property or his son, sāmān, the custody of whom/has been denied to him by the court of law/has been removed by the court of law from him.
۷.همه پس انداز ارزی بنده به میزان....در بانک....آمریکا و همچنین خانه ی بنده در ....در ایالت را پس از بررسی و پرداخت مالیات آن به دختر دیگرم....که در آمریکا زندگی می کند بدهد اما اگر نخواست می تواند بخشی از آن خانه را نیز برای خود نگهدارد.
My executrix shall transfer my entire foreign currency of....in the bank of....of the united states together with part or all of my house in....in the state of...., after analyzing the cadastre and paying due taxes, to my other daughter....residing in the us at her own discretion.
۹.در پایان از همسر گرامیم و همه کسان دور و نزدیک پوزش میخواهم و از خدا و آنها می خواهم که اگر در حق آن ها بدی کرده ام مرا ببخشند.
Finally i shall ask my wife and whoever else i dealt with throughout my life, far or near, close or distant, to forgive me(for whatever possible wrong i did to them).
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
خلاصه رو نوشت مرگ

خلاصه رو نوشت مرگ

خلاصه رو نوشت مرگ
Death certificate abstract
سازمان ثبت احوال
(state)civil status registry
گواهی میشود که آقا/خانم....از بیماری....در شهر/روستای....مرده است. مرگ نامبرده زیر شماره....دفتر مردگان سال....در سازمان ثبت احوال بخش....ثبت شده است.
This is to certify that mr./ms. ....died of....disease in the city/village of....the death of the above said deceased was recorded under the entry no. ....in the/book of the dead/necrology/for the year....at....civil status registry.
این گواهی بدون هیچ گونه خدشه و خط خوردگی در پاسخ به درخواست آقای/خانم....؛پسر/دختر آن درگذشته به ایشان داده شد.
This death certificate abstract, issued without any damage/defacing or alteration, was submitted to mr./ms. ....,the deceased's son/daughter in compliance with his/her written request.
امضا و تایید مامور بازرسی
Coroner's verification and signature.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سند مالکیت زمین

سند مالکیت زمین

سند مالکیت زمین
صفحه ۱
Page 1
شماره دفترچه مالکیت:
Title deed no. :
کد:
Code:
نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the iri
قوه قضاییه
The judiciary
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
State registration for deeds and landed-estate property
اداره ثبت اسناد و املاک کشور بخش....
District of....
سند مالکیت
Title deed
این سند دارای شانزده صفحه است
This deed contains 16 pages.
بها :۱۵۰۰ ریال
Price: 1500 (iranian) rials.
شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران
Iranian state press corporation
صفحه ۲
Page 2
دهستان/بخش/جزوه دان/پرونده
Suburb/district/file holder no/file no
تاریخ و اسم و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تابعیت مالک:
Date, name and family name, national id card no, and nationality of the holder.
تاریخ ثبت
Registration date
محل صدور شناسنامه
Place of issue of the national id card
صفحه ۳
Page 3
ملک و محل آن
Plot location
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت....متر مربع قطعه....از فرعی....از اصلی واقع در بخش....سازمان مسکن و شهر سازی ضمن سندـدفتر....تهران
Entire lot area of....square meters, number....from the auxiliary secondary plate, and number....from the main/primary p'ate in the district....of state housing and urban development organization as specified in the deed, notary public no. ....of tehran.
صفحه ۴
Page 4
حدود و مشخصات:شمالا به فاصله....متر از خیابان اصلی به طول....متر؛از غرب به طول....و به فاصله....از خیابان بیست متری؛ از جنووب پارک .... واز شرق به قطعه.... تفکیکی کناری.
Boundaries and specifications:northward....meters to the main street for(a lenght of)....meters, westward for (a length of)....meters and with a distance of....meters from the 20 meter street, southward to the....park, and eastward to the adjacent lot no. ....
صفحه ۵
Page 5
The page is blank.
صفحه ۶
Page 6
قیمت ملک
Price of the land lot
حقوق دولتی
Governmental rights
حقوق ارتفاقی و صاحبان آن
Easement rights and their beneficiaries
این سند که مطابق با ثبت دفتر املاک است بر حسب دستور ماده....قانون ثبت به آقای/خانم....داده می شود و سند رسمی است.
This deed, which is in conformity with the estate registration as per the (provisions of) article no. ....of the registration act was handed to mr./ms. ....as an official document.
رییس ثبت اسناد و املاک بخش
Director-state registration for deedd and landed-estate property, district of....
صفحه ۷
Page 7
در اجرای ماده....آئین نامه ثبت؛ .ساحت زمین از....به....متر مربع اصلاح شد.
In execution of article no. ....of the registration bylaw, the lot area was corrected from....to....square meters.
صفحه ۸
Page 8
خلاصه انتقالات
Transactions aummary
معامل و انتقال دهنده
Vendor and transferor
متعامل و انتقال گیرنده
Vendee and transferee
مورد معامله و مبلغ
Object of transaction and price
صفحه ۹
Page 9
نوع معامله
Type of transaction
تاریخ و مدت
Date and length
شماره و تاریخ ثبت دفتر اسناد رسمی
Registration number and date at the notary public
امضا سردفتر
Signature of the notary
تاریخ فسخ معامله و امضا سردفتر
Date of cancellation/revocation of the contract and signature of the notary
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
جواز ساخت

