تحليل سوالات زبان كنكور كارشناسي ارشد شهرسازي

Arch-Azadeh

همکار مدیر مهندسی شهرسازی متخصص طراحی شهری
تحليل سوالات زبان كنكور كارشناسي ارشد شهرسازي

از اونجايي كه درس زبان هميشه يكي از مشكلات اصلي دانشجويان در كنكور ارشد بوده، بيشتر دانشجوها زبان را سفيد ميگذارند و بقيه درسها را ميزنند و استدلال آنها اينه كه اگه صفر بزنند خيلي بهتر از اينه كه منفي بزنند. و از اونجايي كه درصدهاي زبان هميشه پايينه، درصد بالا در درس زبان ميتونه به شدت رتبه شما را جا به جا كنه و بهتر كنه. اتفاقي كه براي خود من در كنكور افتاد.
به نظرم حتي اگه سعي كنيد فقط 5 سوال را درست بزنيد، 16.6درصد، زبان را زديد و اين براي زباني كه ميانگينش روي 10 درصد هست خيلي عاليه. اگر هم بالاتر بزنيد كه واقعا عاليه و رتبه را خيلي خوب ميكنه.

از سوالات سال 92 شروع مي كنم، اميدوارم بتونم چند سال را بررسي كنم. چون تحليلش وقت زيادي ميگيره و سوالات اين چند سال اخير واقعا سخت شده!!!!

لينك سوالات+ جواب
10 سوال اول سال 1392

1lllllllHe’s a woman of …. Who has never abandoned his principles for the sake of money.
1) utility
به درد بخور
2) integrity
تعهد داشتن
3)treaty
توافق
4) acrimony
تلخ، احساس مريضي
معني: اين سوال اولش اشتباه بايد باشه He’s a man of ياShe’s a woman of البته اين قسمت به جواب ربطي نداره براي اطلاعات گفتم
او يك مرد ........ (متعهد) است كه هرگز تعهداتش را در مقابل پول ناديده نمي گيرد.
از اونجايي كه هيچ كدوم از گزينه ها به جز 2 در اين جمله معني ندارد، پس گزينه 2 درست است.
Abandon
ناديده گرفتن، ترك كردن
Principle
قانون، تعهد

2llllllllllThe loud sound of the radiator as it released steam became an increasingly annoying …..l
1)interval
فاصله، وقفه شكست
2) perception
ادراك، درك، حس تشخيص
3) zenith
قله، بالاترين نقطه
4) distraction
چيزي كه حواس را پرت مي كند، آشفتن،
معني: صداي بلند رادياتور در هنگامي كه بخار از آن خارج مي شد، تبديل به يك صداي بلند .......(آزار دهنده و آشفته كننده) شد.
گزينه 4
Release
خارج شدن، آزاد شدن
Steam
بخار
Increasing
زياد شدن
Annoying
آزار دهنده

3llllllllllJackson’s poor typing skills were a …. to finding employment at the nearby office complex.
1) hindrance
مانع، به تاخير انداختن
2)supplement
مكمل
3) confirmation
تاييد
4) versatility
آزادي در حركت، قابل انعطاف
معني:
مهارت ضعيف جكسون در تايپ كردن، يك ... (مانع‌) در پيدا كردن كار در مجتمع اداري نزديك بود.

گزينه 1
Poor ضعيف
Skill مهارت
Employment استخدام شدن
Complex مجتمع
4llllllllllThe judge dismissed the extraneous evidence because it was not ……. to the trial
1)obedientفرمانبردار، مطيع، پيرو قانون
2) treacherousخيانت آميز، خائنانه، غير قابل اطمينان
3) pertinentمربوط، مناسب
4) vulnerable آسيب پذير، در معرض خطر

معني: قاضي مدارك نا مربوط را رد كرد زيرا كه به محاكمه .... (مربوط، مناسب) نبود
گزينه 3
Dismissرد كردن، برگرداندن
Extraneous نامربوط
Evidence شواهد، مدارك
Trial محاكمه
5llllllllllBecause biology is such a …. Subject, it is subdivided into separate branches for convenience of study
1) deficient ناكافي
2) consistent متشكل از، شامل شدن .
3)broad وسيع،
4) mutual متقابل معني: از آنجايي كه بيولوژي يك رشته ... (وسيع) است، براي مطالعه راحت به شاخه هاي جداگانه تقسيم شده است.
گزينه 3
Subdivide تقسيم شدن
Separate جدا
Branch شاخه
Convenience راحتي