جواز ساخت

پروانه ساختمان
Construction permit
نسخه اصل
Original copy
مشخصات پروانه
Specifications of the permit
شماره پرونده:....
File no.:....
نوع پروانه:....
Type of permit:....
شماره پروانه:....
Permit no. ....
تاریخ صدور پروانه:....
Date of issue:....
شرکت خدمات فنی مهندسی:....
....technical engineering company
نام شرکت:....
Company's name:....
نوع مسئولیت شرکت:....
Type of activity:....
شماره سریال(این پرونده) در شرکت:....
Serial no.(for this file) in the company:....
کد شرکت:....
Company code:....
اعتبار این پروانه برای آغاز کار ساختمانی از تاریخ صدور دو سال می باشد.
Validity period for this document is two years from the date of issue.
مهلت اتمام عملیات ساختمانی .... ماه از تاریخ شروع می باشد.
Deadline for completion of the construction is....months from the starting date.
نام مالک:....
Owner's name:....
کد نو سازی:....
(civil) rehabilitation code:....
کاربری زمین:مسکونی
Property's/usage/application/:residential
پلاک ثبتی:....بخش ثبتی:....کد پستی ملک:....
Registered plate:....registration district:....zip//postal code:....
نشانی:....
Address:....
تراکم:....محدوده:....
Density:....district:....
حوزه پارکینگ:....
Parking/garage/area:....
مساحت زمین موجود:....(متر مربع)
Existing area:....(square meters)
مساحت زمین پس از اصلاحی:....
Remaining area after modification:....
زیر بنای موجود:....(متر مربع)
Existing building area:....(square meters)
حدود/شمال/شرق/جنوب/غرب
Boundaries/northward/eastward/southward/westward
ابعاد موجود/عرض گذر اصلاحی
Existing dimensions/width of modified path
ابعاد باقیمانده
Remaining dimensions
توضیحات بر و کف
Specifications of the surroundings and the ground
رعایت عرض گذر و درز انقطاع مقدم بر ابعاد نقشه است.
Observing the path width and the clearance is prior to remaining dimensions of the plot.
کروکی ملک
Sketch of location
شماره فیش های واریزی برای
Deposited bank receipts for
زیر بنا/پذیره/افزایش تراکم
Building area/pricessing no,/density increase
مشرفیت/پیشرفتگی به گذر/تغییر کاربری
Facing/path intrusion/application cgange
پارکینگ/متفرقه
Garage/parking space....miscellaneous
حق بیمه کارگران
Construction workers' insurance premium
معاون شهر سازی و معماری و رئیس ستاد منطقه(امضا و مهر)
Deputy-urban development and architecture, and district director:SGD & SED
شهردار منطقه(امضا و مهر)
Mayor:SGD & SED
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی تکمیل ساختمان

گواهی تکمیل ساختمان

گواهی ساختمان
Building certificate
مشخصات گواهی
Specifications of this certificate
نوع گواهی:....شماره گواهی:....تاریخ صدور گواهی:....
Type of certificate:....certificate no.:....date of issue:....
اعتباراین گواهی از تاریخ صدور نامحدود می باشد.
Validity period for this document is unlimited.
عرصه ملک غیر قابل تفکیک بوده هر گونه افراز و تفکیک عرصه با توجه به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیازمند موافقت شهرداری می باشد.
Yard/garden of the said property is invisible. Any boundary or construction of this area shall require permission of the city hall.
نام مالک:....پلاک ثبتی:....قطعه....فرعی/اصلی:....
Owner's name:....registered plate:....plot....auxiliary/main:....
کد نو سازی:....حوزه پارکینگ:....
Rehabilitation code:....parking area:....
کاربری زمین:مسکونی
Property's/usage/application/:residential
تراکم:....
Density:....
محدوده:....شماره پروانه:....
District of:....permit no:....
پلاک ثبتی مادر:....تاریخ صدور:....
Original registered plate:....date of issue:....
بخش ثبتی:....
Registration district:....
نشانی:....
Address:....
حدود: شمال: شرق: جنوب: غرب:
Boundaries: northward: eastward: southward: westward:
ابعاد مندرج در سند:....عرض گذر اصلاحی:....
Dimensions as per the deed:....width of the modified path:....
ابعاد باقیمانده:....
Remaining dimensions:....
رعایت عرض گذر مقدم بر ابعاد باقیمانده ملک است.
Observing the path width has priority over the remaining dimensions of the premises.
توضیحات بر و کف : شمالا به حریم بزرگراه طبق طرح....و بدون حق دسترسی سواره و پیاده از حد شمال؛ جنوب با خیابان ۱۲ متری.
Specifications of the surroundings and the ground: northward leads to the highway limits as per plan no. ...., without acces rights either afoot or mounted, southward to a 12-meter street.
رعایت ابعاد و عرض گذر الزامی است.
Observing the dimensions and the path width is/compulsory/mandatory.
مرحله ساختمانی:اتمام ساختمان
Construction stage:completed
مساحت زمین طبق سند:....
Plot area as per title deed:....
تعداد پارکینگ تامین شده:....
Number of parking spaces/stalls provided:....
نوع اسکلت:بتنی
Framework type:concrete
مساحت زمین پس از اصلاحی:....
Plot area after modifications:....
تعداد پارکینگ مورد نیاز:....
Number of parking spaces required:....
طبقات:
زیرزمین/همکف/نیم طبقه/طبقه ۱/سایر
Storeys/levels/floors:
Basement/underground/ground floor/duplex/level 1/others
جمع کل(طبقه ها):....
Total levels:....
تعداد طبقات زیر زمین:....سایر:....مساحت کل زیر بنا:....
Number of underground levels:....others:....total constructed area:....
همگی جرایم و عوارض برابر نامه ی شماره....اداره درآمد دریافت گردیده است.
All due fines and taxes have been/disbursed/cleared as per letter no. ..../of/issued by/the finance office.
مهندس ناظر/مامور بازدید: ....
Supervising engineer/inspector: ....
توضیحات گواهی:
Remarks:
طبق صورت مجلس تفکیکی؛ چهار متر از مساحت اعلام شده بالکن است.
As per the (provisions of) the partitioning certificate/report, four square meters of the said premises is allocated to a balcony.
حفظ مشاعات الزامیست.
Observance of common elements is mandatory.
چنانچه در مشاعات ساختمان تخلفی صورت گرفته باشد؛ این سند رسمیت نداشته و خریدار می بایست موارد خلاف را به شهرداری اطلاع دهد.
In case of any violation of the regulations within the common elements/areas, (this certificate) shall be/invalidated/rendered invalid/, and the buyer shall disclose violations to the city hall.
متقاضیان ذینفع می توانند تغییرات احتمالی ناشی از طرح ها را از شهرداری منطقه استعلام کنند.
Beneficiaries can ask for/inquire/possible change disclosures pertaining to the city hall's plans in writing.
معاون شهر سازی و معماری:
Deputy-urban development and architecture:SGD & SED
شهردار منطقه:
District mayor: SGD & SED
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
جواز شهرداری