6llllllllllIn addition, physicians may have difficulty in deciding that an illness can be …. the job. Many industrial disease mimic sickness from other causesd.
1) attributed toنشات گرفتن از
2) precluded fromجلوگيري كردن از
3)refrained from متوقف كردن از
4) exposed to در معرض بودن
معني: همچنين، پزشكان ممكن است در تصميم اينكه يك بيماري مي تواند از كار ...... (نشات گرفته باشد) ، مشكل داشته باشند. بسياري از بيماري هاي صنعتي علايمي شبيه ديگر بيماريها دارند.
گزينه 1
Physician پزشك
Decide تصميم گرفتن
Illness بيماري
Industrial صنعتي
Mimic شبيه بودن
Cause در اينجا به معني بيماري (علت، سبب)

7
llllllllllMechanics was one of the most highly developed sciences …. In the middle ages.
1) extractedجدا شدن
2) persistedادامه پيدا كردن
3) resolved حل شدن
4)pursued دنبال كردن
رشته مكانيك يكي از علوم بسيار پيشرفته بوده كه در قرون وسطي ....... . (‌دنبال ميشده است)
گزينه 4
Middle age قرون وسطي

8ddddIn the absence of death from other causes, all members of a population may exist in their environment until the … of senescence, which will cause a decline in the ability of individuals to survive.

1)ratio نسبت
2) onset شروع
3) core هسته
4) output محصول، خروجي
معني: در نبود مرگ توسط علت هاي ديگر، همه اعضاي يك جمعيت ممكن است تا .......(شروع) پير شدن زنده بمانند، كه باعث كاهش توانايي هر فرد در زنده ماندن(نجات) مي‌شود.
گزينه 2
(يعني بي معني تر از اين جمله من نديدم!!!!!)
غيبت، نبودAbsence
عضوMember
جمعيتPopulation
وجود داشتن، زنده بودنExist
محيطEnvironment
پير شدن، شروع دوران پيريSenescence
كاهشDecline
تواناييAbility
فردIndividual
زنده ماندن، نجات يافتنsurvive

9llllllllllBefore the invention and diffusion of writing, translation was …. and oral, persons professionally specializing in such work were called interpreters.
1) subsequent نتيجه
2) unilateralتك وجهي، تك بعدي
3)eventual نتيجه در انتهاي كار
4)instantaneous سريع انجام شدن
معني: قبل از اختراع و همه گير شدن نوشتن، ترجمه ....... (به صورت سريع) و شفاهي بود. كساني كه در اين كار تخصص داشتند مترجم شفاهي ناميده مي‌شدند.
گزينه 4
Invention اختراع
Diffusion همه گير شدن
Translation ترجمه
Oral شفاهي
Specialize تخصص داشتن
Interpreter مترجم شفاهي

10
llllllllllPublic attitudes toward business regulation are somewhat ….. , most people resent intrusive government rules, yet they expect government to prevent businesses from defrauding or endangering them
1)cognetشناخت
2)emotional احساساتي
3) ambiguous نا واضح، شفاف نبودن
4)indifferent بي تفاوت
معني: تمايل عمومي به قوانين كار به نوعي ......(نا واضح) است. بيشتر مردم از قوانين دخالت كننده حكومتي خوششان نمي‌آيد. با وجود این، از دولت انتظار دارند كه از فريب دادن و يا به خطر انداختن آنها توسط مشاغل جلو گيري كند.
گزينه 3
Public عمومي
Attitude تمايل
Regulation قانون
Somewhat تا حدي
Resent خوش نيامدن، رنجيدن
Intrusive دخالت كردن
yet باوجود این
Expect انتظار داشتن
Prevent جلوگيري كردن
Defrauding فريب دادن
Endangering به خطر انداختن 
آخرین ویرایش:

rahasadr

عضو جدید
سلام
سپاس بیکران
چرا ادامه ندادید داشتیم استفاده میکردیم!!!!
 
بالا