جواز شهرداری

شهرداری تهران
City hall of tehran
اداره کل درآمد
Revenue headquarters
منطقه
District of
مفاصا حساب نوسازی
Proof of payment of civil rehabilitation fees
تاریخ.....شماره ثبت.....ردیف مالک.....آپارتمان.....ملک.....بلوک.....محله.....منطقه.....
Date.....registration no. .....owner series.....apartment.....land lot.....block.....locality.....district of
بازگشت به نامه شماره.....بدین وسیله گواهی میشود
In response to letter no. ....., it is hereby certified that
بابت پلاک ثبتی.....به نشانی.....و به مشخصات زیر:
For the registered plate no. .....at (this address) .....and with the following specifications:
مساحت زمین.....واقع در بلوک.....دفترچهارزش معاملاتی و بر اساس مصوبه.....از قرار متر مربعی.....ریال
Lot area.....located in section.....of the transaction value(reference) book and the price as based on the enactment, ..... Rls. Per each square meter,
و مساحت ساختمان در.....طبقه کلا به متراژ.....متر مربع با ارزش هر متر مربع.....از نوع اسکلت فلزی با نمای غیر لوکس
And the constructed area in.....levels totaling.....square meters, valued..... Rls. for each square meter, with metal framework and ordinary facade,
و اسکلت فلزی تا سه طبقه با هر نوع سقف به ارزش زمین به اندازه.....ریال ارزش ساختمان به اندازه.....ریال ارزش تسهیلات به اندازه.....ریال و ارزش کل ملک به اندازه.....ریال است که به صورت قدرالسهم آپارتمان می باشد.
For three floors with any type of ceiling, with a value of.....Rls. for the land..... Rls. for the buildinb, ..... Rls. for the facilities, and..... Rls. for the overall premises proportionate to the share of each apartment.
مبلغ.....ریال طی آخرین فیش پرداختی به شماره.....بانک.....شعبه.....به حساب.....درآمد شهرداری منطقه.....واریز گردیده است.
A fee of..... Rls. was paid as per bank receipt no. ....., .....bank.....branch, account no. .....in favor of the revenue headquarters of the city hall, district of.....
برابر سوابق موجود در پرونده؛ عوارض نوسازی پلاک بالا تا پایان.....دریافت گردیده است.
According to the existing records in the rehabilitation fees file, the above plate is cleared for charges until the end of.....
این مفاصا حساب تنها مربوط به دریافت عوارض نوسازی و عمران شهری است.
This proof of paymet is only for civil rehabilitation fees.
نام و نام خانوادگی و امضاء مسئول گروه:
Group supervisor-name and family name: SGD & SED
رئیس اداره درآمد شهرداری منطقه.....
Director- revenue office, city hall district of.....
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی پرداخت مالیات

گواهی پرداخت مالیات

جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the iri
وزارت امور اقتصاد و دارایی
The ministry of economic affairs and finance
سازمان امور مالیاتی کشور
Taxation affairs organization
گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب.....و اصلاحیه های بعدی آن
Certificate subject of article 187 of direct taxation act effective.....and its subsequent amendments
شماره.....تاریخ.....شماره پرونده.....
No. ..... Date..... File no. .....
اداره کل مالیاتی غرب تهران
Western tehran headquarters
واحد مالیاتی
Taxation agent
نشانی.....
Address.....
دفتر اسناد رسمی شماره.....شهرستان.....بازگشت به نامه شماره.....مورخ.....گواهی میشود:
To: notary public no. .....city of.....in reference to/in re/letter no. .....dated....., it is hereby certified that:
چون آقای/خانم/شرکت.....با مشخصات:
Whereas mr./ms. .....company with the following particulars:
تاریخ تولد یا ثبت.....
Date of birth/registration.....
شماره شناسنامه/ملی/ثبت.....
National booklet id card no. /national id card no. /registration no. .....
محل صدور/ ثبت.....
Place of issue/registration.....
نشانی محل سکونت/اقامتگاه کنونی.....
Domicile/legal address:.....
تلفن.....
Telephone.....
کلیه مالیات های پیش بینی شده در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب..... اصلاحیه های بعدی آن مربوط به ششدانگ پلاک ثبتی.....فرعی از.....اصلی واقع در بخش ثبتی.....شهرستان.....به نشانی.....را به موجب گزارش شماره.....مورخ.....به شرح زیر دریافت داشته است:
All taxes mandated in article 187 of direct taxation act effective.....and its subsequent aendments for the six parts of the registered plate no. .....of the auxiliary and.....of the main plate located in the registration district no. .....city of.....at(address).....are assessed and charged as detailed below:
۱.مالیات نقل و انتقال قطعی ملک از ماخذ.....ریال ارزش معاملاتی مورد معامله طی قبض بانکی شماره.....
Absolute transaction tax for..... Rls. levied based on the taxational value of the said prperty paid through bank receipt no. .....
۲.بدهی مالیات بر درآمد.....ریال طی قبض های بانکی به شماره های.....income tax for..... Rls. paid according to bank receipt no .....
۳.مالیات حق واگذاری محل طی قبض بانکی شماره.....
Right of transfer tax paid according to bank receipt no. .....
۴.سایر بدهی های مالیاتی.....ریال طی قبض بانکی شماره.....
Other due taxes for a total of..... Rls. paid by way of bank receipt no. .....
نسبت به مابه الاختلاف مالیات؛ سپرده.....به شماره.....اخذ شده است.
The remaining portion of the tax saved for.....under no. ..... was charged.
لذا تنظیم سند به صورت.....از نظر این اداره بلامانع است.
Consequently, conduvting transaction of.....type is legally permissible with this department.
این گواهی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی صادر گردیده و در صورت وجود مدارکی که حاکی از تعلق مالیات بیشتر به مورد معامله باشد؛ مابه التفاوت مطالبه خواهد شد.
This certificate was issued based on the submitted records by the client should there be documents purporting to more tax liabilities, the remainder shall be charged accordingly.
این گواهی فاقد ارزش اداری و تجاری است.
This certificate has no administrative or commercia value.
مشخصات خریدار(ان)
Particulars of the purchaser(s)
کارشناس ارشد مالیاتی.....مهر و امضا.....
Senior tax assessor.....SGD & SED.....
رئیس گروه مالیاتی.....مهر و امضا.....
Director-taxation group.....SGD & SED
این گواهی از تاریخ صدور به مدت سه ماه اعتبار خواهد داشت.
This certificate is valid for three months.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی ثبت املاک

گواهی ثبت املاک

قوه قضاییه
The judiciary
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
State registration for deeds and landed-estate property
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
Tehran registration headquarters
بسمه تعالی
In the name of god
تاریخ.....ساعت.....شماره.....
Date.....time.....no. .....
دفتر خانه اسناد رسمی شماره.....تهران
Public notary for official deeds no. .....tehran
عطف به نامه شماره.....مورخ.....به آگاهی میرساند به گزارش دفتر بازداشتی نسبت به پلاک شماره فرعی از.....اصلی صفحه.....دفتر املاک.....بخش.....تهران سابقه بازداشت و بند (ز) ملاحظه نگردید.
In respect to your letter dated....., it is hereby certified that, according to the statement/report of office of levied landed property pertaining to the auxiliary lot no. .....of the main plate no. .....of page.....of the land office....., district.....of tehran, the above said property has no levy or encumbrance records.
خواهشمند است با توجه به ستون نقل و انتقالات و ملاحظات سند مالکیت و دفتر بازداشتی و رعایت بخشنامه های صادره در خصوص افراد ممنوع المعامله طبق مقررات اقدام فرمایید.
You are authorized to/conduct/proceed with/the said transaction on the above property, paying close attention to the transaction summary and the remarks columns, levying office notices, as well as effective letters of circulation in regards to persons legally incapacitated from conducting transactions.
اعتبار این برگه از تاریخ صدور به مدت یک هفته می باشد.
Validity period for this certificate is one week from the date of issue.
تذکر:شماره چاپی سند مالکیت برابر با .....می باشد.
Remarks:printed registration no. for this deed is......
مسئول دفتر بازداشتی
Director-levying office/levier
اداره ثبت اسناد و املاک منطقه غرب تهران
State registration for deeds and landed-estate property, west tehran
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
دفترچه حساب بانکی

دفترچه حساب بانکی

بانک....شعبه....کد شعبه....
....Bank....branch: branch code....
دفترچه حساب آقای/خانم....شماره حساب....دارنده اصلی حساب/دارنده مشترک حساب....
Account book for mr./ms. ....account no. ....principal/joint applicant
گونه حساب بانکی:
Type of bank account:
الف. پس انداز کوتاه مدت
A. Short-term savings account
ب. پس انداز بلند مدت
B. Long-term savings account
پ. جاری
C. Checking account
ت. قرض الحسنه
D. Prize draw account
برداشت....واریز....مانده/تراز....
Cash(amount)....withdraw(amount)....(new)balance....
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
دسته چک

دسته چک

خواهشمند است مبلغ....ریال را به آقای/خانم....بابت....بپردازید.
Please pay in favor of mr./ms. ....a sum of.... Rls. for....
امضای دارنده حساب....
Signature of the owner(of the account)....

 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
وام

وام

بسمه تعالی
In the name of god
تاریخ....شماره....
Date....no....
بانک
Bank
قرارداد وام تعمیر مسکن/خرید خودرو/خرید کالاهای بادوام
Contract of loans on/home renovation/purchasing cars/cars/purchasing durable goods
از آنجاییکه آقای/خانم....برابر با نامه مورخ....از این بانک درخواست وام تعمیر مسکن/خرید خودرو/خرید کالاهای بادوام....نموده و بانک با درخواست نامبرده به شروط زیر موافقت نموده است
Whereas mr./ms. ....has applied to this bank for a loan on/home renovation/purchasing cars/purchasing durable goods/in a letter dated...., and the bank has agreed to this grant on the following conditions,
این قرارداد میان بانک....منطقه....شعبه....استان به نمایندگی آقای/خانم....(که زین پس در این قرارداد بانک نامیده می شود) از یک سو و وام گیرنده آقای/خانم....شماره شناسنامه....فرزند....متولد....تاریخ....شهرستان....ساکن....(که زین پس در این قرارداد مشتری نامیده میشود) نوشته میشود.
This contract is, therefore, drawn up between bank of....,district of....,branch of....,province of....represented by mr./ms. ....(hereinafter referred to as bank)on the one hand, and mr./ms. ....the loan applicant, holder of national id card no. ....,father's name....born on....in the city of....residing at....(hereinafter referred to as client) on the other.
ماده یک:وام تعمیر مسکن تا سقف....ریال برای انجام کلیه کارهای تعمیری و بازسازی مانند نقاشی؛نجاری؛لوله کشی؛آهنگری؛ و نصب تاسیسات و یا تعمیر آن در یک باب آپارتمان/خانه مسکونی/تجاری به پلاک ثبتی شماره....واقع در....می باشد.
Article one: the 'home revonation loan' with a ceiling of.... Rls. is payable for such activities as maintenance, restoring, painting, woodworking, piping, blacksmithing, facility installations or repairs at the house/apartment/office of the registered plate no. ....located at....
بانک هزینه های اینگونه تعمیرات را پذیرفت و در مقابل وام گیرنده متعهد شد تا هزینه اصلی و سود آن را در اقساط ماهانه طبق شرایط به بانک برگرداند.
Bank agrees to such stipulations provided that the loan applicant shall(be formally/commited/obliged/bound to)reimburse the principal sum together with the pertinent interest through monthly deposits/installments as bank deems appropriate.
ماده دو: وام خرید خودرو تا سقف....ریال برای خرید خودروهای تولید داخل و نو میباشد؛ که وام گیرنده متعهد میشود نخست پیش فاکتور خودرو را برای بانک آورده و پس از واریز دست کم بیست درصد از بهای خودرو در حسابی که به همین منظور در شعبه وام دهنده باز می نماید و فراهم کردن دست کم دو ضامن مورد تائید بانک؛ چک صادره به بهای خودرو را که در وجه شرکت سازنده صادر میشود به شرکت سازنده خودرو تحویل و پس از دریافت خودرو رسید چک ممهور به مهر شرکت سازنده را همراه با کپی سند خودرو به این بانک برگرداند.
Article two:car loans for a maximum of....Rls. are available for purchasing domestic brand new cars, wherein client covenants to provide bank with a pro-forma invoice for the car and after depositing at least twenty percent of the car price in the account opened particularly for this purpose at the loaning branch and introducing two guarantors approved by bank, submit the check issued by bank in favor of the manufacturing company and return the receipt for the check, which is sealed by the company, along with a copy of the car title to bank.
همچنین وام گیرنده متعهد شد که اصل وام و سود آنرا در اقساط ماهانه به بانک برگرداند
Client also pledges to reimburse both the principal sum and the interest thereto by monthly installments.
ماده سه: وام خرید کالاهای بادوام تا سقف....ریال تنها برای خرید کالاهای بادوام تولید داخلی قابل پرداخت می باشد.
Article three: durable goods loan for a maximum of.... Rls. is available for appliances manufactured domestically.
وام گیرنده متعهد میشود تا پس از خرید کالای مورد نظر رسید پول و فاکتور ممهور فروشگاه را به این بانک تحویل دهد.
The applicant has pledged to produce both the sealed bill of the store/shop and the receipt for the money after purchasing the goods, and to subsequently submit the same instrument to the bank.
همچنین وام گیرنده متعهد شد که اصل وام و سود آنرا در اقساط ماهانه به بانک برگرداند.
The client also covenants to return both the principal sum and the appertaining interest by monthly installments.
ماده چهار: مدت انجام این قرارداد از تاریخ درخواست حداکثر....می باشد.
Article four: deadline for the execution of this contract is within a maximum of....days.
ماده پنج:مدت بازپرداخت وام از تاریخ پرداخت حداکثر....سال می باشد.
Article five: period of reimbursement is a maximum of....years.
ماده شش: وام گیرنده ضمن عقد خارج لازم حق فسخ این قرارداد را از خود سلب نمود و متعهد شد هر گاه تصمیم به پرداخت اصل پول پیش از زمان مقرر شد سود حاصله را تا آنروز پرداخت نماید.
Article six: the client has denied himself/herself the right of cancellation of this agreement through a seperate binding contract, and pledged to disburse the interest herein to date should he/she decide to return the principal sum.
ماده هفت: وام گیرنده متعهد شد که وام را در اقساط....ماهه به میزان قسط نخست....ریال و اقساط دیگر....ریال بدون هیچ گونه عذری هر ماه پرداخت نماید.
Article seven: the client hereby solemnly pledges to return the loan through a ....-month installment plan starting with.... Rls. for the first, and.... Rls. for the remaining deposits without any excuses.
ماده هشت: چنانچه وام گیرنده در هر زمانی از پرداخت اقساط خود سر باز زند؛ همه بدهی ایشان حال شده و بانک حق دارد نسبت به بازپرداخت آن از طریق متضامنین و یا هر وسیله ممکن قانونی دیگر آنگونه که میخواهد اقدام نماید.
Article eight: should the client/refuse to fulfill his/her obligations/fail to pay any of the installments/the entire debt shall be considered immediately due, and the bznk may subject the defaulter to legal actions against the guarantors or examine other possible remedies at law as its interest may appear to recover the debts.
همچنین در زمان تسویه حساب وام؛ مبلغی برابر با....ریال برای هر روز تاخیر از سوی بانک از حساب مشتری دریافت خواهد شد.
Also, upon clearing the debt, a sum of....per each overdue day shall be charged to the client's account by the bank.
ماده نه: این قرارداد با تفاهم و توافق کامل هر دو سو بسته شده و طرفین هیچگونه اختلافی ندارند.
Article nine: this contract was drawn up after full agreement and mutual understanding of the terms stipulated herein of both parties and in the absence of any dispute.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
فک رهن

فک رهن

بسمه تعالی
In the name of highest
دفتر خانه محترم شماره....تهران
The honorable notary public no. ....of the city of tehran
از آنجایی که آقای/خانم....وام مسکن خود و هزینه های وابسته که پیش از این در آن دفتر خانه به ثبت رسیده مانند سود و غیره را که دلیل رهنملک ایشان بود تماما پرداخت نموده است و بانک زین پس در این مورد ادعایی ندارد،خواهشمند است ملک مربوطه را از رهن آزاد نمایید.
Whereas mr./ms. ....has fully paid, satisfied and cleared the accomodation debt and its related expenses secured by said mortgageentered previously thereat, and whereas the bank shall cease to hold the lien of such mortgage, you are kindly requested to release the property from said mortgage.
بسمه تعالی
In the name of god
در تاریخ....فک رهن شد.
Property was released on this date of....
نام و نام خانوادگی اینجانب سر دفتر
I herein subscribe my name to the within instrument.
مهر و امضای اینجانب سردفتر
Witness my hand and official seal.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سند ازدواج

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI

قوه قضاییه
The judiciary

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
State department for registration of deeds and property

سند ازدواج
Marriage contract

شماره : ...... کد اختصاصی : ......
Number : ...... Particular code : ......

دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره:...... حوزه ثبت:......
Official marriage notary no.:...... Registrstion district:......

نشانی کامل دفتر خانه:
Complete address:......

شماره ترتیب......تاریخ وقوع عقد......تاریخ ثبت......
Entry no......espousing/solemnization date......registration date......

مشخصات کامل زوجه
Bride's particulars

نام......نام خانوادگی......شماره شناسنامه و تاریخ صدور......صادره از......نام پدر و مادر......تاریخ تولد......شماره مسلسل......
Name......family name......national ID card no. And place of issue......at/in......father's and mother's name......birth date......serial no......

تاریخ و شماره گواهی پزشکی و مرجع صدور......
Medical permit no......dated......issued by......

شغل......دین و مذهب......تابعیت......ساکن......
Job......religion and sect......nationality......domiciled at......

امضا ولی زوجه
Signature of the bride's father

مشخصات کامل زوج
(bride) groom's particulars

نام......نام خانوادگی......شماره شناسنامه و تاریخ صدور......صادره از......نام پدر و مادر ......تاریخ تولد......شماره مسلسل......
Name......family name......national ID card no. And place of issue:......at/in......father and mother's name......birth date......serial no......

تاریخ و شماره گواهی پزشکی و مرجع صدور......
Medical permit no......dated......issued by......

شغل......دین و مذهب......تابعیت......ساکن......
Job......religion and sect......nationality......domiciled at......

زوج همسر دیگری دارد یا خیر؟
Is the husband bigamous? Yes/no

نوع عقد......صداق و امضای زوجین......
Type of marriage contract......marriage portion and the partners' signatures

سایر موارد از قبیل وکالت و یا سابقه ی ازدواج زوجه و غیره
Other information (e.g. Proxy or previous marriage of the bride, etc.)

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم:
Conditions stipulated in a seperate binding contract (if any):

الف. ضمن عقد نکاح/خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد
A. By/this/a seperate binding contract/, the wife conditioned that where the /application/filling/request/for divorce is not/lodged/placed/by her

و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده
And at the discretion of the court, the application/does not emanate from/is not rooted in/her disrespect for conjugal duties or morals

زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
امضا زوج......امضا زوجه......
The huband shall (have to) pay the wife half the assets, or its equivalent in cash, of all he has obtained throughout his marital life with her.
spouses signed.

ب. ضمن عقد نکاح/خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد
B. Through/this/a seperate bond/, the husband empowers his wife with the right of substitution

که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید
To refer to the court of law and obtain the permit and, after selecting the type of divorce, dissolve her marriage.

و نیز به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
امضا زوج......امضا زوجه......
The husband also chose his wife as his attorney with the right of substitution to accept the marriage endowment on his behalf.
Spouses signed.

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید بشرح زیر است
Cases wherein the wife is eligible to file/apply for divorce as discerned by the court

استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه
Where the husband refuses to pay the wife's cost of maintenance for any reason for (a period of) six consecutive months and it will be impossible to coerce him

و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
امضا زوج......امضا زوجه......
Or where he fails to fulfill her other indisputable rights for the same period (of time) and it will not be feasible to force him into doing this.
spouses signed.

سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
امضا زوج......امضا زوجه......
The husband's social misconduct or maltreatment of the wife to a point unbearable to her.
spouses signed.

ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
امضا زوج......امضا زوجه......
The husband's afflication with refractory disease, which can endanger the wife's health.
spouses signed.

جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد
امضا زوج......امضا زوجه......
Cases of insanity wherein official dissolution is not religiously feasible/advisable.
spouses signed.

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
امضا زوج......امضا زوجه......
The husband's disobedience of the court injunction not to engage in careers discerned by the court to be beneath the wife's family dignity and social status.
spouses signed.

محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود
The husband's final conviction resulting in a five year imprisonment or its equivalent pecuniary punishment resulting in such a prison term due to his incapacity to extinguish the debt

یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
امضا زوج......امضا زوجه......
Or a combination of the two together resulting in such a prison term and where the sentence has already been executed.
spouses signed.

ابتلا زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورده و ادامه ی زندگی برای زوجه دشوار باشد
امضا زوج......امضا زوجه......
The husband's addiction to any type of harmful drugs which, as discerned by the court, interferes with the family principles and renders life unbearable for the wife.
spouses signed.

زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند
The husband's abandonment of family life with no justifiable reason

تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است
Where both the abandonment and the justification are discerned/decided/confirmed by the court

و یا اینکه شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید
امضا زوج......امضا زوجه......
Or his/defaulting from (appearing before) /refraining from appearing before/ the court of law for six consecutive months after the summon.
spouses signed.

محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد.
The husband's punishment by the islamic canon law or a competent theologian due to an offence which is incompatible with the wife's family prestige and customs.

تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
امضا زوج......امضا زوجه......
Distinction as to whether the punishment is in disharmony with the wife's social and personal status lies with the court of law.
spouses signed.

در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
امضا زوج......امضا زوجه......
Where the wife can not bear a child due to her husband's sterility or other physical afflictions for five years.
spoused signed.

در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
امضا زوج......امضا زوجه......
Where the husband is missing/untraceable/and is not/found/located/within six months from the date the case was originally reported by the wife to the court.
spoused signed.

زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمایند.
امضا زوج......امضا زوجه......
Where the husband should remarry without seeking consent of the wife or where he should not treat his wives equally.
spouses signed.

شهود
Witness

۱. نام......نام خانوادگی......شماره شناسنامه......صادره از......
Name......last name......national ID card no......issued in (location)......

فرزند......شغل......ساکن......امضا......
Son/daughter of......occupation......domicile......signature......

معرفین
Character references

نام......نام خانوادگی......شماره شناسنامه......صادره......فرزند......شغل......ساکن......امضا
Name......family name......national ID card no......issued in (location)......father's name......occupation......domicile......signature

مشخصات کامل مجریان صیغه ازدواج
Complete particulars of the marriage contract executors

طرف ایجاب
The proposing party

طرف قبول
The accepting party

در تاریخ......عقد نکاح......به تفصیلی که در صفحات سابق مندرج است واقع شد
On this date of......the/solemnization/espousing/was conducted/in terms of/as per/the details explained above.

امضا طرف ایجاب......امضا طرف قبول
Signature-solemnizer......signature-auxiliary solemnizer

اینجانبان زوج و زوجه با اطلاع کامل از مندرجات این سند آنرا امضا نمودیم و هر یک از شرایط مورد قبول نیز مستقلا به امضا رسیده است.
محل امضا زوج......محل امضا زوجه
We, the husband and wife, have/ set our hands/subscribed our names/ to this contract with complete knowledge of the contents therein, and have also agreed to every single condition stipulated independently.
spouses signed.

با احراز هیت زوجین بوسیله معرفین کلیه مندرجات این سند با رعایت تمام مقررات و ضوابط قانونی و شرعی نزد اینجانب سر دفتر ازدواج شماره......ثبت گردید و صحت آن مورد گواهی و تایید است.
After obtaining/having verified/the true identities of the spouses through their(respective) character references, every clause stipulated in this contract was entered before me, the notary publix for marriage no......, by observing all the legal and religious regulations, the contents are therefore certified.

نام و نام خانوادگی سر دفتر ازدواج
Name and family name of the notarypublic for marriage

محل مهر و امضا سر دفتر ازدواج
SGD & SED by the notary public

این سند که مطابق با ثبت ازدواج دفتر است بر حسب دستور ماده ۱۴ آئین نامه قانون ازدواج به زوجه داده میشود.
This deed, which is in conformity with the registration entered here at the notary's, was submitted to the bride as per the provisions of article 14 of the marriage regulations by-law.

امضا سر دفتر
Signed by the notary public

یاد آوری
Reminder

در صورتیکه صداق ملک غیر منقول باشد باید ملک مزبور مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد
Where the marriage portion is irremovable/property/estate/, the same shall be registered at the respective notary public as per the regulations.

بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی شماره دفتر و تاریخ ثبت بوسیله سر دفتر و نماینده دفتر اسناد رسمی باید در این صفحه قید و امضا شود.
Once registered at a notary public for estate proerties, the respective notary public's registered number and date of record shall be entered herein by the notary or his proxy/agent in person.

شماره ثبت در دفتر اسناد رسمی
Registration no. at the notary public

شماره دفتر خانه
Notary's registered no

محل امضا سر دفتر اسناد رسمی
Notary's signature

محل امضا دفتر یار دفتر خانه
Notarial secretary's signature

طبق ماده ۱۵۱ الحاقی به قانون ثبت از الصاق و ابطال تمبر خودداری شد
As per the regulations of article 151/ annexed to/incorporated in/the registration law, no stamp is affixed or annulled.

هزینه مربوط به موجب فیش شماره/تاریخ......به بانک ملی شعبه......پرداخت گردید.
Due charges were disbursed as per bank receipt no......dated......at......bank, branch of......

امضا
Signature

بها: ۱۲۰۰ ریال
Price: 1200 iranian Rials
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سند طلاق

قوه قضاییه
The judiciary

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
State registration for deeds and landed estates

سند طلاق
Certificate of/divorce/marriage annulment

بها: ۶۰۰ ریال
Price: 600 rials.

شماره......سری......
No......series......

چاپخانه دولتی ایران
Iran state press

بسم الله الرحمن الرحیم
In the name of allah, the beneficent, the merciful

دفتر رسمی ثبت طلاق شماره......حوزه......
Official notary for divorce no......district of......

شماره ترتیب......تاریخ وقوع طلاق......تاریخ ثبت طلاق......نوع طلاق و نوبت آن......
Serial no......date of dissolution......date of registration......type and frequency of divorce......

مشخصات طلاق دهنده
Particulars ofthe divorcer

نام......نام خانوادگی......نام پدر......شماره شناسنامه......محل صدور......تاریخ تولد......تابعیت......مذهب......شغل......شماره مسلسل شناسنامه......نشانی......
Name......last name......father's name......national ID card no......place of issue......date of birth......nationality......religion......job......national ID card serial no......address......

شماره و تاریخ حکم عدم سازش و مرجع صدور: برابر دادنامه شماره......به تاریخ......دادگاه خانواده تهران و کلاسه شماره......
Number and date of certificate of incompatibility and source of issue: with reference to judgment no......dated......of tehran's court of/familial pleas/family/and file no......

مشخصات طلاق داده شده
Particulars of the divorcee

نام......نام خانوادگی......شماره شناسنامه......محل صدور......تاریخ تولد......تابعیت......مذهب......شغل......شماره مسلسل شناسنامه......نشانی......
Name......last name......national ID card no......place of issue......date of birth......nationality......religion......occupation......national ID card serial no......address
مشخصات وکیل رسمی طلاق دهنده و یا طلاق داده شده
Particulars of the legal attorney of the divorcer or the divorcee

برابر وکالتنامه شماره......کانون وکلای دادگستری......آقای......وکیل قانونی طلاق دهنده/طلاق داده شده با حق توکیل غیر می باشد
As per the provisions of the power of attorney no......of the judiciary bars association of......, mr......is the official representative for the divorcer/divorcee with the right of substitution

شهود و عدول توسط سر دفتر جاری شد
Divorce pronouncement and justice was conducted by me, the notary public

مابقی مهریه که از قرار......بود به وکیل زوجه نقدا پرداخت شد و وکیل زوج/زوجه به رسید آن اعتراف کرد
Also, remainder of the marriage portion consisting of......in cash was disbursed to and acknowledged by the divorcer's/divorcee's proxy

زوج در مورد جهیزیه ادعایی از زوجه ندارد
The husband shall waive any right to the dowry

شرح طلاق را خواندم. نام و امضا زوج
I thoroughly read the details of the divorce certificate. Name and signature of the husband

شرح طلاق را خواندم و می پذیرم و از سوی زوج/زوجه امضا نمودم. نام و امضا وکیل قانونی زوج/زوجه
I examined the contents of the certificate, stipulated to it and subscribed my name on behalf of the divorcer/divorcee.

مشخصات شهود(عدلین)
Particulars of the witnesses

نام......نام خانوادگی......نام پدر......شماره شناسنامه......محل صدور......شغل......نشانی

Name......last name......father's name......national ID card no......place of issue......occupation......address......

ملاحظات و توضیحات
Remarks

مشخصات معرفین
Particulars of the references

نام......نام خانوادگی......نام پدر......شماره شناسنامه......محل صدور......ساکن......
name......national ID card no......place of issue......occupation.....

مشخصات و امضای مجری صیغه طلاق
Particulars and signature of the pronouncer

نام......نام خانوادگی......نام پدر......شماره شناسنامه......محل صدور......شغل......نشانی

Name......last name......father's name......national ID card no......place of issue......occupation......address......

امضا
Signature

با اطلاع کامل از مندرجات این سند آن را امضا نمودم
I hereunto set my hand to this document with full knowledge of its content

محل امضای طلاق دهنده (شوهر)
Signature of the divorcer (husband)

با اطلاع کامل از مندرجات این سند آنرا امضا نمودم
I sign this certificate with complete awareness of the contents

محل امضای طلاق داده شده (زن) در صورت لزوم
Signature of the divorcee (if needed/necessary)

با احراز هویت طلاق دهنده و طلاق داده شده و صحت شرایط طلاق و اجرای صیغه طلاق کلیه مندرجات این سند با رعایت تمام اصول و مقررات و ضوابط قذنونی و مراعات کلیه موازین و احکام شرعی و با اخذ مدارک و مستندات لازم نزد اینجانب سردفتر طلاق شماره......حوزه......طلاق مذکور واقع و ثبت گردید و صحت آن مورد گواهی و تائید است
After ensuring the true identity of the divorcer and the divorcee, and proper conditions for divorce and exeuting the pronouncement, all the contents stipulated herein were entered befored me the notary public for divorce registered at......district of......in full conformity with all legal principles and regulations and in complete abidance by religious tenets, and after all the relevant documents hadbeen gathered. The contents are accordingly certified.

این طلاق نامه که مطابق است با ثبت شماره......دفتر جلد......اینجانب بر حسب دستور ماده ۱۴ آئین نامه قانون ازدواج به زوجه داده میشود.
This divorce certificate registered under no......of the......volume of my entry book was submitted to the wife as per the regulations of article 14 of marriage bylaws

نام و نام خانوادگی سر دفتر طلاق......امضا و مهر
Name and family name of the notary public for divorce......SGD & SED 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درخواست کپی برابر اصل شناسنامه

درخواست کپی برابر اصل شناسنامه

درخواست کپی برابر اصل شناسنامه

Application For Certified Copy Of A Vital Record


دانلود

http://elldownload.persiangig.com/Books/f222.pdf
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درخواست اصلاح شناسنامه

درخواست اصلاح شناسنامه

درخواست اصلاح شناسنامه

Birth certificate amendment application

دانلود


http://elldownload.persiangig.com/Books/f3.pdf
 

Similar threads

بالا